REHBER ÖĞRETMEN& REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KURULU

 

REHBER ÖĞRETMEN

a ) Tanımı:

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

i) Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman): Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personeli,

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m - 4 ) 

b)Rehber öğretmen (psikolojik danışman) lerin atamaları öğretmen atamaları gibi yapılır.

 (Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği, m-11), (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-7)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinin Kuruluşu

Madde 43 — Resmî ve özel eğitim-öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere, rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulur. Bu servise öğrenci sayısına göre yeterli eleman atanır. Hizmetin özellikleri açısından uygun fizikî ortam ve gerekli donatım sağlanır.

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m - 42 ) 

Madde 56 — Rehberlik ve araştırma merkezi ve rehberlik ve psikolojik danışma servisi elemanlarının atama ve yer değiştirme suretiyle atamaları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Resmî eğitim-öğretim kurumlarına atanacak aday psikolojik danışmanlar ilk olarak rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevlendirilirler. Adaylıkları burada kaldırıldıktan sonra, eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerine dağıtımları yapılır.

Rehberlik ve araştırma merkezlerine yapılacak atama ve görevlendirmelerde, lisansüstü dereceye sahip olma, tercih nedenidir.

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m - 56 ) 

 

 

 REHBER ÖĞRETMENİN ( PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ) GÖREVLERİ 

 

Rehber Öğretmenler 

Madde 28-Koordinatör rehber öğretmenin vereceği işlerle birlikte "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yaparlar

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 28 )

Okul Rehber Öğretmeni

Madde 86*- İlköğretim okullarında, rehberlik hizmetlerini yürütmek ve 8 inci sınıfın ikinci yarısında öğrencilere, orta öğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere "Okul Rehberlik Hizmetleri Servisi" kurulur. Serviste yeterli sayıda rehber öğretmen görevlendirilir.

Rehber öğretmenler, "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nde verilen diğer görevleri de yaparlar.

( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 86 ) 

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANIN AŞAĞIDAKİ GÖREVLERİ YAPAR

 

Psikolojik Danışmanın Görevleri

Madde 36 — Merkezde görevli psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar:

a) Öğrencilerin veya bireylerin kendilerini ilgileri, yetenekleri, meslekî değerleri gibi yönleriyle tanımalarına, meslekler hakkında bilgi edinmelerine, kendi özelliklerine hangi mesleklerin uygun olduğunu fark etmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler ve daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilmelerine, eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini giderebilmelerine yönelik psikolojik yardım hizmetlerini verir. Bu öğrenciler veya bireyler için gerekli resmî işlemleri yapar.

b) Çalışma alanında yer alan eğitim-öğretim kurumlarının özellik, kademe, türlerine göre ayrı olmak üzere çerçeve programı ve etkinlik programlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmaları organize eder ve bu çalışmalara katılır. Bu çalışmanın ön hazırlığı olarak kurumdaki önceki uygulama sonuçları, kurumun özellikleri ve çeşitli boyutları incelenir.

c) Psikolojik ölçme araçlarını standartlarına uygun olarak uygular, değerlendirir, sonucunda gerekli rehberlik hizmetini verir.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma servislerine yönelik olarak yöneltme kapsamındaki çalışmaları organize eder, düzenlenmiş çalışmalara katılır ve bu çalışmalar doğrultusunda çeşitli yayınlar hazırlar.

e) Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin ihtiyaç ve sorunlarını belirlemeye yönelik çalışmaları yürütür.

f) Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinden gelen çalışma rapor ve programlarını inceler, değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını genel bir rapor haline getirir. Bu rapora bölümündeki elemanların görüş ve önerilerini de ekleyerek Bölüm Başkanına iletir.

g) Hizmetlerle ilgili çeşitli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılır.

h) Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görev yapan psikolojik danışmanlara, verilecek hizmetlere ilişkin rehberlikte bulunur.

