Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Yayın : Resmi Gazete'de Yayım Tarihi ve Sayısı : 23/06/1985 - 18790

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1-Yönetmeliğin amacı her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili esasları düzenlemektir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, T.C. uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen kişiler tarafından açılan okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, kurumları, milletlerarası öğretim kurumu ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüd eğitim merkezleri ve benzeri kurumlarla diğer okulları kapsar. (7.9.1991/20984 S.R.G.)

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 254 ve 326 sayılı Kanun hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

"Kanun", Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Kurum", okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları, kurslar, dershaneler ve öğrenci etüd-eğitim merkezlerini,(7.9.1991/20984 S.R.G.)

"Okul", okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarıyla milletlerarası özel okulları,(9.9.1999/23811 S.R.G.)

"Kurucu", kurumun sahipleri bulunan ve adına kurum açma belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

"Kurum temsilcisi", özel hukuk tüzel kişiliği adına seçilen kişileri,

"Kurum personeli", genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, zümre başkanı, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri,

"Bakanlık danışmanı", Bakanlıkça görevlendirilen ve Bakanlıkla özel öğretim kurumları arasında işbirliğini sağlayan kişiyi,(7.9.1991/20984 S.R.G.)

“Malî teminat”, kurumun devamlılığını sağlayacak ve herhangi bir sebeple kullanılması gerektiğinde o kurumda çalışanlar ile öğrenci veya kursiyerlerinin mağduriyetinde kullanılacak meblağı,(9.9.1999/23811 S.R.G.)

“En az ödenmiş sermaye”, kurumda bulunması gereken demirbaş eşyaların maddi değerini,(9.9.1999/23811 S.R.G.)

"Ön inceleme raporu", kurumun doğrudan bağlı olduğu il veya ilçe milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, beraberinde ilköğretim müfettişleri tarafından düzenlenecek kurumun kurum açma veya öğretime başlama izni için gerekli hazırlıklarını tamamladığını tespit eden raporu,

"Nihai rapor", kurumun öğretime başlama iznine esas olacak raporu,

"Uzman öğretici", alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri,

"Usta öğretici", alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

"Ön izin", Bakanlıkça öğretmen, uzman veya usta öğreticilere verilen görev yeterlilik belgesini,

"Ölçme ve değerlendirme servis yöneticisi", öğrencilerin sınavlardaki başarılarını değerlendirerek sonuçları tavsiyeleriyle birlikte ilgililere duyuran, soru bankaları oluşturan, program geliştirme ihtiyaçlarını tesbit eden uzman personeli,(12.2.1994/21847 S.R.G.)

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma, Öğretime Başlama, Devir,Nakil ve Kapatma

Kurum Açma Şartları

Madde 5-Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere; Kanun'un ilgili maddelerine göre Bakanlıkça "Kurum Açma İzni" verilir. Özel öğretim kurumlarında karma eğitim yapılır. Ancak öğretim programında zorunluluk bulunması hâlinde yalnızca kız veya erkek öğrenciler için açılacak özel kurslara, kurum açma izni verilebilir. Kurum açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

1.Kurucu veya temsilcisine ait belgeler:(23.6.1985/18790 S.R.G)

a)Bakanlıkça geliştirilmiş form dilekçe. (EK-1/a) (7.9.91/20984 S.R.G.)

b)Kurucu tüzel kişi ise,

(1)Özel öğretim kurumu açılacağına dair; Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış veya noterlikce onaylanmış, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme,

(2)Kurucu temsilcilerine dair noter onaylı yönetim kurulu kararı,(15.2.1997/22906 S.R.G.)

c)Nüfus cüzdanı örneği,

d)Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olduğuna dair sağlık raporu, (23.6.1985/18790)

e)Ahlâken kötü bir şöhrete sahip bulunmadığına ve ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı yahut kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olduğuna ilişkin Cumhuriyet Savcılığı belgesi,(9.9.1999/23811 S.R.G.)

