9. SINIF

BÖLÜM l

OKULUMUZU VE ÇEVRESİNİ TANIYALIM

Bolümün Amacı

Bu bölüm ile öğrencilerin okuldaki birimlerden, çevredeki kurum ve kuruluşların olanaklarından yararlanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımlar!

Bu bölümü tamamlayan her öğrenci;

• Okuldaki birimler, çevredeki kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgi eksikliğinin yaratacağı sorunların farkına varır.

• Okuldaki çeşitli birimlerden etkili biçimde yararlanabilmek için yapılması gerekenleri ıklar.

• Çevredeki eğitim , sağlık alanlarında hizmet veren sportif, sosyal ve kültüre! etkinlikler düzenleyen kurum ve kuruluşlara örnekler vererek bu kurum ve kuruluşların olanaklarından nasıl yararlanabileceğini belirtir.

, Yararlanabileceği bursluluk ve yatılılık olanaklarının farkında olur.

• Gereksinim duyduğunda okuldaki birimler ite çevredeki kurum ve kuruluşların bu olanaklarından yararlanır.

          • Okuldaki eğitici çalışmalarda görev almaya istekli olur.

• Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanabileceği hizmet alanlarına örnekler verir.

• Gereksinim duyduğunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verildiği yerlere başvurabileceğini ve bunun çok doğal olduğunu belirtir.

 

KAVRAMLAR

Rehberlik

Kişisel Rehberlik

Eğitsel Rehberlik

Meslekî Rehberlik

Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM)

 

Psikolojik Danışma

Eğitici Kol

Bursluluk

Yatılılık

Kendini Gerçekleştirme

KONULAR

OKULUMUZU VE ÇEVRESİNİ TANIYALIM

A. OKUL VE ÇEVRE

1.Okul

a. Okul Birimleri ve işlevleri ( Yönetim birimleri, spor salonu, kütüphane,lâboratuvarlar, işlik ve atölyeler vb. .,.)

b, Okulda eğitici çalışmalar

2. Çevre (eğitim, sağlık, sportif, sosyal, kültürel vb. alanlarda hizmet veren kurum, kuruluş ve olanakların tanıtımı)

3. Orta Öğretimde Bursluluk ve Yatılılık

B. OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ

1. Okul Rehberlik Hizmetlerinde Yararlanılabilecek Alanlar

2. Rehberlik Hizmetlerinin Verildiği Yerler

ETKİNLİKLER

Okula yeni gelen öğrencilerin öncelikle okulu ve çevresini ne kadar tanıdıkları belirlenir. Öğrencilerin bu konu ile iicii gereksinimlerini karşılamaya yönelik plân yapılabilir.

Öğrenciler, okula ilk geldiğinde bilgi eksikliği nedeniyle karşılaştığı sorunlara ve çözümlerine ilişkin yaşantılarını ve duygularını yazılı veya sözlü olarak anlatabilir yada tartışabilirler

Okul içi birimler (kütüphane, kantin, yönetim, lâboratuvalar, rehberlik servisi vb.,.) ve okul çevresindeki kurum ve kuruluşlardan (spor salonları, sağlık kuruluşları, çevredeki kütüphaneler, kültür ve sanat hizmeti veren tesisler vb,...) nasıl yararlanacakları hakkında

bilgilendirmek için:

Bir konuk çağrılabilir,

- Akran dayanışması modeli gereğince üst sınıflardaki öğrenciler (10. veya11. Sınıf) organize edilerek önceki yıllarda edindikleri deneyimlerini 9. Sınıf öğrencileriyle paylaşabilirler.

- Sınıf içinde öğrenciler gruplara ayrılır ve her grup bir birim, kurum veya kuruluşu araştırıp, bilgi toplayarak sınıfa sunabilir.

Elde edilen bilgiler yazılı hale getirilip sınıf ve okul panosuna asılabilir.

Çevredeki eğitim,sağlık, sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda hizmet veren kurum ve kuruluşların olanaklarının tanıtımı için buralara geziler düzenlenebilir.

Öğrenciler okul ve çevredeki olanaklarla ilgili yaşantılarına ve bunlardan nasıl yararlandıklarına ilişkin günlük tutabilirler. İsteyen öğrenciler bunu arkadaşlarıyla paylaşabilirler.

Eğitici kollara ilişkin olarak, öğrencilerden önce ilköğretimde hangi kollarda görev aldıkları ve yaptıkları çalışmalar ile günlük yaşamlarında varsa hobileri ve ilgilendikleri konulan yazıp paylaşmaları istenebilir. Öğrencilerin kol seçimi sırasında bunlardan yararlanılabilir

Okuldaki eğitici kollar hakkında sınıfı bilgilendirmek için:

Öğrencilerin ilgi duydukları alana göre seçtikleri eğitici kollara ilişkin ayrıntılı bilgi

toplayarak sınıfa sunabilirler.

