Maddi Fiziki Durum Büro İşeleri Personel İşleri Öğrenci İşleri Eğitim Öğretim Çalışmaları Hesap ve Ayniyat İşleri

PANSİYON EŞYA DAĞITIM DEFTERİ

(OPY)Madde 40- Pansiyonlar için bütün defter, çizelge, dosya ve hesaplann okulun gündüzlü kısımları ile ilgili kayıtlardan ayrı tutulması gerekir, ilgili maddelerde yazılan hesap, demirbaş hizmetleri ve satın alma işleri ile ilgili olan defter ve çizelgelerden başka şu defterler, çizelgeler ve dosyalar tutulur.
a. Gündelik defteri, b. Ambar esas defteri, c. Ambar hesaplarını denetleme defteri,
d. Günlük tabelâ (yiyecek ve yakacak için ayniyat isteme pusulası yerine kullanılır.), e. "Ayniyat Talimatnamesi", ne göre tutulması gereken liste ve pusulaların, muayene raporları ve çizelgeler, tutanaklar, müsbit kâğıtlann asıl ve örnekleri,
f. Öğrenci taksit defteri, öğrenci taksitleri ile ilgili gönderme pusulalannın, örnekleri alındıların dip koçanlan,
g. Öğrenci eşya dağıtım defteri, h. Revir defteri,
ı. Eczane defteri, (ambar esas defterinin yardımcı defteri olarak tutulur.), i. Her gün tabelâya giren öğrenci, memur, öğretmen, belletici ve hizmetlilerin adlarını belirleyen tabelâ mevcudu defteri, j. Yatılı öğrenci yoklama defteri,