2.Kurumun açılacağı binaya ait belgeler:(23.06.1985/18790)

a)Bina kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda ise en az bir yıllık noterlikçe onaylı kira sözleşmesi,(9.9.1999/23811 S.R.G.)

b)Kurumun türü ve derecesi ne olursa olsun bina kurucuya ait ise sadece tapu senedi,

c)İntifa hakkına sahip ise ilgili tapu sicil muhafızlığından alınacak belge, (23.6.1985/18790)

d)Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümünde açılacak olan ilk ve orta öğretim okulları dışındaki kurumlar için, kat sahipleri kurulu muvafakat belgesi (Her kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatları ile binanın kaç daireli olduğu, apartman yöneticisi tarafından belirtilir.),

e)Belediye imar müdürlüğünden alınan konut veya iş yeri belgesi,(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Gerçek kişilerde kurucunun kendisi, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi yukarıda belirtilen belgeler ile kurum açmak için ilgili valiliğe müracaat eder. (7.9.91/20984 S.R.G.)

Valilikçe düzenlecek belgeler

Madde 6-Valiliklerce kurumun kullanılış amaçlarına ve Bakanlıkça tespit edilen standartlara uygun ve yeterli olduğuna ilişkin:

a)Bayındırlık ve iskân müdürlüğü teknik raporu,

b)Sağlık müdürlüğü raporu,

c)İtfaiye müdürlüğü raporu,

d)Ön inceleme raporu, (Bu rapora, 35 x 50 cm ebadında ilköğretim müfettişlerince onaylı 3 adet yerleşim plânı eklenir. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait belgeler ile kurumun açılacağı binaya ait belgelerin eksiksiz olması ve bayındırlık ve iskân müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, itfaiye müdürlüğü raporlarının, kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığını belirtmesi hâlinde ön inceleme raporunun düzenlenmesi için yetkililer görevlendirilir. Ön inceleme raporunda, açılacak özel öğretim kurumunun, Kanun’un 15/1/1998 tarihli ve 4322 sayılı Kanun ile değişik 9 uncu maddesindeki şartlara uygun olup olmadığı, açılacak kurum özel okul ise; arsası, suyu, havasının elverişli ve öğrencilerin kolaylıkla gidip gelecekleri bir mahalde bulunup bulunmadığı belirtilir.)

e)Motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim alanı raporu, (il-ilçe millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bayındırlık ve iskân müdürlüğü yetkilileri ile ilköğretim müfettişleri tarafından ortaklaşa hazırlanır. Direksiyon eğitim alanının ışıklandırılmasıyla ilgili incelemeler, yetkili kılınmış elektrik mühendislerince onaylı projeye göre yapılır.)

verilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Bayındırlık ve iskan, sağlık müdürlükleri raporları ile ön inceleme raporlarında;

(1)Kurumun açılmak istendiği yerin açık adresi ve aynı katta iki ayrı kurucuya ait kurum bulunmadığı,

(2)Derslik, idare odaları, öğretmen odası, kitaplık, atölye, laboratuvar, salon, yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ve ebatları ve bu bölümlerin her birinin kaçar öğrenci için yeterli olduğunu; bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği (Bu raporlarda öğrenci kontenjanı değişik sayılarda ifade edilmiş ise, Bakanlık bu farklı sayıların ortalamasını alabileceği gibi fen raporunu da esas alabilir.)

(3)Lavabo ve tuvalet sayısı ile kurum karma ise bunların kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olup olmadığı ve açılacak kurum okul öncesi eğitim ve ilköğretim ise lavaboların küçük çocuklar için uygun olup olmadığı,

(4)Açılacak kurum türüne göre bahçenin alanı ve bahçede oyun sahası olarak ayrılan kısmın alanı ve bu sahaların öğrenci mevcuduna yeterli olup olmadığı,

ayrıntılı bir şekilde yer alır.

Yukarıda belirtilen belgeler milli eğitim müdürlüklerince incelenerek düzenlenen dosya Bakanlığa gönderilir. Bilahare Bakanlığa verilmesi maksadıyla eksik evrakla ve uygunluğu tespit edilmemiş raporlarla dosya Bakanlığa gönderilmez. Bakanlıkça uygun görülenlere "Kurum Açma İzni" verilir. (7.9.91/20984 S.R.G.)

