TEFTİŞ DEFTERİ

OKULLARIN DENETİMİ

ŞİRKETLERİN DENETİMİ

İLKÖĞRETİM KURUMLARININ DENETİMİ 

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARININ DENETİMİ

TEFTİŞ DEFTERİ

Defter ve Dosyalar

Madde 113- İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliğine göre, aşağıda yazılı defler, çizelge ve dosyalar tutulur.

a) Defterler;

9- Teftiş defteri,

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 113 )

Madde 143- (Değişik: 06/04/1987 - 2231 s.T.D.)

1. Okullarda tutulması Zorunlu Olan Defter, Dosya ve Çizelgeler Şunlardır:

a) Defterler:
13) Teftiş defleri,

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 143 )

Kurumun, üst makamlar tarafından yapılan denetimlerine ait raporlar, bu deftere yapıştırılarak korunur. Bu raporların bir örneği, ayrıca dosyalanabilir

Madde 2 - Özel öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altındadır.

(Özel Öğretim Kurumları Kanunun m - 2 )

Okulların Denetimi :

Teftiş

Madde 89-Özel ilköğretim okulu, ilköğretim seviyesindeki program uygulayan özel dershane, öğrenci etüt eğitim merkezi ve özel kursların teftişi ilköğretim müfettişlerince, orta öğretim ve dengi program uygulayan özel öğretim kurumlarının genel teftişi ise Bakanlık müfettişlerince yapılır. Özel öğretim kurumları, öğretime başladıkları yıl içinde genel teftişe tâbi tutulurlar. Kurumların genel denetimleri sırasında yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin ders teftişleri de yapılır. Teftiş sonucunda düzenlenen raporların bir sureti Bakanlığa gönderilir. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Denetimlerde kurumların bünyelerine göre bilirkişi kullanılabilir. Bu bilirkişilerin tesbiti nitelik ve şartları, çalışma usulleri Bakanlıkça belirlenir.(7.9.91/20984 S.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 89 )

 

ŞİRKETLERİN DENETİMİ

Tüzel kişiliği haiz kuruluşların denetimi

Madde 90- Amaç ve faaliyetleri arasında özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan tüzel kişilerin her çeşit işlem, karar, faaliyet ve evrakını, ilgili diğer makamların denetim hakları saklı kalmak kaydı ile teftiş ve denetlemeye Bakanlık yetkilidir. Tüzel kişiler genel kurul toplantı tarihlerini en az bir hafta önceden Bakanlığa yazılı olarak bildirirler. Bakanlıkça gerek görüldüğü taktirde genel kurul çalışmalarını takip etmek üzere bir temsilci gönderilir. (15.2.1997/22906 S.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 90 )

İLKÖĞRETİM KURUMLARININ  DENETİMİ

İlköğretim Okullarının Denetim Formu :

Kurum Teftişinde İncelenecek Durumlar

Kurumların, kurum teftişi yapılırken kurumun aşağıdaki durumları incelenerek;

 

1- Fizikî durum

(1)Yönetim odaları, derslikler, lâboratuvarlar, atölye, (işlik) okul kooperatifi, kantin, kitaplık, konferans salonu, beden eğitimi salonu veya çok amaçlı salon, eğitici kol çalışma odaları, oyun sahaları ve spor tesisleri, okul bahçesi ve ayrılan oyun alanı, lavabo-tuvalet, aydınlatma, ısıtma ve su tesisleri ile yatılı ve pansiyonlu okullarda bunlarla birlikte yatakhane, revir, yemekhane, mutfak, bulaşık yıkama yeri, banyo-duş ve lavabolar, çamaşırhane, depo, ambarlar, etüt salonları ve garaj gibi yerlerin gereksinimi karşılar nitelik ve nicelikte olması,

(2)Yangından korunma ve sivil savunma önlemlerinin alınması,

(3)Kurumun fizikî yapısında yapılacak değişiklikler için gerekli iznin alınması,

(4)Genel temizliğe, mevcut eşya, ders araç ve gereçlerinin bakımına ve düzenine gereken ilginin gösterilmesi,

(5)Okul, sınıf ve bölümlerinin adlarının levhalara yazılıp uygun yerlere asılması,

(6)Okul çevre duvarı, bahçesinin ağaçlandırılması, uygulama bahçesi ve sportif etkinlikler için düzenlenmesi,

(7)Türk Bayrağı ile ilgili yasal gerekleri uygulama, Atatürk ve şeref köşelerini hazırlama, derslik ve koridorların mevzuatına ve hizmetin niteliğine göre düzenlenmesi,

(8)Varsa motorlu araçların bakım, kullanma ve onarım durumları, gibi fizikî koşulların eğitim ve öğretimi geliştirecek düzeyde olması,

değerlendirilir.

 

2- Eğitim ve öğretim durumu

(1)Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler,

(2)Törenler, anma ve kutlama etkinlikleri,

(3)Rehberlik ve eğitici kol çalışmaları,

(4)Yıllık, ünite, günlük ve ders plânları ile ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması ve uygulanması,

(5)Seçmeli derslerin belirlenmesinde okul ve çevre koşulların dikkate alınması,

(6)Ders araç ve gereçlerinin sağlanması, bakımı ve korunması yatılı ve pansiyonlu okullarda etüt saatlerinin program ve mevzuat doğrultusunda plânlanması,

(7)Okul ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması,

(8)Özel eğitim gerektiren çocukların eğitiminde alınması gereken önlemleri ve özel eğitim uygulamalarına yer verilmesi,

(9)Öğretmenler, zümre öğretmenler ve şube öğretmenler kurulu çalışmaları,

(10)Okul çevre ilişkileri, okul aile birliği, okul, sınıf ve veli toplântısının yapılması,

değerlendirilir.

 

3- Büro işleri

(1)Kurumlarda tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtların kuralına uygun tutulması,

(2)Yazışmalarda desimal dosya sisteminin kullanılması, resmî yazışma kurallarının uygulanması,

(3)Duyurular dosyası tutulması değerlendirilir.

 

4- Öğrenci işleri

(1)Öğrenci kayıtları, künye defterleri, okullar arası öğrenci yer değiştirmeleri ve yabancı öğrencilerin kayıtlarının mevzuatına uygunluğu,

(2)Öğrenci devam devamsızlık işleri, öğrenci gelişim dosyalarının işlenmesi,

(3)Sınıf geçme defteri, yıl sonu ve ağırlıklı yıl sonu notları ile yıl sonu başarı ortalaması ve ağırlıklı yıl sonu başarı ortalamalarının işlenmesi,

(4)Diploma, karne, kurs belgesi, takdirname, teşekkür, yoklama fişleri, sicil, rapor, kayıt silme, dosya isteme-gönderme ile ilgili işlerin gereğince yürütülmesi,

(5)Dönem ve sınav çizelgelerinin temiz ve doğru bir biçimde düzenlenmesi,

(6)Sınıfını geçen ve sınıf tekrarına karar verilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

(7)Zümre ve şube öğretmenler kurulu tutanaklarının kuralına uygunluğu, sınıf geçme durumlarının öğrencilere duyurulması,

(8)Müzik ve Beden Eğitimi derslerinden sorumlu olmayan öğrencilere ilişkin işlemler ve öğrenci istatistiklerinin izlenmesi,

(9)Rehberlik hizmetlerinin yürütülme durumu ve rehberlik hizmetleri verilen öğrenci sayısı, değerlendirilir.

