YILLIK PLANLAR

YILLIK PLANIN ZORUNLULUĞU:

Madde 57 - Öğretmenlerin öğretim işlerinde ödevleri şunlardır:

a) Öğretmenler, her ders yılı basında müfredat programlarının, ders uygulamalarının (çevre tarihi eser, müze, teknik kurumlar vb. incelemeleri) ve deneylerin aylara dağıtılmasını gösterir bir plan hazırlayarak derslere başlamadan önce bir örneğini okul müdürüne verirler.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 57 )

Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15- Öğretmenler, kendilerine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Öğretmenler sorumluluklarını yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar

b) Ders plânlarını iki nüsha olarak hazırlayıp dershane müdürünün onayına sunar. Dershane müdürünce onaylanan plânların birer suretini dosyalayıp saklar.

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m -15 )

(Okulların Genel Denetim Esasları) Plânlar - Yıllık plânların hazırlanması öncesinde, bir önceki yıl uygulamaları ile bu uygulamalar esnasında ortaya çıkan sorun ve aksamalar, öğrencilerin kavramakta zorluk çektiği, verimi olumsuz yönde etkileyen hususları bir bütün olarak değerlendirmek ve zümre toplantısındaki kararlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak yeni plânlama için bir ön hazırlığın yapılıp yapılmadığı;

- Genel amaçlara bağlı kalınarak, konu ve bölümlerin özel amaçlarının belirlenip belirlenmediği;

- Konuların özelliğine göre uygulanacak yöntem ve tekniklerin isabetli şekilde tespit edilip edilmediği;

- Yapılacak deney, gezi ve gözlemlerin kullanılacak araç-gerecin, diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda ne gibi bir iş birliğine gidileceğinin açıklanıp açıklanmadığı ve uygulamaların plânlanan esaslara göre yürütülüp yürütülmediği;

- Yapılması kararlaştırılan Öğretim etkinliklerinin plânlara yansıtılıp yansıtılmadığı;

- Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi ile ilgili olarak belirlenen esasların plânlara yansıtılıp yansıtılmadığı;

YILLIK PLANLARIN GENEL ESASLARI :

6.Yıllık Plan 

Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda,program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda,yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planına denir.        

Yıllık plan hazırlanırken aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur:        

a)Yıllık çalışma planını yaparken Öğretmen okulda,o yıl uygulanacak haftalık ders programının kesin biçimini almasını bekler ve hangi sınıflarda,hangi günlerde derslerinin bulunduğunu öğrenir.        

b)Her ay hangi sınıfta kaç saat ders okutacağını hesaplar.        

c)Okutacağı derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılmasının mümkün olacağını ve konunun işlenmesi için kaç ders saatine gereksinim olacağını saptar.        

d)Öğretim yılındaki ay,hafta,gün ve saatlerin öğrenciler yönünden verimlilik durumunu gözönünde bulundurur.        

e)Yıllık plan hazırlanırken öğretmen,haftalık ders saatleri toplamına göre aylar ve yarıyıl itibariyle bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleyeceğini saptar.Bu saptamayı yaparken tatil,bayram ve diğer özel günleri belirleyerek çalışma takvimini hazırlar.Yıllık planda aylara göre haftalık çalışma sürelerini gösterir.

     (Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge m-6)

12- Eğitim-Öğretim Çalışmalarının Planlanması İle İlgili Ortak Hükümler:

a) Temel Eğitim l. Kademe Okulları (İlkokullar), bu yönergenin genel esaslanna

uymakla beraber, plan ve program hazırlıklarını, mevcut yönetmelikleri uyarınca

sürdürürler.

b) Bakanlığımıza bağlı Temel Eğitim l. Kademe Okulları (İlkokullar) dışında kalan her tür ve düzeydeki diğer eğitim-öğretim kurumlan ile yurt dışındaki okullar bu Yönergede öngörülen esasları uygularlar.

c) Yıllık planlar, 12. b. Maddesinin kapsamına giren kurumlarda, bu kurumların özelliklerine ve türlerine göre, bir öğretim yılı yarıyıl veya belirli bir eğitim etkinliğinin süresini kapsayacak şekilde düzenlenir. Bu planlar, öğretim programlarının özelliklerine ve sınıflara göre (Ed. Fen. Şb. gibi) gerektiğinde ayrı ayn hazırlanır.

d) Ünite planları kurumların öğretim programlarının ve derslerin özelliklerine göre hazırlanır.

e) Günlük planlar, 12. b. Maddesinin kapsamına giren kurumlarda o gün işlenecek ders veya derslerle ilgili örnekte belirtilen içerik bilgilerini kapsayacak şekilde düzenlenir.

f) Yıllık planlar, kurumların özelliklerine ve türlerine göre öğretim yılı, yanyıl veya etkinliklerin başlamasından önce; ünite planları, yıllık plana bağlı olarak o ünitenin işlenmesine başlamadan önce; günlük planlar ise derslere girilmeden önce hazırlanır.

g) Planların hazırlanması sırasında, kurumlann türlerine ve özellikleri göre öğrencilerle birlikte çalışmaya olabildiğince özen gösterilir.

h) Yıllık planlar ile gezi, uygulama, deney vb. planlar okul müdürünün onayından sonra uygulamaya konur.

i) Her öğretmen ünite planlan ile günlük planlannı istenildiğinde müdür veya denetleme yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür.

k) Okul müdürleri, öğretmenlerin çalışmalannda bu Yönerge esaslanna uyup uy-madıklannı denetlemekle yükümlüdür.

