STAJYER ( ADAY ) ÖĞRETMEN

 

Madde 47- Aday öğretmen, uzman ve usta öğreticiler öğretim kurumlarında bir yıl süre ile görevlendirilir. Bu öğretmen, uzman ve usta öğreticiler, "Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık işlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge" hükümlerine göre işlem görürler. (12/02/1994 - 21847 s.R.G.)

Adaylığı kaldırılan öğretmen, uzman ve usta öğretici asaleten bu göreve tayin edilir. Adaylığı kalkmış olan öğretmen, uzman ve usta öğreticiler resmî ve özel Öğretim kurumlarında görev aldıkları takdirde Aday muamelesi görmezler. (12/02/1994 - 21847 s-R.G.)

(Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Okul statüsünde olmayan özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek aday öğretmenler, o kurumda girmekle yükümlü bulundukları haftada azamî 20 ders saatinin dışında kalan zamanlarında, millî eğitim müdürlüklerince gösterilecek okullarda adaylık süresini usulüne uygun şekilde tamamlarlar.

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 47 )

Aday Öğretmenler

Madde 70-Aday öğretmen, uzman ve usta öğreticiler hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 70 )

 

Adaylık süresi, bir takvim yılından az, iki takvim yılından çok olamaz.

                                               (Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-5,37)

Aday öğretmen, adaylık çalışmalarını, varsa kendi branşında yoksa başka branştan bir rehber öğretmenin nezaretinde sürdürür. Aday öğretmen, bir de adaylık dosyası hazırlar.

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-6)

Eğitim ve sınav yürütme komisyonu, milli eğitim müdürlüklerince kurulur.

 (Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-10)

 

Kurum Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu, kurum müdürü başkanlığında; müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve bir öğretmenden oluşur. Bu komisyonu oluşturamayan kurumlardaki adaylar hakkında, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu’nun uygun göreceği şekilde uygulama yapılır.

 (Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-12)

 

Temel eğitim programı toplam 50 saattir. Süresi, 10 günden az, bir aydan çok olamaz.

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-14)

 

         Temel eğitim programı aşağıdaki gibidir :

            1-Atatürk İlkeleri

            2-T.C. Anayasası

            3-Genel olarak Devlet teşkilatı

            4-Devlet Memurları Kanunu

            5-625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

            6-Yazışma kuralları ve dosyalama usulleri

            7-Devlet malını ve eğitim tesis ve araç gereçlerini koruma ve tasarruf tedbirleri

            8-Halkla ilişkiler

            9-Gizlilik ve gizliliğin önemi

            10-İnkılâp Tarihi

            11-Milli güvenlik bilgileri

            12-Türkçe-dilbilgisi kuralları

                (Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-15)

 

           Hazırlayıcı eğitim programı, 110 saattir. Süresi, bir aydan az, iki aydan çok olamaz.

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-17)

 

            Hazırlayıcı eğitim programı aşağıdaki gibidir :

            1-Bakanlık Teşkilatının; tanıtılması, görevleri, teşkilatı, ilgili mevzuatı, kurumun tanıtılması, diğer kurumlarla ilişkileri

            2-Adayların görevi ile ilgili konular

            3-Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun uygun göreceği diğer konular.

            4-Adayların hazırlayıcı eğitim programları, yukarda belirtilenlerle birlikte aşağıdaki konuları kapsar :

            5-Yıllık plan, ünite planı, günlük ders planı, dersin işlenmesi için gerekli araç-gereçler, iş ilişkileri, uygulamada tarafsızlık, ilgili diğer konular.

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-18)

 

         Sınavla ilgili ilke ve yöntemler şunlardır :

            1-Sınav test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır, uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilir.

            2-Sınavlar önceden duyurulan gün ve saatte yapılır.

            3-Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların tutanakta tesbit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

            4-Sınav soru sayılarının oranları, eğitim ve sınav yürütme komisyonunca tesbit edilir.

            5-Sınavlarda  sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar, salon başkanı ve en az iki gözcü tarafından imzalanır.

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-20)

 

        Sınav sorularının hazırlanması ve uygulanması, ilgili yönergenin 21. maddesi doğrultusunda yapılır.

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-21)

 

         Temel ve hazırlayıcı eğitimin değerlendirilmesi şu şekilde yapılır :

Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda, sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Kurumlarca bu değerlendirmede 60 ve daha yukarı puan alanlar, başarılı sayılır. Başarısız sayılan adayların sınav kağıtları, komisyonca en geç bir gün sonra bir defa daha okunarak değerlendirmeye alınır. Buçuklu puanlar, bir üst tam puana tamamlanır.

 (Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-22)

 

            Adaylardan sınav sonucunda başarısız olanlar, sınav sonuçlarının kendilerine tebliğini izleyen iki gün içinde dilekçe ile eğitim ve sınav yürütme komisyonu başkanlığına itiraz edebilirler.

         Eğitim ve sınav yürütme komisyonu, bu şekilde yapılan itirazları, on gün içinde inceler ve karara bağlar.

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-24)

 

         Uygulamalı eğitim süresi toplam en az 220 saattir. Bu süre dokuz aydan çok olamaz.

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-28)

 

           Uygulamalı eğitim programı aşağıdaki gibidir.