ı) Psikolojik danışmanı bulunmayan okullar öncelikli olmak üzere okulların ve öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda yöneticilere, öğretmenlere, gerekli durumlarda ailelere yönelik toplantı, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenler, gerekli hizmet içi eğitim etkinliklerini önerir.

i) Alanla ve bölümün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izler, uygulamalarında bu gelişmelerden yararlanır.

j) Merkezde diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapar ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

k) Merkez müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m - 36 )

 

 

KOORDİNATÖR REHBER ÖĞRETMEN 

 

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

ı) Koordinatör Psikolojik Danışman: Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini koordine etmekle yükümlü psikolojik danışmanı,

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m - 4 )

 

KOORDİNATÖR REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ 

 

Koordinatör Rehber Öğretmen

Madde 25-Koordinatör rehber öğretmen çalışmalarında gizliliğe önem vererek "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği" nin kendisine verdiği görevleri yapar.

Bu Yönetmelikte belirtilen servislerden, genel müdürden, okul müdürlüğünden öğretmenlerden ve diğer ilgililerden kendisine intikal eden konularda gerekli inceleme ve araştırmayı yapar.

Koordinatör rehber öğretmen, her öğretim yılı başında ilgililerle işbirliği yaparak "öğretim yılı Veli-Öğrenci Rehberi" ni hazırlar.

Bu rehberde asgari

a)Okulun vakit çizelgesine,

b)Öğretmen ve yönetici listesine,

c)Memur listesine,

ç)Sınıfın rehber öğretmenleri listesine,

d)Eğitici kollar listesine,

e)Öğretmen ile Veli görüşmesi tarih, yer ve zaman çizelgesine,

f)Ara sınav tarihleri listesine,

g)Öğrenci ve velinin bilmesi gereken mevzuata

yer verilir.

( Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 25 )  

 

KOORDİNATÖR PSİKOLOJİK DANIŞMANIN GÖREVLERİ 

 

Koordinatör Psikolojik Danışmanın Görevleri

Madde 49 — Koordinatör psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar:

a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile okul yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlar.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hazırladığı okulun rehberlik programlarını ve çalışma raporlarını onaylanmak ve birer örneğini rehberlik ve araştırma merkezine gönderilmek üzere okul müdürüne iletir.

c) Uygulanan rehberlik programları, gerçekleştirilen ve yapılacak olan rehberlik etkinliklerine ilişkin olarak öğretmenler kuruluna bilgi verir.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri etkinliklerine servis elemanı olarak fiilen katılır.

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m -49 )

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONU 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu

Madde 45 — Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin plânlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur.

Bu komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü tarihlerde de toplanabilir.

Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşturulur:

a) Müdür yardımcıları.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları.

c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci.

d) Disiplin kurulundan bir temsilci.

e) Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci.

f) Okul öğrenci temsilcisi.

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m -45 )

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Görevleri

Madde 46 — Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu aşağıdaki görevleri yapar :

a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme plânını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları inceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler.

c) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler.

d) Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve meslekî rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler.

e) Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler.

Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarında gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezinden bir uzmanın bu komisyona katılması sağlanır.

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m -46 )

 

OKUL MÜDÜRÜNÜN 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREVLERİ

Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri

Madde 47 — Okul müdürü aşağıdaki görevleri yapar:

a) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder.

c) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık program ve yürütme plânının hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler.

d) Okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün ilgili bölümüne bildirir.

e) Okulda birden fazla psikolojik danışman varsa birini koordinatör olarak görevlendirir.

f) Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde birden fazla psikolojik danışman olması hâlinde; program, plânlama, araştırma gibi birlikte yapılması gereken görevler dışında, hizmetlerin yürütülmesinde öğrenci sayıları, sınıflar, meslekî formasyon ve özel beceriler gibi ölçütlere göre gerektiğinde psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapar. Ancak bu iş bölümünün dengeli olmasına ve hizmetlerin gerektirdiği eş güdüm ve bütünlüğü zedelememesine dikkat eder.

g) Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yaparak okuldaki öğretmenleri her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni olmak üzere görevlendirir. Zorunlu olmadıkça sınıf rehber öğretmenlerini sınıftaki öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmez ve sınıf rehber öğretmenlerini bir zorunluluk bulunmadıkça yönetim işlerinde görevlendirmez.

h) Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak için gerekli özeni gösterir.

ı) Öğrencileri yönlendirme çalışmalarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf rehber öğretmenleri, branş öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında iş birliği ve organizasyon ile değerlendirme sonuçlarının bir bütünlük içinde kayıtlarının tutulmasını sağlar.

i) Başka eğitim-öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını, geldikleri eğitim kurumlarından ister ve rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.

j) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme plânının birer örneğini ders yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine gönderir.

