SAĞLIK ODASININ TERTİP VE DÜZENİ

a) Sağlık Odası ;

Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Bulunması Gereken Bölümler
Madde 51-
Okulöncesi eğitim kurumlarında en az;
3) Sağlık odası.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 51 )


Uyku ve Oyun Odaları
Madde 53-
İlkokulların yönetim ve diğer bölümlerinde en az bulunması gereken kısımlar şunlardır:
9) Sağlık odası,
(9) Revir (Kız ve erkek öğrenci bölümleri ayrı ayrı olacaktır.)

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 53 )


İlköğretim Okulları, Ortaokullar, Liseler, Fen liseleri, Çok Amaçlı Liseler, Özel Eğitim Okulları, Akşam Okulları ve Meslek Liseleri
  Madde 54- İ
lköğretim Okulları, Ortaokullar, Liseler. Fen liseleri. Çok Amaçlı Liseler. Özel Eğitim Okulları, Akşam Okulları ve Meslek Liseleri:
(11) Sağlık Odası

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 54 )

Sağlık Hizmetleri
Madde 6l-
Okulda sağlık hizmetlerini yerine getirmek üzere yeteri kadar doktor ve sağlık personeli görevlendirilir.
Okulda acil durumlarda müracaat edilmek üzere
a) Doktor bölümü sağlık odası,
b) ilk yardım dolabı :
c) Kurumca hazırlanan ilk yardım talimatı,
ç) ilk yardım için gerekli olan araç-gereç, sedye,
d) Hastanın en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi için araç, (Okul yatılı ise hemşire)
hazır bulunur.
Öğrencilerin belli zaman aralıklarında sağlık kontrollerinden geçirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

 (Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 61 )

b) Sağlık Odasında Bulunması Gereken Malzemeler ;

Doktor Bölümlü Sağlık Odası
Madde 33-
En az, aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:
(1) Çerçeveli Atatürk resmi.
(2) Çalışma masası,
(3) Çalısına masası kolluğu,
(4) Telefon,
(5) İlkyardım dolabı,
(6) Hasta muayene masası.
(7) Pansuman masası,
(8) Porımaıuo. (Gerekli üürülürse)
(9) Komidin;
(10) Soyunma odası veya paravanı,
(11) Sandalyeler,
(12) Çöp kutusu,
(13) Duvar ecza dolabı,

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 33 )


c) İlkyardım Dolabı ;

İlk Yardım Dolabı

Madde 130- Okulda, bir ecza dolabı bulunur.

Bu dolapta;

a) Arı, karınca gibi böcek sokmaları için amonyak,

b) Yanıklar ve yaralar için birkaç tüp pomat,

c) Küçük sıyrık, çizik gibi yaralar için tendürdiyot ve oksijenli su,

ç) Birkaç paket gazlı bez, sargı bezi ve hidrofil pamuk,

d) İlk yardım el kitabı bulundurulur.

Bunlardan başka iyi bir tıbbî termometre ile kullanışlı cımbız, boğaz muayeneleri için bir abiselange ve tıbbî makas bulundurulur. Bunlar gerektiğinde hemen kullanılabilecek şekilde temiz ve düzenli tutulur.

Dolapta, doktor reçetesi ile alınan ve doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ilaçlar bulundurulamaz ve öğrencilere verilemez. Yalnız sıtma mücadelesine, uzmanları tavsiyesine göre ilaç verilir. Kullanılma süresi geçmiş ilaçlar öğrencilere verilemez.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m- 130 )

MALZEME ADI

ÖZELLİĞİ

MİKTAR (adet)

Solunum Maskesi

Çocuk ve erişkin için tek kullanımlık

2

Steril Hidrofil Gaz Kompres

5X10 cm, 10X10 cm

TS 6106’ya uygun

10’ar

Hidrofil Sargı Bezi

5X200 cm, 10x200 cm

TS 4260’a uygun

4’er

Elâstik Bandaj

5 cm, TS 5098’e uygun

2

Pamuk

TS 4786’ya uygun

Yeteri kadar

Plâster

2.5 cmx5m TS 3957’ ye uygun

2

Turnike

50 cm, Tekstil veya kauçuk malzemeli

1

Bandaj Makası

TS 3548’e uygun

1

Çengelli İğne

5 cm’lik

5

Beden Derecesi

TS 5216’ya uygun

1

Not Defteri ve Kurşun Kalem

 

1’er

Tıbbi Üçgen Sargı

TS 6076’ya uygun

2

Yara Bandı

TS 3957’ye uygun

40

Polyvınylpyrolidone lodine

Solüsyon 100ml

1 şişe

Sılver Sulfa dıazıne

Krem 40 gr

1

Nitrofurazone

Pomat 20-30

1

Etil Alkol

250 ml

1 şişe

Böbrek Küvet

 

1

Kol Ateli

250 mm x 100 mm

2

Bacak Ateli

400 mm x 150 mm

2

“Okullarda İlk Yardım” Kitapçığı

 

1

Malzeme ve Yerleştirme Listesi

 

1

Muayene Eldiveni

No : 7,5 TS EN 455-‘ye uygun

2

(T.D. 2520 s. 8)

 

d) İlkyardım Çantası ;

MALZEME ADI

ÖZELLİĞİ

MİKTAR (adet)

Solunum Maskesi

Çocuk ve erişkin için tek kullanımlık

2

Steril Hidrofil Gaz Kompres

5X10 cm, 10X10 cm

TS 6106’ya uygun

10’ar

Hidrofil Sargı Bezi

5X200 cm, 10x200 cm

TS 4260’a uygun

4’er

Elâstik Bandaj

5 cm, TS 5098’e uygun

2

Pamuk

TS 4786’ya uygun, 100 gr.