Eğitici kol etkinliklerinin daha işlevsel olabilmesi için öneriler geliştirerek bunları

sınıf ortamında tartışabilirler,

Okuldaki eğitici kolların başkanı olan öğrenciler sınıfa davet edilerek bilgi

vermeleri sağlanabilir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtılması için varsa okuldaki rehber öğretmen yoksa rehberlik ve araştırma merkezinden ilgili rehber öğretmen çağrılabilir.

Bir grup öğrenci bursluluk ve yatılılık konusunda hazırlanıp sınıfı bilgilendirir ya da okuldan ilgili müdür yardımcısı sınıfa davet edilerek bilgi alınabilir.

Sınıf öğretmeni tüm bu etkinlikleri öğrencilerin yürütmesini sağlar, kendisi sadece onları organize eder, amaç ve kazanımlar doğrultusunda yönlendirir.

DEĞERLENDİRME

Programın, değerlendirmeye yönelik açıklamalar bölümünde belirtilen öneriler dikkate alınarak "Etkinlik Değerlendirme Formu" öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp uygulanmalıdır.

Öğrencilere "Etkinlik Değerlendirme Formu"nun her uygulamasından sonra, "evet" cevaplarının çokluğunun ilerlemelerinin olumlu yönde olduğu"; "kısmen" cevaplarının çokluğunun "daha iyi olabilmek için yapabileceği şeyler olduğu"; "hayır" cevaplarının çokluğunun "durumunu gözden geçirerek eksiklerini tamamlaması gerektiği" anlamına geldiği belirtilmeli ve bu duruma ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmalıdır.

Öğrencilerin formlara verdikleri yanıtları kendilerinin değerlendirmelerine fırsat verilmeli ve bu formları kendilerinin tuttuğu kişisel dosyalarında saklamaları sağlanmalıdır.

ETKİNLİK DEĞERLENDİRMEFORMU   

 ğrenci İçin)

Rehberlik etkinlikleri ve programı tamamen sîzlerin (öğrencilerin) kişisel gelişiminize yöneliktir. Bu form sizlerin rehberlik etkinliklerinden ne derecede yararlandığınızı görebilmeniz amacıyla hazırlanmış olup notla değerlendirilmeyecektir.

Etkinlikler açısından kendinizi doğru olarak değerlendirmenizin, yaşamınızda kendinize uygun seçimler yapmanızda yararı olacaktır.

Etkinlik Değerlendirme Formundaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra okuduğunuz Geçeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız "evet'in altına; hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız Hhayır"ın altına ve kısmen uygun olduğunu şünüyorsanız, "Kısmen"in altına (X) işaretini koyunuz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Kısmen

Hayır

1. Okulumdaki birimlere (yönetim işleri, kütüphane...) ilişkin bilgi eksikliğinin sorunlar yaratabileceğini düşünüyorum.

( )

( )

( )

2. Okuldaki çeşitli birimlerden etkili biçimde yararlanabilmek için yapılması gerekenleri biliyorum.

( )

( )

( )

3. Çevredeki eğitim ve sağlık alanlarında hizmet veren sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen kurum ve kuruluşlara örnekler ! verebiliyorum.

( )

( )

( )

14. Çevredeki eğitim ve sağlık alanlarında hizmet veren sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen kurum ve kuruluşların olanaklarından nasıl yararlanacağımı biliyorum.

( )

( )

( )

5. Yararlanabileceğim bursluluk ve yatılılık olanaklarının farkındayım.

( )

( )

( )

6. Gereksinim duyduğumda okuldaki birimler ile çevredeki kurum ve kuruluşların bu olanaklarından yararlanabilirim.

( )

( )

( )

7. Okulumdaki eğitici çalışmalarda görev alıyorum.

( )

( )

( )

8. Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanabileceğim hizmet atanlarına örnekler verebilirim.

( )

( )

( )

9. Gereksinim duyduğumda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verildiği yerlere başvurabileceğimi ve bunun çek doğal olduğunu biliyorum.

( )

( )

( )

BÖLÜM II

YÖNETMELİKLER VE KURALLAR

Bölümün Amacı

Bu bölüm ile öğrencilerin yönetmeliklere, okulun ve sınıfın kurallarına uygun davranmanın demokratik ve toplumsal yaşamın bir gereği olduğunu benimsemeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımları

Bu bölümü tamamlayan her öğrenci;

• Toplumsal yaşamda demokrasi ve insan haklarına saygılı bir birey olmanın gereğini fark eder.

• Demokratik bir toplum açısından okulun yönetmelik ve kurallarının rolünü ve önemini tartışır.

• Okullarda kurallar konulmasının nedenlerini inceler.

• Uygulamada olan yönetmeliklerde okul, sınıf ve öğrencilerle ilgili kuralları inceleyerek okul ve sınıfın koşullarını göz önüne alarak öncelik sırasına göre listeler.

• Bireysel olarak bu listeye ekleyeceği önerileri belirleyerek sınıf ortamında gerekçeleriyle savunur.