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m -47 )

 

MÜDÜR YARDIMCILARININ 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREVLERİ

Müdür Yardımcılarının Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri

Madde 48 — Okul müdür yardımcıları aşağıdaki görevleri yapar:

a) Sorumlu olduğu sınıflardaki öğrencilere ilişkin sorunları ve bu öğrencilerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına katılır.

c) Okul müdürünün vereceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapar.

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m -48 )

 

 

REHBER ÖĞRETMENİN YETİŞTİRİLMESİ 

Yetiştirme

Madde 53 — Hizmeti geliştirmek ve niteliğini artırmak, rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerindeki elemanların, rehberlik alanındaki görevlerini yürütebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla okul müdürleri, sınıf rehber öğretmenleri ve diğer ilgili elemanlar için eğitim ve yetiştirme önlemleri Bakanlıkça alınır.

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m -53 )

 

REHBER ÖĞRETMENİN ÇALIŞMA SAATLERİ 

Çalışma Saatleri ve İzinler

Madde 54 — Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve psikolojik danışmanların çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.

Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m -54 )

 

REHBER ÖĞRETMENE VERİLEMEYECEK GÖREVLER 

Verilemeyecek Görevler

Madde 55 — Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m -55 )

 

REHBER ÖĞRETMENİN STAJYERLİĞİNİN ( ADAYLIĞININ ) KALDIRILMASI

 

İlk Atama, Yer Değiştirme Suretiyle Atama, Adaylığın Kaldırılması

Madde 56 — Rehberlik ve araştırma merkezi ve rehberlik ve psikolojik danışma servisi elemanlarının atama ve yer değiştirme suretiyle atamaları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Resmî eğitim-öğretim kurumlarına atanacak aday psikolojik danışmanlar ilk olarak rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevlendirilirler. Adaylıkları burada kaldırıldıktan sonra, eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerine dağıtımları yapılır.

Rehberlik ve araştırma merkezlerine yapılacak atama ve görevlendirmelerde, lisansüstü dereceye sahip olma, tercih nedenidir

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği m -56 )

 

YILLIK REHBERLİK GENEL ÇALIŞMA PLANI

 

(MEB. Teftiş Kurulu Başkanlığı YÖNETİCİNİN ELKİTABI

Yayın No:24, Ankara 1990)

EYLÜL:

1. Hafta: Sınıf öğretmenleri için rehberlik çalışma program taslağının hazırlık çalışmalarının yapılması, geçen yıl sınıf öğretmenlerince verilen sene sonu çalışma raporlarının incelenmesi ve isteklerin göz önüne alınıp Çerçeve Programına aktarılması.

2. Hafta: Öğrenci tanıtma fişlerinin ve toplu dosyada bulunması gereken bilgilerin düzenlenmesi çalışmaları.

3. Hafta: Rehberlik Hizmetlerinin Yıllık Çalışma Programının hazırlığının yapılması.

4. Hafta: Rehberlik Yıllık Çerçeve Programına son şeklini verme, Okulun Müdürünün onayına sunma. Öğrenci toplu dosyaları için gereken bilgilerin yetiştirilmesi, düzenlenmesi ve teksir e-dilmesi çalışmaları.

EKİM:

1. Hafta: Sınıf öğretmenleri ile çalışma; rehberlik hizmetleri Okul Yürütme Kurulu, Eğitsel Kol Rehber Öğretmenler Kurulu oluşturma çalışmaları; Rehberlik ve Araştırma Merkezine çalışma programının gönderilmesi,

2. Hafta: Sınıf Öğretmenleri ile rehberlik çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunma.

3. Hafta: Rehber Öğretmenler ve Eğitsel Kol Rehber Öğretmenleri Kurulunun toplanıp çalışmaları değerlendirmesi, Yıllık Çalışma Programının Sınıf Öğretmenlerinden istenmesi, incelenip Okul Müdürünün onayına sunulması.

4. Hafta: Rehberlik toplu dosyalarının sınıf öğretmenleriyle birlikte düzenleme çalışmaları.

KASIM:

1. Hafta: Rehberlik Programının uygulanmasında sınıf öğretmenleriyle iş birliğinin sürdürülmesi, özel sorunu olan öğrencilerle görüşmeler yapılması, mesleki rehberlik çalışmaları (üst düzeydeki okulların tanıtılması).