1) Yıllık plan, hazırlanırken okulun yöneticileri ve zümre öğretmenleri yanında diğer ders öğretmenleri ile işbirliği yapılır. Böylece yazılı sınavlar ile gezi, gözlem, deney vb. etkinliklerin aynı gün ve saatlere toplanması veya çalışmalan önlenerek eğitim öğretimde uyum ve bütünlük sağlanır.

m) Her öğretim yılı sonunda yıllık planlann okulun yöneticileri zümre öğretmenleri ve diğer öğretmenleri katılacağı bir toplantıda değerlendirilmesi yapılır.

n) Ders planlan, programları ve yapılan hazırlıklar müfettişlerin denetlemelerinde aranır ve değerlendirmeye konur.   

(Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge m-12)

YILLIK PLANIN YAPILIŞI :

7- Yıllık Planın Yapılışı:

Yıllık plan aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Öğretmen sınıfta dersi olan diğer öğretmenlerle görüşerek, gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev, değerlendirme vb. çalışmaların belli hafta veya günlere toplanıp toplanmadığını araştırır ve bu konuda ortak önlemler alınmasını sağlar.

b) Geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek planını kendi başına veya varsa aynı dersi okutan diğer öğretmenlerle birlikte yapar.

c) Hazırlayacağı yıllık planı okul müdürüne onaylatır.

d) Planın onanmış bir örneğini yararlanmak üzere sürekli yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleriyle birlikte not eder.

e) Uygulama sırasında saptanan notlardan ünite veya günlük planlarla bir sonraki yıllık planlarda yararlanır.

8- Ünite Planı: (Örnek 2)

a) Öğretmenin gözetimi ve denetimi altında, öğrencilere belirli bir süre içinde ve eğitim amaçlarına uygun olarak bir takım bilgi ve beceri ve anlayışları kazandırmayı öngören belli bir konu ya da sorun çevresinde düzenlenmiş türlü etkinlikleri, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme çalışmalarını kapsayan ayrıntılı ders planıdır.

b) Ünite planlan uygulama ile daha yakından ilgili olduğu için yıllık plana göre daha ayrıntılı olmalıdır. Öğrencilerin neyi, niçin, hangi yollarla öğreneceklerini bilmeleri bakımından bu planın hazırlanmasında olabildiğince etkinliklere öğrencilerinde katılmasına özen gösterilmelidir. Ancak öğretmen öğrencilerle birlikte planlama çalışmalarına yönelecek ise bir ön hazırlık yapmak zorundadır.   (Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge m-7)

 Madde 25- Dershanede ilgili zümre öğretmenler kurulunca, dönemler başlamadan önce her dönem ve her ders için yıllık plân yapılır. Yıllık plânlar;

a)Düzey belirleme sınavı sonucunda başarı gösterilemeyen konular,

b) Öğrenciye, istenilen davranışları kazandırmak için, esas alınacak kategoriler,

c)Belli bilgi kategorilerine göre öğrencide geliştirilecek hedef davranışlar,

d) Hedef davranışa ulaşmak için, öğrencinin yöneltileceği etkinlikler,

e) Yaparak, yaşayarak öğrenmeye olanak vermek amacıyla kullanılacak araç ve gereçler,

 f) Öğretmenin izleyeceği metotlar ve ilkeler,

g) Belli zaman dilimlerinde hedef davranışa ulaşma derecesini belirlemeye olanak tanıyacak sınavlar

dikkate alınarak hazırlanır.  

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 25 )

 

 

Bakanlık Denetimlerinde Yıllık Planların İncelenme Esasları

      Yıllık plânların hazırlanması öncesinde, bir önceki yıl uygulamaları ile bu uygulamalar esnasında ortaya çıkan sorun ve aksamalar, öğrencilerin kavramakta zorluk çektiği, verimi olumsuz yönde etkileyen hususları bir bütün olarak değerlendirmek ve zümre toplantısındaki kararlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak yeni plânlama için bir ön hazırlığın yapılıp yapılmadığı;

      -Genel amaçlara bağlı kalınarak, konu ve bölümlerin özel amaçlarının belirlenip belirlenmediği;

      -Konuların özelliğine göre uygulanacak yöntem ve tekniklerin isabetli şekilde tespit edilip edilmediği;

      -Yapılacak deney, gezi ve gözlemlerin kullanılacak araç-gerecin, diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda ne gibi bir iş birliğine gidileceğinin açıklanıp açıklanmadığı ve uygulamaların plânlanan esaslara göre yürütülüp yürütülmediği;

      -Yapılması kararlaştırılan Öğretim etkinliklerinin plânlara yansıtılıp yansıtılmadığı;

            -Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi ile ilgili olarak belirlenen esasların plânlara yansıtılıp yansıtılmadığı; 

(Ortaöğretim Denetim Esasları)

De rshanelerde Hazırlanacak Yıllık Planların Esasları :

Dershanede ilgili zümre öğretmenler kurulunca, dönemler başlamadan önce her dönem ve her ders için yıllık plân yapılır.

Yıllık plânlar;

      1-Düzey belirleme sınavı sonucunda başarı gösterilemeyen konular,

      2-Öğrenciye, istenilen davranışları kazandırmak için, esas alınacak kategoriler,

      3-Belli bilgi kategorilerine göre öğrencide geliştirilecek hedef davranışlar,

      4-Hedef davranışa ulaşmak için, öğrencinin yöneltileceği etkinlikler,

      5-Yaparak, yaşayarak öğrenmeye olanak vermek amacıyla kullanılacak araç ve gereçler,

      6-Öğretmenin izleyeceği metotlar ve ilkeler,

      7-Belli zaman dilimlerinde hedef davranışa ulaşma derecesini belirlemeye olanak tanıyacak sınavlar dikkate alınarak hazırlanır.