Kurum açma izni süresi

Madde 7-"Kurum Açma İzni" zamana bağlı değildir. Bu izni alıp üç yıl içinde "Öğretime Başlama İzni" almayan kurucunun "Kurum Açma İzni" geri alınır.(23.6.1985/18790 S.R.G)

Kuruma isim verme

Madde 8-Özel öğretim kurumları isimlerinde; resmî ve diğer özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve unvanlar ile Türkçe olmayan veya Türkçe bir anlam ifade etmeyen isimleri her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Bu yasağa uymayanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Özel öğretim kurumlarına kurumların teklifleri ile "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda ad verilir veya mevcut kurumların adları değiştirilir ve durum yazıyla Bakanlığa bildirilir.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Öğretime başlama şartları

Madde 9-Kurum açma izni alan kurucu veya kurucu temsilcisi öğretime başlama izni alabilmek için;

a)En az ödenmiş sermaye ve diğer malî teminat şartlarını gösterir belge,

b)Okullarda dört nüsha kurum yönetmeliği, diğer kurumlarda kurumun türüne göre Bakanlıkça hazırlanan tip yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir nüsha kurum yönetmeliği,

c)Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetindeki kurumlarla, Bakanlıkça hazırlanıp uygulamaya konulmuş programı bulunmayan kurumlar için on altı nüsha öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi ile birlikte öğretim programının bilgisayar ortamında kaydedildiği disket,

d)Okullar dışındaki kurumlarda kullanılmak istenen kitapların Bakanlıkça uygun görüldüğüne dair Talim ve Terbiye Kurulu Kararının tarihi ve sayısı veya kararın yayımlandığı Tebliğler Dergisi'nin tarihi ve sayısı,

e)Yönetici ve kurumun faaliyet alanındaki derslere giren öğretmenlerden en az üçte birinin, asıl görevli aylık ücretli öğretmen, uzman veya usta öğreticilere ait atama teklifleri ile varsa ders saati ücretli öğretmen, uzman veya usta öğretici çalışma izni teklifleri

ile ilgili valiliğe başvurur.

Yöneticilerin bütün belgeleri, asıl görevli öğretmenlerin ön izin belgesi veya buna ilişkin teklifleri ile ders ücretli olarak çalışacak öğretmenlerin ad ve branşları Bakanlığa gönderilir.

Valilikçe, kurumda öğretime başlamak için gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığı ilköğretim müfettişlerine incelettirilerek, rapor düzenlettirilir.

Bu raporda:

a)En az ödenmiş sermayenin tespit edildiğine dair belgenin bulunup bulunmadığına,

b)Malî teminatın yeterli olup olmadığına,

c)Okullarda Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği’ne, diğer özel öğretim kurumlarında tip yönetmeliklere uygun kurum yönetmeliğinin hazırlanıp hazırlanmadığına, kurum yönetmeliği ilgili yönetmeliğe uygun değilse uygun olmayan yönlerine,

d)Resmî benzeri olmayan veya deneme niteliğinde bulunan kurumlarla, Bakanlıkça hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş öğretim programı bulunmayan kurumlarda, programların Bakanlık programlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına,

e)Uygulanacak öğretim programına göre, yönetici, öğretmen, uzman veya usta öğreticilere ait tekliflerin yeterli olup olmadığına,

f)Uygulanacak öğretim programının özelliğine göre kullanılacak araç-gerecin yeterli, büro ve diğer hizmet birimlerinin eğitim-öğretim için hazır durumda olup olmadığına,

g)Öğretime başlamak için gerekli olan, kuruma ve personele ilişkin belgelerin eksiksiz olarak düzenlenip düzenlenmediğine,

h)Kurumda öğretime başlamak için gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığına, öğretime başlama izni verilmesinin uygun olup olmayacağına, uygun değilse gerekçesine

yer verilir.

Raporda kurumun öğretime başlamaya hazır olduğunun belirtilmesi durumunda kurum dosyası eksiksiz olarak düzenlenip Bakanlığa gönderilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Bakanlığa müracaat

Madde 10- Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlayabilmek için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı başından üç ay önce Bakanlığa başvurulur. (EK:1/b formla) Okul öncesi öğretim kurumları kurslar ve öğrenci etüd eğitim merkezlerinin öğretim yılı başı her ayın ilk iş günüdür. Öğretime başlama izni alınmadıkça kurum öğrenci kaydı yapamaz ve öğretime başlayamaz. (7.9.91/20984 S.R.G.)

