MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI

REHBERLİK VE TEFTİŞ YÖNERGESİ

 

 Tebliğler Dergisi Yayım Tarih ve Sayısı : Şubat 2001 - 2521

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin "görev alanları" başlıklı 42 inci maddesinde belirtilen kurumların rehberlik, teftiş, teftiş gruplarının görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde belirtilen kurumların rehberliklerini, teftişlerini, teftiş gruplarının görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğini,

Başkanlık: Her İl’de Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilköğretim müfettişleri başkanlıklarını,

Başkan: İllerdeki İlköğretim Müfettişleri Başkanını,

Kurul: İllerdeki İlköğretim Müfettişleri Kurulunu,

Başkan Yardımcısı: İllerde başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilen ilköğretim müfettişini,

Müfettiş: İlköğretim müfettişini,

Yetkili Kılınan Müfettiş Yardımcısı: Görev başında yetiştirme eğitimi sonunda yeterli oldukları anlaşılan müfettiş yardımcılarını,

Müfettiş Yardımcısı: İlköğretim müfettiş yardımcısını,

Teftiş Grubu: İlköğretim müfettişleri ve ilköğretim müfettiş yardımcılarından teftiş bölgelerine göre oluşturulan her bir grubu,

Grup Başkanı: Teftiş grubunun başkanını,

Alt Grup : Teftiş grubu içinde müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşan en az iki kişilik grubu.

Grup Sorumlusu: Alt grup sorumlusunu,

Kurum: Bakanlığa bağlı resmî ve özel okullar ile diğer hizmet birimlerini

Teftiş Bölgesi: İl teftiş gruplarının, hizmet yönünden birbirine benzerlik ve yakınlık gösteren çalışma alanlarını,

Yıllık Çalışma Programı: Her grubun kendi teftiş bölgesinde durum ve koşullara göre hazırladığı yıllık çalışma programını,

Yıl Sonu Raporu : Her grubun kendi teftiş bölgesindeki çalışma durumunu değerlendiren raporu,

Aylık Çalışma Programı: Her grubun kendi teftiş bölgesinde yapacağı çalışmaya ilişkin programını,

Yönetici: Okul ve kurumlarda görevli müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmeni,

Diğer Personel: Kurumlarda görevli eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Rehberlik ve Teftişin Amaç ve İlkeleri

Amaçlar

Madde 5- Kurumların rehberlik ve teftişi aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için yapılır.

Genel Amaçlar

1) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, kurum amaçlarının gerçekleştirilmesinde yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışmalarını yönlendirmek,

2) Kurumların program ve düzenleyici kurallara uygun çalışıp çalışmadıklarını denetlemek, değerlendirmek, düzeltici ve geliştirici önlemler almak.

3) Kurum personelinin görevi başında yetişmelerini sağlamak, çalışmalarını objektif olarak ölçmek ve değerlendirmek.

4) Kurum personeli arasında birlik ve dayanışmaya, hizmetin yürütülmesinde, planlama, eş güdüm ve uygulamaya katkıda bulunmak.

5) Eğitim öğretimle ilgili sorunları belirlemek ve çözümüne yardımcı olmak.

6) İnsan gücü, tesis, araç-gereç ve zamanın ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,

7) Kurumun çevreyle bütünleşmesine, yönetici, öğretmen ve veliler arasında uyumlu ilişkiler kurulmasına katkıda bulunmak.

8) Güdülemeyi ve morali artırmak; iş doyumu sağlamak, üretim ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak.

Özel Amaçlar

1) Kurum ve yöneticiler yönünden

Yasa, yönetmelik, yönerge, genelge, program, emir ve eğitim bilimlerinin verilerine dayanarak; kurumların amaçlarını gerçekleştirmek üzere yöneticilerin;

a) Kurum binası ve bölümlerinin, okul bahçesi, oyun alanları ve araçları ile diğer tesislerin temizlik, bakım ve onarımı, hizmete uygun eşya ve araçla donatılması ve kullanılmasını,

b) Yangından korunma ve sivil savunma önlemlerini alma ve uygulamasını,

c) Türk Bayrağı mevzuatını uygulama, Atatürk ve şeref köşelerini hazırlama, koridorları mevzuata ve hizmetin niteliğine uygun olarak düzenlenmesini,

d) Ders araç gereçlerini sağlama, kullanma ve koruma, okul ve sınıf kitaplıklarını oluşturma, öğrencilerin etkin olarak yararlanmasını,

e) İş takvimi, yıllık çalışma program ve okutmakta olduğu dersin planlarını hazırlama ve uygulama, öğrencilerine programların öngördüğü bilgi, beceri ve duyuşsal davranışları kazandırmasını,

f) Kurumun gereksinim duyduğu sayı ve nitelikte düzenleyici kuralları ve ders programları ile bunların kullanılmasını sağlama, kendini yetiştirme, yeni öğretim yaklaşımlarını öğrenme, eğitim teknolojisi alanındaki gelişmelerden yararlanmasını,

g) Eğitim ve öğretim sorunlarını belirleme, öğretmenler kurulunda görüşme ve alınan kararları uygulama; şube ve zümre öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili plânlama, uygulama ve öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmelerinde birlikteliğin sağlanmasını,

h) Personel arasında iş birliğini sağlama, sevgi ve saygıya dayalı bir çalışma ortamı oluşturma, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personeli yetiştirme, çalışmalarını izleme ve objektif değerlendirmesini,

ı) Törenler, belirli gün ve haftalar, eğitici kol çalışmaları , sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile ders dışı etkinlikleri, plânlama ve yürütmesini,

i) Okul öncesi eğitimi özendirmek, okullaşma oranını artırma, dersliklerin mevzuatı ile öğretim programlarına uygun donatımını sağlama; defter ve dosyaların tutulması ve personel işlemlerini kuralına uygun yürütmesini,

j) Rehberlik hizmetlerinin anlam ve önemini bilme, etkinliklerinin plânlı bir biçimde yapılmasını sağlama ve sonuçlarından yararlanma; öğrenci başarısızlığının nedenlerini araştırma, çözüm yolları önerme, özel eğitimi gerektiren öğrenciler için gerekli önlemlerin alınmasını,

k) Kurumlarda tutulması gerekli defter ve dosyaları düzenleme, kurallara ve mevzuata uygun işleme, arşivleri düzenli tutma; hesap, ayniyat ve döner sermaye iş ve işlemlerini düzenli yürütmesini,

 

l) Öğrencilerin kayıt işleri ile devam ve devamsızlıklarını izleme, başarıyı ölçme ve değerlendirme, öğrenci kişilik, sağlık ve beslenme hizmetlerini plânlama ve yürütmesini,

m) Personelin göreve başlama ve ayrılmaları ile devam ve devamsızlık, nöbet, izin ve raporlar ile sağlık ve özlük haklarına ilişkin işlemleri mevzuatına uygun yürütme, gerekli kayıt ve belgeleri düzenli tutmasını,

n) Millî Eğitim Vakfı, Koruma Derneği ve Okul Aile Birliği ile uyumlu ve etkili çalışması; okul kooperatifi ve kantinlerinin mevzuatına uygun işlemesini sağlamasını,

o) Okul ile çevre arasında olumlu ilişkiler kurma, kurumu çevreye açma ve eğitim öğretim için çevre olanaklarından yararlanmasını,

ö) Verimliliği artırmak üzere araştırmalar yapma, Okul Gelişim Proğramı ve Projeler hazırlama, uygulama, vizyon ve misyonun geliştirilmesini,

izleme/değerlendirme/sağlama,

2- Öğretmenler yönünden

Yasa, yönetmelik, yönerge, genelge, program, emir ve eğitim bilimlerinin verilerine dayanarak; kurumların amaçlarını geliştirmek üzere öğretmenlerin;

a) Dershaneyi düzenleme, derse hazırlama ders araç ve gereçlerini bulundurma, kütüphane, kitaplık, lâboratuvar , atölye bilgisayar dersliği ve salon gibi bölümleri kullanması ve öğrencilerine kullandırmasını,

b) Yıllık Çalışma Programı, Yıllık, ünite, günlük ve ders plânlarını hazırlama, derse hazırlıklı gelme ve plânlı çalışmasını,

c) Derslerin işlenişine uygun çeşitli yöntem ve teknikleri yerinde ve zamanında etkili kullanarak öğrencilere araştırma ve bilgiye ulaşma yollarını öğretmesini,

d) Öğrencilere düzeylerine uygun olarak, Atatürk İlke ve İnkılâplarını, İstiklâl Marşını, Atatürk’ün gençliğe hitabesini, öğrenci andını öğretmesini,

e) Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırma, Türkçeyi etkili ve doğru biçimde kullanma ve kullandırmasını,

f) Öğrencilere, programların öngördüğü bilgi, beceri değer yargıları ve olumlu alışkanlıklar kazandırmasını, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmesini,

g) Öğrencilere rehberlik yapma bireysel farklılıkları dikkate alma, grup ve bireysel etkinliklere yöneltme,sorumluluk ve grup duygusu kazandırmasını,

h) Öğrencileri, okulu ve eğitimi sevme, mesleğe saygı duyma, öğrencilerine örnek olma, belirlenen kılık ve kıyafete uymasını,

ı) Kendini yetiştirme mesleki eserleri ve mevzuatı izleme ve uygulamasını,

i) Yönetici ve öğretmenlerle iş birliği yapma, verilen görevleri yapmaya istekli olma, tören, mesleki toplântı, eğitici kol ve sınıf rehber öğretmenliği gibi etkinliklerde örnek davranışlar göstermesini,

j) Öğretmenler kurulu, şube ve zümre öğretmenler kurulu ile ilgili toplântılara katılma, görüşlerini açıklama, kararlar alma ve uygulamasını,

k) Çevreyi tanıma, çevre olanaklarından yararlanma, veliler ile uyumlu ilişkiler kurabilme ve aile eğitimine katkıda bulunmasını,

l) Sınıf ve dersi ile ilgili defter, kayıt ve dosyaları düzenleme ve işlemesini, izleme/değerlendirme/sağlama.

Rehberlik ve Teftişin İlkeleri

Madde 6- Kurumların, rehberlik ve teftişinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;

a) Rehberlik ve teftiş; kontrol, düzeltme ve geliştirme amaçlı yapılır.

b) Rehberlik ve teftiş demokratik bir süreçtir.

c) Yetkiden çok etkiyi, özendirmeyi , ödülü, işbirliğini ve katılmayı içerir.

d) Eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin bütünü ile ilgilidir.

e) Sorunları paylaşma, belirleme ve çözümlemede birlikte karar verme, plânlama, uygulama, değerlendirmeyi ve gerekirse bir gelişim plânı yapmayı gerektirir.

f) Sorumlulukların paylaşılmasına ve insanî ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunur.

g) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin meslekteki yeterliliğini geliştirmesine yardım eder.

h) Bütünlük ve devamlılığı gerektirir.

ı) Bireysel farklılıkları ve çevre koşullarını dikkate alır.

i) Millî eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine hizmet eder.

j) Eğitim öğretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesini sağlayacak inceleme ve araştırmalara önem verir.

k) Öğretme ve öğrenme sürecinin geliştirilmesini esas alır.

l) Bilimsel ve objektif esaslara dayanır.

m) Teftiş etkinliklerini değerlendirir ve teftiş sistemlerinin gelişmesini sağlar.

n) Açıklık ve güvenilirliği gerektirir, müfettiş öğretmenin gereksinim duyduğu konuları birlikte belirler, teftiş sonrası görüşlerini öğretmenle paylaşır.

o) Ekonomiklik ve verimliliği gerektirir.