2. Hafta: Özürlü öğrencilerin tespit edilmesi, ferdi görüşmelerin sürdürülmesi, Rehberlik çalışmalarında uygulanacak test ve açıklayıcı yazıların hazırlanması ve çoğaltılması. Sorunlu öğrencilerin velileriyle görüşmeler.

3. Hafta: Uyum güçlüğü gösteren öğrencilerin tespiti ve gruplandırılması, aile sorunu olan öğrencilerin bilgi formlarından çıkarılıp görüşmeye çağırılması.

4. Hafta: Mesleki rehberlik çalışmalarının sürdürülmesi (Meslek Liselerinin tanıtılması). Ortaokuldan sonra gidebilecekleri Meslek Liselerinin broşürlerinin düzenlenip rehberlik köşesinde sergilenmesi, Rehberlik toplu dosyalarının incelenmesi.

ARALIK:

1. Hafta: Yabancı uyruklu öğrencilerin tespiti, görüşmeye çağırılması. Verimli çalışma yöntemleri konusunda öğrencilerle grup görüşmeleri yapılması, Sınav kaygısı yüksek öğrencilerle ve kişiliği olan öğrencilerle grup görüşmelerinin düzenlenmesi.

2. Hafta: Sağlık tarama formlarının sınıf öğretmenleriyle düzenlenip toplu dosyalara yerleştirilmesi. Göz testi için hazırlık çalışmalarının planlanması ve uygulamaya geçilmesi.

3. Hafta: Çevrede psikolojik yardım veren kurumlar ve çevre okullarıyla işbirliği içinde bulunma, bilgi alış-verişi için görüşmeler yapma. Okul çapında uygulanan otobiyografilerin okunup incelenmesi, gerekli notların çıkarılması.

4. Hafta: Rehberlik ve Eğitsel Kol Çalışmalarının daha verimli ve düzenli olması konusunda öğrencilerle işbirliği çalışmalarının sürdürülmesi. Rehberlik ve Araştırma Merkeziyle işbirliği ve bilgi alış-verişi için görüşmeler.

OCAK:

1. Hafta: Ortak sorunu olan öğrencilerin velileriyle ve onları rehberlik konularında bilgilendirme. Öğrencilerin daha sağlıklı ve uyumlu, başarılı olmaları için yardım çalışmaları.

2. Hafta: Devamsız öğrencilerin tespiti ve görüşmeye çağırma, okul çapında uygulanan Sosyometri sonuçlarının değerlendirilmesi. Ferdi görüşmelerin sürdürülmesi.

3. Hafta: Mesleki Rehberlik çalışmalarının sürdürülmesi (Endüstri Meslek, Ticaret Liseleri, Teknik Lise ve Askeri Liselerin tanıtılması).Anket sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmaları.

4. Hafta: İhtiyaç duyulan ve istenilen konularda gruplar halinde öğrenci görüşmelerinin sürdürülmesi. Veli görüşmelerinin sürdürülmesi.

ŞUBAT:

3. Hafta: Başarısızlık nedenleriyle ilgili okul çapında anket uygulaması.

4. Hafta: Anket sonuçlarına göre gruplar halinde öğrenci ve velilerle görüşme. Verimli çalışma yöntemlerinin velilerle tartışılması. Rehberlik hizmetleri, Okul Yürütme Kurulu ve Eğitsel Kol Rehber Öğretmenler Kurulunun toplanması.

MART:

1. Hafta: Başarısızlık nedenleri anketinin bir rapora bağlanarak okul yönetimine bilgi verilmesi. 3. Sınıf öğrencileriyle ergenlik çağı ve sorunlarının tartışılması Mesleki rehberlik çalışmaları (Deniz Lisesi, Deniz Astsubay Okulu Sağlık Meslek Liseleri. Otelcilik Turizm Meslek Lisesi).

