MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN TABELALARI YÖNETMELİĞİ

 

Tebliğler Dergisinde Yayım Tarih ev Sayısı : 08.06.1981 - 2088

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN TABELALARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlara konacak tabelaların ölçüleri, yazı şekilleri ve diğer özellikleri hakkındaki hususları düzenlemektir.

Kapsam :

Madde 2- Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Merkez ve Taşra teşkilatındaki çeşitli kurumlar ile her tür ve derecedeki resmi, özel, azınlık ve yabancı okulların dışına ve içine konacak tabelaların hazırlanmaları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak:

Madde 3- Bu yönetmelik 2287 sayılı Kanunun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Deyimler:

Madde 4- Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen;

“Bakanlık” sözünden, Milli Eğitim Bakanlığı.

“Bakan” sözünden, Milli Eğitim Bakanı.

 “Okul ve Kurum” sözünden, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okullar ile kurumlar.

 “Tabela” sözünden, okul ve kurumları tanıtan dış ve iç kapılarına konan isim levhaları anlaşılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Binaların Dışına Konacak Tabelalar

Madde 5- Bakanlığa bağlı okul ve kurumların dış kapılarına konacak tabelaların boyutu, binanın  büyüklüğü ile orantılı, mimari özelliğine uygun ve 30x50 cm den küçük 60x100 cm den büyük olmamalıdır.

Madde 6- Binaların mimari özelliklerine göre tabelalar aşağıdaki maddelerden yapılır.

               a) Saç levha siyah zemin üzerine altın sarısı boya ile,

               b) Mermer veya pirinç veyahut tunç üzerine siyah renkte.

Madde 7- Tabelalar kapının girişine göre sağ tarafına ve uygun bir yere konulur.

Madde 8- Tabela, büyüklük ve küçüklüğüne göre, kenarlarından yeterli boşluk bırakılarak, büyük harflerle (temel harf ) ve uygun punto kullanılarak yazılır.

Madde 9- Tabelalarda yazının dışında hiçbir süsleyici unsur bulunmamalıdır.

Madde 10- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatındaki kurumlar ile her tür ve  derecedeki resmi, özel, azınlık ve yabancı okulların binalarının dışına konulacak tabelaların, “T. C.” ile   “Milli Eğitim Bakanlığı” ibaresi, kurum veya okulun özel adında önce yazılır.

Madde 11- Okul tabelalarının yazışmasında aşağıdaki esaslara uyulur

               a) Özel isimli okul tabelalarında özel isim üste, okulun türü ve derecesi alta yazılır.

               b) Erkek ve kız okullarının tabelaları, ERKEK veya KIZ kelimesi ilave edilerek yazılır.

               c) Özel öğretim kurumları tabelalarına “özel”kelimesi ilave edilir.

               ç) Azınlık okullarının tabelaları, Türk alfabesi ile yazılır. Bu okulların tabelalarında özel adı, türü ve derecesi ile azınlık adı bulunur.

               d) Dilleri Lâtin harflerle yazılan yabancı okulların özel adları kendi imlaları ile yazılır. Altına  okulun ait olduğu millet adı ile birlikte okulun türü ve derecesi ilave edilir.

               e) Latin harfi kullanılmayan yabancı dillerdeki okul adları Türk harfleri ile yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Binaların içine Konulacak Tabelalar

Madde 12- Sınıf ve oda kapılarına konulacak tabelalar, konulacak yer ile orantılı ve estetiğe uygun olmalıdır.

Madde 13- Tabelalar, büyük harflerle (temel harf) ve uygun punto kullanılarak yazılmalı, imla ve dil yönünden kusursuz olmalıdır.

Madde 14- Tabelalar kapının içe veya dışa açılış durumuna dikkat edilerek kapının sağ veya sol tarafında uygun bir yere konulur.

Madde 15- Sınıfların tabelaları yalnız roma rakamı ile yazılır. Bir sınıfın birden fazla şubesi olduğu takdirde numaranın yanına büyük harf konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 16- Bakanlığa bağlı okul ve kurumların binalarının dışına ve içine konulacak tabelalarda açık ve koyu etkisi olan siyah-beyaz ve siyah-altın sarısı renkleri kullanılır.

Madde 17- Okullara ad verilmek istendiği zaman,  15 Mart 1971 gün ve 1648 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Resmi ve Özel Öğretim Kurumlarına Ad Verme Yönetmeliği” uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Madde 18- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların tabelaları hakkında daha evvel yayımlanan “Okul Tabelaları Hakkındaki Talimatname” ve bu konudaki genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 20- Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

              

ÖZEL OKUL TABELALARINA ÖRNEK

T.C.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖZEL

ÖZEL

FEZA

FEZA

LİSESİ

İLKÖĞRETİM OKULU

 

KURUM VE OKUL BİNALARININ İÇİNE KONULACAK TABELALARA ÖRNEK

MÜDÜR

SINIFLAR

 

 

KİTAPLIK

I II III IV V..............vb.

LABORATUAR

IA IB IC                   vb.