 

 5- Personel işleri

(1)Öğretmen, memur ve diğer personel için kuralına uygun devam- devamsızlık ve sicil defterlerinin, kişisel dosyalarının tutulması,

(2)Öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer personelin işe başlayış ve ayrılışlarının ilgili makamlara bildirilmesi,

(3)Ders dağıtım çizelgelerinin Kasım ayı başında, öğretim yılı içersinde yönetici ve öğretmenlerin ders saatlerinde yapılan değişikliklerin il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne zamanında bildirilmesi,

(4)Aday memurların yetiştirilmelerinin ilgili mevzuata uygunluğu,

(5)Yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel arasında iş bölümü ve görevlerin değişmesi durumunda devir teslim işlerinin yapılması,

(6)Mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kantin ve benzeri yerlerde çalışan personelin kurum özelliğine göre belirlenen aralıklarla kontrollerinin yaptırılması,

(7)Yönetici tarafından personelin çalışmalarını izleme defterinin tutulması,

(8)Öğretmen, yönetici, memur ve hizmetlilerinin özlük ve atama işlerinin zamanında kuralına uygun olarak yürütülmesi,

(9)Görevlilerin haftalık ders saatlerine ve branşlarına uygun biçimde çalıştırılması,

(10)Yabancı uyruklu öğretmen (varsa) görevlendirilmeleriyle ilgili çalışma izinlerinin olup olmadığının izlenmesi,

(11)Rehber öğretmenlerin mevzuatına uygun çalıştırılması,

(12)Ders saati karşılığı çalıştırılan öğretmenlerin ders saatlerinin Bakanlar Kurulu Kararına uygunluğu,

(13)Personel nöbet çizelgesinin ve nöbet defterinin hazırlanması,

(14)Kuruma gelen Tebliğler Dergileri, genelge ve yazıların zamanında duyurulması,

değerlendirilir.

 6- Hesap, ayniyat ve döner sermaye işleri

 1)Kurumlarda; bütçe önerilerinin yapılmış olması, ödenek defterlerinin tutulması,

 2)İhale yolu ile yapılan satınalmaların mevzuata uygunluğu,

 3)Teslim alma, sayım komisyonlarının çalışmalarının kuralınca yürütülmesi,

 4)Millî Eğitim Vakfı katkı payları ile ilgili işlemlerin kurallara uygun yürütülmesi,

 5)Ücretli okutulan dersleri gösteren aylık çizelgelerin kuralına uygun hazırlanması,

 6)Aylık ve ücret bordroları ile özel gider indirimi mevzuatı doğrultusunda düzenlenmesi,

 7)Ana sınıfı ücretlerinin kuralına uygun toplanması ve harcanması,

 8)Yatılı ve pansiyonlu okullarda ödenek defteri, ambar kontrol defteri , temrinlik malzeme sarf ve takım dağıtım defterleri pansiyon taksit defteri, yatılı öğrenci yoklama defteri, parasız yatılı öğrenci eşya, kitap ve parasız yatılı öğrencilere verilen aylık harçlık defterlerinin usulüne uygun düzenli bir biçimde tutulması,

9)Kooperatif veya kantin hizmetlerinin yürütülmesi,

10)Revir, hasta kayıt ve ilaç defterlerinin zamanında işlenmesi,

11)Özel eğitim okul ve kurumları, özel yönetmeliğinde belirtilen belge, defter ve dosyaların kuralına uygun olarak tutulması,

12)Öğrenci taşıma ve beslenme hizmetlerinin mevzuatına uygun yapılması,

değerlendirilir.

 

 7- Demirbaş

1)A, B, C, demirbaş eşya defterlerinin tutulması,

2)Demirbaş eşya üzerine demirbaş numaralarının yazılması ve bulunduğu bölüme listenin asılması,

3)Demirbaş eşyanın kayıttan düşmesi ve Millî Emlâk Dairesi’ne gönderilmesi,

4)Kullanılmaya ve yoğaltılmaya özgü araç ve gereçlerin, ilgili defterlere kaydedilmesi ve depo giriş çıkış işlemlerinin mevzuat doğrultusunda yapılması,

5)Demirbaş eşya sayım ve dökümünün zamanında yapılarak, görevliler arasında devir teslim işleminin yapılması,

6)Döner sermaye işlerinin mevzuatına göre yürütülmesi, değerlendirilir.

 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ DENETİMİ

        

         1-Maddi Durum

         Maddi durumun denetiminde, öncelikle binanın fiziki yapısının, okulun özel amaçlarını gerçekleştirebilecek tarzda değerlendirilip değerlendirilmediği araştırılacak, eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyen ve mahallen giderilmesi mümkün bulunan hususlar üzerinde durulacak, noksanlıkların denetim süresi içerisinde veya en kısa zamanda giderilmesi yönünde rehberlikte bulunulacak ve değerlendirme yapılacaktır.

            Yerleşimin okulun inşaat projesine göre yapılıp yapılmadığı; binadaki tadilâtın onay alındıktan sonra gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği;

         İdare odaları, rehberlik bürosu, dershaneler, özel derslikler, lâboratuvar, bilgisayar, daktilografi, atölye, arşiv, kitaplık, konferans ve beden eğitimi salonları, eğitici kol çalışma odaları ve spor tesisleri, lavabo, WC, aydınlatma, ısıtma, su tesisatı ile yatılı okullarda ayrıca yatakhane, revir, yemekhane, mutfak, bulaşık yıkama yeri, banyo, duş, çamaşırhane, depo, ambar ve mütalâa salonları gibi yerlerin ihtiyacı karşılar nitelik ve nicelikte olup olmadığı;

            Lâboratuvar, kitaplık, rehberlik bürosu, özel derslik, atölye, spor tesisleri vb. yerlerde amaçların gerçekleştirilmesini sağlar yeterlikte araç ve gerecin bulunup bulunmadığı; mevcutların bakım, onarım ve kullanımına özen gösterilip gösterilmediği;

         Telefon, elektrik, su, yakacak ve diğer malzemenin kullanımında tasarrufa yeterince uyulup uyulmadığı; kantin olarak kullanılan bölümün öğrenci kapasitesine uygun olup olmadığı; elverişli bir mahalde bulunup bulunmadığı, tefrişinin yeterli olup olmadığı, harcanan elektrik ve su için süzme sayaç konulup konulmadığı;