2. Hafta: Rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili kitapların okunup incelenmesi, gerekli bilgilerin not alınması. Özürlü öğrencilerle görüşmeler,

3. Hafta: Üstün ve Özel yetenekli öğrencilerle görüşmeler. Eğitsel Kol çalışmalarının izlenmesi.

4. Hafta: Öğrenci görüşmelerinin sürdürülmesi. Meslek liselerinin tanıtılması.

NİSAN:

1. Hafta: Başarısız öğrencilerin velileriyle görüşmeler. Ergenlik çağı ve sorunlarının gruplar halinde tartışılması.

2. Hafta: Rehberlik toplu dosyalarının incelenmesi çalışmaları. Okul içinde Eğitsel çalışma ve programlara yerleşen öğrencilerin uyum ve gelişim durumlarının izlenmesi.

3. Hafta: Sınav kaygısı yüksek ve düşük benlik saygısı olan öğrencilerle gruplar halinde görüşmeler.

4. Hafta: Mesleki yönlendirme çalışmalarının sürdürülmesi. Çalışma teknikler konusunda gruplarla tartışmalar. Rehberlik konusunda yayınlanan yazıların okunup incelenmesi.

MAYIS:

1. Hafta: Öğrenci ve veli görüşmelerinin sürdürülmesi. İçinde bulunduğu yaşın özellikleri konusunda grup tartışmaları.

2. Hafta: Rehberlik toplu dosyalarının gözden geçirilmesi, eksikliklerin tamamlatılması çalışmaları.

3. Hafta: Sınıf rehber öğretmenlerinin yıllık faaliyet raporlarının istenmesi, çalışmaların genel değerlendirilmesi.

4.1 lafta: Rehberlik Hizmetleri Yıl Sonu Faaliyet Raporunun hazırlanıp Okul Müdürünün onayına sunulması.

 

REHBERLİK BÜROSU

Veya

(REHBER ÖĞRETMENLER)

 

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

ORTA 1. SINIFLAR YILLIK REHBERLİK ÇALIŞMA PLANI

EKİM:

1. Hafta: Okula ve sınıfa alıştırma çalışmaları, okulun ve bireylerinin öğrencilere tanıtılması; Öğretim Yılı Rehberlik Programının hazırlanması ve okul rehberlik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunma.

2.Hafta: Eğilsel kolların tanıtılması ve üye seçimleri.

3. Hafta: Okulda uyulması gerekli kuralların açıklanması, Disiplin Yönetmeliğinin tanıtılması.

4. Hafta: Disiplin Yönetmeliğinin tanıtılması, Cumhuriyet Bayramı kutlama çalışmaları.

KASIM:

1. Hafta: Öğrenci tanıma fişlerinin doldurulması, Atatürk Haftası ile ilgili çalışmaların sınıf içinde tartışılması.

2. Hafta: Verimli ders çalışma, saygı ve sevgi konularının görüşülmesi.

3. Hafta: Otobiyografi uygulaması.

4. Hafta: Okula geliş ve gidişte uyulması gerekli kuralların açıklanması, okumanın önemi konusunun tartışılması.

ARALIK:

1. Hafta: Çevre sağlığının insan ü/erindeki önemi ile dengeli beslenme konularının sınıfça tartışılması.

2. Hafta. Okula devamsızlığın öğrenci başarısı üzerindeki etkilerinin görüşülmesi.

3. Sosyometre uygulaması.

4. Hafta. Gurup içi arkadaşlık ve ilişkiler ile belirlenecek bir konunun tartışılması.

OCAK:

1. Hafta: Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin açıklanması.

2. Hafta: Boş zamanların değerlendirilmesi ve Enerji Tasarrufunun görüşülmesi.

3. Hafta: Ana ve baba, büyüklere saygı konularının tartışılması, "Kimdir bu" tekniğinin uygulanması.

4. Hafta: Atatürk'ün barışa verdiği değer ve nedenleri.

ŞUBAT:

1. Hafta: Başarısızlığın nedenleri, (Anket uygulaması)

2. Hafta: Kitle iletişim araçları ve kişi üzerindeki etkiler.

MART:

1. Hafta: Toplumsal değerlerimiz konusunun tartışılması, sosyal yardımlaşma ve sosyal yardım kurumlarının tanıtılması.

2. Hafta: Çanakkale Zaferinin kutlanması, Sigara, alkol, uyuşturucu alışkanlıkları ve/ararları konularında tartışma.

3. Hafta: Eleştiri ve hoşgörü konularının tartışılması.

4. Hafta: Ortaöğretim kurumlarındaki başarılı öğrencilere burs veren kuruluşların tanıtılması. (TÜBİTAK, TÜRK EĞİTİM VAKFI vs.)