İlköğretim ve orta öğretim okulları için öğretim yılının başlamasından 15 gün sonra verilen öğretime başlama izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. Okul öncesi eğitim ve özel eğitim okulları ile milletlerarası öğretim kurumları bu hüküm kapsamı dışındadır. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Özel öğretim kurumlarının öğretime başlama tarihinin tesbitinde hükmi şahsiyet form dilekçesinin valilikteki evraka giriş tarihi esas alınır.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Öğretime başlama iznine esas olacak rapor

Madde 11-Özel orta öğretim okullarına öğretime başlama izni Bakanlık Müfettişlerince; okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulları ile diğer kurumlara ise ilköğretim müfettişlerince düzenlenecek nihaî rapora göre Bakanlıkça verilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

"Kurum Açma İzni"ne esas olmak üzere ön inceleme raporu düzenlemek için giden yetkililer kurumun öğretime başlayabilmesi için bina, araç-gereç ve laboratuvarların da hazır olduğunu görmeleri halinde "Kurum Açma" ve "Öğretime Başlama" izinleri için ön inceleme raporlarını ayrı ayrı düzenleyerek verebilirler. (7.9.91/20984 S.R.G.)

Ruhsat alma

Madde 12-Bakanlıkça "Öğretime Başlama İzni" alan kurucuya ait ruhsatname (Ek-II) valiliklerce düzenlenerek bir adedi kurucuya verilir, bir adedi Bakanlığa gönderilir ve bir adedi de valilikde saklanır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında il emniyet müdürlüğüne de bir nüsha gönderilir. (7.9.91/20984 S.R.G.)

Ruhsatnamelerde yer alan bilgilerde değişiklik olması hâlinde, valiliklerce yeniden ruhsatname düzenlenir ve bir nüshası Bakanlığa gönderilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Öğretime başlama izninin iptali

Madde 13-Öğretime başlama izni almış olan bir kurum iki yıl içinde öğretime başlamazsa veya öğretime başladıktan sonra ara verirse yahut iznin alınış amacından başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anlaşılırsa öğretime başlama izni iptal edilir.

Bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni almayan kurum kapatılır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Öğretime ara veren veya öğretime başlama izni iptal edilen kurumların, bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni alabilmeleri için:

a)Öğretime başlama izinlerinin iptal edilmesine neden olan eksikliklerin tamamlanması,

b)Öğretime başlama izni almış olup iki yıl içinde öğretime başlamayan veya öğretime başladıktan sonra kurucu veya kurucu temsilcisinin isteği ile öğretime ara veren kurumlarca, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler ile aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen raporun düzenlenmesi

gerekir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Yıllık çalışma takvimi

Madde 14-Özel okullarda, Resmi okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanmakla beraber, Bakanlıkça kabul edildiği takdirde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir. (7.9.91/20984 S.R.G.)

Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların kayıt-kabul süreleri, gerektiğinde 15 gün uzatılabilir. (23.6.1985/18790 S.R.G.)

Okulöncesi eğitim kurumları, kurslar, dershaneler ve öğrenci etüd eğitim merkezlerinde çalışma takvimleri kendi yönetmeliklerine göre düzenlenir.(7.9.91/20984 S.R.G.)

Sağlık ve diğer zaruri haller dolayısıyla resmi makamlarca alınan tatil kararlarına bütün özel öğretim kurumları da uymak zorundadırlar.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Öğretime başlama

Madde 15-Özel Okullar, öğretime başlama iznini kurucunun isteği üzerine, bütün sınıflar için alabilecekleri gibi, kademeli olarak da alabilirler.

Öğretime başlama iznini bütün sınıflar için veya kademeli olarak almak isteyen kurucu, Kanun'un 10 uncu maddesine göre şartların yerine getirilmesi kaydıyla öğretim yılı başından 3 ay önce Bakanlığa müracaat eder. Ön inceleme raporu neticesine göre kurumun, müştemilat ve araç gereç yönünden durumu uygun görüldüğü takdirde öğretime başlama izni Bakanlıkça verilir.

Öğretime başlama iznini kademeli olarak alan okullar, açılacak her ileri sınıf için, yukarıda belirtilen şartları yerine getirerek öğretime başlama iznini valilikten alırlar.

Bu iznin ve ruhsatnamenin bir örneği Bakanlığa gönderilir. (15.2.1997/22906 S.R.G.)

Bir arada bulunabilecek kurumlar

Madde 16-Kurumlara ait bina ve binalar içinde iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya nitelikte okul bulunamaz.

Aynı kurucuya ait olmak üzere farklı derecelerde özel öğretim kurumları bir arada bulunabilir. Ancak dershanelerin bünyesinde öğrenci etüd eğitim merkezi açılamaz. Açılacak kurumlar mahiyet ve amaç itibariyle farklılık gösteriyorsa;

a)Aynı veya ayrı zamanlarda öğretim yapması müfettiş raporlarında tespit edilir.

b)Bir arada bulunan kurumlarda müdür ve büro hizmetleri odaları, bilgisayar, motor derslikleri gibi bölümler iki kurum tarafından müşterek kullanılamaz. (7.9.91/20984 S.R.G.)