         Okulun durumuna göre yangın söndürme araç –gerecinin mevcut olup olmadığı, yangın söndürme ve yangından korunma ekiplerinin teşkil edilip edilmediği, görevlilerin bu konularda eğitilmeleri ve kendilerine uygulama yaptırılması yönünde çaba gösterilip gösterilmediği, yangın söndürme ve yangından korunma talimatının hazırlanarak ilgili yerlere asılıp aşılmadığı, yangın söndürme araç-gerecinin yeterliliği konusunda yetkili kuruluşlardan rapor alınıp alınmadığı;

         Kaloriferli binalarda, tesisatın özelliğine ve kullanılan yakıtın cinsine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığı; kaloriferci olarak görevlendirilen elemanların ateşcilik kursundan geçirilmelerinin ve hizmet içinde yetiştirilmelerinin sağlanıp sağlanmadığı;

         Okulun iç ve dış güvenliği ile sabotajlara karşı önlemlerin alınıp alınmadığı, sivil savunma ve koruyucu güvenlik önlemleri ile ilgili levhaların okulun uygun yerlerine asılıp asılmadığı;

         Elektrik tesisatına ait şemanın, "Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği" ve fennî şartnamesine uygun şekilde yaptırılarak camlı bir muhafaza içerisine alınıp alınmadığı; tesisatın periyodik kontrolünün yetkililerine yaptırılması suretiyle, raporların dosyalanıp dosyalanmadığı;

         İş kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı;

         Okulun yerleşimine, genel temizliğine, mevcut eşya, ders araç-gereçlerinin bakım, tertip ve düzenine gereken ilginin gösterilip, gösterilmediği;

         Okul, bölüm, oda ve derslik adlarının mevzuatına göre yazılarak, uygun yerlere asılıp aşılmadığı;

         Okul girişinin uygun bir yerine; "Okulun tarihçesi", "Genel yerleşim plânı" ve "Kat yerleşim plânları"nın konulup konulmadığı;

         Okul bahçesinin uygun bir yerine, "Atatürk Büstünün yerleştirilip yerleştirilmediği;

         Okul alanının koruma altına alınıp alınmadığı; ağaçlandırma, çimlendirilme ve çiçeklendirilmesinin sağlanıp sağlanmadığı;

         Okuldaki bayrakların bakımı ve düzenli şekilde muhafazası hususunda gerekli titizliğin gösterilip gösterilmediği;

         Atatürk Köşesi'nin genelge ve emirlere uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği; Atatürk'e ait vecizelerin orijinallerine uygun şekilde yazılıp yazılmadığı; yönetici odaları ve dersliklerdeki Atatürk Fotografı  ile İstiklâl Marşı ve Gençliğe Hitabe levhalarının emirlere uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediği; Kahramanlıkla ilgili ve Türk büyükleri’ne ait resimlerin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 01.11.1990 tarih ve 5357 sayılı genelgesindeki esaslara göre, öğrencilerin her an görebilecekleri yerlere asılıp asılmadığı; varsa, motorlu araçların bakım, kullanım ve onarımlarıyla ilgili olarak yapılan işlemlerin talimatına uygun bulunup bulunmadığı;

         Özel okullarda müdür odası, öğretmenler odası, derslikler ile büro, kütüphane ve laboratuarların standartlar yönergesine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği; yerleşimin Bakanlığımızca onaylı rölöve plânına göre yapılıp yapılmadığı; varsa devir veya bina nakli ile ilgili ruhsat ve onayların alınıp alınmadığı;

         vb. hususlar bu bölümle ilgili incelemeler esnasında dikkate alınacaktır.

 

      2-Büro İşleri 

 

         (1)Yazı İşleri

         Gelen-giden evrak kayıtlarına mahsus defterlerle zimmet defteri ve gizli yazılar dosyası ile brifing dosyasının usulüne uygun şekilde tutulup tutulmadığı;

         Resmî yazışmalarda yazım kurallarına uyulup uyulmadığı;

         Kullanılan evrak ve belgenin Milli Eğitim Vakfı’ndan temin edilip edilmediği;

         Sivil savunma dosyası ve Koruyucu Güvenlik Talimatının mevcut olup olmadığı;

         Evrakın muhafaza ve arşivlenmesinin usulünce yapılıp yapılmadığı; istatistikî bilgilerin sağlam verilere dayalı hazırlanıp zamanında ilgili mercie gönderilip gönderilmediği;

 

            Özel okullarda :

         “Özel Öğretim Kurumları Bilgi Formu” nun her yıl zamanında ilgili mercie ulaştırılıp ulaştırılmadığı;

İlânların usulünce yapılıp yapılmadığı; dosyasının düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığı; ilân ve reklâmların valilik onayından geçirilip geçirilmediği;

 

      (2) Öğrenci, Öğretmen, Memur ve Hizmetlilerle İlgili İşler

         Öğrenci İşleri

         Öğrenci kayıtlarının mevzuatına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı; “Öğrencileri Okullara Yöneltme ve Yerleştirme Komitesi” kararlarına uyulup uyulmadığı;

         Künye, tasdikname, sınıf geçme defterleri ile öğrenci dosyalarının düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığı;

         Öğrenci nakillerinde, "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Ait Yönerge" esaslarına uyulup uyulmadığı;

         Türk Cumhuriyetleri ve yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin kayıtları ile diğer işlemlerin emir ve talimata uygun yapılıp yapılmadığı;

         Öğrenci devam-devamsızlıklarının yönetmeliğine uygun şekilde takip edilmesi suretiyle, kayıtlarının tutulup tutulmadığı;

         Dönem not cetvellerinin temiz ve doğru bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği;

         Kanaat notlarının tespiti ile bu notların defterlerine işlenmesinin yönetmeliğine uygun olarak yapılıp yapılmadığı;

         Müzik, Beden Eğitimi ve Daktilografi derslerinden muaf tutulan öğrencilerle ilgili işlemlerin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığı;

         Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının mevzuatına uygun yapılıp yapılmadığı;

         Mezun öğrencilerin "Takip Bürosunca" takip edilip edilmediği, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince iş yerlerinde ve okullarda yapılan beceri eğitimi ile ilgili gerekli belgelerin düzenlenip düzenlenmediği;

         Diploma, öğrenim belgesi, kurs, çalışma ve bitirme belgesi, tasdikname, yoklama fişleri, özür tezkeresi, rapor, kayıt silme, dosya isteme-gönderme ile ilgili iş ve işlemlerin usulünce yürütülüp yürütülmediği; mezun öğrenci sayısına göre diploma harç paralarının yatırılıp yatırılmadığı;

                Pansiyonlu okullarda, etüd saatlerine uyulup uyulmadığı, usulünce ve yeter sayıda belletici öğretmen görevlendirilip görevlendirilmediği; yatılı öğrenci yoklama defterinin tutulup tutulmadığı; yatılı öğrencilerle ilgili işlemlerin usulünce gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği; pansiyonla ilgili diğer iş ve işlemlerin 2152 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği” esasları dahilinde yürütülüp yürütülmediği;

        

            Öğretmen, Memur ve Hizmetlilerle İlgili İşler

            Öğretmen, memur ve diğer personel için usulüne uygun devam-devamsızlık, rapor-izin takip ve sicil defterlerinin tutulup tutulmadığı;

