TASDİKNAME BELGESİ

 Madde 106- (10) Değişik: 02/04/1970 tarih ve 68 sayılı Karar)

a) "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okulların Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliği "ne göre ortaokul veya lise bitirme imtihanlarına başlamış olan öğrenciye tasdikname verilmez. Bir imtihan dönemi içinde imtihanların devam ettiği sürece zorunlu bir neden olmadıkça başka bir okula imtihan nakli yapılmaz. İki imtihan dönemi arasında ve imtihanlara başlamadan önce başka yere gitmek zorunda kalanlar bir dilekçe ile ayrılacakları okul müdürlüğüne başvururlar. Nakil istekleri okul idarelerince dikkatle incelenir. Reşit olmamış, öğrenim çağına ve öğrencilikle ilgileri kesilmemiş olanların yalnız oturma yerlerini değiştirmeleri yeter görülmeyerek ailelerinin de oturma yerlerini değiştirmiş olmaları aranır. Ailevi bir kişisel nedenlerle bir akrabasının yanına yerleşmiş olanlardan bu durumlarını belgelendirmeleri istenir. Nakil için ileri sürülen nedenler okul müdürlüğünce kabul edilirse bu gibilerin durumları (Örnek-1) fotoğraflı bir yazı ile gidecekleri okula resmî taahhütlü olarak bildirilir.

b) Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmî veya özel okulların bitirme imtihanlarını vermeye başladıktan sonra herhangi bir sebeple bu okullardan ayrılmak isteyen öğrencilere, aynı veya benzeri bir okulda bir daha dönmemek şartıyla tasdikname verilir. Ayrıldıkları okulda başarısız oldukları dersler arasında bitirme imtihanlarını naklettikleri resmî okulda okutulmayanlar varsa bu derslerden muaf tutulmaları gerekir. Ancak, bunlar geldikleri okulda okutulmayan fakat bitirme imtihanlarını naklettikleri resmî okulda, okutulan farklı derslerden de imtihan geçirmeye mecburdurlar.
Bu şekilde nakledilenlerin diplomaları gittikleri okul tarafından düzenlenir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 106 ) 

Madde 108- (Değişik: 21/04/1976 tarih ve 209 sayılı Karar) Tasdikname alıp okuldan
ayrılmak isteyen öğrenci, okul idaresine velisinin nakil sebebini bildirir bir tezkere getirmek zorundadır. Okul idaresi bildirilen nakil sebebini uygun görürse tasdikname verir. Tasdikname isteyen bütünlemeli öğrencilerden ayrıca 106. maddenin (a.) fıkrasında belirtilen şartlar aranır. Tasdiknamelere ayrılma sebebinin yazılması gerekir. Okul idaresi en çok iki gün içinde şekline uygun tasdiknameyi ayrılmak isteyen öğrenciye vermek zorundadır.
Tasdiknamesini alan öğrenci, ayrılış tarihinden itibaren bir hafta içinde gideceği okula kaydını yaptırmak mecburiyetindedir. Bir haftadan fazla süreye ait belgelendirilmeyen veya belgeleri okul idaresince kabul edilmeyen gecikmeler devamsızlığa sayılır.
Başka bir okula kaydını yaptırmadan tekrar okuluna dönen ve yeniden kaydını yaptırmak isteyen öğrenci, özürünü belgelendirmediği veya belgeleri okul idaresince kabul edilmediği takdirde okuldan ayrı kaldığı süre devamsızlık olarak kabul edilir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 108 ) 

Madde 109- Ders kesimi ile öğretmenler kurulunca öğrencilerin sınıf geçme durumlarının saptanması tarihleri arasında tasdikname verilmez.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 109 ) 

Madde 110- İki yıl üst üste aynı sınıfta kaldığı için belge alan öğrencinin bir yıl sonra vereceği belge imtihanının sonucu belgeyi veren okul yönetkesine (idaresine) bildirilir ve belgesi de gönderilir, imtihanı başaranların belgeleri tasdikname ile değiştirilir. Başaramayanlar dilekçe ile başvururlarsa kendilerine geçirdikleri öğrenim ve imtihan durumlarını gösterir bir kayıt örneği verilir ve belgenin altına imtihan haklarını kullandıkları yazılarak dosyalarında saklanır. Bu gibiler öğrenim haklarını kaybetmiş sayılırlar. Öğrencilerin bütün bu durumları ayrıca künye defterine de işlenir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 110 ) 

Madde 112- (Değişik: 01/06/1984 tarih ve 54 sayılı Karar) Kayıt sırasında istenen belgelerden eksiği bulunan öğrenciler, bu eksiklerini en geç okulun öğretime başladığı tarihten itibaren 2 hafta içinde tamamlarlar. Kayıt evrakı tamamlanmış bulunan öğrenciler, okulun öğretime açılışının 20. gününden itibaren bir ay içinde öğrenci kütük defterine kaydedilirler. Henüz öğrenci künye defterine kaydı yapılmayan öğrencilerden okuldan ayrılmak isteyenler bulunursa, bu gibi öğrencilere tasdikname verilmeyerek, daha önce geldikleri okullardan getirdikleri diploma veya tasdiknamelerine durumları yazılarak, kayıt sırasında alınan  zarfın üzerine "kayıt evrakını aldım" ibaresi yazıldıktan ve imzalatıldıktan sonra kayıt kağıtları geri verilir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 112 ) 

Madde 113- (Değişik: 06/04/1967 tarih ve 70 sayılı Karar) Okuldan verilen diploma, tasdikname ve belgeleri kaybedenler, bir dilekçe ile okul idaresine başvururlar.
İlgilinin öğrenim durumu, kayıtlara göre, okul idaresince dilekçenin arkasına yazılır, fotoğrafı yapıştırılıp onaylanarak belge kendisine verilir. Ayrıca, durum öğrencinin künyesine işlenir.