ö) Sistemi amaçlarına uygun olarak yaşatmayı , madde ve insan kaynaklarının en verimli bir biçimde kullanılmasını esas alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Grubunun Görev Alanları,

Sorumlulukları, Teftiş Çeşitleri, Çalışma Usul ve Esasları

 

Teftiş Grubunun Görev Alanları

Madde 7- Her teftiş grubu, grupça hazırlanan ve onaylanan yıllık ve aylık çalışma programına göre teftiş bölgesindeki;

a) İlköğretim okullarının,

b) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarının,

c) Özel eğitime muhtaç çocuklar için açılmış okullar ve sınıflarının,

d) Okul öncesi eğitim kurumları, uygulama sınıfları ile tamamlayıcı sınıflar ve kurslarının,

e) Halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulları ile bunlara bağlı kurslarının,

f) Çıraklık eğitim merkezlerinin,

g) Eğitim araçları ve donatım merkezi ve akşam sanat okulu müdürlükleri,

h) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde ve akşam sanat okulu müdürlüklerinin,

ı) Öğretmenevi ve akşam sanat okulları, öğretmenevi, lokalleri ve sosyal tesislerinin,

i) Millî eğitim yayınevlerinin,

j) Sağlık eğitim merkezlerinin,

k) Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri ve Akşam Sanat Okulları ile Hizmetiçi Eğitim Merkezlerinin,

l) Spor ve izcilik okullarının,

m) Gençlik ve izcilik eğitim tesislerinin,

n) Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarının,

o) Özel öğretim kurumlarına bağlı, dershane ve okulları ile her türlü özel yaygın eğitim kurslarının,

ö) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarının,

p) Dernek ve vakıflarca açılan ve Bakanlığın denetimi ve gözetimi altında bulunan gerçek, tüzel (şirket) kişilere ait öğrenci yurtlarının,

r) Valilikçe denetimi uygun görülen diğer okul ve kurumlarının,

rehberlik ve teftişinden sorumludur.

Teftiş Grupları

Madde 8- Teftiş Grubu bir başkan ve yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Grup sayısı her ilin durumuna göre değişebilir.

Teftiş Grubunun Oluşumu

Madde 9-Teftiş grubunun oluşumunda aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulur.

a) Teftiş grubunun müfettiş sayısı, teftiş bölgelerindeki kurum, kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personel sayıları da dikkate alınarak başkanlıkça belirlenir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları gruplara dengeli olarak dağıtılır.

b) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları bir teftiş bölgesinde en az iki yıl görev yapmaları esastır. Ancak, grupların çalışmalarını engelleyici durumlar karşısında ve zorunlu hallerde başkanının önerisi, millî eğitim müdürünün görüşü ve valinin onayı ile değişiklik yapılabilir.

c) Teftiş grubu kendi içinde alt gruplara ayrılabilir. Alt grup sorumlusunu grup başkanı belirler.

d) Teftiş bölgeleri, eğitim bölgesi/yerleşim alanının bütünlüğü dikkate alınarak oluşturulur.

Teftiş Gruplarının Sorumluluğu

Madde 10- Bir teftiş grubu, hazırlanan yıllık çalışma programına göre teftiş bölgesindeki kurumların rehberlik ve teftişinden sorumludur.

Grup Başkanının Görevlendirilmesi

Madde 11- Teftiş grubu üyeleri, grup başkanlığı için müfettişler arasından iki adayı seçimle belirleyerek başkana sunarlar. Bu adaylardan biri başkanın önerisi, millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valilik onayı ile grup başkanı olarak görevlendirilir.

Grup Başkanının Görevleri

Madde- 12 Grup başkanının görevleri şunlardır.

a) Denetim, rehberlik ve işbaşında yetiştirme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemleri ile ilgili grup üyeleri arasında iş bölümü ve işbirliği yapmak; işlerin zamanında, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Grubun çalışmaları ile müfettişlerin görev sırasındaki davranışları hakkında Haziran ve Aralık ayı içinde başkana rapor vermek.

c) Bölgesinin eğitim ve öğretimi hakkında öğretim yılı ortasında ve sonunda grup üyeleri ile birlikte genel durum raporu hazırlamak ve başkanlığa sunmak.

d) Rehber müfettiş ile birlikte müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda bir görev başında yetiştirme eğitimi, İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliği’nin 3 numaralı ekinde yer alan İlköğretim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu doldurarak başkanlığa sunmak.

e) Grubu temsil etmek ve yönetmek, grubun bir üyesi olarak başkanlık görevini aksatmayacak biçimde rehberlik ve teftiş yapmak.

f) Başkanlıkça grubuna verilen kurumlara ilişkin istatistikî bilgiler ile bölge onayına dayalı olarak yıllık ve aylık çalışma programlarını grup üyeleri ile birlikte hazırlayarak başkanlığa sunmak.

g) Grup başkanının bulunmadığı durumlarda, grup başkanlığını yürütmek üzere grup sorumlusu müfettişi belirlemek ve başkanlığa bildirmek.

h) Grubun ve teftiş bölgesindeki yönetici ve öğretmenlerin toplântılarına başkanlık etmek yada bu görevi yürütmek üzere bir müfettiş veya bir müfettiş yardımcısını görevlendirmek.

ı) Grup üyeleri ile birlikte bölgesinde eğitim öğretimi geliştirmeye yönelik inceleme ve araştırma yapmak.

i) Yönetici ve öğretmen teftiş formlarını onaylayarak, kurum teftiş raporları ile birlikte başkanlığa sunmak.

j) Yapılan denetim sonucunda eğitim bölgesi veya yerleşim alanı bazında üstün başarılı olarak belirlenen kurumlar ile teftiş bölgesine giren yönetici ve öğretmenleri ödüllendirmek üzere başkanlığa öneride bulunmak.

Teftiş Çeşitleri

Madde 13- Kurumlarda;

a) Kurum teftişi

1) Yönetici teftişi

2) Öğretmen teftişi

3) Diğer personel teftişi

b) Seminer ve kurs teftişi

yapılır.

Kurum Teftişi

Madde 14- Kurum teftişi, kurumların sistemindeki yeniliklerin ilgili kurumlara iletilmesi, kurumun çalışmalarını güçleştiren veya zayıflatan nedenlerin belirlenmesi, gerekli önlemlerin yerinde ve zamanında alınması, kurumun amaçlarını gerçekleştirmede insan ve madde kaynakları ile bunlardan yararlanılma durumunun gözlenerek yerinde ve etkili bir biçimde kullanılmasının sağlanması, eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin geliştirilmesi, öğretme-öğrenme ve yönetim sürecinin etkili duruma getirilmesi için objektif verilere, yasa, tüzük, yönetmelik, genelge emir ve kararlara dayalı olarak gözlenmesi, kontrol edilmesi ve ölçütlere göre değerlendirilerek geliştirilmesidir.

Kurumun özelliğine göre kurum teftiş raporu yazılır.

Kurumlarda Rehberlik ve Teftişin Usul ve Esasları

Madde 15-Kurumların teftişinde aşağıdaki usul ve esaslar göz önünde bulundurulur.

a) Kurumun teftişi bir teftiş grubu ya da bir alt grup tarafından yapılır.

b) Yıllık ve aylık çalışma programlarına ve yapılan araştırmalara dayalı olarak yürütülür.

c) Eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin tümünü kapsar.

d) Eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili sorunların çözümünde meslekî yardım, iş başında yetiştirme hizmetleri verilir.

e) Çalışma programlarına uygun olarak kurumlara gidildiğinde; grup başkanı veya grup sorumlusunun başkanlığında rehberlik ve teftiş çalışmaları öncesi grup üyeleri ile toplântı yapılır. Bu toplântıda tutum, davranış, değerlendirme ve olası gelişmeler hakkında durum belirlenir.

f) Grubun rehberlik ve teftiş çalışmalarını rahat yürütebilmeleri için kurumun uygun bir odası kurum yöneticisi tarafından bu çalışmalar için ayrılır ve düzenlenir.

g) Grup başkanı veya sorumlusu, grup üyelerinin yetişme alanları veya katıldıkları hizmetiçi etkinlikleri de dikkate alarak, kurum çalışmalarının rehberlik ve teftişinde dengeli bir görev dağılımı yapar.

h) Kurumların teftiş defteri ve geçmiş yıllara ilişkin kurum teftiş raporu incelenerek önceki rehberlik ve teftiş çalışmalarında görülen başarı durumlarının devam edip-etmediği ve belirlenen eksikliklerin tamamlanması için ne gibi çalışmaların yapıldığı kontrol edilir.

ı) Kurum teftişi ile birlikte yöneticiler, öğretmenler ve diğer personelin teftişinin yapılması esastır. Ancak zorunlu hallerde yönetici ve öğretmenlerin teftişi, kurum teftişi dışında da yapılabilir.

i) Yönetici teftişi, en az iki müfettiş veya bir müfettiş ile yetkili kılınan bir müfettiş yardımcısı tarafından yapılır.

j) Kurum rehberlik ve teftişi sonunda kuruma ilişkin iki adet teftiş veya rehberlik tebliği hazırlanarak biri teftiş defterine yapıştırılır, diğeri ise başkanlığa sunulur.

k) Kurum teftişi sonunda; eğitim ve öğretim aksatılmadan teftişle ilgili değerlendirme toplântısı yapılır.

l) Öğretmen sayısı üç ve üçten az olan kurumların teftişi en az iki müfettiş tarafından veya bir müfettiş ve yetkili kılınan müfettiş yardımcısı tarafından yapılır.

m) Aday öğretmenlerinin teftişi en az bir müfettiş veya yetkili kılınan iki müfettiş yardımcısı tarafından yapılır.

n) Teftiş sırasında üstün başarı veya yetersizliği görülen yönetici ve öğretmenlerin teftişi, en az iki müfettiş tarafından veya bir müfettiş ve yetkili kılınan bir müfettiş yardımcısı tarafından yapılır.

o) Grup Başkanınca; aylık çalışma programında plânlanan rehberlik yapılacak kurumların rehberlik tarihleri en az bir hafta önceden ilgili kurumlara bildirilir.

ö) Kurumların, yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin her yıl rehberlik veya teftiş amacıyla en az bir defa görülmesi esastır. Hiçbir kurum, yönetici, öğretmen ve diğer personel iki takvim yılı üst üste teftişsiz bırakılamaz. Ancak açık ilköğretim okulunda görevli olanlar ile Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı örgütü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilenlere bu fıkra hükmü uygulanmaz.

p) Rehberlik çalışmalarının; aday öğretmenler ile bir önceki yılda yapılan teftişe göre, yetersiz veya orta düzeyde değerlendirilen öğretmenlerden başlanarak yapılması esastır.

r) Rehberlik çalışmalarına başlamadan önce kurum yöneticisinden kurum ve çalışanlarının hangi konularda rehberliğe gereksinim duyduğu konusunda bilgi alınır ve çalışmalarda göz önünde bulundurulur.

Kurumların Rehberlik ve Teftişinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 16 –Kurumların; rehberlik ve teftişi yapılırken;

a) Genel ve özel amaçları,

b) Yönetim süreçleri ve yöneticilerin etkinlikleri,

c) Kurumların yapılarındaki sosyal, yönetsel, kültürel, ekonomik, teknolojik ve eğitim politikalarının geliştirilmeleri,

d) Gelişmeyi engelleyen unsurları,

e) Sorunlara yaklaşımda yararlı yöntemleri,

f) Özel yönetmelik ve yönergelerindeki hükümleri,

g) Eğitim-öğretim ve yönetimdeki değişme ve gelişme sonucu uygulanacak yöntem ve teknikleri,

h) Personelin mesleki performansını geliştirmeleri,

ı) Öğrencilerin sayı ve nitelik düzeyleri,

i) Fizikî durumları,

j) İnsan ve madde kaynaklarının etkili ve verimli kullanmaları,

k) Kurum çalışanlarının kararlara katılma görev yetki ve sorumlulukları,

l) Çevre ve toplum gereksinimlerini karşılamaları,

göz önünde bulundurulur.