         Öğretmen ve personele ait şahsî evrakın kişisel dosyalarının ilgili bölümlerine konulup konulmadığı;

         Yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin işe başlayış ve ayrılışlarının ilgili makamlara zamanında bildirip bildirilmediği; ders dağıtım çizelgelerinin ve yapılan değişikliklerin ilgili makamda bulunacak şekilde zamanında gönderilip gönderilmediği;

         Aday öğretmenlerin mevzuatı doğrultusunda yetiştirilmeleri hususunda gerekli çabanın gösterilip gösterilmediği;

         Yönetici, memur ve diğer personel arasında iş bölümünün, görevlilerin değişmesi halinde devir,teslim işlemlerinin yapılıp yapılmadığı;

         Kadrosu kütüphane memuru olan personelin bu görevde çalıştırılmasına özen gösterilip gösterilmediği;

         Mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kantin vb. yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılıp yapılmadığı;

         Teftiş defteri ve dosyasının mevcut olup olmadığı;

            Özel okullarda; öğretmen ve yöneticiler ile memur ve hizmetlilerin atama işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığı; atamalara esas olacak çalışma izinlerinde açıklanan haftalık ders saatleri ile branşlarına uygun şekilde çalıştırılıp çalıştırılmadıkları; yabancı uyruklu öğretmen çalıştırılması halinde, görevlendirilmeleri ile ilgili çalışma izinlerinin bulunup bulunmadığı; rehber öğretmenlerin görevlendirilip görevlendirilmedikleri; ders saati ücretli olarak çalıştırılan öğretmenlerin ders saatleri sayısının Bakanlar Kurulu Kararı’na uygun bulunup bulunmadığı; zümre başkanlarının mevzuatı doğrultusunda görevlendirilip görevlendirilmedikleri;

 

      (3) Hesap ve Ayniyat İşleri

 

         Hesap İşleri

         Bütçe teklifinin gerekçeli olup olmadığı; ödenek defterlerinin tutulup tutulmadığı; (Bakanlıkça ödenek tahsis edilmeyen okullarda, bütçe teklifi, ödenek, avans iş ve işlemleri ile defterleri aranmayacaktır.)

         Avans defterinin tutulup tutulmadığı; avans ve kredi yoluyla yapılan satın almaların mevzuatı doğrultusunda yerine getirilip getirilmediği;

         Satın alma, muayene teslim alma ve sayım komisyonlarının kuruluş ve çalışmalarının usulünce yürütülüp yürütülmediği; verile emirleri ile eklerinin düzenli olarak dosyalanıp dosyalanmadığı;

         Ücretle okutulan dersleri gösterir aylık müfredat cetvellerinin kayıtlara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı;

         Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayan ücretli öğretmenler için bordrolarında sigorta ve vergi kesintilerinin yapılıp yapılmadığı; emekli olup halen çalışanlardan “Sosyal Güvenlik Destek Primi” kesilip kesilmediği;

         Maaş ve ücret bordroları ile özel gider İndirimine ait bordroları mevzuat doğrultusunda düzenlenip düzenlenmediği;

         Maaş ve ücret dağıtma; yatılı ve pansiyonlu okullar ödenek, pansiyon taksit defterlerinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığı;

               Kayıtların bilgisayara yüklenmesi halinde, bu bilgilerin silinebilme ve karışması ihtimaline karşı gerekli önlemlerin belirlenip belirlenmediği;

               İşletmelerde 3308 sayılı Kanun'a göre meslek eğitimi gören öğrenciler için yaşlarına uygun asgarî ücretin % 50'si üzerinden sigorta priminin SSK'na yatırılıp yatırılmadığı; sözleşmelerin ve sigortalılıkla ilgili işlemlerin yönetmeliğin belirttiği süre içerisinde yapılıp yapılmadığı, öğrencilere asgari %30 undan az olmamak üzere ücret ödenip ödenmediğinin okul müdürlüğünce takip edilip edilmediği;

 

         Özel okullarda ayrıca;

            Öğrencilerden alınan ücretlerle ilgili olarak, “ Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği” ile “Kurum Yönetmeliği” hükümlerine uyulup uyulmadığı; ücretsiz okuyacak öğrenciler için, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik” e göre hareket edilip edilmediği; öğrencilerden alınan ücretler ile ilgili faturalar ve taksit defteri arasında uyum bulunup bulunmadığı;

         Özel yönetmeliğinde belirtilen belge, defter ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığı;

            Öğretmen, memur ve hizmetlilerden kesilen vergi ve sigorta primlerinin tahakkuku yapılarak ilgili dairelere zamanında yatırılıp yatırılmadığı; çalışan personelin sigorta iş ve işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı;

         Kurum sermayesinin okulun amacına gerçekleştirmekte yeterli olup olmadığı; mali raporun her yıl zamanında Bakanlığa gönderilip gönderilmediği, mali teminatın yenilenip  yenilenmediği;

            Bordrolardaki maaş tutarlarının sözleşmelerdeki meblâğlara uyup uymadığı;

         Öğrenci taşıt ve yemek ücretlerinin mayıs ayında tespit edilerek basın yoluyla ilân edilip edilmediği;

        

         Ayniyat İşleri

         (A), (B) ve (C) demirbaş eşya esas ve yardımcı defterlerinin (A) İcmal, (B) Yardımcı, (C) Periyodik Eserler eksiksiz tutulup tutulmadığı, kayıtların zamanında yapılıp yapılmadığı;

         Her malî yıl başında demirbaş eşya ile ambar-depo sayımının yapılıp yapılmadığı; makine ve teçhizatın atıl durumdan kurtarılması için önlemler alınıp alınmadığı, ihtiyaç fazlası eşyanın ihtiyacı olan okullara devri için gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı; terkin işlemlerinin usulüne uygun ve zamanında sonuçlandırılıp  sonuçlandırılmadığı;

            Kullanılmaya ve yoğaltılmaya mahsus eşyanın, tutulan ayrı bir deftere kaydının yapılıp yapılmadığı; (Özel okullarda aranmayacak)

         Demirbaş eşya üzerine numaralarının yazılıp yazılmadığı, ilgili bölümlere demirbaş eşya listelerinin asılıp aşılmadığı; demirbaş eşyanın ilgililerine tesliminin ve devir -teslim işlemlerinin yapılıp yapılmadığı;

         Okul için satın alınan ve bağışlanan her türlü eşya ve malzeme için ayniyat makbuzu kesilerek bir örneğinin dosyalanıp dosyalanmadığı;

         Depo girişlerinin ayniyat teslim alma makbuzlarına, çıkış işlemlerinin de isteme-çıkarma pusulalarına göre yapılıp yapılmadığı;

         Okul demirbaşına kayıtlı eşyanın amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, bu konuda gereken özenin gösterilip gösterilmediği;

 

           

                Pansiyonla Okullarda :

