ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

 

A) ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ OKUTMA ZORUNLULUĞU:

Ücretsiz Okutulacak Öğrenciler
Madde 44-
Okulda ücretsiz okutulacak öğrenciler "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre tespit edilir.
“Kurum; adı geçen yönetmelik hükümlerini yerine getirdikten sonra, ayrıca Bakanlıktan izin alınması koşuluyla daha fazla ücretsiz öğrenci okutulabilir.”

(Özel Okul Çerçeve Yönetmeliği m - 44 ) 


B) ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ MİKTARI :

Ücretsiz Okuyacak Öğrencilerin Miktarı

Madde 5- Özel Öğretim Kurumlan, her öğretim yılında veya devresinde bünyelerindeki her sınıf, grup ve dönemlerde öğrenim gören ve Bakanlıkça belirlenen öğrenci kapasitelerinin % 2'sinden aşağı düşmemek üzere ücretsiz öğrenci okuturlar. Bakanlık, ücretsiz okuyacak öğrenci miktarını % 10'a kadar artırabilir.

Özel öğretim kurumlarının ücretsiz okutacakları öğrenci miktarı, kurumların türü, eğitim programlan ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak öğrenci sayısına göre her yıl Bakanlıkça tespit edilir.

(26.03.1999 Tarih ve 52873 sayılı Genelge )Bakanlığımıza bağlı özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrencilerin başvurulan aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda değerlendirilecektir.
1-Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenci miktarı, ilgi Yönetmeliğin 5 inci Maddesi gereğince 1999-2000 ve sonraki Öğretim yıllan için;
a)Öze! okullarda % 2.(Kurumlar ve Gelir Vergisi muafiyetinden yararlananlar % 5)
b)Özel Dershanelerde % 5,
c)Özel Muhtelif Kurslar, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ve özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinde % 2,

23.05.1997 tarih ve 54359 sayılı Genelge )4- Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenci miktarı;

a) Özel okullarda %2, (Kurumlar ve Gelir Vergisi muafiyetinden yararlananlar %5),

b) Özel dershanelerde %5,

c) Özel Muhtelif Kurslar, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları ve Öğrenci Etüd Eğitim Merkezlerinde %2, den az olmayacaktır.

(Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler İle İlgili Yönetmelik  m - 5 )

C) ÖĞRENCİYE UYGULANACAK ÜCRETSİZLİK ORANI :

23.05.1997 tarih ve 54359 sayılı Genelge )5- Özel öğretim kurumunda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tamamen ücretsiz okutulmasının yanısıra, ücretsiz okutulacak öğrencilerin kuruma getirdiği toplam maliyetin %20, %50, %75 gibi değişik miktarlarda da uygulanarak daha çok öğrencinin bu imkandan yararlanması sağlanacaktır.

D) BAŞVURU ŞARTLARI :

Müracaat Şartları

Madde 9- Kurumlarda ücretsiz okumak için müracaat edecek öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olması. (T.C. vatandaşı olmayıp Türkiye'de yaşayan soydaşlarımız dahil),

b) Kuruma kayıtlı ve öğrenim görüyor olması,

c) Özel öğretim kurumlarında okuyan kardeşlerden yalnız birisi için müracaat edilmiş olması,

d) Öğrenci ailesinin aylık toplam gelirinin 5.000 x memur maaş kat sayısından fazla olmaması (Bu miktar Bakanlıkça azaltılıp artırılabilir),

e) Usulüne uygun müracaatta bulunulması,

f) Öğrencinin bir önceki sınıfını doğrudan geçmiş olması (Okullarda ara sınıflar için),

g) Öğrencinin ahlâk notunu kıracak şekilde disiplin cezası almamış olması,

h) Öğrencilerden herhangi bir yerde ücretle çalışanlar ile bunların eşlerinin aylık gelirleri toplamının, kurumun ilân etmiş olduğu ücretten fazla olmaması,

gerekir.

Resmî görevde iken şehit olan veya sakat kalan anne veya babanın özel öğretim kurumlarına devam eden çocuklarının, ailesinin aylık toplam gelirine bakılmaksızın müracaatları kabul edilir.

(Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler İle İlgili Yönetmelik  m - 9 )

E) BAŞVURU ZAMANI :

Müracaat

Madde 10- Her yıl, ücretsiz okutulacak öğrencilerin müracaat zamanı ve usulleri okullarda müracaatların başlamasından en az iki hafta önce; okullar dışındaki diğer kurumlarda ise her sınıf, grup ve dönemin başladığı ilk beş gün içinde öğrenciler vasıtasıyla velilere yazılı olarak imza karşılığında bildirilir.

a) Özel Okullarda;

1) Öğretim yılı başında;

Öğretim yılının başladığı beşinci ve altıncı hafta içinde, hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıfı öğrencileri ile hazırlık sınıfı okumadan birinci sınıfa kaydolan öğrenciler, hazırlık sınıfı bulunmayan ve Anadolu liseleri statüsünde olmayan okulların birinci sınıf öğrencileri okul müdürlüğüne müracaatta bulunurlar. Bu dönemde, kurumda ücretsiz okutulacak öğrencilerin % 20'si yararlanır.

2) Öğretim yılı içinde;

Nisan ayının birinci ve ikinci haftası içinde, ilkokul ve lise son sınıftaki öğrenciler hariç olmak üzere, okulda öğrenim gören öğrenciler okul müdürlüğüne müracaatta bulunurlar.

Bu dönemde, kurumda ücretsiz okutulacak öğrencilerin % 80'i yararlanır.

3) Yeni açılan okullarda;

Okulun öğretime başladığı altıncı hafta içinde her sınıftan şartlan uyan öğrenciler müracaatta bulunur. O öğretim yılında, ücretsiz okutulacak öğrenci miktannın tamamı kullanılır.

b) Okullar dışındaki özel öğretim kurumlarında;

Her sınıf, grup ve dönemin öğretime başladığı üçüncü haftası içinde kuruma devam eden öğrenciler kurum müdürlüğüne müracaatta bulunurlar.

(Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler İle İlgili Yönetmelik  m - 10 )

F) ÜCRETSİZ OKUMA SÜRESİ :

Ücretsiz Okuma Süresi

Madde 15- Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu haklan yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir.

(Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler İle İlgili Yönetmelik  m - 15 )

G) DEĞERLENDİRME KURULUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ :

Değerlendirme Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

Madde 11- Özel öğretim kurumlarında, öğrencilerin ücretsiz okumak için yapmış oldukları müracaatları değerlendirmek maksadıyla "Değerlendirme Kurulu" kurulur.

a) Değerlendirme Kurulu;

Kurucu veya temsilci, Kurulun başkanıdır, gerekli görürse bu görevi genel müdüre verebilir.

Genel Müdür, (Varsa)

Müdür, bünyesinde birden fazla kısım müdürlüğü bulunan kurumlarda kurucu tarafından tespit edilir.

Genel Müdür bulunan kurumlarda genel müdür tarafından, genel müdür bulunmayan kurumlarda ise, değerlendirme kurulunca görevli müdürce seçilen iki öğretmenden meydana gelir.

b) Görevleri;

Kurul her yıl, dönem, grup ve sınıf için; müracaatların bitiminden en geç üç gün sonra toplanır.

Bakanlıkça çıkartılan "Değerlendirme Kılavuzu"na göre müracaatları en geç beş gün içinde değerlendirilir.

(Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler İle İlgili Yönetmelik  m - 11 )

H) KURUMLARCA YAPILACAK İŞLEMLER :

(26.03.1999 Tarih ve 52873 sayılı Genelge )

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ
BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KILAVUZU


1-DUYURU:

Kurum müdürlüklerince; ücretsiz okumak isteyen öğrenci/kursiyerlerin süresi içinde Yönetmelikte belirtilmiş olan esaslara göre başvurmaları için duyurular yapılacaktır.
2-BAŞVURU:
Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyenler Ek:2 "Başvuru ve Taahhüt Formu" ile başvuruda bulunacaklardır, Başvurularda beyan esas alınacaktır. Ancak kurum Müdürlüklerince gerek duyulması halinde beyanın belgelendirilmesi istenecektir. Belgeler, öğrenci ve velisinin başvuru tarihindeki durumuna uygun olacaktır. 
3.KURUM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER:
a)öğrencilerin başvurmaları için "Başvuru ve Taahhüt Formu'na" (Ek:2) uygun olarak kurumun bünyesine ve yürürlükte olan memur maaş katsayısına göre "Form" düzenlenecektir. Öğrencilerin bu formla başvurmaları sağlanacaktır.
b)Başvuru ve Taahhüt Formu'nu kontrol ederek, Yönetmelik hükümleri gereğince başvuru koşullarını taşıyan öğrenci/kursiyerlerin başvurularını kabul eder.
c)Başvuru belgelerinin teslim alındığına dair bir belgeyi öğrenciye verir.
d)Gerekli görülen hallerde velinin beyanlarını doğrulayacak belge ister. _
e)Suikast sonucu şehit olan veya sakat kalan öğretmen çocuklarının süresi içinde yapmış oldukları başvurularını değerlendirmeye tabi tutulmadan kabul eder ve bu durumdaki öğrencilerden;
(1)Ücretsiz okumak istediklerine dair dilekçe,
(2)Durumlarını gösteren resmi makamlarınca verilmiş belgeyi alır ve durumu
değerlendirme kuruluna bildirir.
Ücretsizlikle ilgili olarak yapılan bütün işlemlerden kurum müdürü birinci derecede sorumludur.
4-DEĞERLENDİRME:
1-Değerlendirme, Yönetmelikte belirtilen kurul tarafından ve EK:1'de belirtilen sorular ile bu sorular için ön görülen puanlar esas alınır.
2-Puanların toplama işlemi tamamlandıktan sonra, sonuçlar puan sırasına göre bir listeye yazılacaktır. Listede öğrencilerin adı ve soyadı, sınıf ve numarası, aldıkları puanlar yer alır.
3-Kurulca, liste üzerinde ikinci bir inceleme yapılarak gerekli görülen hallerde öğrencilerin, ekonomik, başar ve sosyal durumları dikkate alınarak 1-10 arasında takdir puanı verilebilir. 
4-Puanları eşit olan öğrencilerin durumları oylanır. Oylamada başkanın oyu eşitlik halinde iki oy sayılır.
5-Değerlendirme tamamlandıktan sonra, sonucun ilgililere bildirilmesi için belgelerin tamamı kurum müdürlüğüne teslim edilir.
5-DEĞERLENDİRME SONUCU KURUMLARCA YAPILACAK İŞLEMLER:
1)Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerle ilgili olarak ;
a)Özel okullar , öğretim yılı içinde ücretsiz okuması uygun görülen öğrencilere ait Ek: 3 tutanağı Haziran ayında , öğretim yılı başındaki öğrencilere ait tutanağı ise Kasım ayının ilk haftasında ,
b)Okullar dışındaki özel öğretim kurumları ise ( Özel dershane , Özel M.T.S.K. Özel muhtelif kurslar ve Özel Öğrenci Etüt Merkezleri ) her dönem için hazırlanan ücretsiz öğrencilere veya kursiyerlere ait Ek :3 tutanağı Kasım ayının ilk haftasında ,
Milli Eğitim Müdürlüklerine vereceklerdir.
2)Milli Eğitim Müdürlükleri;
a) Özel okullarca Haziran ayında verilen Ek-3 tutanakları Temmuz ayının ilk haftası içerisinde ,
b) Özel okullar ise diğer özel öğretim kurumlarınca Kasım ayında verilen Ek-3 tutanakları Aralık ayının ilk haftası içerisinde 
c) Bakanlığımızda olacak şekilde topluca gönderilecektir.

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLERE AİT

BAŞVURU VE TAAHHÜT FORMU (EK:2)

 

 

ÖĞRENCİNİN

 

1.Adı-Soyadı

 

2.Sınıfı-No

 

 

Td. Ed.

Puan

 

Td. Ed.

Puan

3. Bir yıl önceki başarı durumu

¡ 5-Pekiyi

 

8.Ailenin oturduğu evin durumu.

¡ Lojmandır

 

¡ 4-İyi

¡ Kiralıktır

¡ 3-Orta

¡ 3000xMMK’dan az

4. Anne Baba hayatta mı?

¡ Hayatta

 

¡ 3001xMMK-4000xMMK

¡Anne veya baba ölü

¡ 4001xMMK-5000xMMK

¡ İkisi de ölü

¡ 5001xMMK-6000xMMK

¡ Anne veya baba resmi görevde iken suikast sonucu sakat kaldı veya şehit oldu.

¡ 6001xMMK’dan çok

¡ 2828 sayılı Kanun’a göre Devletin himayesi altında.

Mülktür (Kiraya verilmesi halinde getireceği aylık kira miktarı)

¡ 2828 sayılı Kanun’a göre koruyucu ailenin himayesi altında.

¡ 3000xMMK’dan az

5. Raporu bağlı sakatlık durumu var mı?

¡ Hayır

 

¡ 3001xMMK-4000xMMK

¡ Evet

¡ 4001xMMK-5000xMMK

¡ 1. Derece sakat

¡ 5001xMMK-6000xMMK

¡ 2. Derece sakat

¡ 6001xMMK’dan çok

¡ 3. Derece sakat

9.Ailedeki fertlerin sayısı.