Kurum Teftişinde İncelenecek Durumlar

Madde 17- Kurumların, kurum teftişi yapılırken kurumun aşağıdaki durumları incelenerek;

a) Fizikî durum

1) Yönetim odaları, derslikler, lâboratuvarlar, atölye, (işlik) okul kooperatifi, kantin, kitaplık, konferans salonu, beden eğitimi salonu veya çok amaçlı salon, eğitici kol çalışma odaları, oyun sahaları ve spor tesisleri, okul bahçesi ve ayrılan oyun alanı, lavabo-tuvalet, aydınlatma, ısıtma ve su tesisleri ile yatılı ve pansiyonlu okullarda bunlarla birlikte yatakhane, revir, yemekhane, mutfak, bulaşık yıkama yeri, banyo-duş ve lavabolar, çamaşırhane, depo, ambarlar, etüt salonları ve garaj gibi yerlerin gereksinimi karşılar nitelik ve nicelikte olması,

2) Yangından korunma ve sivil savunma önlemlerinin alınması,

3) Kurumun fizikî yapısında yapılacak değişiklikler için gerekli iznin alınması,

4) Genel temizliğe, mevcut eşya, ders araç ve gereçlerinin bakımına ve düzenine gereken ilginin gösterilmesi,

5) Okul, sınıf ve bölümlerinin adlarının levhalara yazılıp uygun yerlere asılması,

6) Okul çevre duvarı, bahçesinin ağaçlandırılması, uygulama bahçesi ve sportif etkinlikler için düzenlenmesi,

7) Türk Bayrağı ile ilgili yasal gerekleri uygulama, Atatürk ve şeref köşelerini hazırlama, derslik ve koridorların mevzuatına ve hizmetin niteliğine göre düzenlenmesi,

8) Varsa motorlu araçların bakım, kullanma ve onarım durumları, gibi fizikî koşulların eğitim ve öğretimi geliştirecek düzeyde olması,

değerlendirilir.

b) Eğitim ve öğretim durumu

1) Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler,

2) Törenler, anma ve kutlama etkinlikleri,

3) Rehberlik ve eğitici kol çalışmaları,

4) Yıllık, ünite, günlük ve ders plânları ile ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması ve uygulanması,

5) Seçmeli derslerin belirlenmesinde okul ve çevre koşulların dikkate alınması,

6) Ders araç ve gereçlerinin sağlanması, bakımı ve korunması yatılı ve pansiyonlu okullarda etüt saatlerinin program ve mevzuat doğrultusunda plânlanması,

7) Okul ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması,

8) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitiminde alınması gereken önlemleri ve özel eğitim uygulamalarına yer verilmesi,

9) Öğretmenler, zümre öğretmenler ve şube öğretmenler kurulu çalışmaları,

10) Okul çevre ilişkileri, okul aile birliği, okul, sınıf ve veli toplântısının yapılması,

değerlendirilir.

c) Büro işleri

1) Kurumlarda tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtların kuralına uygun tutulması,

2) Yazışmalarda desimal dosya sisteminin kullanılması, resmî yazışma kurallarının uygulanması,

3) Duyurular dosyası tutulması

değerlendirilir.

d) Öğrenci işleri

1) Öğrenci kayıtları, künye defterleri, okullar arası öğrenci yer değiştirmeleri ve yabancı öğrencilerin kayıtlarının mevzuatına uygunluğu,

2) Öğrenci devam devamsızlık işleri, öğrenci gelişim dosyalarının işlenmesi,

3) Sınıf geçme defteri, yıl sonu ve ağırlıklı yıl sonu notları ile yıl sonu başarı ortalaması ve ağırlıklı yıl sonu başarı ortalamalarının işlenmesi,

4) Diploma, karne, kurs belgesi, takdirname, teşekkür, yoklama fişleri, sicil, rapor, kayıt silme, dosya isteme-gönderme ile ilgili işlerin gereğince yürütülmesi,

5) Dönem ve sınav çizelgelerinin temiz ve doğru bir biçimde düzenlenmesi,

6) Sınıfını geçen ve sınıf tekrarına karar verilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

7) Zümre ve şube öğretmenler kurulu tutanaklarının kuralına uygunluğu, sınıf geçme durumlarının öğrencilere duyurulması,

8) Müzik ve Beden Eğitimi derslerinden sorumlu olmayan öğrencilere ilişkin işlemler ve öğrenci istatistiklerinin izlenmesi,

9) Rehberlik hizmetlerinin yürütülme durumu ve rehberlik hizmetleri verilen öğrenci sayısı,

değerlendirilir.

e) Personel işleri

1) Öğretmen, memur ve diğer personel için kuralına uygun devam- devamsızlık ve sicil defterlerinin, kişisel dosyalarının tutulması,

2) Öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer personelin işe başlayış ve ayrılışlarının ilgili makamlara bildirilmesi,

3) Ders dağıtım çizelgelerinin Kasım ayı başında, öğretim yılı içersinde yönetici ve öğretmenlerin ders saatlerinde yapılan değişikliklerin il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne zamanında bildirilmesi,

4) Aday memurların yetiştirilmelerinin ilgili mevzuata uygunluğu,

5) Yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel arasında iş bölümü ve görevlerin değişmesi durumunda devir teslim işlerinin yapılması,

6) Mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kantin ve benzeri yerlerde çalışan personelin kurum özelliğine göre belirlenen aralıklarla kontrollerinin yaptırılması,

7) Yönetici tarafından personelin çalışmalarını izleme defterinin tutulması,

8) Öğretmen, yönetici, memur ve hizmetlilerinin özlük ve atama işlerinin zamanında kuralına uygun olarak yürütülmesi,

9) Görevlilerin haftalık ders saatlerine ve branşlarına uygun biçimde çalıştırılması,

10) Yabancı uyruklu öğretmen (varsa) görevlendirilmeleriyle ilgili çalışma izinlerinin olup olmadığının izlenmesi,

11) Rehber öğretmenlerin mevzuatına uygun çalıştırılması,

12) Ders saati karşılığı çalıştırılan öğretmenlerin ders saatlerinin Bakanlar Kurulu Kararına uygunluğu,

13) Personel nöbet çizelgesinin ve nöbet defterinin hazırlanması,

14) Kuruma gelen Tebliğler Dergileri, genelge ve yazıların zamanında duyurulması,

değerlendirilir.

f) Hesap, ayniyat ve döner sermaye işleri

1) Kurumlarda; bütçe önerilerinin yapılmış olması, ödenek defterlerinin tutulması,

2) İhale yolu ile yapılan satınalmaların mevzuata uygunluğu,

3)Teslim alma, sayım komisyonlarının çalışmalarının kuralınca yürütülmesi,

4) Millî Eğitim Vakfı katkı payları ile ilgili işlemlerin kurallara uygun yürütülmesi,

5) Ücretli okutulan dersleri gösteren aylık çizelgelerin kuralına uygun hazırlanması,

6) Aylık ve ücret bordroları ile özel gider indirimi mevzuatı doğrultusunda düzenlenmesi,

7) Ana sınıfı ücretlerinin kuralına uygun toplanması ve harcanması,

8) Yatılı ve pansiyonlu okullarda ödenek defteri, ambar kontrol defteri , temrinlik malzeme sarf ve takım dağıtım defterleri pansiyon taksit defteri, yatılı öğrenci yoklama defteri, parasız yatılı öğrenci eşya, kitap ve parasız yatılı öğrencilere verilen aylık harçlık defterlerinin usulüne uygun düzenli bir biçimde tutulması,

9) Kooperatif veya kantin hizmetlerinin yürütülmesi,

10) Revir, hasta kayıt ve ilaç defterlerinin zamanında işlenmesi,

11) Özel eğitim okul ve kurumları, özel yönetmeliğinde belirtilen belge, defter ve dosyaların kuralına uygun olarak tutulması,

12) Öğrenci taşıma ve beslenme hizmetlerinin mevzuatına uygun yapılması,

değerlendirilir.

g) Demirbaş

1) A, B, C, demirbaş eşya defterlerinin tutulması,

2) Demirbaş eşya üzerine demirbaş numaralarının yazılması ve bulunduğu bölüme listenin asılması,

3) Demirbaş eşyanın kayıttan düşmesi ve Millî Emlâk Dairesi’ne gönderilmesi,

4) Kullanılmaya ve yoğaltılmaya özgü araç ve gereçlerin, ilgili defterlere kaydedilmesi ve depo giriş çıkış işlemlerinin mevzuat doğrultusunda yapılması,

5) Demirbaş eşya sayım ve dökümünün zamanında yapılarak, görevliler arasında devir teslim işleminin yapılması,

6) Döner sermaye işlerinin mevzuatına göre yürütülmesi,

değerlendirilir.

Bu değerlendirmelerin sonucunda kurum teftiş raporu düzenlenir.

Kurum Teftiş Raporunun Yazılması

Madde 18- Teftiş süresince gözlenen ve belirlenen durumların rapor biçiminde yazılmasıdır.

a) Kurum teftiş raporu; bu yönergenin ekindeki öğretmen ve yönetici teftiş formlarındaki bilgiler ile kurum teftiş raporundaki başlıklar altında toplânan veriler esas alınarak değerlendirilir.

b) Yöneticilerin ve öğretmenlerin başarı durumları puan ve derece olarak isimleri karşısına yazılarak belirtilir. Yapılan denetim sonucunda üstün başarılı olarak değerlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ödüllendirilmesine ilişkin öneriler teftişini yapan müfettişlerce yapılır. Diğer personelin değerlendirilmesi olumlu-olumsuz ifadelerle açıklanır.

c) Kurum gereksinimleri bölümünde teftiş sırasında belirlenen personel, araç-gereç, ödenek ve onarım gibi gereksinimleri belirtilir. Bunların giderilmesi ile ilgili önerilerde bulunulur

d) Kurum teftiş raporuna, teftişe katılan bütün müfettiş ve müfettiş yardımcılarının isimleri yazılır. Rapor yönetici teftişini yapan müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından yazılır ve teftişe katılan tüm müfettişler ve müfettiş yardımcıları tarafından imzalanır.

e) Kurum Teftiş raporundaki başlıklar esas alınarak (değerlendirme bölümü hariç) her kurum için teftiş bitiminde iki adet "Teftiş Tebliği" hazırlanır. Tebliğ müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından imzalanarak teftiş defterine yapıştırılır, diğeri ise başkanlığa verilir.

f) Kurum teftiş raporu ve formları en geç onbeş gün içinde yazılır ve başkanlığa sunulur.

g) İki örnek olarak düzenlenen kurum teftiş raporu ile yönetici ve öğretmen teftiş formları başkanlığa sunulur. Başkanlık; kurum teftiş raporunun değerlendirme bölümü ile yönetici ve öğretmen teftiş formlarının bir örneğini teftiş edilen kuruma, kurum teftiş raporunun diğer bölümlerini gereği için millî eğitim müdürlüğünün ilgili birimlerine gönderir. Kurum teftiş raporunun bir örneği başkanlıkta saklanır. Öğretmen ve yönetici teftiş formlarının diğer örneklerini ise ilgililerin sicil dosyalarına konulmak üzere sicil hizmetleri bürosuna gönderir.

Yönetici Teftişi

Madde 19- Kurumlarda görevli yöneticilerin gözlenen çalışmalarının değerlendirilmesidir. Yöneticilerin teftişinde kurumların özelliğine göre "Yönetici Teftiş Formu" kullanılır. Yönetici teftiş formu olmayan kurum yöneticilerinin durumu, kurum teftiş raporu ile birlikte değerlendirilir.

Öğretmen Teftişi

Madde 20- Kurumlarda görevli öğretmenlerin başarı durumları, teftiş yapılarak belirlenir. Öğretmenlerin teftişinde kurumun özelliğine göre "Öğretmen Teftiş Formu" kullanılır. Öğretmen teftişi, Millî Eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenledikleri etkinliklerin süresini ve niteliğini gözlemlemek üzere; dershane, salon, laboratuar, atölye ve işliklerde;

a) Eğitim öğretimindeki başarı derecesi hakkında bilgi edinmek,

b ) Olumlu davranışlarını belirlemek,

c) Görevini en iyi biçimde yapmaya özendirmek,

d) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak üzere rehberlik ve yardımda bulunmak,

e) Kurumda uyguladıkları öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmek,

f) Öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasında ve kullanmasında yardımcı olmak,

g) Öğrenci başarısının bilimsel yöntemler ile ölçülmesi ve değerlendirilmesinde yardım etmek,

h) Karşılaştığı sorunların çözümünde yol göstermek.

ı) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için aldığı önlemleri geliştirmek ve yönlendirmek,

i) Sınıf içi ve çevredeki eğitimsel liderliğini belirlemek,

için yapılır.