Farklı kurum açma ya da program ilâvesi yapma şartları

Madde 17-Daha önceden herhangi bir özel öğretim kurumu için kurum açma izni almış bulunan kurucu veya kurucu temsilcisinin aynı bina veya binalar içinde farklı mahiyette bir özel öğretim kurumu açmak ya da program ilâvesi yapmak istemesi hâlinde:

a)Farklı mahiyette özel öğretim kurumu açmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi; dilekçe ile Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde yer alan belgeler ve kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim plânı,

b)Program ilâvesi yapmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi bir dilekçe ile Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve program özelliğine göre (e) bentlerinde yer alan belgeler ve kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim plânı

ile valiliğe başvurur.

Valilikler, mevcut bilgi ve belgelere, aynı bina veya binaların, kurumların veya ilâve edilecek programların amaçlarına göre kullanılacak bölümlerini ve öğrenci kontenjanlarını belirten, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü doğrultusunda düzenlenecek inceleme raporu ile birlikte, görüşünü ilâve ederek durumu Bakanlığa bildirir, Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde öğretime başlama izni verilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Okulun denkliğinin tanınması ve kaldırılması

Madde 18-Öğretime başlama izninin verilmesiyle okulların denkliği de tanınmış olur.

Bakanlıkça yapılan denetim veya gerek görülecek hallerde yapılacak teftiş sonucunda eğitim, öğretim ve bu faaliyetleri doğrudan doğruya etkileyen yönetim bakımından çalışmaları ve durumu yeterli görülmeyen okullara,

a)Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde şartlara uymaları bildirilir.

b)Verilen süre içerisinde şartları yerine getirmeyen okulların denkliği öğretim yılı sonunda kaldırılır. Ertesi yıl yapılacak teftişte çalışmalarının yeterli olmadığı tespit edilen okullar öğretim yılı sonunda kapatılır.

Okullar dışındaki kurumlarda; kanun, yönetmelik ve umumi emirlere aykırı hareketi veya aykırı harekette ısrarı tespit edilen özel öğretim kurumu olayın özelliğine göre geçici veya sürekli olarak Bakanlıkça kapatılır.

Ancak, kurum açma ve öğretime başlama iznine esas olan şartlardan biri veya bir kaçının ihlali veya ortadan kalkması halinde kurum uyarı yapılmaksızın geçici veya sürekli kapatılabilir.

Sürekli kapatılan özel öğretim kurumu aynı isimle olmamak üzere kurum açma ve öğretime başlama izinlerini yeniden almak şartıyla faaliyetine başlayabilir. (7.9.91/20984 S.R.G.)

Denkliği kaldırılan okulların öğrencilerine yapılacak işlemler

Madde 19-Denkliği kaldırılan okulların öğrencilerine aşağıdaki işlemler uygulanır:

a)Denkliği kaldırmak suretiyle kapatılan okulların öğrencilerinin sınavları o ilde dengi ve benzeri okullar bulunduğu takdirde Bakanlığın izni alınarak, milli eğitim müdürlüğünün tayin edeceği okullarda yapılır.

Dengi ve benzeri okulların bulunmadığı yerlerde denkliği kaldırılarak kapatılan okul öğrencilerinin sınava girecekleri okullar Bakanlıkça tesbit edilir.

Bu sınavlar, ara ve son sınıflar için başarı ve denklik sınavı olarak kabul edilir.

b)23 Ağustos 1923 Tarih ve 340 sayılı Kanuna bağlı andlaşmanın 40. ve 41.maddeleriyle ilgisi bulunan okullarda denkliği kaldırıp da yeniden denkliği tanınmayanlar, Bakanlığın onayı alınarak öğretime denkliği kaldırılmış olarak devam edebilirler. Bu takdirde bu okullar diploma düzenleyemezler. Ancak, öğrenciler resmi bir okulda okul dışından bitirme sınavlarına girebilirler.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Denkliği kaldırılan, kapatılan veya kapanan okul öğrencilerinin nakilleri

Madde 20-Bakanlıkça veya kurucuları tarafından kapatılan özel okulların öğrencileri; resmi ve özel benzeri okullara nakledilirler.