¡ İki veya üç

 

6. Baba veya annenin mesleği nedir?

¡ Öğretmendir

 

¡ Dört

¡ Milli Eğitim mensubudur

¡ Beş veya daha çok

¡ Resmi veya özel öğretim kurumunda ücretli çalışıyor.

10. Öğrenciden başka ailede öğrenim gören var mı?

¡ Yok

 

¡ Yukarıdaki meslekler dışında bir işte çalışıyor.

¡ İlköğretim Okulunda

7. Ailenin aylık toplam geliri.

¡ 12000xMMK’dan az

 

¡ Lise-Açık Öğretim’de

¡ 12001xMMK-14000xMMK

¡ Üniversite de

¡ 14001xMMK-16000xMMK

11. Ailede öğrenim görenlerden yatılı okuyan veya burs kredi alanların sayısı

¡ Yok

 

¡ 16001xMMK-18000xMMK

¡ Bir kişi

¡ 18001xMMK-20000xMMK

¡İki kişi

¡ 20001xMMK-22000xMMK

¡ Üç veya daha çok

¡ 22001xMMK-24000xMMK

12. Öğrenci daha önce ücretsiz okudu mu?

¡ Hayır

 

¡ 24001xMMK-26000xMMK

¡ Bir yıl

Not :

1-Arka sayfadaki açıklamaları okumadan formu doldurmayınız.

2-Her sorunun yalnız bir seçeneğini işaretleyin.

3-Formu tükenmez kalem veya dolmakalemle işaretleyin.

¡ İki yıl

¡ Üç yıl

¡  Üç yıldan çok

PUANLARIN TOPLAMI

 

 

A İ L E D E  Ç A L I Ş A N L A R I N

Adı Soyadı

Yakınlık Derecesi

Öğrenim Durumu

Görevi

İş Adresi ve Telefonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* MMK : Memur Maaş Katsayısı -

 

AÇIKLAMALAR

 

Başvuru Koşulları :

    Özel Öğretim Kurumlarında ücretsiz okumak için başvuracak öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır.

    T.C. vatandaşı olması (T.C. vatandaşı olmayıp Türkiye’de yaşayan soydaşla-  rımız dahil)

    Kuruma kayıtlı ve öğrenim görüyor olması,

    Öğrenci ailesinin aylık toplam gelirinin 5000x Memur Maaş Katsayısından fazla olmaması, bu miktar Bakanlıkça azaltılıp artırılabilir.

    Usulüne uygun başvurulması,

    Öğrencinin bir önceki sınıfını doğru-  dan geçmiş olması (Okullarda ara sınıflar için)

    Öğrencinin ahlak notunu kıracak şekilde disiplin cezası almamış olması,

    Öğrencilerden/kursiyerlerden herhan-  gi bir yerde ücretle çalışanlar ile bunların eşlerinin aylık gelirleri toplamının, kurumun ilan etmiş olduğu ücretten fazla olmaması gerekir.

    Resmi görevde iken şehit olan veya sakat kalan anne veya babanın Özel Öğretim Kurumlarına devam eden çocuklarının, ailesinin aylık toplam gelirine bakılmaksızın başvuruları kabul edilir.

 

      1-Suikast sonucu şehit olan veya sakat kalan öğretmenlerin çocuklarının başvuruları değerlendirmeye tabi tutulmadan kabul edilir.

      2-Durumu belirtilen koşullara uygun olmayanlar başvuramazlar.

      3-Başvuruda bulunanlardan herhangi bir yerde çalışanlar ile bunların eşleri 3.4.6. soruları;

      4-Gerçek dışı beyanda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca durum ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilerek resmi işlem yapılır.

 

 

Velisi bulunduğum ..................................................... ‘nın ücretsiz okuma hakkından faydalanmasını istiyorum.

Ücretsiz okuma hakkından faydalanması için yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğru olmaması halinde velisi bulunduğum öğrenciye tanınan ücretsiz okuma hakkının sona erdirilmesini kabul ve ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretleri Kanuni faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim. Ayrıca hakkımda ilgililerce verilecek kararı kabul ediyorum.

 

..... / ..... / .....