 

Eğitim Öğretimde Rehberlik ve Teftişin Usul ve Esasları

Madde 21- Rehberlik ve teftiş yapılırken aşağıdaki usul ve esaslar gözönünde bulundurulur.

a) Öğrencilerin, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda yetiştirilmeleri değerlendirilir.

b) Ana sınıfı öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin çalışmaları sınıfın genel durumuna bakılarak bütün derslerde öğrencilere kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlara göre değerlendirilir.

c) Branş öğretmenlerinin rehberlik ve teftişinde, okuttukları derslerde öğrencilerine kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışları değerlendirilir. Birden fazla ders okutan branş öğretmenlerinin ana branşları esas alınmak üzere okuttukları en az iki dersin rehberlik ve teftişleri yapılarak değerlendirilir.

d) Rehber öğretmenlerinin rehberlik ve teftişleri "Rehber Öğretmen Teftiş Formu"ndaki davranışlar değerlendirilerek yapılır. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenlerin çalışmaları ise kurum teftişi ile birlikte değerlendirilir.

e) Rehberlik ve teftiş, grupça yapılan plânlamaya uygun olarak yürütülür.

f) Rehberlik ve teftişten önce ve sonra öğretmenle görüşülür. Öğretmenin rehberlik ve teftişinde gerekli görülürse yöneticiden bilgi alınır.

g) Müfettiş veya yetkili kılınmış müfettiş yardımcısı sınıfa öğretmenle birlikte girer ve birlikte çıkar.

h) Müfettiş veya yetkili kılınmış müfettiş yardımcısı teftiş sırasında sınıfın bir üyesi gibi davranır.

I) Rehberlik ve teftişte çevre koşulları ve olanakları dikkate alınır.

i) Teftiş sonunda yapılan değerlendirmeler kesin olarak belirlenir.

j) Rehberlik ve teftiş sonunda zümre ve şube öğretmenleri ile ayrı ayrı görüşülür gerekirse birlikte toplântılar düzenlenir.

k) Gözlenen davranışlarla ilgili olarak gerektiğinde öğretmen ve öğrencilere soru sorulabilir, açıklama yapılabilir, bilgi ve belge istenebilir.

l) Öğretmenler ile aday öğretmenlerin teftişi en az iki ders saati içinde yapılır.

Diğer Personelin Teftişi

Madde 22- Kurumda çalışan yönetici ve öğretmenlerin dışında kalan diğer personelin çalışmaları, kurum teftişi ile yapılarak, olumlu veya olumsuz ifadelerle değerlendirilir.

Hizmetiçi Eğitim Gereksinimi

Madde 23- Yapılan teftiş sonucu kurum teftiş raporu veya teftiş formlarında hizmet içi eğitim gereksinimi belirlenen yönetici, öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitim gereksinimi, alanlarına göre gruplândırılarak Mayıs ayının son haftası içerisinde grup başkanınca başkanlığa sunulur. Başkanlık, eğitim ve öğretim etkinliklerinin yapılmadığı bir zamanda, ilgili birimlerle eş güdüm yaparak yerel olanaklarla hizmet içi eğitim gereksinimlerinin giderilmesini sağlar.

Kurum Başarı Puanı

Madde 24- Kurumlarda görevli ve değerlendirmeye alınan bütün yönetici ve öğretmenlerin almış oldukları puanlarının toplamının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Kurumların Ödüllendirilmesi

Madde 25- Yapılan denetim sonucunda eğitim bölgesi veya yerleşim alanı bazında kurum başarı puanına göre en yüksek puanla değerlendirilen kurum, valilikçe bu Yönergenin 11 numaralı ekinde yer alan "Başarı Belgesi" ile ödüllendirilir. Ancak, aynı eğitim bölgesi veya yerleşim alanının farklı teftiş gruplarınca denetlenmesi halinde en başarılı kurumun belirlenmesi, teftiş sonuçlarına göre en yüksek puan alan kurum ödüllendirilir.

Seminer ve Kurs Teftişi

Madde 26- Öğretmenlerin, öğretim yılı başı ve sonunda belli bir plân ve programa bağlı olarak yaptıkları çalışmalar ile öğrenci başarısını artırmak amacıyla yapılan ders dışı kurslar teftiş edilir.

Teftiş sonunda yapılan çalışmalarla ilgili "Seminer ve Kurs Teftişi" rapor düzenlenir.

Madde 27- Seminer ve Kurs Teftişinde İncelenecek Durumlar

a) Seminer ve kurs programı ile plânların incelenmesi,

b) Çalışmaların belirlenen plân ve programlarına göre yürütülmesi,

c) Kurs ve seminerle ilgili iş ve işlemlerin amacına uygun yürütülmesi,

değerlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 28- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ocak 2000 tarih ve 2508 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi ve Teftiş Formları yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre norm kadrosu fazlası olup, sınıf veya ders sorumluluğu verilmeyen öğretmenlere bu Yönergenin 15 inci maddesinin (ö) fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 29- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30- Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

 Not : Aşağıdaki bilgiler Tebliğler Dergisi 2508 'den alınmıştır.

 GÖZLENEN DAVRANIŞLAR

KURUMUN FİZİKİ DURUMU

Okul, bahçe ve tesislerin bakımı, onarımı ve kullanma durumu.

Yangından korunma ve sivil savunma tedbirlerini alma durumu.

Türk Bayrağı Mevzuatını uygulama, Atatürk ve Şeref Köşesini hazırlama ve koridorların mevzuatına uygun olarak düzenlenme durumu.

Ders araç gereçlerinin temini ve demirbaş eşyanın bakımı, onarımı, kullanımı ve korunma durumu

Okul ve sınıf kitaplıklarını/ilgi köşelerini oluşturma durumu.

Okul bölümlerinin adları, donanımı ve amaca uygun kullanım durumu.

EĞİTİM ÖĞRETİM

Yıllık çalışma programını hazırlama ve uygulama durumu.

Derse hazırlık/Eğitime hazırlık. plânlama uygulama ve öğrencilerin/çocukları yetiştirme-eğitme durumu.

Eğitim-Oğretim problemlerini tespit etme öğretmenler kurulunda görüşme ve atınan kararlan uygulama durumu.

Şube ve zümre öğretmenteriyla ders plânlarılarını biriikte hazırlama. uygulama ve sınavlarla ilgili iş ve işlemlerde gerekli rehberlikle bulunma durumu

Müdür yardımcıları. öğretmenler ve diğer personeli izleme, yetiştirme ve objektif değerlendirme durumu.

Törenler, Belirli gün ve haftalar eğitici kol çalışmaları/sosyal etkinlikleri yürütme durumu.

Rehberlik hizmetlerini yürütme durumu, (ÇEM)

Kültür, sosyal ve sportif faaliyetleri plânlama, uygulama ve izcilik ünitesi kurma durumu.

Okul öncesi çocukların eğitimi için grup açma ve eğitim etkinliklerini yönlendirme durumu.

Ozel eğitim gerektiren çocuklar için alınan tedbirler, bu çocukların kaynaştırma eğitimi yoluyla eğitimlerine yönelik çalışmaları yapma durumu.

Okuldaki öğrenci başarısızlığının nedenlerini araştırma, ortaya koyma ve gerekli tedbirleri alma durumu. (Okul öncesi hariç)

BURO IŞLERI

Kurumlarda tutulması gereken defter ve dosyalar ile desimal dosya sistemini ve kayıtlan usulüne uygun tutma durumu.

Oğrenci kayıtları, devam takip işlerini yürütme durumu.

Hesap. ayniyat ve döner sermaye işlerinin yürütülmesi durumu.

Yönetici öğretmen, memur ve dığer personel arasında yapılan iş bölümü ve nöbet işlerinin usulüne uygun yürütülmesi durumu.

Korumu demeği kooperatif kurma ve işletme durumu.

Yönetici, öğretmen, memur ve diğer personel arasında yapılan iş bölümü ve nöbet işlerinin usulüne uygun yürütülmesi durumu

Kurumlardaki arşiv işlemlerinın usulüne uygun yürütülmesi durumu.

Yeterli ve dengelı beslenme ilkelerine uygun aylık/haftalık yemek listelerini hazırlama ve uygulama durumu.

YÖNETIM VE ÇEVRE İLIŞKILERI

Yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel arasında iş bölümü yapma, iş birliği sağlama ve iyi bır çalışma ortamı oluşturma durumu.

Mevzuatı izleme. bulundurma ve uygulama durumu.

Kendini yetiştirme, yeni eğitim öğretim akımlarını izleme, teknolojik gelişmelerden yararlanma ve yararlandırma durumu.

Koruma derneği, okul aile birliği ve okul kooperatifi kurma ve yürütme durumu

Vali toplantıları yapma, çevreyi tanıma, çevre imkânlarından eğitim öğretimde faydalanma, anne baba eğitimi yapma durumu

Kurumu çevreye açma. etkinliklerle ılgıli bilgilendırme, yönlendirme ve çevrenin kurumdan faydalanma durumu.

Bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alma durumu.

ÖGRETMEN TEFTİŞ FORMU

 

(Resmî ve özel anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı, ilköğretim okulu ile özel eğitim sınıfı eğitilebilir çocuklar mesleki eğitim merkezi, öğretilebilir çocuklar uygulama okulu ve iş eğitim merkezi, eğitilebilir çocuklar ilköğretim okulu meslekî eğitim merkezi, uzun süreli hastahanede yatan çocuklar için hastahane ilköğretim okulu, bilim ve sanat merkezi, otistik çocuklar eğitim merkezi, işitme ve görme engelliler okulunda görevli sınıf ve branş öğretmenlerinin teftişinde kullanılacaktır.)

1- İli

2- İlçesi

3- Okulun Adı

4- Adı ve Soyadı

5- Mebsis No/ Sicil No

6- Oğretmenliğe Başladığı Tarih

7- En Son Mezun Olduğu Okul

8- Meslekî Kıdemi ve Kadrosu

9- Branşı/Ek Branşı

10- Okuttuğu/eğittiği sınıf-ders/grup

11- Haftalık ders saati sayısı

12- Teftiş Edilen sınıf-ders/grup

13- Sınıf/grup mevcudu

14-Teftiş Tarihi

DERSLİĞİN EĞİTİM-ÖĞRETİME HAZIRLIK DURUMU

Dersliğin donatım, bakım ve temizlik dururnu.

Derslikte Türk Bayrağı. Atatürk resmi, Istklâl Marşı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Öğrenci Andı vb. tablolan bulundurma durumu.

Derslikte gerekli olan etkinlik/ilgi köşelerinin oluşturulması durumu.

Seviye/yaş grubuna uygun ders/oyun araç-gereç ve materyalleri bulundurma durumu

Sınıf kitaplığı/kitap köşesi oluşturma ve gerekli kayıtları tutma durumu.

Kiitüphane, lâboratuvar, atölye, işlik, salon ve ilgı köşeleri gibi öğrencilere/çocuklara kullandırma durumu.

EGITIM ÖĞRETIM DURUMU

Yıllık ünite ve günlük plânları hazırlama ve uygulama durumu.

Dersin/eğitim faaliyetinin işlenişinde konulara uygun yöntem ve teknikleri seçme ve zaman arnaca uygun şekilde kullanma durumu.

Eğitim ve öğretimde gezi, gözlem, inceleme, araştırma ve deneylere yer verme durumu.

Öğrencilere/çocuklara seviye/yaş gruplarına göre İstiklâl Marşını, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini. Oğrenci Andını, Atatürk llke ve Inkılaplarını oğretme durumu.

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma, Türkçe'yi etkin ve doğru biçimde kullanma ve kullandırma ses tonunu iyi ayarlayabılme durumu

Öğrencileri/çocukları tanıma, bireysel farklılıklarını dikkate alma, grup ve bireysel çalışmalara yöneltme, sorumluluk ve güven duygusu kazandırma etkinlikler arasındaki zamanlamayı çocukların ılgı istek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak uygun şekilde kullanma durumu.

Işlenilen ünite ve konularla ilgili hedef ve hedef davranışlarını gerçekleştirebilme durumu.

Oğrencileri/çocuklan tanıma tekniklerini uygulama, gerekli kayıtları tutma ve faydalanma durumu.

Derslerin/eğitim faaliyetlerinın işlenişinde araç gereç ve materyal ve derslikteki eğitim/ılgi köşelerini kullanma durumu.