2

Plâster

2.5 cmx5m TS 3957’ ye uygun

2

Turnike

50 cm, Tekstil veya kauçuk malzemeli

1

Bandaj Makası

TS 3548’e uygun

1

Çengelli İğne

En az 5 cm boyutunda

10

Not Defteri ve Kurşun Kalem

 

1’er

Tıbbi Üçgen Sargı

TS 6076’ya uygun

2

Yara Bandı

TS 3957’ye uygun

40

Muayene Eldiveni

No : 7,5 TS EN 455-2‘ye uygun

2

“Okullarda İlk Yardım” Kitapçığı

 

1

Malzeme ve Yerleştirme Listesi

 

1

(1) Yerleştirme listesi imalâtçı tarafından hazırlanacaktır.

(T.D. 2520 s. 19)

 

 

REVİRİN TERTİP VE DÜZENİ

Madde 33- Revirde tedavi edilmekte bulunanlar ile sağlıkları yönünden özel bakımları ve ayakta tedavileri gereken öğrencilerle eğitici çalışmalara katılıp özel yemek verilmesi gerekenlere doktorun tespit edeceği veya ek olarak verilmesini gerekli göreceği yemekler verilebilir

(Okul Pansiyonlar Yönetmeliği m - 33 )

Madde 32- Yemekhane dışına yemek çıkarılmaz ve yemek zamanlan dışında yemekhanede kimseye yemek verilmez. Revirde yatan hasta öğrencilerin yemekleri revire gönderilir.

(Okul Pansiyonlar Yönetmeliği m - 32 )

Madde 28- Doktorun başlıca görevleri şunlardır:

c. Reviri yönetmek ve revirde yatan hastaları tedavi etmek, gerekli ecza ve ilaçların revirde bulundurulmasını sağlamak,

(Okul Pansiyonlar Yönetmeliği m - 28 )


Madde 29- Pansiyonun sağlık işlerini yürütmek üzere görevlendirilen doktor dışındaki sağlık personelinin başlıca görevleri şunlardır:
d. Revirin düzenini ve temizliğini sağlamak,

(Okul Pansiyonlar Yönetmeliği m - 29 )


Tutulması Zorunlu Defter ve Kayıtlar
Madde 19-
Kurumlarda aşağıdaki belgelerin tutulması zorunludur.
c) Revir defteri,

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m - 19 

Madde 40- Pansiyonlar için bütün defter, çizelge, dosya ve hesaplann okulun gündüzlü kısımları ile ilgili kayıtlardan ayrı tutulması gerekir, ilgili maddelerde yazılan hesap, demirbaş hizmetleri ve satın alma işleri ile ilgili olan defter ve çizelgelerden başka şu defterler, çizelgeler ve dosyalar tutulur.

h. Revir defteri,
ı. Eczane defteri, (ambar esas defterinin yardımcı defteri olarak tutulur.), 

(Okul Pansiyonlar Yönetmeliği m - 40 )

 

Madde 55 - Eczacısı bulunan pansiyonların eczane ve revir gereç ve aletlerinin yönetimi
ile korunmasından eczacı sorumludur. Eczacı, hekim tarafından yazılan ilaçları hazırlamak, dışarıdan alınacakları vaktinde getirmek ve hastalara dağıtmakla yükümlüdür. Eczacı, revir ve eczane demirbaş eşya ve gereçleri hakkında "Ayniyat Yönetmeliği" ve bu Yönetmeliğin ayniyat işleri ile ilgili hükümleri içinde iş görür. Eczacı bulunmayan okullarda revir ve eczane ile ilgili ayniyat işleri okul hekiminin denetimi altında okul müdürlüğünce uygun görülecek memur tarafından yapılır

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 55 )


Madde 30- Pansiyonun sağlık işleri ile ilgili diğer hususlar şunlardır:
a. Hafif bir hastalık geçiren öğrenciler revire yatırılır. Uzun süre tedavisi gerekenlerle ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlardan paralı yatılı olanlar velilerinin yanına, parasız yatılı olanlar ise hastahaneye veya prevantoryuma veyahut sanatoryuma gönderilirler.
b. Pansiyonda kalan okul yöneticileri ile öğretmen, belletici, memur ve hizmetliler hafif hastalıklarında kendi yatak odalarında istirahat edebilirler. Ancak, bunların öğrenciye ayrılan yerlerde yatmamaları, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanların okul dışında tedavi edilmeleri gerekir.
c. Ders yılı sonunda pansiyonun genel sağlık durumu ile ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenciler arasında çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri ve öğrencilerin genel olarak sağlık durumlarıyla alınması gereken tedbirleri bildiren bir rapor düzenlenir.

(Okul Pansiyonlar Yönetmeliği m - 30 )