İmza

 

VELİSİNİN

ADI SOYADI

 

İKAMET ADRESİ

 

İŞ ADRESİ

 

 

 

....../....... ÖĞRETİM YILINDA ÜCRETSİZ OKUYAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ TUTANAK (EK:3)

 

KURUMUN

KODU

 

ADI

 

UYGULANAN PROGRAM

ÖĞRENCİ SAYISI

ÜCRETSİZ OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI

ÜCRETSİZ OKUMASI GEREKEN ÖĞRENCİ SAYISI

KODU

ADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜCRETSİZ OKUYAN ÖĞRENCİNİN

BABASI VE ANNESİNİN

(Anne ve baba hayatta değilse veya öğrenciyi okutamayacak durumda ise velinin durumu yazılacak)

 

S.N.

 

SINIF

 

NO

ADI SOYADI

ADI SOYADI

(Anne-Baba)

ÖĞRENİM DURUMU

ÖLÜ/SAĞ

GÖREVİ

MESLEĞİ

İŞİ

ADRESİ

1.    

 

 

 

ANNESİNİN

 

 

 

 

BABASININ

 

 

 

 

2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... / ..... / ......

GENEL MÜDÜR/MÜDÜR

İMZA-MÜHÜR

 

12.06.2000

Yılmaz DEMİR

Özel Feza Lisesi Müdürü

 

 

Not :    1-Bütün bilgiler açık ifadelerle ve daktilo ile yazılacaktır.

            2-Okullar dışındaki kurumlarda, bir yıl boyunca öğrenim görenlerin sayısı esas alınacaktır.

            3-Uygulanan program bölümü, kurumda öğretimi yapılan program sayısına göre azaltılıp, çoğaltılabilir. (Kurslarda; bilgisayar, daktilo, yabancı dil, muhasebe; Dershanelerde İlköğretim, Ortaöğretim; Okullarda İlköğretim, Lise, Fen Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı, yabancı dille öğretim gibi)

 

 

 

 

Puanlama Tablosu

 

EK:1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

PUANLAMA TABLOSU

 

1-OĞRENCİNİN BİR YIL ÖNCEKİ BAŞARI DURUMU:                                                                                                

PAUAN

5- Pekiyi       

+17

4-İyi

+11

3- Orta

+5

2-ANNE-BABA HAYATTA MI?

 

Hayatta

----

Anne veya baba olu

+5

İkisi de olu

+10

Anne veya baba resmi görevde iken suikast sonucu sakat kaldı veya şehit oldu

+10

2628 sayılı Kanun'a göre Devlet'in himayesi altındadır. 

+45

2Ü28 sayılı Kanun'a göre koruyucu ailenin himayesi altındadır.  

+10

3-ÖĞRENCİNİN RAPORA BAĞLI SAKATLIK DURUMU VAR MI?

 

Hayır

-----

Evet

 

1 .Derece sakat

+5

2.Derece sakat

+3

3 Derece sakat    

+1

4-BABA VEYA ANNENİN MESLEĞİ NEDİR?  

 

Öğretmendir

+10

Milli Eğitim Mensubudur

+5

Resmi veya özel öğretim kurumunda ücretli çalışıyor

+3

Yukarıdaki meslekler dışında bir işte çalışıyor.   

+1

5-AİLENİN AYLIK TOPLAM GELİRİ

 

12001Xmmk’dan az

+33

12001Xmmk   - 14000xMMK

+28

14001XMMK - 16000xMMK

+23

16001XMMK – 1800x MMK

+18

18001XMMK – 20000XMMK

+13

20001XMMK – 22000XMMK

+8

22001XMMK – 24000XMMK

+3

24001XMMK – 26000XMMK

+2

AİLENİN OTURDUĞU EVİN DURUMU

 

Lojmandır

 

Kiralıktır

 

3000XMMK’dan az

+12

3001XMMK – 400 XMMK

+9

4001XMMK – 500XMMK

+6

5001XMMK – 600XMMK

+3

6001XMMK ‘dan çok

+1

Mülktür (Kiraya verilmesi halinde getireceği aylık kira miktarı)

 

3000Xmmk’dan az

-1

3001XMMK – 4000XMMK

-4

4001XMMK – 500XMMK

-7

5001XMMK – 600XMMK

-10

6001XMMK ‘dan çok

-12

7-AİLEDEKİ FERTLERİN SAYISI

 

iki veya üç  

+1

Dört

+2

Beş veya daha çok

+3

8-ÖĞRENCİDEN BAŞKA AİLEDE ÖĞRENİM GÖREN VAR MI?