Oğrenci başarısını ve davranışını ölçme - değerlendirme/çocukların gözlem kayıt fomlarını sonuçlandırarak değerlendirme durumu.

Eğitim öğretim etkinliklerinde genel ve özel öğretim yöntemlerini uygulayabilme durumu.

Görevine ve eğitim etkinliğinin özelliklerine uygun kılık kıyafetine özen gösterme durumu

YÖNETİM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Oğrencilere/çocuklara ve çevreye örnek olma, kendini yetiştirme, meslekî yayınlan ve mevzuatı izleme durumu.

Okuttuğu ders/etkinlik ve sınıflarla/gruplarla ilgili defter, kayıt ve dosyaları tutma durumu.

Törenlere, meslekî toplantılara, eğitici kol faaliyetleri ve etkinliklere katılma durumu.

Yönetici ve öğretmenlerle iş birliği sağlama verilen görevleri yaprna durumu.

Velilerle iyi ilişkiler kurma, çevreyi tanıma, çevre imkânlarından eğitim öğretimde faydalanma durumu.

Zümre ve şube öğretmenleri toplantılarına katılma, kararlar alma ve uygulama durumu

REHBER ÖĞRETMEN TEFTİŞ FORMU

 

1-ili

2- İlçesi

3- Okulun Adı

4- Adı ve Soyadı

5- Mebsis No/ Sicil No

6- Öğretmenliğe Başladığı Tarih

7- Meslekî Kıdemi ve Kadrosu

8- En Son Mezun Olduğu Okul ve Bölüm

9- Branş-Ek Branş

10- Okulun Oğrenci Mevcudu

11- Rehberlikte Bulunduğu Oğrenci Sayısı

12-Teftiş Tarihi

 

 

GÖZLENEN DAVRANIŞLAR

REHBERLİK SERVISİYLE İLGİLİ İŞLER

Rehberlik servisinin donanımı, bakım ve temizliği

Rehberlik hizmetlerinde kullanılacak test, envanter, anket, toplu dosya gibi araçları hazırlama ve bulundurma.

Rehberlik hizmetleriyle ilgili kaynak kitap, yayın ve ilgili mevzuatı bulundurma.

Öğrenci tanıma ve bilgi toplama formlarını hazırlama

Rehberlik ve psikolojik yardım hizmetleriyle ilgili kayıtlan tutma, raporları hazırlama, yazıları cevaplama ve dosyalama

REHBERLIK HİZMETLERİNİ YÜRÜTME

Okul rehberlik programını hazırlama. yıllık ve günlük çalışmalarını plânlama ve uygulama.

Yönetici, öğretmen ve diğer personelle iş birliği sağlama, verilen görevleri yapma.

Çevreyi tanıma ve çevre imkânlarından meslekî konularda faydalanma

Velilerle iyi ilişkiler kurma, okul-aile birliği toplantılarına katılma ve görüşme sonuçlarını dosyalama

Sınıf rehber öğretmenleriyle iş birliği yaparak, öğrencileri eğitim-öğretim, rehberlik ve psikolojik yardım hizmetleri hakkında bilgilendirme

Özel eğitim gerektiren öğrencileri tespit etme ve bunlarla ilgili işlemleri yürütme.

Öğrencileri, gidebileceği üst okullar, çalışabileceği iş ve meslekler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme.

Törenlere, meslekî toplantılara katılma ve eğitici kol çalışmaları programlamada sorumlu öğretmenlerle iş birliği ve yardım durumu.

Öğretim yılı sonu raporunu hazırlama ve aksaklıkları giderici tekliflerde bulunma.

Öğrencilere örnek olma, güvenlerini kazanma ve iyi davranışlar kazandırma.

PSİKOLOJİK YARDIM VERME

Sorunlu ve rehberliğe muhtaç öğrencileri belirleme, bu öğrencilerin ailesi, çevresi ve yakınlarıyla görüşme, sonuçlarından faydalanma.

Oğrencilere karşılaştıkları güçlüklerde psikolojik yardım verme ve takip etme.

Psikolojik tedavi görmesi gereken öğrencileri sağlık kurumlarına gönderme işlemlerini yapma.

Psikolojik yardım gören öğrencilerin uyum ve gelişim durumlarını takip etme ve sonuçlarını değerlendirme

 

GENEL DEĞERLENDİRME SONUCU

A- FİZİKÎ DURUM

1. Kurum binasında yapılan değişikliklerle ilgili alınan izinler (Bina nakli, kontenjan ve yerleşim değişikliği, devir. gibi):

2. Ana sınıfı tesis edilmesi işlemleri (Bünyesinde anaokulları bulunanlar hariç) :

3. Okulun bölümlerinin, Standartlar Yönergesi’ne göre Bakanlıkça onaylı yerleşim plânına uygunluğu:

4. Binanın temizlik düzeni :

5. Yangın söndürme araç ve gereçlerinin yangın talimatına uygunluğu ve talimata uygun ekip kurulması işlemleri :

6. Okulda izinsiz ikamet eden kişi ve kişilerin bulunup bulunmadığı :

7. Mesai saatleri içerisinde güvenlik açısından okula gelecek ziyaretçiler için kimlik tespiti, kuruma giriş kartı uygulaması:

8. Elektrik tesisat şemasının Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesine uygunluğu :

9. Sivil Savunma levhaları ve kat yerleşim plânlarının uygun yerlere asılması :

10. Yönergesine uygun Atatürk Köşesi tanzimi :

11. Okul adı, bölüm, oda ve derslik adlarının mevzuata uygun yazılması ve ilgili yerlere asılması :

12. Okul bahçesinin uygun bir yerinde “Atatürk Büstü” ve “Bayrak Direği”nin bulunması :

13. Nöbetçi yönetici ve öğretmenlerin isim ve görev yerlerinin belirtildiği onaylı listenin tanzimi :

14. Bahçe duvarı ve bahçe düzeni ile ilgili işlemler :

15. Yönetim odaları ve dersliklerde Atatürk Fotoğrafı, İstiklâl Marşı ve Gençliğe Hitabe levhalarının emirlere uygun yerleştirilmesi:

16. Kahramanlıkla ilgili Türk büyüklerine ait resimlerin İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği öğrencilerin her an görebilecekleri yerlere asılması :

17. Kaloriferli binalarda yakıtın cinsine göre alınan emniyet tedbirleri ve kalorifercinin yeterlilik belgesi :

18. Giriş bölümünde, okulun ilk kurulduğu yıllardaki bina durumu, faaliyetleri ile ilgili fotoğraflar ve ilgili haberlerin bulunduğu pano (Azınlık ve Yabancı okullarda) :

B- BÜRO İŞLERİ

1. Teftiş defteri ve dosyası ile ilgili işlemler :

2. Gelen-giden evrak kayıt ve zimmet defteri ile gizli yazılar dosyası :

3. Koruyucu Güvenlik Talimatı ile ilgili işlemler :

4. Evrakın desimal sisteme göre dosyalanması, usulünce korunması ve arşivlenmesi :

5. İlân ve reklamlarla ilgili yapılan işlemler :

6. Basılı evrakın Millî Eğitim Vakfı’ndan temin edilip edilmediği :

7. Diploma, yoklama fişleri, öğrenci dosyası ile ilgili işlemler:

8. Yazılarda ve maaş bordrolarında yabancı okullarda görevli Türk Müdür Başyardımcısı’nın veya 6581 sayılı Kanuna göre Azınlık Okullarında görevlendirilen Müdür Yardımcısının parafının bulunması :

9. Antetli kâğıtlara, Bakanlıkça tescilli isim dışında yazılmış başlıkların bulunup bulunmadığı :

C- PERSONELİŞLERİ

1. Kadrolu, ders ücretli ve aday öğretmen sayısı :

2. Yabancı uyruklu öğretmen sayısı (Azınlık okulları Rum öğretmen kontenjan sayısı) :

3. Memur ve hizmetli sayısı :

4. Nöbet işleri :

5. Bakanlıkça ön olur verilen yabancı uyruklu öğretmen, uzman ve usta öğreticiler adına Bakanlıkça çalışma izin onayı düzenlenmesi işlemleri :

6. Okulda görevli yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğretici ve diğer personelin çalışma izin onay işlemleri :

7. Yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin; çalışma izin onaylarının uzatılma tekliflerinin zamanında yapılıp yapılmadığı :

8. Çalışma süresi sona eren yönetici ve öğretmenlerin ayrılışları ile ilgili işlemler :

9. Görevlilerin izin ve rapor işlemleri :

10. Okul personelinden kesilen SSK, Sosyal Güvenlik Destekleme Fonu Priminin tahakkuklarının yapılarak ilgili dairelere yatırılması işlemleri

11. Okul personeline ait sicil defterinin tutulması işlemleri :

12. Personele ait özlük dosyalarının standart hale getirilmesi :

13. Aday öğretmenler ve öğreticiler ile ilgili işlemler :

14. Haftalık ders saati sayıları ile sözleşmelerdeki ders saati sayılarının uygunluğu :

15. Mutfak, yemekhane, kantin, çamaşırhane vb. yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması işlemleri :

D-ÖĞRENCİ İŞLERİ

1. Öğrenci kayıtları ve aday kayıt defteri ile ilgili işlemler :

2. Öğrenci kayıtlarında İl Millî Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dağıtım esaslarına göre işlem yapılması (Azınlık Okullarında):

3. Öğrenci künye (kütük) ve sınıf ders defterleri ile ilgli işlemler :

4. Öğrenci yoklama defterleri, devamsızlıktan kalan ve raporlu öğrenciler ile ilgili işlemler ve alınan tedbirler :

5. Öğrenci nakillerinin ilgili mevzuata uygunluğu :

6. Beden Eğitimi,Müzik (vb) derslerden muaf tutulan öğrencilerle ilgili yapılan işlemler :

7. Dönem not cetvellerindeki yazılı ve sözlü sınav notunun dönem sınavlarının sayısına ve öğretmen not defterindeki notlara uygunluğu ile bu notların Yönetmeliğe uygun olarak ders geçme ve sınıf geçme defterlerine işlenmesi :

E- EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU

1. Yıllık ünite ve günlük plânların zamanında ve öğretim programı esas alınarak hazırlanması, Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan derslere göre belirlenmiş olan Atatürkçülük konularının yıllık, ünite ve günlük plânlara alınması :

2. Seçmeli derslerle ilgili işlemlerin mevzuatına uygunluğu :

3. Derslerin özelliğine göre araç-gereçlerin kullanılması ve yeterliliği :

4. Uygulamada değişen ve gelişen programların dikkate alınması :

5. Öğretmen açığı olan dersler ve ders sayısı (Azınlık Okullarında) :

6. Deney, gezi, gözlemlerle ilgili raporların tutulması ve öğretim yılı sonunda yönetime teslim edilmesi :

7. Okulda eğitim, öğretim ve yönetim ile ilgili iş ve işlemlerin, Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliği hükümlerine uygunluğu :

8. Okul kitaplığındaki kitapların yeterliliği ve okutulan ders kitaplarının Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kitaplara uygunluğu :

9. Kitaplık ve lâboratuvarlardan öğrencilerin yararlanmaları için yapılan çalışmalar :

10. Dersliklerdeki öğrenci mevcutlarının onaylanmış derslik kontenjanına uygunluğu :

11. Öğrencilerin derslere göre bilgi seviyeleri ve genel başarı durumları :

12. Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme çalışmalarında ilgili mevzuata uyulması :

13. Okulun bulunduğu bölgedeki örf, âdet ve geleneklerimizi yaşatma ile ilgili çalışmalar :

14. Bayrak törenlerinin ilgili yönetmeliğe uygunluğu :

15. Atatürk Haftası ve “Mahalli Kurtuluş Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği”ne göre diğer anma günleri ile törenler için yapılan çalışmalar ve ilgili dosyanın tutulması :

16. Okul-aile birliğinin kurulması :

17. Zümre öğretmen toplantılarında alınacak kararlara eğitim-öğretimi yönlendirici nitelik kazandırılması işlemleri :

18. Öğretmenler kurul toplantılarının önceden belirlenen gündeme uygunluğu ile öğretmenlere tebliğ edilerek yapılmış olması, öğretmenler kurulu tutanaklarında, öğretmenlerin görüşüne yer verilmesi, imzalatılması ve alınan kararlar :

