TAKDİR & TEŞEKKÜR & ONUR BELGESİ

VE İFTİHAR LİSTESİ

 

A ) Takdir & Teşekkür Belgesi;

1. İlköğretim Kurumlarında :

Madde 45- 4-8 inci sınıflarda Türkçe dersinden 3, diğer derslerin her birinden 2'den aşağı not almamak şartı ile dönem ortalaması 3.50-4.00 olanlar "Teşekkür", 4.01 ve yukarı olanlar ise "Takdirname" ile ödüllendirilir. Bu ödüller öğrencinin dosyasına da işlenir.

( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 45 ) 

2. Orta Öğretim Kurumlarında :

Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller

Madde 7-Okul disiplin kurulu,örnek,güzel davranışları,derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerle ilgili olarak;

Dönem notu,hiç bir dersten 10’luk not sisteminde “5”ten,5’lik sisteminde”2”den az olmayan,dönem notlarının ağırlıklı ortalaması,10’luk not sisteminde “7”den,5’lik not sisteminde “3.50”den aşağıya olmayan öğrencilerin adlarını dönem sonlarında bir liste halinde okul yönetiminden ister.

                Listeyi inceleyerek,davranış notu indirilmemiş öğrencilerin,dönem notlarının ağırlıklı ortalaması,10luk not sisteminde”7.00-8.49”,5’lik not sisteminde “3.50-4.49” arasında olanların teşekkür,10’luk not sisteminde “8.50”,5’lik not sisteminde “4.50” ve daha yüksek olanların takdirname ile ödüllendirilmesine karar verir.

                Ayrıca almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememekle beraber aşağıdaki şartlarda en az birisini taşıyan öğrencilerin,onur kurulu,öğretmenler veya okul yönetiminin teklifi üzerine onur belgesi ile ödüllendirilmesine karar verir ve en kısa sürede belgelerin verilmesini sağlar.

                a)Hiç devamsızlığı bulunmamak.

                b)Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olmak.

                c)Çeşitli yarışmalarda,sosyal,sportif ve sanatsal faaliyetlerde üstün başarı göstermek.

                ç)Eğitici kol çalışmalarında liderlik vasfı göstermek ve gösterdiği faaliyetlerle eğitime katkısı bulunmak.

                d)Okulun araç,gereç ve donanımlarını koruma ve kollamadaki örnek davranışları okul yönetimi veya öğretmenlerince tespit edilmiş olmak.

( Ödev ve Disiplin Yönetmeliği m - 7 )

B ) Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar :

Madde 8-Ödül takdir edilirken;

                a)Öğrencinin okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

                b)Öğrencinin derslerdeki ilgisi,

                c)Davranışın niteliği önemi ve çevresine iyi bir örnek teşkil edip etmediği,

                ç)Çalışmaları ile eğitime katkı sağlayıp sağlamadığı

                gibi hususlar gözönünde bulundurulur.

                Onur kurulunca verilen ödüller yazılı olarak disiplin kuruluna bildirilir.

( Ödev ve Disiplin Yönetmeliği m - 8 )

C )Ödüllerin Verilmesi

Madde 54-Disiplin kurulunca taltif edilen öğrencilerin adları özel olarak yapılacak bir toplantıda veya bayrak töreninde disiplin kurulu üyelerinin ve diğer öğretmenlerin huzurunda öğrencilere duyurulur.Takdir,Teşekkür ve onur belgeleri velilere ulaştırılmak üzere ilgili öğrencilere verilir.

                   Bir ders yılının her iki döneminde,”Takdirname”alanlar ile bir önceki dönem takdirname alıp okulu süresinden önce bitirenler,okulun yıllık iftihar listesine alınırlar.Bu liste okul idaresinin uygun göreceği bir günde bütün öğrenciler  huzurunda müdür tarafından okunur.

( Ödev ve Disiplin Yönetmeliği m - 54 )

Hazırlık Sınıflarında ; İngilizce Dersinin dönem ortalamasının en az 4.00 olanlara ve diğer derslerden ortalaması 2.00 'dan aşağıya olmayanlardan tüm derslerin aritmetik ortalaması ;

a) 3.50 - 4.00 : Teşekkür Belgesi

b) 4.01 - 5.00 : Takdir Belgesi

 

ONUR BELGESİ :

Almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememekle beraber aşağıdaki şartlardan en az birisini taşıyan öğrencilerin, onur kurulu, öğretmenler veya okul yönetiminin teklifi üzerine onur belgesi ile ödüllendirilmesine karar verir ve en kısa sürede belgelerin verilmesini sağlar.

      1-Hiç devamsızlığı bulunmamak.

      2-Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olmak.

      3-Çeşitli yarışmalarda,sosyal,sportif ve sanatsal faaliyetlerde üstün başarı göstermek.

      4-Eğitici kol çalışmalarında liderlik vasfı göstermek ve gösterdiği faaliyetlerle eğitime katkısı bulunmak.

      5-Okulun araç,gereç ve donanımlarını koruma ve kollamadaki örnek davranışları okul yönetimi veya öğretmenlerince tespit edilmiş olmak.

     

      Onur kurulunca verilen ödüller yazılı olarak disiplin kuruluna bildirilir.

(Ödül ve Disiplin Yönetmeliği, m-7,8)

İFTİHAR LİSTESİ

İftihar Listesi

      Bir ders yılının her iki döneminde,”Takdirname”alanlar ile bir önceki dönem takdirname alıp okulu süresinden önce bitirenler,okulun yıllık iftihar listesine alınırlar.Bu liste okul idaresinin uygun göreceği bir günde bütün öğrenciler  huzurunda müdür tarafından okunur. 

(Ödül ve Disiplin Yönetmeliği, m-54)  

EKLER:

EK 1- Takdir Belgesi örneği (1 adet)

EK 2- Teşekkür Belgesi örneği (1 adet)

EK 3- Onur Belgesi örneği (2 adet)