KURSLAR

 

A ) Kurs Açma Yetkisi :

Kurs Açma Yetkisi
Madde 5-
(Değişik: 08/04/1996 - 2452 s.T.D.) Yetiştirme ve hazırlama kursları, fizikî kapasitesi ve öğrenci potansiyeli yeterli olan okullarda; okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır.
Gerekli görülen hallerde Millî Eğitim Müdürleri, bu tür okullarda okul müdürlüğünün teklifini aramadan yetiştirme ve hazırlama kurslar açılmasını isteyebilir.

(Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi, m-5 )

 

B ) Kurslara Katılacak olanlar :

 

Kurslara Katılacaklar
Madde 6-
Bu Yönerge hükümlerine göre açılacak kurslara;
a) ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden veya beklemeli durumda bulunan,
b) Açık öğretim lisesine veya dışardan bitirme sistemine kayıtlı olan,
c) Sınavla öğrenci alman okulların giriş sınavlarına hazırlanan, öğrenciler katılabilir.
Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanısıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.

(Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi, m-6 )

 

C ) Kurs Süre ve Dönemleri :

Kurs Süre ve Dönemleri
Madde 7-
Kurslar, öğretim yılı içinde birbirini izleyen dönemler halinde açılır. Yetiştirme kursları öğretim yılının sona ermesine iki hafta, hazırlama kurslar da sınavın yapılacağı bir hafta kalıncaya kadar devam eder.
Zorunlu hallerde kursların açılma ve sona erme tarihlerinde kurs merkezi yönetim kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir. Ancak, böyle bir değişiklik sonucunda kursların açılması; öğretim yılının başlama tarihi öncesine, bitimi; hazırlama kurslarında sınav tarihi, yetiştirme kurslarında öğretim yılının sona erdiği tarih sonrasına çekilemez. Kurs merkezi yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde, yaz aylarında da bu Yönerge hükümlerine uygun olarak kurs açılabilir.
Kurs dönemleri, genel olarak birbirini izleyen ve kendi aralarında devamlılık gösteren programlar şeklinde düzenlenir. Bu süre içinde ihtiyaca göre, yeni kurslar açılabilir. Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre en az 40 ve en çok 120 saatlik programlardan oluşur.

(Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi, m-7 )


D ) Kurs Gün ve Saatleri:

Kurs Gün ve Saatleri
Madde 8-
Kurslar, öğrencilerin normal ders saatleri dışında her kurs saati 40-45 dakika olmak üzere düzenlenir. Resmî ve dinî bayram günleri hariç, tatil günlerinde de kurs düzenlenebilir.
Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 6 saatten fazla olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, kursların en geç saat 20.00'de sona erdirilmesi şarttır.
Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurslann başlamasından en az bir hafta önce duyurulur. Çeşitli sebeplerle normal saati içinde yapılamayan kurslar , kurs merkezi yönetim kurulunca yapılacak bir proğram dahilinde kurs dönemi içinde veya sonunda tamamlanır.
Kurs saatleri blok ders şeklinde düzenlenmez.Her kurs saatinden sonra 10 dakika dinlenme ( teneffüs) süresi verilir.

(Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi, m- )


E ) Öğrenci sayısı ve Seviye Grupları:

Öğrenci Sayısı ve Seviye Grupları
Madde 9-
Herbir kurs programına devam edecek öğrenci sayısı 10'dan az olamaz. 10'dan az istek olan yetiştirme ve hazırlama programlan için kurs açılmaz.
Sınıf mevcutları 24'den fazla olmamak üzere ve gerektiğinde öğrencilerin seviye tespiti yapılmak suretiyle oluşturulur.

(Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi, m- 9)


Kurs Çeşitleri

      1-Tamamlama Kursları

      2-Yetiştirme Kursları

      3-Sınavlara Hazırlama Kursları

 

3 ) Yetiştirme Kursları 

Kurs Süre ve Dönemleri
Madde 7-
Kurslar, öğretim yılı içinde birbirini izleyen dönemler halinde açılır. Yetiştirme kursları öğretim yılının sona ermesine iki hafta, hazırlama kurslar da sınavın yapılacağı bir hafta kalıncaya kadar devam eder.
Zorunlu hallerde kursların açılma ve sona erme tarihlerinde kurs merkezi yönetim kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir. Ancak, böyle bir değişiklik sonucunda kursların açılması; öğretim yılının başlama tarihi öncesine, bitimi; hazırlama kurslarında sınav tarihi, yetiştirme kurslarında öğretim yılının sona erdiği tarih sonrasına çekilemez. Kurs merkezi yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde, yaz aylarında da bu Yönerge hükümlerine uygun olarak kurs açılabilir.
Kurs dönemleri, genel olarak birbirini izleyen ve kendi aralarında devamlılık gösteren programlar şeklinde düzenlenir. Bu süre içinde ihtiyaca göre, yeni kurslar açılabilir. Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre en az 40 ve en çok 120 saatlik programlardan oluşur.

(Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi, m-7 )

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Tarih ve Sayı 04.02.2002 / 01112

KONU: Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları

GENELGE

2002/ 16

..........................valîlîğîne

(Millî Eğitim Müdürlüğü)

ÎLGÎ: Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi

İlköğretim ve orta öğretim kurumlarında, öğrencilerin bilgi eksikliklerim gidermek, yeteneklerim geliştirmek, derslerdeki basanlarım artırmak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla ilgi yönerge hükümleri doğrultusunda yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları düzenlenmektedir.

Bu kurslar, okul müdürünün teklifi e millî eğitim müdürünün onayı ile açılmaktadır. Gerekli görülen hallerde  teklif olmaksızın millî eğitim müdürlerinin de yetiştirme ve sınavlara ha ırlama kurslarım açtırma yetkisi bulunmaktadır.

Bu etkinliklere, kurs açılan okulun öğrencilerinin yanısıra açık öğretim öğrencileri ile bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okulların öğrencileri de kabul edilmektedir.

Okullarda, her dersten kurs planlana ileceği gibi, sözel, sayısal ve dil yetenekleri ile özel yetenekleri geliştirici kurslar da açılabilmektedir.

Yönergede, yetiştirici kurslarda özellikle ders konularına dayalı destekleyici bilgiler île öğrencilerin yetersiz oldukları konulma ağırlık verileceği, sınavlara hazırlayıcı nitelik taşıyan kurslarda sınavın özelliğine göre öğrencilerin test tekniğim tanımalarına, bağlantılı düşünme güçlerim geliştirmelerine, zamanı rasyonel olarak kullanma alışkanlığı kazanmalarına önem verileceği belirtilmektedir.


Bakanlığımızca yapılan incelemelerde, resmî ve özel ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında;

-Yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarının istenilen yoğunlukta açılmadığı,

-Kursların ağırlıklı olarak yetiştirmeye yönelik düzenlendiği,

-Branşlarında ve kurslar konusunda uzmanlaşmış öğretmenlerin açılan kurslarda, yeterince görev almadıkları

saptanmıştır.

îlgi yönerge hükümleri göz önünde bulundurularak öğrenci, veli, okul yönetimi, öğretmen, okul koruma demeği ve okul aile birliği iş birliğiyle;

1)Kursların olanaklar ölçüsünde yaygınlaştırılmasını,

2)Yetiştirme kurslarının yanında, sınavlara hazırlama kurslarının da açılmasını

3)Bir okula yeterli sayıda öğrencinin başvurmaması durumunda, eğitim bölgelerinde koşulları uygun olan okulların kurs merkezi seçilerek, tüm okulların öğrencilerinin katılımlarının sağlanmasını,

4)Kursların yararlan ve önemi açıklanarak veli ve öğrencilerin özendirilmesini,

5)Öğretmenlerin   görevlendirilmelerinde,   eğitim   bölgesindeki okullarda görev yapan, alanlarında ve kurslar konusunda azmanlaşmış öğretmenlerden d ha fazla yararlanılmasını,

6)11 ve ilçe milî eğitim müdürlüğünün gözetim ve sorumluluğunda oluşturulan "Kurslar Fonu" gelirlerinden ayrılan payın, kursu merkezlerinin fizikî  alt  yap lamım   iyileştirilmesi   ve   donatım   ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılarak, kursların daha cazip hale getirilmesi için gerekli özenin gösterilmesini,

7)Bu öğretim yılının ikinci dönen imde, yeni kursların açılması ve mevcut kurslara katılımın artırılması için yazılı ve görsel basın yoluyla tanıtınınım yapılmasını,

8) İl Milli Eğitim Müdürlüklerince ders yılı sonu itibarı ile hazırlanacak Ekteki “ Kurs Bilgi Formunun” doldurularak ilgili Genel Müdürlüklere gönderilmesini önemle rica ederim.

 

ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME VE SINAVLARA

HAZIRLAMA KURSLARI BİLGİ FORMU

 

İli                     :

Öğretim Yılı      :

Öğretim Dairesi :

 

Kurs Açılan Yerleşim Merkezi

İlgili Öğretim

Dairesine Bağlı

Kursa Katılan

Öğrenci Sayısı

Ücretsiz Yararlanan Öğrenci sayısı

Kursta Görev Alan Öğretmen Sayısı

Toplam Okul Sayısı

Kurs Açılan Okul Sayısı

Kız

Erkek

Top.

Kız

Erkek

Top.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA : 1. Formdaki bilgiler ilgili Gene Müdürlüklere göre ayrı ayrı doldurulacaktır.

                        2. Yerleşim birimi sütununa merkez ilçeden başlamak üzere o ilin ilçeleri alt alta yazılacaktır.

                        3. Formlar ait olduğu öğretim dairesine gönderilecektir.

 

 

 

 

ONAY

..../ .... / .....

Milli Eğitim Müdürü