Maddi Fiziki Durum Büro İşeleri Personel İşleri Öğrenci İşleri Eğitim Öğretim Çalışmaları Hesap ve Ayniyat İşleri

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA

YAPILACAK MALİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

BiRiNCi BOLUM

GENEL HÜKÜMLER

 Amaç

Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı, tesisler veya kamu yararına çalışacak dernekler tarafından ticari gayesi gözetilmeksizin kurulmuş bulunan özel öğretim kurumlarına Bakanlık bütçesinde yeralan ilgili ödeneğinden yapılabilecek mali yardımın esas, şekil ve şartlarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, Özel Öğretim Kurumlanna yapılacak mali yardımın esas, şekil ve şartlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun değişik 42'nci maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Aksi belirlenmedikçe, bu Yönetmelikte geçen;

"Kanun" Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

"Bakanlık", Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını,

"Kurum", tesisler veya kamu yararına çalışacak dernekler tarafından ticaret gayesi gözetilmeksizin kurulmuş bulunan özel öğretim kurumlarını,

"Mali Yardım Faslı", Bakanlık bütçesinde yeralan ilgili ödeneği, ifade eder.

İKİNCİ BOLUM

MALİ YARDIMLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Mali Yardımdan Faydalanacak Kurumlar

Madde 5- Mali yardımdan faydalanabilecek kurumların aşağıdaki şartlan taşımalan gerekir.

a) Mevcut öğrencilerle yeni alınacak öğrencilerin en azünü yardıma muhtaç çocuklarla korunmaya muhtaç çocuklar arasından seçerek, ücret almadan öğrenim yaptırma imkanı sağlamış veya sağlamayı ana tüzüğünde veya sözleşmesinde taahhüt etmiş olması.

b) Kendi mali imkanlanndan azami derecede faydalanmış oldukları halde mali sıkıntı içinde olduklan Bakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müfettişlerinin ortaklaşa düzenleyecekleri teftiş raporu ile tesbit edilmiş olması.

c) Faaliyetine devam etmesinin Bakanlık müfettişlerince faydalı ve elzem görülmesi.

d) Yurtdışında açılmış olan kurumların Türk Millî Eğitiminin amaçlarının gerçekleşmesi için faydalı olduğu Bakanlar kurulunca tesbit edilmiş olması.

Kurumlara yapılacak yardım miktarı

Madde 6- Yardım yapılmasına bakanlıkça karar verilen kurumlara; yatılı her öğrenci için, parasız yatılı bir öğrenciye Devletçe yapılan harcama kadar; gündüzlü her öğrenci için Devletçe ödenen burs miktarı kadar Bakanlıkça maddi yardımda bulunulabilir. Ancak bütçe ve mali imkanlar elvermediği takdirde yardım miktarı kurumun öğrenci sayısının tamamı yerine, yardıma ve korunmaya muhtaç çocukların sayısına göre hesap edilir.

Bakanlıkça Yapılacak Yardım Çeşidi

Madde 7- Yardım yapılmasına Bakanlıkça karar verilen kurumlara gerekirse maddi yardım yerine resmi benzeri kurumlarda kullanılan araç-gereç ile öğrencilere gerekli olan kitap, defter, kalem, silgi, çanta, elbise, ayakkabı, ve forma gibi yardımlarda da bulunabilir.

Bakanlığın yurt dışındaki kurumlara yapacağı yardım

Madde 8- Bakanlar kurulunca yardım yapılmasına karar verilen yurt dışındaki kurumlara, bulunduğu ülkenin benzeri kurumlarında gerekli olduğu Bakanlık müfettişlerince tesbit edilen nitelik ve miktarda araç-gereç veya bunların karşılığı olan mali yardım yapılır.

Yapılan yardımın denetlenmesi

Madde 9- Yardımların usulüne uygun ve yerinde sarf edilip edilmediğini, Bakanlık müfettişleri her an denetler. Denetleme sırasında ilgililer sarf belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

Devletçe yapılan yardımları, yardım amaçlarının dışında kullandığı tesbit edilen kurumlara yapılan yardım kesilir ve ilgililer hakkında gerekli kanuni işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK BÖLÜMÜ

Yürürlük

Madde 10- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.