Ancak, diplomasını kaybedenler, diploma aldıktan sonra bir okula devam etmişlerse, kayıt sureti verilmeden önce gittikleri okuldan sorulmak suretiyle son durumları dilekçelerine yazılır.

Bu husus künyesine de işaret edilir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 113 ) 

 

Tasdikname Örneği T.D. 2445

(Ek- 1)

TASDİKNAME

ÖĞRENCİNİN

Adı  ve Soyadı                 :

Doğum   Yeri   ve   Tarihi:

Baba Adı                          :

Sınıfı ve No'su                 :

Alanı/Bölümü                  :

İli – İlçesi                                     :

Okulun Adı                                  :

Daha Önce Mezun Olduğu Okul :

Tasdikname Tarihi                       :

Tasdikname No                            :

 

OKULDAN AYRILAN ÖĞRENCİNİN NOTLARI

DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haf . Ders Saat Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Dönem Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dönem Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl  Sonu  Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem  notu Verilmediğinde Alınan Puanlar

 

Yazılı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözlü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasdiknamenin Verilme Sebebi                                :

Paralı/Parasız Yatılı veya gündüzlü olduğu              :

Devamsızlık durumu                Özürlü                      :

                                                 Özürsüz                     :

Önceki ders yıllarında sınıf tekrarı yapıp yapmadığı :

Ortalama yükseltme sınavına girip girmediği           :

Sorumluluk sınavına girip girmediği                        :

Sorumlu olduğu dersler                                             :

 

AÇIKLAMALAR:

1)199.../199... Ders Yılı ........... Sınıfı Öğrencisidir.

2) ............... ders yılma ait notlan yukarıdadır.      

3) Yabancı Dili ..............................' dir.

Okulumuz öğrencisi   ...............................  yukarıda belirtilen sebepten dolayı  kayıt­larımıza uygun olarak tasdiknamesi düzenlenmiştir.

 

Müdür Yardımcısı                                                                                                             Müdür

  TASDİKNAME DEFTERİ

Orta Öğretim Okullarında naklen ayrılan öğrenciler için kesilen tasdikname belgeleri sıra numarasıyla tasdikname defterine kaydedilir. Elden verilen Tasdikname belgeleri için , öğrenci velisinden bu deftere imza alınır.Tasdikname defteri , süresiz olarak saklanacak demirbaşlar arasındadır.

TASDİKNAME DOSYASI

Orta öğretim kurumlarındaki naklen ayrılan öğrenciler için kesilen tasdiknamelerin bir örneği , sıra numarasına göre ve veli dilekçesi ile birlikte tasdikname dosyasında süresiz saklanır.

NAKİL BELGESİ

Nakil Belgesi

 Madde 64- Velisinin yer değiştirmesi veya diğer ailevî sebeplerle okul değiştirecek öğrenciler için nakil belgesi düzenlenir. Bu belgeye öğrencinin öğretim yılı içinde aldığı notlar, devam-devamsızlık durumu, varsa sınıf yükseltme işlemi yazılır. (Ek-2.)

Bu belge, öğrencinin gideceği okul müdürünün yazılı isteği üzerine gelişim dosyasına konularak posta ile gönderilir.

Dış ülkeye gideceğini belgelendiren velilerin başvurması halinde öğrencinin sınıf seviyesi ile her sınıfla ilgili sınıf geçme notlarını gösteren bir yazı verilir.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 64 ) 

EK-2

NAKİL BELGESİ

 

OKULUN                              :  ....................................................................................................

İLİ                                          :  ....................................................................................................

İLÇESİ                                   :  ....................................................................................................

ADI                                        :  ....................................................................................................

ÖĞRENCİNİN

Adı ve Soyadı                          :  ....................................................................................................

Baba Adı                                 :  ....................................................................................................

Okul No                                  :  ....................................................................................................

Sınıfı                                        :  ....................................................................................................

BELGENİN

Tanzim Tarihi                           :  ....................................................................................................

No'su                                      :  ....................................................................................................

Ait Olduğu Dönem Yılı :  ....................................................................................................

DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVRANIŞLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kanaat Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kanaat Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözlü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödev Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Bilgiler

 

 

 

 

 

..../..../20-- tarihinde okulumuza ilk defa/naklen .......................................... sınıfına kayıt olan .............................................................. nın ................. sınıfına devam ederken .................................................................. Okul Müdürlüğünün veya velisinin ..../..../20.... tarih

ve ................................................. sayılı yazılı isteği İle nakil belgesi ..../..../20....  tarihine tanzim edilmiştir.

 


 

 

 

 

Müdür Yardımcısı                                               Okul Müdürü

         İmza                                                        Resmi Mühür-İmza

 

 NAKİL BELGESİ DEFTERİ

İlköğretim Okullarında naklen ayrılan öğrenciler için kesilen nakil belgeleri sıra numarasıyla tasdikname defterine kaydedilir. Nakil Belgesi  defteri , süresiz olarak saklanacak demirbaşlar arasındadır.

TASDİKNAME DOSYASI

İlköğretim kurumlarındaki naklen ayrılan öğrenciler için kesilen tasdiknamelerin bir örneği , sıra numarasına göre ve veli dilekçesi ile birlikte tasdikname dosyasında süresiz saklanır.