19. Öğrencilere bilgi, davranış, iş görme alışkanlıklarının verilmesi :

20. Öğrenci başarılarını etkileyen olumlu-olumsuz faktörler :

21. Eğitici kol faaliyetlerinin ilgili yönetmeliğe uygunluğu :

22. Onur Kurulu’nun ilgili yönetmelik doğrultusunda kurulması ve faaliyetleri :

23. Öğrenci rehberlik hizmetlerinin, “Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği”ne uygunluğu :

24. Kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile diğer personelin kılık ve kıyafetlerinin “Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlığa Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik’e uygunluğu :

25. 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile 3298 sayılı “Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun”un uygulanması ve alınan tedbirler :

26. Aday öğretmen ve öğreticiler ile ilgili işlemler :

27. Ödev ve projelerin “ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilmesi :

F-HESAP VE AYNİYAT İŞLERİ

1. Öğrencilerden alınan ücretlerle ilgili işlemler :

2. Ücretsiz öğrencilerle ilgili işlemler :

3. Yönetici, öğretmen ve memurların maaş ve ücret bordrolarının çalışma iznine esas sözleşmelerine uygunluğu ve maaş-ücret bordroları ile vergi iade çizelgelerinin tanzimi ile ilgili işlemler :

4. Kurum sermayesinin yeterliliği ve malî raporun gönderilmesi ile ilgili işlemler :

5. (A), (B), (C) Demirbaş eşya esas ve yardımcı defterlerinin tutulması, ilgili bölümlere onaylı demirbaş listelerinin asılması işlemleri :

6. Günlük yemek tabelâlarının usulünce hazırlanması ve yemek numunelerinin (24) saat süre ile saklanması :

7. Ambar ve depoların düzenli oluşu ve saklanan maddelerin kontrolü ile ilgili işlemler :

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 GÖREVİN ADI : Anaokulu Müdürü (Bağımsız anaokulu ile anasınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu okul)

SINIFIE : ğitim - Öğretim

GÖREVİN ÖZETİ

Okulun yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir, uygulama ve denetimini yapar.

Personelin performansını değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için tedbirler alır.

Okulu ile ilgili iyileştirme önerilerini amirlerine sunar.

Astlarına yetki ve sorumluluk devrederek, işlerin daha rasyonel yürümesini ve astlarının ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmelerini sağlar.

Ödüllendirilecek personeli tespit eder.

Kendisine bağlı personelin sicil raporlarını doldurur. Amirleri tarafından istenildiğinde okulu ile ilgili faaliyetleri bir rapor halinde sunar, astlarından gelen önerileri değerlendirir.

Çalışmaları ile ilgili işlerin değerlendirmesini yapar.

a. AYNI UNVANDA PERSONEL İSTİHDAM UYGULAMA EDEN DIĞER BİRİMLERİN SAYISI : Tüm bağımsız anaokulları ile anasınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu okullar

2) Tecrübe

· ·          Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olmak veya bu sınıfta görev alacaklarda aranan nitelikleri taşımak,

· ·          Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında adaylığı kalkmış olmak,

· ·          Atanacağı kuruma branşı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak,

· ·          Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi dereceden aşağı olmamak,

· ·          Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkûm edilmemiş ve

son 5 yıllık hizmet süresi içinde aylıktan kesme (maaş kesimi dahil) cezasından daha ağır disiplin cezası almamış ya da idarî görevi adlî veya idarî soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,

· ·          Özel eğitim kurum müdürlüklerine yapılacak atamalarda özel eğilim alanında en az üç yıl öğretmenlik yapmış olmak,

· ·          Zorunlu hizmet bölgesi dışındaki yerlerde kurum müdürlüklerine atanacaklar, zorunlu bölge hizmetini yapmış ya da bu hizmetten muaf sayılmış olmalıdır.

· ·          Duyuru yetkisi Valiliklere alt olanlar için ikinci; duyuru yetkisi Bakanlığa alt olanlar için birinci duyuru ve değerlendirme sonuçlarına göre uygun aday

bulunmaması durumunda Bakanlıkça yapılacak duyuru sonucunda;

· ·          Zorunlu hizmet bölgesine dahil Birinci Grup illerde, her tip kurum müdürlüklerine değerlendirme sınavlarında başarılı olanlar arasından seçilme esası ve kurum tipleri için belirlenmiş puanları almış olma koşulu aranmadan adaylığı kaldırılmış öğretmenler,

· ·          Zorunlu hizmet bölgesine dahil ikinci Grup illerde, (C) tipi kurum müdürlüklerine, değerlendirme sınavlarında başarılı olanlar arasından seçilme esası ve kurum tipleri için belirlenmiş puanları almış olma koşulu aranmadan en az 4 yıl hizmeti olan öğretmenler, (A) ve (B) tipi kurum müdürlüklerine ise bir alt yönetim kademesine ait atanma koşullarını taşıyanlar,

· ·          Diğer illerdeki (A) ve (B) tipi kurum müdürlüklerine, bir alt yönetim kademesine ait atanma koşullarını taşıyanlar arasından gerçekleştirilecek değerlendirme üzerine atama yapılabilir.

GÖREV LİSTESİ:

1. Eğitim lideri olarak okuldaki eğitim-öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plân ve programlarına uygun olarak yürütür.

2. Okulu için vizyon ve misyon geliştirir.

3. Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenen temel ilke ve amaçların yanında okulun özel amaçlarını gerçekleştire-bilmek için çalışma plânlarını yapar, uygular ve denetler. Okuldaki eğitim-öğretim ve yönetimin bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlar.

4. Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına sunar, onaylanan projeleri uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik plânlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim plânını hazırlar ve bu plânının uygulamaya geçirilmesini sağlar.

5. Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesinin yerleşmesini sağlayıcı önlemleri alır.

6. Okulda ahenkli çalışma düzenini kurar.

7. Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

8. Personelin görevlendirilmesinde görev tanımlarına uygunluk esasını göz önünde bulundurur.

9. Yıllık, ünite ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, öğretmenlerin çalışmalarını denetler.

10. Öğretmenlerden ders yılı başında yıllık plân alır, plânları tasdik eder, uygulanıp, uygulanmadığını denetler.

11. Okulda sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenler kuruluna başkanlık eder. Sınıf, zümre vb. öğretmenler kurullarının çalışmalarını izler. Gerektiğinde bu kurulan toplantıya çağırır. Kurulda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir.

12. Okuldaki personelin görev ve sorumluluk alanlarında yapılan iş bölümü çerçevesinde okuldaki iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili koordinasyon, rehberlik ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

13. Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler.

14. Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlar,

15. Gerektiğinde astlarına yetki devri yaparak, işlerin daha süratli yürütülmesini sağlar.

16. Personele güven verici, demokratik kurallar içerisinde sevgi ve saygı esasları doğrultusunda örnek davranış ve tutum ile etkili bir kişilik sergiler. Personel arasında iş birliğinin tesisini, uyumunu sağlar ve yol gösterici bir rol oynar.

17. Personelin görev ve sorumluluklarını verimli ve kaliteli olarak yerine getirmelerini sağlayıcı tedbirler alır.

18. Personelin performansını sürekli gözetip değerlendirerek, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırır, personelin yeteneklerini gözönünde bulundurarak istihdam eder, onlara rehberlik eder, iş başında yetişmelerini sağlar, daha üst kademeye hazırlanmalarına yardımcı olur.

19. Okuldaki her düzeydeki personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve bu tespitler çerçevesinde personelin yetişmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

20. Personelin sicil raporlarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara gönderir.

21. Görevini başarı ile yürütenleri ödüllendirerek motive eder.

22. Görevlerin gereği gibi yapılmaması durumunda kanunî yetkisini kullanır.

23.Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından sorumludur.

24. izinli veya görevli olarak okuldan ayrıldığı zamanlarda öncelikle müdür baş yardımcısı. bulunmadığı takdirde müdür yardımcılarından birisine vekâlet verir.

25. Özürleri sebebiyle görevlerine gelmeyen yönetici, öğretmen ve diğer personelin yerine hizmetlerin aksamaması için uygun görevlendirme ile gerekli önlemleri alır.

26. Öğretmenlere eğitim ve öğretimle ilgili ek görevler verir.

27. Okuldaki rehberli hizmetlerine başkanlık eder, yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

28. Aday personelin yetişmesi için gereken tedbirleri alır.

29. Öğrencilere istendik davranışları kazandırıcı bir eğitim ortamı olmasını sağlar.

30. Ders dışı eğitici, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile millî gün ve haftalara ilişkin faaliyetlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Derslerle ilgili uygulamaya ilişkin gerekli izinleri alarak gezi ve incelemelerin yapılmasını sağlar.

31. Özel eğitimi gerektiren öğrencilerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili tedbirleri alır.

32. Okula yeni alınacak çocukların tespiti için Seçici Komisyon'a başkanlık eder.

33. Personelin sağlık, temizlik, düzen ve beslenme işleri ile ilgili çalışmalarını takıp eder.

34. Çocukların ailelerine güvenlik içinde teslim edilmesi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

35. İnsan, zaman, para, malzeme ve yer unsurlarının en etkin ve verimli kullanımı amacıyla okulun derslik, lâboratuvar. kütüphane ve diğer tesisleri ile ilgili araç ve gereci hizmete hazır bulundurur. Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırarak zenginleştirir.

36.Okul, bina ve tesislerin kullanımı, bakımı, temizliği, yangına karşı korunmaları ve güvenliği için gereken tedbirleri alır. Çağın ve çevrenin gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaliteli eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlar.

37.Ders araç ve gerecinin temini, verimli kullanılması, korunması, bakımı. temizliği ve düzeni için gerekli tedbirleri alır.

38. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini plânlarken çevre imkân ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

39. Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesinden hareketle yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verir. Okulun imkânlarını çevreye açarak okulun bulunduğu bölgenin bilim ve kültür merkezi hâline gelmesini sağlar. Çevre imkânlarından okulun, okulun imkânlarında da çevrenin eğitim amaçlı olarak yararlanmasını sağlar.

40. Okulun iç (idari personel, öğretmen, öğrenci, yardımcı personel ve diğer personel) ve dış ögeleriyle (Okul Koruma Derneği, Okul Aile Birliği vb. gibi) iş birliği içinde çalışır.

41.Öğretmenlerin lâboratuvar, kütüphane ve spor salonları gibi sosyal tesisleri kullanmalarını izler.

42.Okulda çıkarılan dergi, gazete ve duvar gazetesinin bütün yazılarından müdür sorumludur.

43.Okulda gösterilecek çeşitli film ve gösterilerle ilgili gerekli incelemeler yaptırarak uygun gördüklerini onaylar ve gösteriye açar.

44. Haftalık ders programı, günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar. onaylar ve uygulamaya koyar. ihtiyaç duyulduğunda 20 ve 25 yılını dolduran öğretmenlere de nöbet görevi verebilir.

45. Diploma, tasdikname, öğrenci karnesi, öğrenim bölgesi, öğrenci kaydı, harcama kağıtları, bordroları vb. evrakı onaylar.

46. Gelen yazılardan personelin bilgilendirilmesi gerekenleri ilgililere duyurur.

47. Tüm personelin hasta sevk evrakını imzalar ve hastalık izinlerini onaylar.

48. Öğretim yılı başında ve gerektiğinde okulda sağlık taraması yapılmasını sağlar.

49.Göreve başlama ve görevden ayrılma hâlinde okulun demirbaşlarını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir teslim işlemlerini yapar.

50. Okulun ayniyat, gelir-gider, bütçe ile ilgili işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.

51. Okulun yıllık bütçesini hazırlar ve ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması ile ilgıli işlemleri titizlikle yapar.

52. Okulla ilgili olağanüstü halleri ilgili makama bildirir.

53. istenildiğinde yürüttüğü çalışmaların herhangi bir aşamasının sonucunu amirine rapor eder.