• Okullarla ilgili yönetmeliklere, okulun ve sınıfın kurallarına uyulduğunda ve

uyulmadığında olabilecekleri toplumsal yaşamla da ilişkilendirerek canlandırır. Yönetmelikleri, okul ve sınıf kurallarını kendi değerleriyle bütünleştirerek uyumlu davranır.

KAVRAMLAR

Demokrasi

M.E.B. Ortaöğretim Kurumlan Ödül ve Disiplin Yönetmeliği

Toplumsal Yasam

M.E.B. Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme Yönetmeliği

Kural

İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği

Yönetmelik

Zorunlu Ders

İçsel Kontrol

Seçmeli Ders

Dışsal Kontrol

Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik

 

Sınıfta kurallara uygun davranmanın izlenmesi için sınıfta uyulması gereken kuralları içine alan bir liste hazırlanır.

Tüm etkinliklerin sonunda bir veya birkaç öğrenci yönetmelik ve kurallara uyma/uymama durumlarının sonuçlarını özetler ve bu konuda tüm etkinliklerden ortaya çıkan yazılı materyal, sınıf veya okul panosuna asılabilir. Ayrıca, sınıf içinden bir grup, yönetmelik ve okul kurallarındaki yenilikleri izlemek ve sınıfa duyurmak üzere seçilebilir.

Okulda belli kurallar olmadığında nasıl bir ortam oluşabileceği rol oynama tekniğini kullanarak örneklerle (ders zili çalmazsa, dersin belli bir süresi olmazsa, okulun nasıl yönetileceği belli olmazsa gibi) canlandırılabilir.

Sınıf öğretmeni, tüm bu etkinlikleri öğrencilerin yürütmesini sağlar, kendisi sadece onları organize eder, amaç ve kazanımlar doğrultusunda yönlendirir.

DEĞERLENDİRME

Programın, değerlendirmeye yönelik açıklamalar bölümünde belirtilen öneriler dikkate alınarak "Etkinlik Değerlendirme Formu11 öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp uygulanmalıdır.

Öğrencilere "Etkinlik Değerlendirme Formu"nun her uygulamasından sonra, "evet" cevaplarının çokluğunun "ilerlemelerinin olumlu yönde olduğu"; "kısmen" cevaplarının çokluğunun daha iyi olabilmek için yapabileceği şeyler olduğu"; "hayır" cevaplarının çokluğunun "durumunu gözden geçirerek eksiklerini tamamlaması gerektiği" anlamına geldiği belirtilmeli ve bu duruma ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmalıdır.

Öğrencilerin formlara verdikleri yanıtlan kendilerinin değerlendirmelerine fırsat verilmeli ve bu formları kendilerinin tuttuğu kişisel dosyalarında saklamaları sağlanmalıdır.

ETKİNÜK DEĞERLENDİRME FORMU

ğrenci İçin)

Rehberlik etkinlikleri ve programı tamamen sizlerin (öğrencilerin) kişisel gelişiminize yöneliktir. Bu form sizlerin rehberlik etkinliklerinden ne derecede yararlandığınızı görebilmeniz amacıyla hazırlanmış olup notla değerlendirilmeyecektir

Etkinlikler açısından kendinizi doğru olarak değerlendirmenizin, yaşamınızda kendinize uygun seçimler yapmanızda yararı olacaktır.

Ş Etkinlik Değerlendirme Formundaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra okuduğunuz seçeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız "evetin altına; hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız "hayırcın altına ve kısmen uygun olduğunu düşünüyorsanız, kısmen"in altına (X) işaretini koyunuz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Kısmen

Hayır

1. Toplumsal yaşamda demokrasi ve insan haklarına saygılı bir birey olmanın gereğinin farkındayım,

( )

( )

( )

2. Demokratik bir toplum • açısından okulun yönetmelik ve kurallarının rolünü ve önemini biliyorum.

( )

( )

( )

3, Okullarda kurallar konulmasının nedenlerini biliyorum.

( )

( )

( )

4. Uygulamada olan yönetmeliklerde okul, sınıf ve öğrencilerle iigiii kuralları biliyorum.

( )

( )

( )

5. Okullarla ilgili yönetmeliklere, okutun ve sınıfın kurallarına uyulduğunda ve uyulmadığında olabilecekleri toplumsal yasamla' da ilişkilencirerek canlandırabilirim.

( )

( )

( )

6, Yönetmelikleri, okut ve sınıf kurallarını kendi değerierimie bütünleştirebilirim.

( )

( )

( )

BÖLÜM III

ETKİN ÖĞRENME

Bölümün Amacı

Bu bölüm ile öğrencilerin bilimsel ve akılcı düşünebilen, fikir üretebilen, sorgulayabilen, yaratıcı, üretken bireyler olarak yetişmelerinde etkin öğrenme biçimlerini kavramaları amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımlar!

Bu bölümü tamamlayan her öğrenci;

• Etkin öğrenmenin bilgi ile yüklenmek değil, zekâyı, özgür ve yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarmak olduğunun farkına varır.

