RÖLEVE PLANINA UYGUN YERLEŞİM & RÖLEVE PLANININ KATLARA ASILMASI

Yerleşim Planı

Madde 5-Özel okullarda Bakanlıkça veya Yönetmeliğin 22/3 üncü maddesine göre illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, arsa üzerinde binanın işgal ettiği alan dışında kalan yerlere, oda ve koridorların ölçülerine yer verilir.

Yerleşim planları her blok ve her kat için ayrı ayrı azami 35x50 cm ebadında kağıtlara yapılır.

Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 5)

Yerleşim Planı

Madde 77- Özel dershanelerde Bakanlıkça veya Yönetmeliğin 22/3 üncü maddesine göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim planlarında Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı azami 35x50 cm ebadında kağıtlara yapılır.

Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 77)

 

Madde 23- Kurum nakli ve kontenjan değişikliği aşağıdaki esaslara göre yapılır.

c) Genel kontenjana etki eden yerleşim plânı değişiklikleri, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak;

1)Derslik, yönetici odaları, öğretmenler odası, kitaplık, atölye, lâboratuvar, salon, yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ile ebatları ve bu bölümlerin her birinin kaçar öğrenci için yeterli olduğu; bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği,

2)Lâvabo ve tuvalet sayısının yeni kontenjana göre yeterli olup olmadığı,

3)Okullarda bahçe alanı ile bahçede oyun sahası olarak ayrılan alanın yeni kontenjana göre yeterli olup olmadığı

hususlarındaki ön inceleme raporu ile valilik görüşüne göre Bakanlıkça yapılır.

d) Genel kontenjanda değişiklik olmamak şartıyla yerleşim plânı değişiklikleri, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak düzenlenecek ön inceleme raporuna dayalı olarak valilikçe yapılır. Değişiklik onayı ile yerleşim plânının bir örneği Bakanlığa gönderilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m- 23)

Dershane : Okul gibi

Yurt         : Okul gibi