Denkliği kaldırılmak suretiyle kapatılan özel okulların öğrencilerinin nakil işlemleri, müracaat ettikleri okulların mevzuatına göre yapılır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Bu durumdaki okulların öğrencileri ile ilgili her türlü işlem kaydoldukları okullar tarafından yapılır.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Denkliğin iadesi

Madde 21-Denkliği kaldırılan okulun ertesi öğretim yılı ikinci kanaat döneminde denklik tesbiti yapılır, yeterli görülürse denkliği iade edilir. Bu denklik o öğretim yılı başından itibaren geçerlidir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Kurumun devredilmesi

Madde 22-Kurumun devri aşağıdaki şekilde yapılır.

1)Kurum kuruculuk şartlarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe,

a)Noterlikçe tanzim edilmiş devir senedi,(12.2.1994/21847 S.R.G)

b)Bina kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda ise en az bir yıllık noterlikçe onaylı kira sözleşmesi,(9.9.1999/23811 S.R.G.)

c)Yeni kurucu gerçek kişi ise yeni kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait kurum açma için gerekli şartlar ve belgeler,(12.2.1994/21847 S.R.G)

ç)Yeni kurucuya ait en az ödenmiş sermaye belgesi ile malî teminat belgesi,

d)Yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin yenilenen teklif formu ve iş sözleşmesi, (9.9.1999/23811 S.R.G.)

e)Kurumun Valilikçe ve Bakanlıkça yapılmış denetimleri sonucunda tesbit edilmiş herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını veya eksikliklerinin giderildiğini gösterir rapor,

f)Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi ve sigorta primi borcu bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatın olmadığını gösterir resmi belge veya kurumun vadesi gelmemiş de dahil olmak üzere borç ve alacaklarının kurumu devralacak kişi veya tüzel kişiler tarafından mı, kurumu devreden kişi veya tüzel kişiler tarafından mı üstlendiğini gösterir noterde düzenlenmiş taahhütname

gibi belgeler tamamlanarak valilik izni ile devredilir. Devir yazısının bir örneği ile birlikte düzenlenecek ruhsatnamenin bir nüshası Bakanlığa gönderilir.

2)Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği,

a)Kurucu temsilcisi değişikliğine ait noter onaylı yönetim kurulu kararı,

b)Kurucu temsilcisine ait kurum açma için gerekli şartlar ve belgeler. (Vakıf veya dernek tüzüğü ile şirket sözleşmesi hariç),

tamamlanarak valilikçe yapılır ve değişiklik onayının bir örneği ile birlikte düzenlenecek ruhsatnamenin bir nüshası Bakanlığa gönderilir. Azınlık ve yabancı okulların kurucu temsilciliği değişikliği Bakanlıkça yapılır.

Kurum devri işlemleri ile kurucu temsilciliği değişikliği işlemleri sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş veya kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz. Aksine davranışlarda kanuni müeyyideler uygulanır.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

3)Kurucu veya kurucu temsilciliği değişikliklerinde kurucu veya kurucu temsilcisine ait belgeler Bakanlığa gönderilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Kurum nakli ve kontenjan değişikliği

Madde 23- Kurum nakli ve kontenjan değişikliği aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Kurum nakli ;

1)Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan bina ile ilgili şartlara ve belgelere dayalı olarak Bakanlığın izni ile kurum nakli yapılabilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz, öğrenci kaydedilemez.

2) Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar, valiliğin izniyle faaliyetine başka bir binada geçici olarak devam edebilirler. Bu durum valiliklerce Bakanlığa bildirilir. Bu kurumlar, o binadaki faaliyetlerine en çok bir yıl devam edebilirler. Bir yıl sonunda şartlara uygun bina sağlayamayan kurumların faaliyetlerine izin verilmez.

b) Bina, blok, kat ilâvesi veya mevcut binada değişiklik yapılmak suretiyle kontenjan değişikliği: Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan bina ile ilgili şartlara ve belgelere dayalı olarak Bakanlık izniyle yapılır.

c) Genel kontenjana etki eden yerleşim plânı değişiklikleri, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak;

1)Derslik, yönetici odaları, öğretmenler odası, kitaplık, atölye, lâboratuvar, salon, yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ile ebatları ve bu bölümlerin her birinin kaçar öğrenci için yeterli olduğu; bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği,

2)Lâvabo ve tuvalet sayısının yeni kontenjana göre yeterli olup olmadığı,

3)Okullarda bahçe alanı ile bahçede oyun sahası olarak ayrılan alanın yeni kontenjana göre yeterli olup olmadığı

hususlarındaki ön inceleme raporu ile valilik görüşüne göre Bakanlıkça yapılır.