         Günlük yemek tabelalarının usulünce hazırlanıp hazırlanmadığı; tabelâ mevcudu defterinin tutulup tutulmadığı; yemek numunelerinin (24) saat süre ile uygun ortamda saklanmasının sağlanıp sağlanmadığı;

         Revir, hasta kayıt ve ilaç defterlerinin zamanında işlenip işlenmediği; miadı dolmuş ilaçların kullanılmaması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı;

         Ambar ve depoların düzeni ve ambarlardaki maddelerin kontrolü ile ilgili iş ve işlemlerin gereğince yerine getirilip getirilmediği; 31 Aralık tarihi itibariyle ambarda bulunan her türlü yiyecek ve malzeme sayımının yapılarak parasal değerinin tespit edilip edilmediği;

         Ambar ve ambar kontrol, temrinlik malzeme sarf ve takım dağıtma, parasız yatılı öğrenci harçlık, eşya ve kitap dağıtma defterlerinin usulüne uygun tutulup tutulmadığı;

            Pansiyonlu ve yarım yatılı öğrenci statüsü uygulanan okullarda erzak ile ilgili olarak, “Ambara Giren ve Ambardan Çıkan Maddeleri Kontrol Defteri” nin usulünce tutulup tutulmadığı; günlük tabelâ ile çıkarılan erzakın bu deftere zamanında işlenip işlenmediği;

         Gelir-gider cetvellerinin süresi içinde Bakanlığa gönderilip gönderilmediği;

         Özel okullarda, esas deftere geçirilmemiş eşyanın okul adına fatura edilip edilmediği;

 

        

         3- Öğretim Durumu

 

            Bu bölümde, yapılan plânlama-programlama ve uygulamaların bir yandan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkelerini, öte yandan okulun kuruluş amacını gerçekleştirecek kapsamda olup olmadığı, öğrenci bilgi-beceri ve gelişiminin bulunan sınıf seviyesinde hedeflenen düzeyde bulunup bulunmadığı; mevcut imkanların öğretime yönlendirilerek okul genelinde rekabet ortamının oluşturulup oluşturulmadığı; teknolojik imkânların öğretimde kullanılması ve öğrencilere araştırma, inceleme ve yenilikleri takip etme davranışının kazandırılıp kazandırılmadığı hususları üzerinde durularak, öğretim ve öğrenme düzeyi istatistiki veriler ve yıllara göre sağlanan gelişmeler yorumlanarak değerlendirilecektir.

 

      (1)Plânlama İle İlgili Çalışmalar

 

         Zümre Öğretmenleri Toplantıları

         Öğretim yılının başlaması öncesinde, branş öğretmenlerinin iştirakiyle yapılan ve gündemi eğitim-öğretim plânlaması olan toplantıda;

         Bir önceki ders yılı Öğretim çalışmalarının değerlendirilip değerlendirilmediği; Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme çalışmalarında okul genelinde birlik ve beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulacak öğretime ilişkin plânlama için isabetli kararların alınıp alınmadığı;

         Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Temel İlkeleri ve ders öğretim programlarını esas almak suretiyle;

         Ders konularının özel amaçlan belirlenerek, uygulanacak yöntem ve teknikler, öğrencileri motive edici kararların alınması; diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak iş birliği, müfredatın koordinasyonu, ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi, öğrenci bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak yazılı yoklama sorularının basitten zora sıralanması, sayı, kapsam, nitelik ve test uygulaması ile ilgili uygulama birliğinin sağlanması yönünde kararların alınıp alınmadığı;

         “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince verilecek ödevler ile konularının seçiminde; ödev konusunun isabetli olup olmadığı, bu konuda yeterli belge ve bilgiler alınabilecek kaynakların bulunup bulunmadığı , ödev konusunun çözümü veya cevaplandırılmasının bir öneminin bulunup bulunmadığı, ödev konusunun bir yenilik getirip getirmediği, araştırmayı yapacak kişinin bu konuda bilgisinin ve ilgisinin olup olmadığı hususlarının göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı ve ödev çalışmaları ile ilgili hususların yönetmeliğine göre sürdürülüp sürdürülmediği;

         Okullarda özürlü ve yavaş öğrenenler ile algılama durumları ileri düzeyde olan öğrencilere ilişkin tespitlerin yapılması ve bu öğrencilere uygun yöntem ve yaklaşımların uygulanması, bu arada ferdi farklılıklar dikkate alınarak kapasiteleri doğrultusunda teşvik edilmeleri suretiyle başarılarının artırılması yönünde kararlar alınıp alınmadığı;

      Okul genelinde eğitim-öğretim bakımından öğrencinin rolü ve sınıftaki etkinliği konusunda uygulama birliğini sağlayacak kararların alınıp alınmadığı;

         Okul ve çevre imkânları iyi bir şekilde değerlendirilerek yapılacak deney, gezi ve gözlemlerin isabetli biçimde plânlanıp planlanmadığı; bu İhtiyaç duyulan araç-gereç ve dokümanların sağlanması yönünde önerilerin getirilip getirilmediği;

            Uygulamalı öğretimin önemi bakımından; fizik, kimya, biyoloji vb. branşlardaki öğretmenlerin okulun lâboratuvar, atölye; tüm öğretmenlerin de okul kitaplığı ile çevre imkânların dikkate alarak okutacakları konularla ilgili yapılması gerekli deney, gezi, gözlem ve uygulamaların dökümünü yapıp yapmadıkları; okul-çevre imkânları ile yapılamayacak olanları tespit ederek bunlarla ilgili gerekli önlemlerin alınabilmesi bakımından gerekçeli raporların okul yönetimine verip vermedikleri:

         Konuların ağırlıkları üzerinde durularak zamanlamaya esas olacak kararların alınıp alınmadığı;

         Okul ve çevre imkânları değerlendirilerek, “Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun şekilde gerekli plânlamanın yapılıp yapılmadığı;

         "Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi"nde belirtilen hususlara ders konulan arasında bağlantı sağlayıcı görüşlerin tespit edilip edilmediği;

         Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin uygulama sonuçları ve öğrenci başarısı ile ilgili durumun değerlendirilmesi suretiyle elde edilen sonuçlara göre yeni kararların alınıp alınmadığı;

         Bu toplantılarda alınan kararların eğitim-öğretimi geliştirici nitelik taşıyıp taşımadığı;

           

         Plânlar

         Yıllık plânların hazırlanması öncesinde, bir önceki yıl uygulamaları ile bu uygulamalar esnasında ortaya çıkan sorun ve aksamalar, öğrencilerin kavramakta zorluk çektiği, verimi olumsuz yönde etkileyen hususları bir bütün olarak değerlendirmek ve zümre toplantısındaki kararlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak yeni plânlama için bir ön hazırlığın yapılıp yapılmadığı;

         Öğretim programları esas alınarak, konuların ağırlık ve özelliklerine göre ay ve haftalara dağılımlarının isabetli bir zamanlamaya bağlanıp bağlanmadığı;

         Genel amaçlara bağlı kalınarak, konu ve bölümlerin özel amaçlarının belirlenip belirlenmediği;

