Maddi Fiziki Durum Büro İşeleri Personel İşleri Öğrenci İşleri Eğitim Öğretim Çalışmaları Hesap ve Ayniyat İşleri

REVİR YATAK VE İLAÇ DEFTERİ

REVİR YATAK DEFTERİ

(OPY) Madde 29- Pansiyonun sağlık işlerini yürütmek üzere görevlendirilen doktor dışındaki sağlık personelinin başlıca görevleri şunlardır:
a. Doktorun ve müdür yardımcısının emirlerine uygun olarak revire ait işleri, hasta bakımı, ilaçların verilmesi, enjeksiyonların yapılması, revirdeki hastaların beslenme ve öğrencilerin sağlık fişlerinin düzenlenmesi ile ilgili işleri yapmak,
b. Okul beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin yardımı ile yılda bir defa öğrencilerin boy ve ağırlıklarını ölçerek dosyalanndaki sağlık sayfalarına yazılmasını sağlamak,
c. Öğrencilerin katılacakları millî bayram, diğer törenler ile her türlü eğitici kol faaliyetlerine ilişkin toplantı, gezi ve çalışmalara katılmak,
d. Revirin düzenini ve temizliğini sağlamak,
e. Kendine teslim edilen eşyanın ve ilaçların iyi bir şekilde muhafazasını ve kullanılmasını sağlamak,
f. Okul yönetiminin ve doktorun vereceği sağlıkla ilgili diğer işleri yapmak.
(OPY) Madde 30- Pansiyonun sağlık işleri ile ilgili diğer hususlar şunlardır:
a. Hafif bir hastalık geçiren öğrenciler revire yatırılır. Uzun süre tedavisi gerekenlerle ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlardan paralı yatılı olanlar velilerinin yanına, parasız yatılı olanlar ise hastahaneye veya prevantoryuma veyahut sanatoryuma gönderilirler.
b. Pansiyonda kalan okul yöneticileri ile öğretmen, belletici, memur ve hizmetliler hafif hastalıklarında kendi yatak odalarında istirahat edebilirler. Ancak, bunların öğrenciye ayrılan yerlerde yatmamaları, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanların okul dışında tedavi edilmeleri gerekir.
c. Ders yılı sonunda pansiyonun genel sağlık durumu ile ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenciler arasında çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri ve öğrencilerin genel olarak sağlık durumlarıyla alınması gereken tedbirleri bildiren bir rapor düzenlenir.

(ÖYY ) Madde - 19

REVİR  İLAÇ DEFTERİ

(OPY)Madde 28- Doktorun başlıca görevleri şunlardır:
a. Her öğretim yılında parasız yatılı ve paralı yatılı öğrencileri en az bir defa genel sağlık muayenesinden geçirerek sonuçlarının her birinin dosyasındaki sağlık sayfasına yazılmasını sağlamak; sağlık durumları bakım altında bulunmayı gerektiren öğrencileri ayırarak bir listesini müdürlüğe vermek, bu öğrencilere verilecek güçlendirici besinleri ve ilaçları belirtmek, bu gibi öğrencileri sık sık muayene etmek,
b. Her gün okul müdürünün belirteceği saatte okula gelerek muayeneye gönderilen öğretmen, belletici, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene etmek ve durumlarını bir deftere yazarak herbiri hakkında gereken önlemleri almak,
c. Reviri yönetmek ve revirde yatan hastaları tedavi etmek, gerekli ecza ve ilaçların revirde bulundurulmasını sağlamak,
d. Öğrencilere verilen yiyecek ve içeceklerin cinsine ve kalorisine dikkat etmek. Yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane ve diğer kısımları sağlık bakımından sık sık kontrol ederek gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasını okul müdürlüğüne bildirmek ve uygulanmasını sağlamak
(OPY)Madde 40- Pansiyonlar için bütün defter, çizelge, dosya ve hesaplann okulun gündüzlü kısımları ile ilgili kayıtlardan ayrı tutulması gerekir, ilgili maddelerde yazılan hesap, demirbaş hizmetleri ve satın alma işleri ile ilgili olan defter ve çizelgelerden başka şu defterler, çizelgeler ve dosyalar tutulur.
a. Gündelik defteri, b. Ambar esas defteri, c. Ambar hesaplarını denetleme defteri,
d. Günlük tabelâ (yiyecek ve yakacak için ayniyat isteme pusulası yerine kullanılır.), e. "Ayniyat Talimatnamesi", ne göre tutulması gereken liste ve pusulaların, muayene raporları ve çizelgeler, tutanaklar, müsbit kâğıtlann asıl ve örnekleri,
f. Öğrenci taksit defteri, öğrenci taksitleri ile ilgili gönderme pusulalannın, örnekleri alındıların dip koçanlan,
g. Öğrenci eşya dağıtım defteri, h. Revir defteri,
ı. Eczane defteri, (ambar esas defterinin yardımcı defteri olarak tutulur.), i. Her gün tabelâya giren öğrenci, memur, öğretmen, belletici ve hizmetlilerin adlarını belirleyen tabelâ mevcudu defteri, j. Yatılı öğrenci yoklama defteri,