• Beynin temel işlevlerinden en önemlisinin düşünmek olduğundan yola çıkarak düşünmeyi öğrenmenin önemini tartışır.

• Düşünmeyi öğrenen bireylerin göstereceği davranışların neler olabileceğini tartışır.

• Bilimsel düşüncenin temelini oluşturan merak, gözlem, araştırma, inceleme, deney yapma ve edindikleri bilgileri sorgulamanın önemini tartışır.

• Günümüzde bilgi üretme, bilgiye ulaşma ile bilgisayar , internet vb. teknolojik

gelişmeler arasındaki bağın önemini araştırarak tartışır. Öğrenmeyi öğrenmenin temel koşulunun öğrenci merkezli öğretim yöntem ve

teknikleriyle kazanılabileceğinin farkına varır,

• Etkin öğrenme ile edindiği bilgileri günlük yasama aktarmada ve karşılaştığı sorunları çözmede kullanmanın önemini tartışarak farkına varır.

• Etkin öğrenme yöntem ve tekniklerini, farklı derslerini öğrenirken de kullanma becerisi gösterir.

• Etkin öğrenme yöntem ve tekniklerini kullanarak ilgi duydukları konulara yönelik sınıf iç: etkinlikler düzenler.

• Duyu organları ile etkin öğrenme arasındaki ilişkiyi tartışır.

• Etkin öğrenme yöntemlerinin yanı sıra değişik ders alanlarının bazı konularında farklı öğretim yöntemlerinin de önemli olduğunu belirtir

• Etkin öğrenme ve çalışmanın öneminin farkına vararak etkin çalışma yöntemlerinin nasıl uygulanacağını örneklerle açıklar.

• Etkin öğrenme ve çalışma konusunda sorunu olduğunda yardım alabileceği yerlere (rehberlik ve psikolojik danışma servisi, rehberlik ve araştırma merkezi vb.) başvurur.

KAVRAMLAR

Etkin öğrenme

şünmeyi Öğrenme Öğrenmeyi Öğrenme Yaşam Boyu Öğrenme

Yaratıcı Düşünme

Eleştirel Düşünme

Sorgulama

Etkin Çalışma

Kısa Dönemli Amaç

Uzun Dönemli Amaç

Not Tutma

Özet Çıkarma

Grup Tartışması Yöntemi

Rol Oynama Yöntemi

Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Gezi - İnceleme Yöntemi

Beyin Fırtınası

Drama

Problem Çözme

Soru - Cevap Yöntemi

KONULAR

ETKİN ÖĞRENME

A . ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME

1. Bilimsel Düşünmeyi Öğrenme

2. Yaratıcı Düşünme

3. Eleştirel Düşünme (Sorgulama)

B. BİLGİYE ULAŞMA

1. Araştırma

2. Kütüphane

3. Bilgisayar, internet teknolojik araçlar

C. ETKiN ÇALIŞMA

1. Öğrenme Amacını Belirleme

2. Zamanı Plânlama

3. Çalışma Ortamını Düzenleme

4. Etkili Okuma

5. Etkili Dinleme

ETKİNLİKLER

Öğretmen, öğrencilere öğrenme sürecinin temel öğelerini oluşturan bilimsel düşünmeyi öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, yaşam boyu öğrenme kavramlarından ne anladıklarını sorar, sınıf içi tartışma ortamı oluşturabilir.

Öğretmen, öğrencilerin mevcut öğrenme ve öğretme yöntemleri ile derslerde ve diğer ortamlarda öğrendiklerini, günlük yaşamdaki problemleri çözmede ne derece kullandıkları konusunda tartışmaları sağlanabilir.

Aşağıdaki soruyu öğrencilere sorarak bu konudaki görüşleri alınabilir: " Dersler nasıl işlenirse (ya da ne gibi etkinlikler düzenlenirse) öğrendiklerinizi; Günlük yaşama transfer etmemize,

- Karşılaştığınız problemleri çözmede yararlanmanıza, Konu ve ders alanları arasında bağlantı kurmanıza, Zihinsel becerilerinizi geliştirmenize, olanak sağlar.

Bütün bu tartışma ve görüş alış verişi sonunda öğrenciler, etkin öğrenmenin bilgileri ezberlemek yerine , zekâyı, özgür ve yaratıcı düşünceyi ortaya çıkardığı sonucuna ulaşabilirler.

Öğretmen, bir grup öğrenciye aşağıda verilen etkin öğrenmenin özelliklerini renkli kartonlara yazarak sınıfın uygun yerlerine asılmasını da sağlayabilir.

Etkin öğrenmenin özellikleri:

Öğrenciler araştırma çalışmalarında kaynaklara kendileri ulaşırlar.

Değişik kaynaklardan bilgiye ulaşma yollarını öğrenirler.

Öğretmen, öğrencilerin elde ettikleri bilgiyi bilimsel disiplin içinde düzenleyerek

sunmalarına olanak sağlar.