54. Yapılan rutin işleri standartlaştır.

55. ilgili mevzuatta okul yönetimine ilişkin belirtilen diğer görevleri yapar

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

İLKÖĞRETİM OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

GÖREVİN ÖZETİ

Okulun yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir uygulama ve denetimini yapar. Personelin performansını değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için tedbirler alır. Okulu ile ilgili iyileştirme önerilerini amirlerine sunar. Astlarına yetki ve sorumluluk devrederek, işlerin daha rasyonel yürümesini ve astlarının ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmele-rini sağlar. Ödüllendirilecek personeli tespit eder. Kendisine bağlı personelin sicil raporlarını doldurur. Amirleri tara-fından istenildiğinde okulu ile ilgili faaliyetleri bir rapor hâlinde sunar, astlarından gelen önerileri değerlendirir. Çalış-maları ile ilgili işlerin değeriendirmesini yapar.

GÖREV LİSTESİ:

1. Eğitim lideri olarak okuldaki eğitim-öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plân ve programlarına uygun olarak yürütür.

2. Okulu için vizyon ve misyon geliştirir.

3. Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenen temel ilke ve amaçların yanında okulun özel amaçlarını gerçekleştire-bilmek için çalışma plânlarını yapar, uygular ve denetler. Okuldaki eğitim-öğretim ve yönetimin bir disiplin içeri-sinde yürütülmesini sağlar.

4. Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına sunar, onaylanan projelen uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik plânlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim plânını hazırlar ve bu plânını uygulamaya geçirilmesini sağlar.

5. Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesinin yerleşmesini sağlayıcı önlemleri alır.

6. Okulda ahenkli çalışma düzenini kurar.

7. Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

8. Personelin görevlendirilmesinde görev tanımlarına uygunluk esasını göz önünde bulundurur.

9. Yıllık, ünite ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, öğretmenlerin çalışmalarını denetler.

10. Öğretmenlerden ders yılı başında yıllık plân alır, plânlan tasdik eder, uygulanıp, uygulanmadığını denetler.

11. Okulda sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenler kuruluna başkanlık eder. Sınıf, zümre vb. öğretmenler kurullarının çalışmalarını izler. Gerektiğinde bu kurulları toplantıya çağırır. Kurulda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir.

12. Okuldaki personelin görev ve sorumluluk alanlarında yapılan iş bölümü çerçevesinde okuldaki iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili koordinasyon, rehberlik ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

13. Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler.

14. Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlar.

15. Gerektiğinde astlarına yetki devri yaparak, işlerin daha süratli yürütülmesini sağlar.

16. Personele güven verici, demokratik kurallar içerisinde sevgi ve saygı esasları doğrultusunda örnek davranış ve tutum ile etkili bir kişilik sergiler. Personel arasında iş birliğinin tesisini, uyumunu sağlar ve yol gösterici bir rol oynar.

17. Personelin görev ve sorumluluklarını verimli ve kaliteli olarak yerine getirmelerini sağlayıcı tedbirler alır.

18. Personelin performansını sürekli gözetip değerlendirerek, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırır, personelin yeteneklerini göz önünde bulundurarak istihdam eder, onlara rehberlik eder, iş başında yetişmelerini sağlar, daha üst kademeye hazırlanmalarına yardımcı olur.

19. Okuldaki her düzeydeki personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve bu tespitler çerçevesinde personelin yetişmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

20. Personelin sicil raporlarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara gönderir.

21. Görevini başarı ile yürütenleri ödüllendirerek motive eder.

22. Görevlerin gereği gibi yapılmaması durumunda kanunî yetkisini kullanır.

23. Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından sorumludur.

24. İzinli veya görevli olarak okuldan ayrıldığı zamanlarda öncelikle müdür baş yardımcısı, bulunmadığı takdirde müdür yardımcılarından birisine vekâlet verir.

25. Özürleri sebebiyle görevlerine gelmeyen yönetici, öğretmen ve diğer personelin yerine hizmetlerin aksamaması için uygun görevlendirme ile gerekli önlemleri alır.

26. Öğretmenlere eğitim ve öğretimle ilgili ek görevler verir.

27. Okuldaki rehberlik hizmetlerine başkanlık eder, yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

28. Aday personelin yetişmesi için gereken tedbirleri alır.

29. Öğrencilere istendik davranışları kazandırıcı ve disiplin kuruluna havale edilecek disiplin olaylarını önleyici her türlü tedbirleri alır.

30. Ders dışı eğitici, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile millî gün ve haftalara ilişkin faaliyetlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Derslerle ilgili uygulamaya İlişkin gerekli izinleri alarak gezi ve incelemelerin yapılmasını sağlar.

31. Özel eğitimi gerektiren öğrencilerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili tedbirleri alır.

32. Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğinin itina ile yürütülmesini sağlar.

33. Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini, ziyaretçi kabul etme saat ve yerleri düzenler.

34. Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlar.

35. Etütlerin zamanında ve verimli olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri alır.

36. Ambardan tabelâya göre (varsa diyet uzmanı ile) günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini kontrol ettirir.

37. Nöbet çizelge ve defterlerini kontrol ederek, 24 saat süren nöbetlerin yükümlülüklere göre titizlikle tutulmasını sağlar.

38. Küçük çocukların bakımlarıyla ilgilenen yardımcı personelin çalışmalarını izler.

39. Okulun tatil olduğu zamanlarda okulda kalmak zorunda olan öğrenciler için gerekli kararları verir.

40. Revirdeki sağlık hizmetlerinin ve muayenelerin durumuyla ilgili kendine bildirilen ve gereken tedbirleri aldırır.

41. Muayene ve Teslim Alma Komisyonu'nun muayene ve teslim alma işlemleriyle ilgili kararlarını onaylar.

42. Okulun öğretmenleri veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından, pansiyonlar için ihtiyaç duyulan belletici görevlendirilmesini teklif eder.

43. insan, zaman, para, malzeme ve yer unsurlarının en etkin ve verimli kullanımı amacıyla okulun derslik, lâboratuvar. kütüphane ve diğer tesisleri ile ilgili araç ve gereci hizmete hazır bulundurur. Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırarak zenginleştirir.

44. Okul. bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, yangına karşı korunmaları ve güvenliği için gereken tedbirleri alır. Çağın ve çevrenin gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaliteli eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlar.

45. Ders araç ve gerecinin temini, verimli kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli tedbirleri alır.

46. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini plânlarken çevre imkân ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

47. Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesinden hareketle yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verir. Okulun imkânlarını çevreye açarak okulun bulunduğu bölgenin bilim ve kültür merkezi hâline gelmesini sağlar. Çevre imkânlarından okulun, okulun imkânlarında da çevrenin eğitim amaçlı olarak yararlanmasını sağlar.

48. Okulun iç (idarî personel, öğretmen. öğrenci, yardımcı personel ve diğer personel) ve dış ögeleriyle (Okul Koruma Derneği, Okul Aile Birliği vb. gibi) iş birliği içinde çalışır.

49. Öğretmenlerin lâboratuvar, kütüphane ve spor salonları gibi sosyal tesisleri kullanmalarını izler.

50. Okulda çıkarılan dergi, gazete ve duvar gazetesinin bütün yazılarından müdür sorumludur.

51. Okulda gösterilecek çeşitli film ve gösterilerle ilgili gerekli incelemeler yaptırarak uygun gördüklerim onaylar ve gösteriye açar.

52. Okulda yetiştirme kursu açılmasını teklif eder.

53. Haftalık ders programı, günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.

54. Diploma, tasdikname, öğrenci karnesi, öğrenim belgesi, öğrenci kaydı, harcama kağıtları, bordroları vb. evrakı onaylar.

55. Gelen yazılardan personelin bilgilendirilmesi gerekenleri ilgililere duyurur.

56. Tüm personelin hasta sevk evrakını imzalar ve hastalık izinlerini onaylar.

57. Öğretim yılı başında ve gerektiğinde okulda sağlık taraması yapılmasını sağlar.

58. Taşımalı sistem ile okula gelen öğrenciler için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

59. Göreve başlama ve görevden ayrılma hâlinde okulun demirbaşlarını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir ve teslim işlemlerini yapar.

60. YİBO Döner Sermaye işletmesini yönetim işlerinde tek başına sorumlu olarak yönetir ve işletmeyi temsil eder.

61. Okulun ayniyat, gelir-gider, bütçe ile ilgili işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.

62. Ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması ile ilgili işlemleri titizlikle yapar.

63. Okulla ilgili olağanüstü halleri ilgili makama bildirir.

64. İstenildiğinde yürüttüğü çalışmaların herhangi bir aşamasının sonucunu amirine rapor eder.

65. Yapılan rutin işleri standartlaştırır.

66. İlgili mevzuatta okul yönetimine ilişkin belirtilen diğer görevleri yapar.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM KURUMU (GENEL LİSE) MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

 

GÖREVİN ÖZETİ

Okulun yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir uygulama ve denetimini yapar. Personelin performansını değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için tedbirler alır. Okulu ile ilgili iyileştirme önerilerini amirlerine sunar. Astlarına yetki ve sorumluluk devrederek, Işlerin daha rasyonel yürümesini ve astlarının ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmelerini sağlar. Ödüllendirilecek personeli tespit eder. Kendisine bağlı personelin sicil raporlarını doldurur. Amirleri tara-fından istenildiğinde okulu ile ilgıli faaliyetleri bir rapor hâlinde sunar, astlarından gelen önerileri değerlendirir. Çalış-maları ile ilgili işlerin değerlendirmesini yapar.

PERSONELİN İLİŞKILİ OLDUĞU BİRİMLER

(Birim içinde ve dışında)

Okul içinde

· ·          idarî personel;

· ·          Öğretmenler

· ·          Öğrenciler

· ·          Diğer okul personeli

Okul dışında;

· ·          Öğrenci velileri

· ·          Okul Koruma Derneği

· ·          Okul Aile Birliği

· ·          Diğer okul ve kurum müdürlükleri

· ·          ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü

· ·          İl Millî Eğitim Müdürlüğü

· ·          Millî Eğitim Bakanlığı

· ·          Yerel Yönetimler

· ·          Gönüllü kuruluşlar

· ·          Öğrenci taşımacılığı

· ·          Okul kantin işletmeciliği

· ·          Okul çevresi

· ·          Diğer özel ve resmî kuruluşlar

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NITELİKLER

1) Eğitim

a. Asgari öğrenim düzeyi

· ·          Yüksek öğrenim görmüş olmak

Tercih:

· ·          Lisans üstü düzeyde eğitim almış olmak. (Tercih sıralaması: eğitim yönelimi, kamu yönetimi ve diğer olanlar şeklinde)

· ·          Eğitim, öğretim. yönetim, işletmecilik veya mesleği ile ilgili diğer alanlarda yayımlanmış eseri bulunmak.

b. Meslekî eğitim, sertifika vb.

· ·       Yönetici Seçme Sınavından en az 70,

· ·       Yönetim alanında ve atanacakları kurum türü esas alınarak yapılan 120 saat süreli Hizmet içi Eğitim kursuna katılarak

kursun değerlendirme sınavı sonucunda;

· ·          (C) tipi kurum müdürlüğü için en az 70,

· ·          (B) tipi kurum müdürlüğü için en az 75,

· ·          (A) tipi kurum müdürlüğü için en az 80

puan almış olmak özel koşulu aranır.

2) Tecrübe

· ·          Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olmak veya bu sınıfta görev alacaklarda aranan nitelikleri taşımak,

· ·          Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında adaylığı kalkmış olmak,

· ·          Atanacağı kuruma branşı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak,

· ·          Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi dereceden aşağı olmamak,

· ·          Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkûm edilmemiş ve son 5 yıllık hizmet süresi içinde aylıktan kesme (maaş kesimi dahil) cezasından daha ağır disiplin cezası almamış ya da idarî görevi adlî veya idarî soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak, Özel eğitim kurum müdürlüklerine yapılacak atamalarda özel eğitim alanında en az üç yıl öğretmenlik yapmış olmak,

· ·          Zorunlu hizmet bölgesi dışındaki yerlerde kurum müdürlüklerine atanacaklar, zorunlu bölge hizmetini yapmış ya da bu hizmetten muaf sayılmış olmalıdır.