            1-Yazışma ve dosyalama kuralları,

            2-Sorumluluğuna verilen araç ve gereçleri kullanma ve bakımını yapma

            3-Görevi ile ilgili mevzuatı bilme ve kurallarına uyma,

            4-İş ilişkileri,                 

            5-Çevre ilişkileri,

            6-Ast, üst ilişkileri,

            7-İnsan ilişkileri,

            8-Gizlilik dereceleri, yazışma ve gizlilik dereceli evrakın saklanması,

            9-Görevi ile ilgili gözlem, araştırma ve incelemeler,

            10-Güvenlik ve koruma tedbirleri,

            11-Uygulamada tarafsızlık,

            12-Zamanın ve kaynakların verimli şekilde kullanılması,

            13-İlgili diğer konular,

 

            Adayların uygulamalı eğitim programları yukarıda belirtilenlerle birlikte aşağıdaki konuları da kapsar:

            1-Yıllık plân,

            2-Ünite plânı,

            3-Günlük ders plânı,

            4-Dersin işlenmesi için gerekli araç, gereçler,

            5-Atölye öğretiminde öğrencilerin yapacakları iş ve uygulamalara ilişki leri ve projeler,

            6-Kurumun bulunduğu çevrenin ve bu çevredeki çeşitli kuruluşların eğitim faaliyetleri ve ders amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünden incelenmesi ile ilgili hususlar,

            7-İnceleme gezilerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi,

            8-Bir kısım ders ve uygulamaları endüstride yapan okullarda, öğrencilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi,

            9-Sınıf ve danışman öğretmenlik çalışmaları,

            10-Öğretmenler kurulunun görevleri ve kurulun sekreterlik hizmetleri,

            11-Öğrenci rehberlik hizmetleri,

            12-Atölye ve lâboratuvarların yönetimine ilişkin konular,

            13-Ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, uygulanması ve geliştirilmesi,

            14-Kurumun genel işleyişi ile ilgili yönetmelikler,

            15-Kurumun yönetimi ile ilgili uygulamalar.

                (Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-29)

 

         Rehber Eğitici ve Rehber Öğretmenlerin Seçimi :

         Kurum müdürü; yeterli görev ve meslek tecrübesine sahip, hizmete yatkın ve başarılı personel arasından aday öğretmenler için rehber öğretmen, öğretmenler dışındaki adaylar için rehber eğitici görevlendirir.

 (Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-31)

 

        Rehber Eğitici ve Rehber Öğretmenlerin Görevleri :

         Rehber eğitici ve rehber öğretmenlerin adayların yetiştirilmesindeki görevleri şunlardır:

            1-Okul veya kurum müdürünün emirleri doğrultusunda adayın uygulamalı eğitim programında gösterilen faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

            2-Adayın uygulamalı eğitim programlarına uygun olarak yetişmesi için izleme, yöneltme ve rehberlikte bulunmak,

            3-Periyodik olarak aday hakkındaki görüşlerini raporlar halinde kurum müdürüne sunmak.

 

         Bu raporlarda adaylar hakkında;

            a- Eksiklerini tamamlamaya ve yetiştirilmesine yönelik önerileri,

            b- Değerlendirilmesine ilişkin hususları, belirtmek,

            c- Varsa bu hususlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,

            4-Uygulamalı eğitim süresi sonunda adayın adaylığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin görüşünü, sicil amirlerince dikkate alınmak üzere uygulamalı eğitim değerlendirme belgesindeki niteliklere uygun olarak belirtmek.

            Rehber eğitici ve rehber öğretmenler bu görevlerin yerine getirilmesinde okul veya kurum müdürüne karşı sorumludurlar.

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-32)

 

         Uygulamalı Eğitimin Değerlendirilmesi,

         1-Aday, uygulamalı eğitim dönemi sonunda sicil amirlerince (Ek-2) de gösterilen uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi ile ve aşağıdaki genel özelliklere göre toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

         (1) Genel nitelikler (10 puan)

         (2) Disiplin (15 puan)

         (3) Çalışkanlık (15 puan)

         (4) îş birliği (5 puan)

         (5) Güvenirlik (5 puan)

         (6) Meslek Bilgisi (50 puan)

                                            (Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-33)

 

         2-Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgesinin Doldurulması

         Adaylığın kaldırılması için, uygulamalı eğitim sonunda, (Ek-2) deki uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi:

         Birinci ve ikinci sicil amirlerince bu belgedeki değerlendirmeye esas her bir niteliğe ayrı ayrı puan verilerek doldurulur.

            Değerlendirmede kesirli puan verilemez.

            Uygulamalı eğitim sonunda doldurulan uygulamalı eğitim değerlendirme belgesine göre, toplam puanlarının aritmetik ortalamasının 60 ve daha yukarı olması durumunda, aday uygulamalı eğitimde de başarılı sayılır.

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-34)

 

         Aday ile Sicil Amirlerinin Çalışma Süresi

            Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesini dolduracak sicil amirinin, aday ile en az altı ay birlikte çalışmaları zorunludur. (Aksi durumlar ilgili maddede açıklanmıştır)

 (Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-36)

 

           Adaylığın kaldırılması konusunda, sicil amirlerinin olumsuz kanaat bildirmesi halinde, adayların uygulamalı eğitim programını bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlamasına yetkili makam tarafından izin verilir. (Diğer ayrıntılar ilgili maddede açıklanmıştır.)

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-37)

 

      DERSHANELER :

     

         Aday öğretmenler, o kurumda girmekle yükümlü oldukları haftada azami 20 ders saatinin dışında kalan zamanlarında, milli eğitim müdürlüklerince gösterilecek okullarda adaylık süresini usulüne uygun şekilde tamamlarlar.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, m-47)

 

         Aday öğretmenler, temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda uygulamalı eğitim için, görevli olduğu kurumda ve milli eğitim müdürlüklerince tesbit edilen okullarda görevlendirilirler.

 (Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-6,7)

 

         Aday öğretmenlerin 1. sicil amiri, görev yaptıkları kurum müdürü ile staj yaptıkları okul müdürüdür.

(Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, m-44)