         Konuların özelliğine göre uygulanacak yöntem ve tekniklerin isabetli şekilde tespit edilip edilmediği;

         Yapılacak deney, gezi ve gözlemlerin kullanılacak araç-gerecin, diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda ne gibi bir iş birliğine gidileceğinin açıklanıp açıklanmadığı ve uygulamaların plânlanan esaslara göre yürütülüp yürütülmediği;

         Yapılması kararlaştırılan Öğretim etkinliklerinin plânlara yansıtılıp yansıtılmadığı;

         Yazılı sınav tarihlerinin belirlenmesinde belli konu ve bölümlerin bitirilme durumunun dikkate alınıp alınmadığı;

         Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi ile ilgili olarak belirlenen esasların plânlara yansıtılıp yansıtılmadığı;

 

         Diğer Faaliyetler

            Öğrencilerin okul-çevre imkânlarına, ilgi, istek ve yeteneklerine göre geliştirmeleri ve belirli alanlarda ilerlemeleri için, sınıf öğretmeni, veli ve Öğrencinin katılımı ile okumak istedikleri alan/bölüm ve seçmeli derslerin belirlenip belirlenmediği;

         Aynı dersi okutan öğretmenlerce, öğrencilerin bilgi seviyeleri arasında farklılıkları ortaya çıkarmak için karşılaştırmalı sınavlar düzenlenmesi, elde edilen sonuçlar üzerinde durularak varsa seviye farklılıklarının giderilmesi yönünde çalışmalar yapılıp yapılmadığı;

         Ders yılı içerisinde çeşitli sebeplerle boş geçen dersler için döneminde veya yaz tatilinde yetiştirme kurslarının açılıp açılmadığı, bu konudaki çalışmaların yönetmeliğine uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği;

         Derslerin ve koordinatörlük görevinin öğretmenlere dağıtımında isabetli hareket edilip edilmediği;

         Haftalık ders programlarının hazırlanmasında pedagojik esaslara ve haftalık ders çizelgelerine uyulup uyulmadığı;

         Gerek zümre toplantılarında alınan kararlar ve gerekse plânlarda yapılan düzenlemeler istikametinde uygulamalara yer verilip verilmediği ve bu uygulamalar sonucunda öğrencilere bulundukları sınıf seviyesine uygun bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılıp kazandırılmadığı;

      Özel dersliklerle laboratuar, kitaplık ve diğer ünitelerden öğrencilerin eşit düzeyde yararlanabilmeleri için ilgili öğretmenler arasında gerekli planlamanın yapılıp yapılmadığı, uygulamaların plânlamaya uygun olup olmadığı, yapılan deney, gezi ve gözlem raporlarının düzenlenip düzenlenmediği;

         Okulda bulunmayan ders araç-gerecİ için İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi ile iş birliği yapılarak temini yoluna gidilip gidilmediği;

         Okul kitaplıkları ile orta kısımların sınıf kitaplıklarında, öğrencilere kitap okuma, araştırma ve inceleme yapma alışkanlığı verecek nitelikte eser ve yayınların bulunup bulunmadığı;

         Okul kitaplığından istifade eden öğretmen ve öğrencilerle ilgili olarak dönemler itibariyle istatistiki sonuçların çıkartılıp çıkartılmadığı ve okumayı teşvik edici bir ortamın hazırlanıp hazırlanmadığı, kitaplığın açık tutulup tutulmadığı;

         Okul kitaplığının, programların işlenişinde öğrenci ve öğretmenlerce yararlanılacak nitelikte kaynak ihtiva edip etmediği;

         Okuldaki idareci ve öğretmenlerin yararlanabilecekleri nitelikte bir mevzuat kitaplığının oluşturulması yönünde çaba sarfedilip sarfedilmediği;

         Aynı dersi okutan Öğretmenlerin her sınav sonunda alınan sonuçlan mukayese etmek ve sınıflar arasında bilgi düzeyi farklılıklarını önlemek için soruların tespiti, ölçme ve değerlendirmelerin objektif kriterlere göre bütünlük içerisinde yapılması gibi uygulama sağlayıcı çalışmalar yapıp yapmadıkları;

         Ders defterlerine konuların, yapılan deney-gözlem ve uygulamaların usulünce işlenip işlenmediği;

         İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, “Şube Öğretmenler Kurulu Toplantıları” yapılarak sürdürülecek çalışmalar ile ilgili kararların alınıp alınmadığı; aynı sınıfta derse giren öğretmenlerin değerlendirme toplantıları yapıp yapmadıkları; Türkçe ve Matematik derslerinde başarısız olan öğrenciler için kurs açılıp açılmadığı;

         Yetiştirme ve hazırlık kurslarının yönergesine uygun yapılıp yapılmadığı;

         Dönem sonlarında derslere göre başarı durumlarının istatistiki verilerle tesbitinin ve sınıflar arasında dikkat çekici başarı farklılıkları bulunan derslerle ilgili olarak gerekli görüşmelerin ilgili kurullarca yapılıp yapılmadığı;

            Bakanlıkça gönderilenlerin dışında kullanılan film, video kaset, ses bantı, disket vb. eğitim araç-gereci için gerekli onayın alınıp alınmadığı;

         Tebliğler Dergilerinin öğretmen ve yöneticiler tarafından okunarak imzalanıp imzalanmadığı ve ciltlenerek muhafaza edilip edilmediği;

         Yatılı okullarda sabah ve akşam etüdlerinin emirler doğrultusunda yaptırılıp yaptırılmadığı;

         Okulların yıllara göre başarısını ve mezunlarının bir yüksek öğretim kurumuna girme durumunu, hangi iş alanlarında İstihdam edildiklerini belgelere dayandırarak tespit etmek ve bunları tablo ya da grafiklerle göstermek, elde edilen sonuçlardan yararlanmak suretiyle de öğretimi geliştirici önlemler almak biçiminde çalışmaların yapılıp yapılmadığı;

         Ders yılı sonunda, Öğretmenlerce düzenlenen ders kesimi raporlarında, derslerin planlandığı biçimiyle bitirilip bitirilmediği şeklindeki açıklamalar yanında, konuların işlenişinde karşılaşılan problemlerin ve bunların bir sonraki öğretim yılı içinde tekrar etmemesi için alınması gerekli önlemlerin açık bir şekilde belirtilip belirtilmediği; okul yönetiminin de bu raporlardaki açıklamalar doğrultusunda gerekli düzenleyici çalışmaları yapıp yapmadıkları;

            İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin öğretim programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve uygulamalarla ilgili resimler ile değerlendirme çizelgelerini ihtiva eden bir 'İş Dosyası" tutulup tutulmadığı; bu dosyanın yıl sonu beceri sınavında değerlendirilip değerlendirilmediği;

         3308 sayılı Kanun uyarınca, okul-çevre, okul-iş yer ilişkilerinde gerekli düzenlemenin yapılarak sürekliliğin sağlanıp sağlanmadığı;