Duyuru yetkisi Valiliklere ait olanlar için ikinci; duyuru yetkisi Bakanlığa ait olanlar için birinci duyuru ve değerlendirme sonuçlarına göre uygun aday bulunmaması durumunda Bakanlıkça yapılacak duyuru sonucunda;

· ·          Zorunlu hizmet bölgesine dahil Birinci Grup illerde, her tip kurum müdürlüklerine değerlendirme sınavlarında başarılı olanlar arasından seçilme esası ve kurum tipleri için belirlenmiş puanları almış olma koşulu aranmadan adaylığı kaldırılmış öğretmenler,

· ·          Zorunlu hizmet bölgesine dahil ikinci Grup illerde, (C) tipi kurum müdürlüklerine, değerlendirme sınavlarında başarılı olanlar arasından seçilme esası ve kurum tipleri için belirlenmiş puanları almış olma koşulu aranmadan en az 4 yıl hizmeti olan öğretmenler, (A) ve (B) tipi kurum müdürlüklerine ise bir alt yönetim kademesine ait atanma koşullarını taşıyanlar,

· ·          Diğer illerdeki (A) ve (B) tipi kurum müdürlüklerine, bir alt yönetim kademesine ait atanma koşullarını taşıyanlar arasından gerçekleştirilecek değerlendirme üzerine atama yapılabilir.

Tercih:

· ·          Yöneticilik tecrübesine sahip olmak,

· ·          Takdirname veya aylıkla ödüllendirilmiş olmak.

3) Kişisel Özellikler 

Bu göreve atanacaklarda;

· ·          Türkçe'yi açık anlaşılabilir ve yalın bir şekilde kullanabilen,

· ·          Vizyon ve misyon sahibi,

· ·          Temsil yeteneği olan,

· ·          Liderlik, işletmecilik bilgi ve yeteneklerine sahip,

· ·          Sevk ve idare yeteneği olan,

· ·          Dinamik,

· ·          Ekip çalışması anlayışına önem veren,

· ·          Kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanabilen,

· ·          İyi insan ilişkileri kurabilen,

· ·          Güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan, Objektif değerlendirmeler yapabilen,

· ·          Problem çözebilen,

· ·          Muhakeme- mukayese becerisine sahip,

· ·          Kendisi ile barışık, eleştiriye açık,

· ·&lbsp;         Astları ile uyumlu çalışabilen,

· ·          Yeniliklere açık ve kendini sürekli geniştiren,

· ·      &nbqp;   Çocukların gelişio psikolojisini bilen ve buna göre davranan,

· ·          Bütçe uygulamaları, inceleme, soruşturma, değerlendirme

· ·          ve alanındaki konularda bilgili tecrübeli ve yönetim

· ·          bilgisine sahip bir eleman olma özelliği aranır.

4) Yabancı Dil

· ·          Tercih: KPDS'ye göre en az (C) düzeyinde başarılı olmak.

GEREKEN BECERİLER

a. Makine ve ekipman kullanma becerisi

· Bilgisayar kullanabilmelidir.

· Yazı makinesi, data show, faks, tepegöz, hesap makinesi, fotokopi vb. gibi ofis ekipmanlarını kullanabilenler tercih edilir.

· Yönetim fonksiyonlarını bilmek ve uygulamak

b. Özel bilgi ve yetenek

· ·          Yönetim fonksiyonlarını bilmek ve uygulamak

ÇALIŞMA KOŞULLARI

a. İş ortamı

• Görev büro ortamındadır.

b. İş riski

• İş riski bulunmamaktadır.

c. Ulaşım

• Toplu taşım araçlarıyla.

d. Çalışmanın zamanı ve saati, yemek saati

• Çalışma günleri; 8.30-17.30, yemek saati ise 12.30-13.30 saatleri arasında olup 5 iş gününü kapsar. Bu görev mesai saatlerinin dışındaki saatlerde de çalışmayı gerektirebilir

e. Çalışmanın sürekli ya da geçici olması

• Sürekli.

f. Kılık-kıyafet

• llgili yönetmelikte belirtıldığı biçimdedir

h. Fiziksel özellikler (gerektiğinde)

• Görevini yapmaya engel bedensel ve ruhsal bakımdan bir durumun bulunmaması gerekir.

BU GÖREVDEKİ KİŞİYE

BAĞLI ELEMANLARIN GÖREVLERİ VE SAYILARI

Okulda görevli öğretmenler ile tüm idari, teknik ve diğer personel

 

 

GÖREV LİSTESİ:

1. Eğitim lideri olarak okuldaki eğitim-öğretim ve yönelim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plân ve programlarına uygun olarak yürütür.

2. Okulu için vizyon ve misyon geliştirir.

3. Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenen temel ilke ve amaçların yanında okulun özel amaçlarını gerçekleştire-bilmek için çalışma plânlarını yapar, uygular ve denetler. Okuldaki eğitim-öğretim ve yönetimin bir disiplin içeri-sinde yürütülmesini sağlar.

4. Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına su-nar, onaylanan projeleri uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik plânlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim plânını hazırlar ve bu plânının uygulamaya geçirilmesini sağlar.

5. Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesinin yerleşmesini sağlayıcı önlemleri alır.

6. Okulda ahenkli çalışma düzenini kurar.

7. Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

8. Personelin görevlendirilmesinde görev tanımlarına uygunluk esasını göz önünde bulundurur.

9. Yıllık, ünite ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, öğretmenlerin çalışmalarını denetler.

10. Öğretmenlerden ders yılı başında yıllık plân alır, plânları tasdik eder, uygulanıp, uygulanmadığını denetler.

11. Okulda sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenler kuruluna başkanlık eder. Sınıf, zümre vb. öğretmenler kurullarının çalışmalarını izler. Gerektiğinde bu kurulları toplantıya çağırır. Kurulda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir.

12. Okuldaki personelin görev ve sorumluluk alanlarında yapılan iş bölümü çerçevesinde okuldaki iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili koordinasyon, rehberlik ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

13. Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler.

14. Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlar.

15. Gerektiğinde astlarına yetki devri yaparak, işlerin daha süratli yürütülmesini sağlar.

16. Personele güven verici, demokratik kurallar içerisinde sevgi ve saygı esasları doğrultusunda örnek davranış ve tutum ile etkili bir kişilik sergiler. Personel arasında iş birliğinin tesisini, uyumunu sağlar ve yol gösterici bir rol oynar.

17. Personelin görev ve sorumluluklarını verimli ve kaliteli olarak yerine getirmelerini sağlayıcı tedbirler alır.

18. Personelin performansını sürekli gözetip değerlendirerek, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırır, personelin yeteneklerini göz önünde bulundurarak istihdam eder, onlara rehberlik eder, iş başında yetişmelerini sağlar, daha üst kademeye hazırlanmalarına yardımcı olur.

15. Gerektiğinde astlarına yetki devri yaparak, işlerin daha süratli yürütülmesini sağlar.

16. Personele güven verici, demokratik kurallar içerisinde sevgi ve saygı esasları doğrultusunda örnek davranış ve tutum ile etkili bir kişilik sergiler. Personel arasında iş birliğinin tesisini, uyumunu sağlar ve yol gösterici bir rol oynar.

17. Personelin görev ve sorumluluklarını verimli ve kaliteli olarak yerine getirmelerini sağlayıcı tedbirler alır.

18. Personelin performansını sürekli gözetip değerlendirerek, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırır, personelin yeteneklerini göz önünde bulundurarak istihdam eder, onlara rehberlik eder, iş başında yetişmelerini sağlar, daha üst kademeye hazırlanmalarına yardımcı olur.

19. Okuldaki her düzeydeki Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve bu tespitler çerçevesinde personelin yetişmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

20. Personelin sicil raporlarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara gönderir.

21. Görevini başarı ile yürütenleri ödüllendirerek motive eder.

22. Görevlerin gereği gibi yapılmaması durumunda kanunî yetkisini kullanır.

23. Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından sorumludur.

24. izinli veya görevli olarak okuldan ayrıldığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisine vekâlet verir.

25. Özürleri sebebiyle görevlerine gelmeyen yönetici, öğretmen ve diğer personelin yerine hizmetlerin aksamaması için uygun görevlendirme ile gerekli önlemleri alır.

26. Öğretmenlere eğitim ve öğretimle ilgili ek görevler verir.

27. Okuldaki rehberlik hizmetlerine başkanlık eder, yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

28. Aday personelin yetişmesi için gereken tedbirleri alır.

29. Okulun öğrencilere istendik davranışları kazandırıcı bir eğitim ortamı olmasını sağlar.

30. Ders dışı eğitici, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile millî gün ve haftalara ilişkin faaliyetlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Derslerle ilgili uygulamaya ilişkin gerekli izinleri alarak gezi ve incelemelerin yapılmasını sağlar.

31. Özel eğitimi gerektiren kaynaştırma eğitimi ile ilgili tedbirleri alır.

32. Okula yeni alınacak çocukların tespiti için Seçici Komisyon'a başkanlık eder.

33. Personelin sağlık, temizlik, düzen ve beslenme işleri ile ilgili çalışmalarını takip eder.

34. insan, zaman, para, malzeme ve yer unsurlarının en etkin ve verimli kullanımı amacıyla okulun derslik, lâboratuvar, kütüphane ve diğer tesisleri ile ilgili araç ve gereci hizmete hazır bulundurur. Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırarak zenginleştirir.

35. Okul, bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, yangına karşı korunmaları ve güvenliği için gereken tedbirleri alır. Çağın ve çevrenin gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaliteli eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlar.

36. Ders araç ve gerecinin temim, verimli kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli tedbirleri alır.

37. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini plânlarken çevre imkân ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

38. Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesinden hareketle yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verir. Çevre imkânlarından okulun, okulun imkânlarında da çevrenin eğitim amaçlı olarak yararlanmasını sağlar.

39. Eğitim faaliyetlerinin sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülmesini sağlar.

40. Okulun iç (idarî personel, öğretmen, öğrenci, yardımcı personel ve diğer personel) ve dış ögeleriyle (Okul Koruma Derneği, Okul Aile Birliği vb. gibi) iş birliği içinde çalışır.

41. Okulda çıkarılan dergi, gazete ve duvar gazetesinin bütün yazılarından müdür sorumludur.

42. Okulda gösterilecek çeşitli film ve gösterilerle ilgili gerekli incelemeler yaptırarak uygun gördükleri onaylar ve gösteriye açar.

43. Haftalık ders programı, günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.

44. Öğrenim belgesi, öğrenci kaydı, harcama kağıtları. bordroları vb. evrakı onaylar.

45. Gelen yazılardan personelin bilgilendirilmesi gerekenleri ilgililere duyurur.

46. Tüm personelin hasta sevk evrakını imzalar ve hastalık izinlerini onaylar.

47. Öğretim yılı başında ve gerektiğinde okulda sağlık taraması yapılmasını sağlar.

48. Göreve başlama ve görevden ayrılma hâlinde okulun demirbaşlarını Aynıyat Talimatnamesı hükümlerine göre devir ve teslim işlemlerıni yapar.

49. Okulun ayniyat, gelir-gider, bütçe ile ilgili işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.

50. Okulun yıllık bütçesini hazırlar ve ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması ile ilgili işlemleri titizlikle yapar.

51. Okulla ilgili olağanüstü halleri ilgili makama bildirir.

52. Istenildiğınde yürüttüğü çalışmaların herhangi bir aşamasının sonucunu amirine rapor eder.

48. Göreve başlama ve görevden ayrılma hâlinde okulun demirbaşlarını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir ve teslim işlemlerini yapar.

49. Okulun ayniyat, gelir-gider, bütçe ile ilgili işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.

50. Okulun yıllık bütçesini hazırlar ve ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması ile ilgili işlemleri titizlikle yapar.

51. Okulla ilgili olağanüstü halleri ilgili makama bildirir.

52. İstenildiğinde yürüttüğü çalışmaların herhangi bir aşamasının sonucunu amirine rapor eder.

53. Yapılan rutin işleri standartlaştırır.

54. İlgili mevzuatta okul yönetimine İlişkin belirtilen diğer görevleri yapar.

YÜKSELME

Gerekli koşulları taşıması halinde

Görevli olduğu okul tipinin bir üst tipi okulun müdürlüğüne veya

Yönetmelikte belirlenen Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki görevlerden (Şube Müdürlüğü) birine atanabilir.