NİSAN:

1. Hafta: Sağlıklı yaşamın koşullan ve faydalan ile ilk yardım konusunda öğrencilerin aydınlatılması.

2. Hafta: Sınıf geçme ve Sınav Yönetmeliğinin açıklanması.

3. Hafta: Turizm ve Turistlerle olan ilişkilerimiz.

4. Hafta: Çocuk Haklan Evrensel Bildirgesinin okunup incelenmesi; aile eğitiminin katkısı ve önemi.

MAYIS:

1. Hafta: Trafik kurallarının tanıtılması.

2. Hafta: Sağlıklı yaşam için spor ve önemi.

3. Hafta: Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası çalışmaları.

4. Hafta: Öğrenci toplu dosyalarının tamamlanması.

NOT: SINIF ÖĞRETMENLERİ:

1. Kendi sınıflarına uygun rehberlik programını (2) adet hazırlayıp okul müdürlüğüne en geç ....... ........................................................... ........ tarihinde onaylatıp, Rehber Öğretmene vereceklerdir.

2. Sınıf öğretmenleri gerekli buldukları konularda Rehberlik Bürosundan yardım isteyebilirler.

3. Öğrenci kişisel dosyalan ilgili Müdür Yardımcısından Sınıf Öğretmeni tarafından alınıp işlenecektir.

4. Sınıf Öğretmenleri, Problemli öğrencileri gerektiği zaman Rehberlik Bürosuna gönderecektir.

5. Rehberlik Programında işlenecek konular en az bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulacak ve grup çalışması olarak işlenecektir.

6. Anket ve Teknikler gerekli görüldüğünde Rehber Öğretmen tarafından sınıf öğretmenlerine verilecek ve uygulanması sağlanacaktır.

7. Tebliğler Dergisinde belirtilen belli Gün ve Haftalar zamanında kutlanacaktır.

8. Yıl Sonu Faaliyet Raporlarını okullar kapanmadan en az bir hafta önce Okul Müdürlüğüne onaylatıp Rehber Öğretmene verilecektir.

 

REHBER ÖĞRETMENLER

 

UYGUNDUR

OKUL MÜDÜRÜ

 

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)’ın

Okullarda Takip Edecekleri İşler ve Uygulayacakları Test ve Anketlerden Bazıları :

 

      1-Sınıf rehber öğretmenlerin çalışmaları

      2-Eğitici kol rehber öğretmenlerin çalışmaları

      3-Rehberlik servisinin yıllık çalışma programı

      4-Rehberlik servisinin yıllık çalışma raporu

      5-Komisyon çalışmaları

      6-Problem tarama testi

      7-Kimdir bu? Testi

      8-Otobiyoğrafi

      9-Sosyometri

      10-Öğrenci bilgi formu

      11-Beier cümle tamamlama testi

      12-Gözlem soru kağıdı

      13-Akademik benlik kavrama ölçeği

      14-Meslek yönetim envanteri

      15-Başarısızlık nedenleri anketi

      16-İstismar olayları anketi

      17-Uyum anketi

      18-Kendini değerlendirme anketi

      19-Kendini aşma envanteri

      20-Veli anket formu

      21-Boş zamanları değerlendirme anketi

 

      B-DERSHANELER :

a)İlgili bölümler : Okullar gibi

      b)Rehberlik Servisinin Görevleri

Rehberlik servisince aşağıda belirtilen görevler yerine getirilir:

1-Meslekî rehberlik: Öğrencilerin devam etmeleri durumunda başarı gösterebilecekleri bir üst öğretim kurumunun tespitiyle ilgili konuda çalışmalar yapar.

2-Yöneltme: Öğrencilerin başarılı oldukları alanlarda başarılarını artırmaları, başarısız oldukları alanlarda ise başarılı olmalarını sağlayacak önerilerde bulunur.

3-Bilgi toplama: Öğrenciler hakkında gerekli önerilerde bulunabilmek ve öğrencilerin bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla çeşitli test ve teknikleri uygular ve değerlendirir.

4-Her dönem için yıllık rehberlik etkinlik programını hazırlar.

5-Yönetim, öğretmenler kurulu veya servisce yapılması yararlı ve gerekli görülen işleri ve etkinlikleri yapar.

 (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-18)