            İşletmelerde sözleşme şartlarına uygun meslek eğitimi yapılıp yapılmadığı; koordinatör öğretmenlerin okul ile işletme arasında koordinasyonu sağlayıp sağlamadıkları, varsa aksaklıkların giderilip giderilmediği;

         Öğretim programlarının asgarî % 80'i oranında meslek eğitimi yaptırılmayan işletmelerdeki öğrenciler için işlenmeyen konuların tespit edilerek Telâfi Programının uygulanıp uygulanmadığı;

         Öğretim alanında, bilim ve teknolojideki gelişmeler takip edilerek, okulun amaçları doğrultusunda öğretime aktarılması ve öğrencilerin meslekî konularda çevre ile ilişki kurmalarının sağlanması yönünde çalışmalar yapılıp yapılmadığı;

            İşletmelerde beceri eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin yetiştirilmeleri hususunda işletmelerle iş birliği yapılıp yapılmadığı;

         Çevrenin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, yetişkinlere yönelik meslek kurslarının düzenlenip düzenlenmediği;

 

         Özel Okullarda ayrıca ;

            Onaylanmış kurum yönetmeliğinin bulunup bulunmadığı; dersliklerdeki öğrenci sayısının belirlenmiş kontenjanına uygun olup olmadığı;

         Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmamış kitapların Bakanlık Onayı’ndan geçirilerek okutulup okutulmadığı;

         Kurum yönetmeliğinin ölçme-değerlendirme, kurs, araştırma-geliştirme gibi hükümlerine göre plânlama yapılarak uygulamalara gidilip gidilmediği; vb. hususlar üzerinde durulacaktır.

         Ayrıca; branş müfettişlerince yapılan ders denetimlerinde görülen sınıflardaki öğrenci bilgi-beceri seviyesi ile öğretim çalışmalarında okul genelinde birlik ve beraberliğin sağlanıp sağlanmadığı hususları ve yukarıda sıralanan konulara ilişkin olarak tespit edilen sonuçların değerlendirilmesi suretiyle okulun öğretim düzeyi ile geliştirici yönde yapılması gerekli çalışmalar hakkında oluşan kanaat belirtilecektir.

 

         4-Eğitim Çalışmaları

 

            Bu bölümde, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri geliştirilerek, onlara gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırılması suretiyle hayata hazırlanmaları; kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğunu paylaşacak milli birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunacak ve nihayet toplumun seçkin bir ortağı olma gururunu duyacak şekilde yetiştirilmeleri; yapılan uygulamalarla, örf, âdet ve geleneklerimizin yaşatılması ve okulun bulunduğu yörenin bir kültür merkezi konumuna getirilmesi yönündeki çalışmaların yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir.

 

(1)Disiplin Kurulu ve Onur Kurulu Çalışmaları

 

         Disiplin kurulunun usulüne göre teşkil edilip edilmediği; ferdî toplantılar yapılarak bu toplantılarda, yönetmeliğin de sıralanan hususların da görüşülüp görüşülmediği;

         Öğrenci disiplin olaylarının disiplin kuruluna usulünce yansıtılıp yansıtılmadığını; alınan kararlar ve verilen cezaların işlenen suçlara uygun olup olmadığı

         Kararların, yönetmeliğinde verilen örneğe uygun yazılıp yazılmadığı; İlçe disiplin kuruluna gönderilen kararlara ilişkin işlemlerin gereğince yapılıp yapılmadığı;

            Uygulanan ödül ve cezaların öğrenci dosyalarına işlenip işlenmediği; velilere tebliğ edilip edilmediği;

         İlgili defterlerin işlenmesi ve dosyaların tutulması hususlarının düzenli şekilde yapılıp yapılmadığı;

         Dönem sonu ve ders kesiminde öğretmenler kuruluna sunulmak üzere gerekli raporların hazırlanıp hazırlanmadığı;

         Onur kurulunun kuruluş ve çalışmalarının yönetmeliğe uygun olup olmadığı;

            Öğrencilerin kılık, kıyafet ve davranışları ile okulun genel disiplin durumunun istenen düzeyde bulunup bulunmadığı;

         Okul genelinde disiplinsizliği hoş görmeyen bir kamu oyu oluşturulması ve bunun devam ettirilmesi yönünde gerekli ve sürekli çabanın gösterilip gösterilmediği;

 

         (2) Rehberlik ve Eğitici Kol Çalışmaları

         Öğretim yılı başında, yıl içerisinde sürdürülecek rehberlik ve eğitici kol çalışmaları İle ilgili olarak, okul ve çevre imkânları da göz önünde bulundurulmak suretiyle bir genel plânlama yapılıp yapılmadığı ve uygulamaların bu plânlama doğrultusunda sürdürülüp sürdürülmediği;

         Rehberlik hizmetleri Okul Yürütme Kurulunun oluşturulup oluşturulmadığı ve bu kurulun öngörülen toplantıları yapıp yapmadığı, kurul ile sınıf öğretmenleri arasında uyumlu bir çalışma ortamı sağlanıp sağlanmadığı;

         Öğrenci tanıma tekniklerinin uygulanması, problem tespiti ve bunların giderilmesi ile ilgili yeterli çalışmanın yapılıp yapılmadığı; bu çalışmalar değerlendirilerek belirlenen sonuçların öğrenci kişisel dosyalarına eksiksiz şekilde işlenip işlenmediği;

         Rehberlik çalışmaları İle ilgili olarak yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanıp hazırlanmadığı;

         Eğitici kolların tesbitinin, okul ve çevre şartları dikkate alınmak suretiyle isabetli bir şekilde yapılıp yapılmadığı; öğrencilerin istek ve kabiliyetleri göz önünde bulundurularak bu kollara dağılımlarının sağlanıp sağlanmadığı;

            Kurulmaları zorunlu olan Kızılay, Yeşilay, Kooperatifçilik, Sivil Savunma, Vakıf, Spor Kolu vb. kolların kurularak etkinliklerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği; öğrencileri teşvik amacı ile yapılan çalışmaların panolarda teşhirinin sağlanıp sağlanmadığı;

         Eğitici kollarla ilgili yıllık çalışma programlarının ve yönetmeliği olmayan kollar için iç yönetmeliklerinin hazırlanması, programda öngörülen etkinliklerin gerçekleştirilmesi, faaliyet sonuçları ile ilgili rapor hazırlanmasında öğrencilerin yeterince etkin olup olmadıkları;

         Eğitici çalışmalarda, koordinasyon ve uyumlu iş birliği ortamının oluşturulması amacıyla, eğitici kol başkanları kurulu toplantılarının yapılıp yapılmadığı;

         Eğitici kol yıl sonu faaliyet raporlarının, eğitici kol rehber öğretmenler kurulunda görüşülerek değerlendirilip değerlendirilmediği;

         Kültürel etkinlikler çerçevesinde öğrencilere, millî, manevî ve kültürel değerlerimize bağlı kalmak, millî birlik bilinci ve Türk olmanın gururunu duyma, vatan, millet ve bayrak sevgisi gibi hasletlerin kazandırılıp kazandırılmadığı;