- Öğrenciler bireysel ve grup projelerinde sorumluluk alırlar ve bunu paylaşırlar,

- Öğrenciler bilgileri paylaşır, etkileşimde bulunur ve ortak bilgi üretimi için iş birliği yaparlar.

Öğrenciler iki gruba ayrılıp gruplara düşünmeleri ve tasarlamaları için zaman tanınarak; Birinci grubun merak eden, gözlem ve araştırma yaparak öğrenmeyi bilen, plânlı çalışan kişiler olarak rol almaları,

- ikinci grubun günübirlik çatışan, ezberleyen ve sınav sonrası öğrendiklerini unutan

öğrenci modelini temsil etmeleri istenebilir,

Burada öğrencilerin günübirlik çalışarak kendilerine; eğlenmek, dinlenmek gibi ihtiyaçlarını gidermek için daha fazla zaman kalabileceği gibi bir durumun oluşabileceğini öğretmen göz önünde bulundurmalı ve etkin çalışmanın hiç durmadan çalışmak anlamına gelmediğini düşündürebilmelidir. Ayrıca; eğlenme, dinlenme gibi etkinliklere ayrılacak zamanın çok olmasının şimdiki kısa dönemli hedeflerine ulaşmalarını engellemese bile uzun dönemli hedeflerinde sorunlar çıkabileceğini gerekirse ifade etmelidir.

Etkin öğrenmede farklı ya da aynı derslerdeki konular arası ilişki kurabilmenin »öğrencilerin konulara panoramik (geniş görüş alanı kaplayan, genel görünüm) ve objektif bakabilmesinin sağlanabileceği vurgulanabilir. Gereksinim duyduğu zaman ayrıntılı bilgilere nasıl ulaşabileceğini kavramanın önemi vurgulanarak farklı problemler veya konular arasındaki ilişkileri fark edebilmelerine ilişkin örnekler verilebilir.

Öğretmen, duyu organları ile öğrenme arasındaki ilişkiyi gösteren araştırma sonuçlan hakkında aşağıdaki bilgileri öğrencilerle paylaşır:

insanlar;

Okuduklarının %10'unu,

İşittiklerinin %20'sini,

Gördüklerinin %30'unu,

Hem görüp hem işittiklerinin %50'sini,

Söylediklerinin %70'ini,

Yazıp söylediklerinin %90'nını, hatırlamaktadırlar.

öğrenciler bir hafta boyunca derslerde ve günlük yaşamlarında bu konu ile ilgili gözlemlerini sınıfça paylaşırlar,

Sınıfta her bir öğrenci etkin çalışma yöntemlerinin basamaklarında rol oynamak için görev alır. Üstlendiği rolün adını söyledikten sonra kendi işlevini ve içeriğini açıklar. Örneğin; "Ben öğrenme amacını temsil ediyorum. Ben olmazsam öğrenmeye başlamak sadece ezber demektir. Çünkü amaç her şeyin ilk adımıdır. Amacı belirlemek, niye öğrendiğini bilmektir ve izlenecek yolu belirlemede çok önemlidir" gibi.

Öğrenciler kendi çalışma yöntemlerini ve olması gereken etkin çalışma yöntemlerini yazabilirler ve karşılaştırabilirler. Öğretmen de öğrencilerin etkin çalışma yöntemi geliştirmelerini özendirici açıklamalar yapabilir. Bu konuda yardım alınabilecek yerlerle ilgili açıklama yapılıp bilgi verilir. Bu yerlerden uzman da davet edilerek bilgi alınabilir.

Öğrenciler, öğrendiklerini uygulama konusunda teşvik edilerek bu konudaki deneyimlerini paylaşabilirler.

Öğrenciler, etkin öğrenme ilkelerine uygun olarak itgi duydukları ya da isterlerse derslerde verilen ödevlerle ilgili bir konu üzerinde proje hazırlayarak bunları etkin öğrenme yöntem ve tekniklerini de kullanarak sınıfta sunabilirler.

Öğretmen, bilimsel çalışmalardaki ilk dürtüde olduğu gibi* merak öğesinin bütün ders alanlarında da eğitimin temeli olduğu, öğrencilerin doğayı, olayları merak etmelerini sağlayacak, problemi görecek, gözlem yapma, ilişkilendirme, sonuç çıkarma, bilgiye erişme gibi becerilerini geliştirecek önerilerde bulunabilir

Sınıf öğretmeni, tüm bu etkinlikleri öğrencilerin yürütmesini sağlar, kendisi sadece onları organize eder, amaç ve kazanımlar doğrultusunda yönlendirebilir.

DEĞERLENDİRME

Programın, değerlendirmeye yönelik açıklamalar bölümünde belirtilen öneriler dikkate alınarak "Etkinlik Değerlendirme Formu" öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp uygulanmalıdır.