 

Yok

---

İlköğretim okulunda

+3

Lise - Açık öğretim 'de

+6

Üniversite de

+10

9-AİLEDE ÖĞRENİM GÖRENLERDEN YATİLİ OKUYAN VEYA BURS- KREDİ ALANLARIN SAYISI

 

Yok

+3

Bir kişi

+2

iki kişi

+1

Üç veya daha çok

---

10-ÖGRENCİ DAHA ÖNCE ÜCRETSİZ OKUDU MU?

 

Hayır 

+6

Bir yıl

+4

İki yıl

+2

Üç yıl

+1

Uç yıldan çok   

---

 

Karar No : 01

Tarih : 15.11.1999

Konusu : Ücretsiz Öğrenci Başvuruları.

 

........... Lisesi

ÜCRETSİZ ÖĞRENCİLER’ i Değerlendirme Kurulu üyeleri olarak; Okul Müdürü ...........’in başkanlığında 15.11.1999 tarihinde saat 16.30 da toplantı salonunda toplanarak müracaat formları incelendiğinde;

1-15 Kasım 1999 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 1999-2000 Öğretim yılı başında yeni kayıt olan öğrencilerden ücretsiz kontenjanından faydalanmak için toplam “2” velinin müracaat ettiğini,

2-Bunlardan “2” sinin de usul ve esaslar yönünden müracaata uygun olduğundan değerlendirmeye alınabileceği,

3-Değerlendirmenin, Bakanlığın 03.04.1991 gün ve 20834 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özel Öğretim Kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenciler hakkında Yönetmelik ve 26 Mart 1999 tarih ve 52873 sayılı genelge esaslarına göre yapılacağı, buna göre gerekli çizelgeler ile diğer dokümanlar okul idaresi tarafından hazırlanarak toplantı gününe yetiştirilmesini,

4-Değerlendirme içinde 16 Kasım 1999 tarihinde yine aynı yerde saat 16.30 da tekrar toplanılmasının uygun olacağı oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

 

Başkan

.........................

Okul Müdürü

......................

Müd. Yrd.

......................

Türk Dili ve Ed. Öğrt.

 

 

 

 

T U T A N A K T I R

 

KARAR NO : 02

TARİHİ : 16.11.1999

YERİ : Müdür odası

KONUSU : 1999-2000 Öğretim Yılı başı Ücretsiz öğrenci işlemleri.

 

DEĞERLENDİRME KURULU

1. ...................

Başkan

Okul Müdürü

2. ....................

Üye

Müd. Yrd.

3. ....................

Üye

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Değerlendirme Kurulumuz daha önceki kararlar ile ücretsiz kontenjandan okuyacak öğrenciler hakkındaki “yönetmelik” hükümleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonunda aldıkları puanlara göre “2” (İki) öğrenci tespit edilmiştir.

ASİL OLARAK KAZANAN ÖĞRENCİLER

Sıra No

Okul No

Sınıfı

Öğrencinin Adı Soyadı

İndirim Oranı %

Puanı

1.

.........

9/A

.................

%100

92

2.

..........

9/A

...................

%100

72

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

1999-2000 Öğretim yılı başında kayıt olan bu öğrencilerin eğitim öğretim ve yemek giderlerinden muaf tutulacağı, uygun olacağı kararlaştırılarak, durumun bu esaslar doğrultusunda İLANI ile sonucun ilgili Veliler ile yetkililere ulaştırılması ve mevcut evrakların okul idaresine teslimine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Başkan

...................

Okul Müdürü

Üye

....................

Müd. Yrd.

Üye

........................

Türk Dili ve Edebiyatı

 

T.C.

............. VALİLİĞİ

................ Lisesi Müdürlüğü

 

 

Konu : Ücretsiz Öğrenciler. 26.04.2000

 

DUYURU

2000-2001 ÖĞRETİM YILINDA ARA SINIFLARDAN ÜCRETSİZ KONTENJANDAN OKUYACAK ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR

TÜM ÖĞRENCİ VE VELİLERE DUYURULUR

ASİL OLARAK KAZANAN ÖĞRENCİLER

Sıra No

Okul No

Sınıfı

Öğrencinin Adı Soyadı

İndirim Oranı %

Puanı

1.

........

10-A

....................

%100

64

2.

..........

9-A

...................

%100

59

3.

..........

10-A

....................

%100

59

4.

...........

10-A

.....................

%100

54

5.

...........

9-A

......................

%100

50

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................

............. Lisesi Müdürü