            Öğrencilerin doğal zenginlikleri koruma ve çevreyi temiz tutma bilinç ve davranışını kazanıp kazanmadıkları:

         Zararlı ve uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele konuları üzerinde önemle durularak, öğrencileri bu tehlikeden uzak tutucu, yönetici-öğretmen ve veli işbirliğini sağlayıcı tedbir ve faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği;

         Atatürk Haftası ile diğer anma günleri ve törenlerle ilgili etkinliklerin yeterli düzeyde bulunup bulunmadığı; bu çalışmalara İlişkin dokümanların düzenli bir şekilde dosyalanıp dosyalandığı;

         Bayrak törenlerinin, Türk Bayrağı Tüzüğü ve Eğitici Çalışmalar Yönetmeli-ği'nde öngörülen şekilde yapılıp yapılmadığı;

        

         (3) Diğer Faaliyetler

         Öğrenci ve öğretmen nöbet işlerinin okulun bünyesine uygun şekilde yürütülmesi suretiyle, kayıtlarının tutularak varsa aksamaların giderilmesi yönünde çalışma yapılıp yapılmadığı;

         Okul-Aile Birliği ve Koruma Derneğinin kurulup kurulmadığı; eğitime olumlu katkılarının olup olmadığı; gerekli defter ve kayıtların usulünce tutulup tutulmadığı;

         Varsa Vakfın, okulun eğitimine katkısının yeterli olup olmadığı;

         Mevcut olması halinde çay ocağı ve kantinin eğitime olumlu yönde katkı sağlayabilecek bir anlayışla işletilip işletilmediği, denetiminin periyodik olarak yapılıp yapılmadığı;

         Özel okullarda yabancı dil, müzik, folklör kursları vb. yetiştirici faaliyetler varsa bunlar için ilgili makamlardan onay alınıp alınmadığı; hususları incelenmek suretiyle gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.

 

         5- Öğretmenler Kurulunun Çalışmaları

 

            Öğretmenler kurulu, ders yılı boyunca okulda gerçekleştirilmesi düşünülen, eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını, okulun ve çevrenin imkânlarını bir arada mütalâa ederek değerlendiren ve düzenleyen bir organdır. Bu anlayıştan hareketle, öğretmenler kurulu toplantılarında; özellikle önceki dönem/ders yılı uygulamalarında elde edilen sonuçlardan da yararlanılması suretiyle, bir yandan okulda, Türk Milli Eğitiminin Amaçlarını, öte yandan okulun kuruluş amacını gerçekleştirecek plânlama ve uygulamaların yapılmasına esas teşkil edecek kapsamda görüşmelerin yapılıp yapılmadığı; ayrıca, okul bütünlüğü içerisinde uyumlu bir çalışma ve iş birliği ortamının oluşturulması yönünde kararlar alınıp alınmadığı hususları öncelikle göz önünde bulundurulmalıdır.

         Bu nedenle bu bölümün denetiminde, sadece kurul tutanaklarının incelenmesi ile yetinilmeyerek  alınan kararların uygulanma durumları araştırılmalı, denetim aşamasında yapılması halinde bu tür toplantılara katılarak toplantı safahatı izlenmeli, eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarında daha geniş çapta etkinlik içerisine girilmesini sağlayıcı yönde rehberlik yapılmalıdır.

        

         Bu bölümle ilgili olarak

            Toplantıların, önceden belirlenen ve öğretmenlere duyurulan bir gündem dahilinde yapılıp yapılmadığı;

         Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili uygulama sonuçlarının değerlendirilip değerlendirilmediği;

            Toplantılarda, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve okulun kuruluş amacına uygun çalışmalar yapılarak kararların alınıp alınmadığı;

         Öğretim yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında, okulun son genel denetimi ile ilgili raporda yer alan hususların değerlendirilip değerlendirilmediği; bu toplantıda, bir önceki yıla ait çalışmaların ve istatistiki verilere dayalı öğrenci başarı durumunun görüşülerek geliştirici nitelikte kararlar alınıp alınmadığı;

         Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi ve derse geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli ile ilgili olarak gerekli görüşmelerin yapılıp yapılmadığı;

         Okulun araç-gereç ve diğer imkânlarının çevre imkânları ile bütünleştirilmesi ve bunların öğretime kanalize edilmesi yönünde görüşmeler yapılarak gerekli kararlara yer verilip verilmediği;

         Okul eşyası ile ders araç-gerecinin, makine ve teçhizatın korunması, kullanılması, Öğrencilere de bu yönde iyi alışkanlıklar kazandırılması yönünde görüşmeler yapılıp yapılmadığı;

            Öğretmen, öğrenci ve diğer personelin kılık-kıyafet ve davranışları bakımından uymaları gereken hususlar üzerinde durulup durulmadığı;

         Eğitim-öğretim ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerin belirtilmesi suretiyle açıklamalarda bulunulup bulunulmadığı;

         Okulun özelliğine göre komisyon ve kurullara gerekli seçimlerin yapılıp yapılmadığı;

         Derslere göre öğrenci başarı durumunun ayrı ayrı belirlenmesi suretiyle başarıyı olumsuz yönde etkileyen nedenler ve giderilme çareleri üzerinde durularak gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı;

         Okulu, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile çevrenin bir kültür merkezi konumuna getirecek faaliyetler üzerinde durulup durulmadığı ve bu amaca ulaşılması yönünde kararların alınıp alınmadığı;

            Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli hallerde toplantıların yapılıp yapılmadığı;

         Okul Disiplin Kurulu’nun; ders kesiminde, ders yılı içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenlerini, alınan tedbir ve sonuçları ile davranış notu indirilmiş olan öğrencilerin durumunu inceleyerek ve önerilerini de belirleyerek hazırladığı ve öğretmenler kuruluna sunduğu raporun, kurulca incelenmesi ve davranış notu indirilmiş öğrencilerin durumunun görüşülmesi suretiyle gerekli kararların alınıp alınmadığı;

            Toplantılarda, öğretmenlerin okulun eğitim öğretim ve yönetimine ilişkin görüşlerini belirtmelerine imkan verilerek görüşlerin tutanaklara yansıtılıp yansıtılmadığı; çeşitli nedenlerle toplantıya katılmamış olanların, alınan kararlardan haberdar olabilmeli bakımından tutanağı okumaları ve imzalamalarının sağlanıp sağlanmadığı;

            Tutanakların zamanında daktilo edilmesi ve imzalanmasının sağlanıp sağlanmadığı;

         Kurulda görüşülen her madde ile ilgili olarak ulaşılan sonucun tutanağa geçirilip geçirilmediği;

            Görüşmelerin bütünlüğü içerisinde alınan ve bir sonraki toplantıda, uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi gereken kararların bu hususta getireceği kolaylık bakımından tutanağın sonunda “SONUÇ OLARAK” başlığı altında sıralanıp sıralanmadığı ;

 (M.E.B. Ortaöğretim Denetim Esasları-1997)