öğrencilere, "Etkinlik Değerlendirme Formu"nun her uygulamasından sonra; "evet" cevaplarının çokluğunun "ilerlemelerinin olumlu yönde olduğu"; " kısmen" cevaplarının çokluğunun "daha iyi olabilmek için yapabileceği şeyler'.olduğu"; "hayır" cevaplarının çokluğunun "durumunu gözden geçirerek eksiklerini tamamlaması gerektiği'' anlamına geldiği belirtilmeli ve bu duruma ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmalıdır,

Öğrencilerin formlara verdikleri yanıtlan kendilerinin değerlendirmelerine fırsat verilmeli ve bu formları kendilerinin tuttuğu kişisel dosyalarında saklamaları sağlanmalıdır.

ETKÎNÜK DEĞERLENDİRME FORMU

ğrenci İçin)

Rehberlik etkinlikleri ve programı tamamen sizlerin (öğrencilerin) kişisel gelişiminize yöneliktir. Bu form sizlerin rehberlik etkinliklerinden ne derecede yararlandığınızı görebilmeniz amacıyla hazırlanmış olup notla değerlendirilmeyecektir.

Etkinlikler açısından kendinizi doğru olarak değerlendirmenizin, yaşamınızda kendinize uygun seçimler yapmanızda yaran olacaktır

Etkinlik Değerlendirme Formundaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra okuduğunuz seçeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız "evet"in altına; hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız "hayır"ın altına ve kısmen uygun olduğunu düşünüyorsanız, l!kısmen"in altına (X) işaretini koyunuz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Kısmen

Hayır

İ. Etkin öğrenmenin bilgi ile yüklenmek değil, zekâyı, özgür ve yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarmak olduğunu biliyorum.

( )

( )

( )

2. Beynin temel işlevlerinden en önemlisinin düşünmek olduğunu, düşünmenin de derinliğine kavrama olduğunu biliyorum.

( )

( )

( )

3. Düşünmeyi öğrenen treylerin göstereceği davranışların neler olabileceğini biliyorum.

( )

( )

( )

4. Bilimsel düşüncenin temelini oluşturan merak, gözlem, araştırma, inceleme, deney yapma ve edindikleri bilgileri sorgulamanın önemini biliyorum.

( )

( )

( )

5. Günümüzde bilgi üretme ile bilgisayar , internet vb. teknolojik gelişmeler arasındaki bağın önemini biliyorum.

( )

( )

( )

6. Öğrenmeyi öğrenmenin öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleriyle kazamla bileceğini biliyorum.

( )

( )

( )

7. Etkin öğrenmeden edindiğim bilgilerin günlük yaşamla bağlantısını kurmak ve karşılaştığım sorunları çözme becerisi kazanmak olduğunu biliyorum.

( )

( )

( )

8. Etkin öğrenme yöntem ve tekniklerini kullanarak ilgi duyduğum konulara yönelik sınıf içi etkinlikler düzenleyebilirim.

( )

( )

( )

9. Duyu organları ile etkin öğrenme arasındaki ilişkiyi (insanlar; okuduklarının %10'unu, işittiklerinin %20'sini, gördüklerinin %30'unu, hem görüp hem işittiklerinin %50'sini, söylediklerinin %70'ini,yazıp söylediklerinin %90'mnı, hatırlamaktadır) biliyorum.

( )

( )

( )

10. Etkin öğrenme yöntemlerinin yanı sıra farklı ders alanlarının bazı konularında geleneksel öğretim yöntemlerinin de önemli olduğunu biliyorum.

( )

( )

( )

11. Etkin öğrenme ve çalışmanın önemini biliyor, etkin çalışma yöntemlerinin nasıl uygulanacağına örnekler verebiliyorum.

( )

( )

( )

12. Etkin öğrenme ve çalışma konusunda sorunum olduğunda yardım alabileceği yerlere (rehberlik ve psikolojik danışma servisi, rehberlik ve araştırma merkezi

vb,) başvurabilirim.

( )

( )

( )

 

BÖLÜM IV

ERGENLİK DÖNEMİ

Bölümün Amacı

Bu bölüm ile öğrencilerin ergenlik döneminde geçirdiği fiziksel, cinsel, duygusal ve toplumsal değişimleri kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımlar!

Bu bölümü tamamlayan her öğrenci;

• Ergenlik döneminde kendisindeki değişikliklerin farkına vararak bu değişiklikleri, dönemin doğal gereği olarak kabul eder.

• Ergenlik döneminde yaşadığı fiziksel, cinsel, duygusal ve toplumsal değişimlerin temel özelliklerini açıklayarak buna ilişkin görüşlerini belirtir.

• Ergenlik dönemi ile ilgili bilgi almaya gereksinim duyduğunda veya sorunu olduğunda yardım alabileceği yerlere (rehberlik ve psikolojik danışma servisi, rehberlik ve araştırma merkezi vb.) başvurur.

KAVRAMLAR

Cinsel Gelişme Duygusal Gelişme Ergen Ergenlik Öz Disiplin

Fiziksel Gelişme Gelişim

Gelişim Evreleri Toplumsal Gelişme

 

KONULAR

ERGENLİK DÖNEMİ(YETİŞKİNÜĞE GEÇİŞ)

A. ERGENLiK DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

1. Fiziksel Gelişme

2. Cinsel Gelişme

3. Toplumsal Gelişme

4-Duygusal Gelişme

ETKİNLİKLER

Öğrenciler, ergenlikte yaşadıkları her türlü değişimi ve bunlara ilişkin yaşantı ve duygularını yazılı veya sözlü olarak sınıfta paylaşıp tartışabilirler.

Bu değişimler hakkında onları bilgilendirecek ve sorularını yanıtlayacak bir uzman, konuk olarak sınıfa çağrılır. Bu kişi okuldaki rehber öğretmen, varsa üniversiteden bir uzman, rehberlik ve araştırma merkezinden bir rehber öğretmen, ilgili kurum ve kuruluşlardan doktor, psikolog vb. olabilir.

Değişimler açısından çocukluktaki duygu ve düşünceleri ile şimdikiler arasındaki farklar ve kendi yetişkinliklerine ilişkin tahminlerini paylaşıp tartışabilirler

Bu konuda daha fazla bilgi ve yardıma ihtiyaçları olduğunda nerelerden, nasıl bir yardım alabileceklerini sınıf içinden bir grup araştırır ve sınıfa sunar. Bu çalışmanın sonucu yazılı hâle getirilir, sınıf veya okul panosuna asılabilir.

Ergenlik dönemi ile yetişkinlik dönemi arasındaki geçiş sürecinde kişilik oluşumunun önemi ve olumlu kişilik özellik!eri( kendisiyle, ailesiyle, toplumla barışık cima, sorumluluk duygusu geliştirebilme, özgüven, öz disiplin, hoşgörü vb.)hakkında küçük gruplarla sınıf içi tartışmalar yaparak görüş alış verişinde bulunulabilir.

Sınıf öğretmeni tüm bu etkinlikleri öğrencilerin yürütmesini sağlar, kendisi sadece onları organize eder, amaç ve kazanımlar doğrultusunda yönlendirir.

DEĞERLENDİRME

Programın, değerlendirmeye yönelik açıklamalar bölümünde belirtilen öneriler dikkate alınarak "Etkinlik Değerlendirme Formu" öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp uygulanmalıdır.

Öğrencilere, "Etkinlik Değerlendirme Formu’nun her uygulamasından sonra; "evet" cevaplarının çokluğunun "ilerlemelerinin olumlu yönde olduğu"; "kısmen" cevaplarının çokluğunun "daha iyi olabilmek için yapabileceği şeyler olduğu"; "hayır' cevaplarının çokluğunun "durumunu gözden geçirerek eksiklerini tamamlaması gerektiği" anlamına geldiği belirtilmeli ve bu duruma ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmalıdır.

Öğrencilerin formlara verdikleri yanıtlan kendilerinin değerlendirmelerine fırsat verilmeli ve bu formları kendilerinin tuttuğu kişisel dosyalarında saklamaları sağlanmalıdır.

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

ğrenci İçin)

Rehberlik etkinlikleri ve programı tamamen sizlerin (öğrencilerin) kişisel gelişiminize yöneliktir. Bu form, sizlerin rehberlik etkinliklerinden ne derecede yararlandığınızı görebilmeniz amacıyla hazırlanmış olup notta değerlendirilmeyecektir.

Etkinlikler açısından kendinizi doğru olarak değerlendirmenizin, yaşamınızda kendinize uygun secimler yapmanızda yararı olacaktır

Etkinlik Değerlendirme Formundaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra okuduğunuz ^»çeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız "evet'in altına; hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız "hayıfın altına ve kısmen uygun olduğunu düşünüyorsanız, "kısmen'in altına (X) işaretini koyunuz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Kısmen

Hayır

1. Ergenlik döneminde kendisindeki değişikliklerin neler olduğunu biliyor ve bu değişikliklerin dönemin doğal gereği olduğunu kabul ediyorum.

( )

( )

( )

2. Ergenlik döneminde yaşadığım fiziksel, cinsel, duygusal ve toplumsal değişimlerin teme! özelliklerini açıklayabilirin.

( )

( )

( )

3. ergenlik dönemiyle ilgili bilgi almaya ihtiyaç duyduğumda okutumdaki rehberlik servisi veya rehberlik araştırma merkezine başvururum.

( )

( )

( )

4. Sağlıklı kişilik gelişiminin koşullara uyum sağlayarak sürekli yenilenerek değişen bir süreç olduğunu biliyorum.

( )

( )

( )

KONULAR

ALAN SEÇİMİ

A. OKULDAKİ ALANLAR/BÖLÜMLER

B, ALANLARLA /BÖLÜMLERLE İLGİLİ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER

C, ALANLARIN YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE PUAN

TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ Ç. ALANLAR/BÖLÜMLERİN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1. Ana-baba etkisi

2. Statü

3. Arkadaş etkisi

4. Ekonomik faktörler

D. ALAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLECEK BİREYSEL ÖĞELER

1. ilgiler

2. Yetenekler

3. Değerler

4. Başarı Durumu

5. Diğer Kişilik Özellikleri

6. Yüksek Öğrenim Kurumlan ve Puan Türleri

ETKİNLİKLER

Okulda öğrencilerin seçebilecekleri alanlar ve alan dersleriyle ilgili düzenlenen Haftalık Ders Çizelgeleri ve benzeri dokümanlar sınıfça veya 9. sınıf öğrencilerinin bir araya getirildiği ortamlarda, varsa, yansıtıcı vb. teknolojik âletlerle herkesin görebileceği bir yerleştirme (veya çoğaltarak öğrencilere dağıtma) yoluyla öğrencilere sunulur. Çizelge üzerinde alan seçenekleri, alanlara giriş koşullan, alan dersleri, meslek bağlantısı vb. tartışılabilir.

Üst sınıftan öğrenciler veya mezunlar sınıfa çağırılarak seçtikleri alanlara ilişkin konularda sınıfı bilgilendirebilir.

İlgi, yetenek ve değerler konusunda ilgili sınıfa davet edilen uzmanlar tarafından bilgi verilir ve öğrencilerin aralarında tartışmaları sağlanır. Serbest zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, ilgi duydukları konular, başarılı ve başarısız olduktan derslerin neler olduğu kısaca, kendilerini bu konularda tanımalarına yönelik etkinlikler yapılabilir.

İlgileri, yetenekleri, değerleri, başarı durumu, kişilik özellikleri hakkında rehberlik servisinden veya Rehberlik ve Araştırma Merkezinden yararlanabilecekleri bilgisi verilerek buna özendirilebiür

Alanlarla - yüksek öğretim programlan ve puan türleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir çizelge oluşturularak sınıfın belli yerlerine asılması ve üzerinde tartışılması sağlanabilir.

... Sınıf öğretmeni tüm bu etkinlikleri öğrencilerin yürütmesi için onları organize eder, bu bölümün amaç ve kazanımlar! doğrultusunda yönlendirir.

DEĞERLENDİRME

Programın, değerlendirmeye yönelik açıklamalar bölümünde belirtilen öneriler dikkate alınarak "Etkinlik Değerlendirme Formu" »öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp uygulanmalıdır.

Öğrencilere "Etkinlik Değerlendirme Formu"nun her uygulamasından sonra;"evet" cevaplarının çokluğunun "ilerlemelerinin olumlu yönde olduğu'Y'kısmen" cevaplarının çokluğunun "daha iyi olabilmek için yapabileceği şeyler olduğu'Y'hayır" cevaplarının çokluğunun "durumunu gözden geçirerek eksiklerini tamamlaması gerektiği'1 anlamına geldiği belirtilmeli ve bu duruma ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmalıdır.

Öğrencilerin formlara verdikleri yanıttan kendilerinin değerlendirmelerine fırsat verilmeli ve bu formları kendilerinin tuttuğu kişisel dosyalarında saklamaları sağlanmalıdır.

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

ğrenci İçin)

Rehberlik etkinlikleri ve programı tamamen sizlerin (öğrencilerin) kişisel gelişiminize yöneliktir, Bu form sizlerin rehberlik etkinliklerinden ne derecede yararlandığınızı görebilmeniz amacıyla hazırlanmış olup notla değerlendirilmeyecektir.

Etkinlikler açısından kendinizi doğru olarak değerlendirmenizin, yaşamınızda kendinize

uygun seçimler yapmanızda yararı olacaktır.

Etkinlik Değerlendirme Formundaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra okuduğunuz seçeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız "evef'in altına; hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız "hayır"m altına ve kısmen uygun olduğunu düşünüyorsanız, "kısmen"in altına (X) işaretini koyunuz.

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Kısmen

Hayır

1. Okulumda seçebileceğim alanları/bölümleri biliyorum.

( )

( )

( )

2. Alan/bölüm seçiminde dikkate alınacak ögeienn önemini . biliyorum.

( )

( )

( )

3. Bireysel yetenek ve özelliklerimle seçebileceğim alan ve bölümleri karşılaştırarak kendime uygun sonuçlar çıkartabilirim.

( )

( )

( )

4. Kendime uygun alan seçimiyle ilgili yardıma gereksinim duyduğumda rehberlik sen/isi veya Rehberlik Araştırma Merkezine başvurabilirim.

( )

( )

( )

5. Belirleyeceğim alanın ilendeki meslek seçimimle olan ilişkisini görebiliyorum.

( )

( )

( )

6. ilgilerimi, yeteneklerimi, değerlerimi, kişilik özelliklerimi ve basan durumumu biliyorum.

( )

( )

( )

7. Girmek istediğim yüksek öğrenim programlarının puan tünerine en uygun olan alan/bölümü seçebilirim.

( )

( )

( )