d) Genel kontenjanda değişiklik olmamak şartıyla yerleşim plânı değişiklikleri, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak düzenlenecek ön inceleme raporuna dayalı olarak valilikçe yapılır. Değişiklik onayı ile yerleşim plânının bir örneği Bakanlığa gönderilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Kuruculuk hakkının kaybedilmesi

Madde 24-Kurucu gerçek kişinin, kuruculuk şartlarını kaybetmesi halinde şartları taşıyan bir kimsenin "Kurucu Temsilcisi" olarak gösterilmesi, kurucu tüzel kişi olduğu takdirde ve temsilcisinin bu şartları kaybetmesi veya ölümü halinde şartları taşıyan başka bir temsilcinin bir ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu durumda kurucu temsilcileri de kanun ve yönetmeliklerde kurucular tarafından yapılması gereken işlemleri yaparlar. (23.6.1985/18790 S.R.G.)

Aksine davranışlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.(7.9.91/20984S.R.G.)

Geçici kurucu temsilcisi

Madde 25-Kurucunun ölümü halinde, kanuni mirasçıların aralarından oybirliği ile seçecekleri şartları taşıyan bir kimseyi bir ay içinde geçici olarak temsilci göstermeleri gerekir. Bunun imkansızlığı halinde genel hükümlere göre işlem yapılır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Kurucunun müdür olması

Madde 26-Bir kimse birden fazla kurumun veya şubesinin kurucusu olabilir. Ancak; sadece bir kurumun müdürü olabilir. Şartları taşıyan kurucu bu kurumlarda genel müdür veya genel müdür yardımcısı olabilir.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Kurucunun derse girmesi

Madde 27-Üzerinde yöneticilik görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi, kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz. Ancak öğretmen nitelik ve şartlarına sahip kurucu veya temsilcisi branşıyla ilgili derslere girebilir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Kurum binalarının kullanılması

Madde 28-Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Ancak, eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı tatil dönemlerinde eğitim kapsamında ve eğitim genel ilkelerine aykırı olmayan ücretli veya ücretsiz faaliyetler valiliğin müsaadesi ile yapılabilir.(7.9.91/20984 S.R.G.)

Kurucunun kurumu kapatması

Madde 29-Kurucu gerçek kişi veya tüzel kişilik temsilcisi okullarda en az altı ay önce, okullar dışındaki kurumlarda bir öğretim döneminde uygulanan eğitim süresinin toplamı gün sayısı kadar zaman önce Bakanlığa, kurumun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine yazılı olarak bildirmek şartıyla kurumunu kapatmak isteğinde bulunabilir. Valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumun öğrenci, yönetici, öğretmen ve diğer personeli ile özlük vesair hakları açısından ilişiğinin kalmadığının bildirilmesi halinde uygun görüldüğü takdirde kurum Bakanlıkça kapatılır. Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi, sigorta pirimi borcunun bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatının olmadığına dair ilgili dairelerden alınacak resmi belgelerin ibrazı halinde Bakanlıkça mali teminatı iade edilir.(7.9.91/20984 S.R.G.)

Kurucunun isteği üzerine, özel öğretim kurumlarında uygulanan programlardan birinin iptali için; ilköğretim müfettişleri raporu ile valilik görüşü esas alınarak Bakanlıkça işlem yapılır.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Kademeli Kapatma

Madde 30-Kapatma kararının alındığı tarihi takibeden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere, okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya kadar kademeli olarak kapatılır.

Kademeli kapatma kararı alınmış bulunan okul, kapatılmamış sınıflara naklen öğrenci alabilir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Usulsüz kapatma halinde yapılacak işlem

Madde 31-Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilemez. Bu durumda, öğrenci veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla, kurucu, öğrencilerden o yıl veya o dönemde aldığı ücretleri aynen iade eder. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Üç yıl içinde en az iki defa kurumu Bakanlıkça kapatılan kurucuya beş yıl müddetince yeni bir kurum açma, bir kurumu devralma veya ortak olma izni verilmez.(7.9.91/20984 S.R.G.)

Devir-teslim

Madde 32-Kapanan veya kapatılan kurum; mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını en geç bir ay içinde ilgili valiliğe usulüne göre devir ve teslim etmek zorundadır.

Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine yapılacak işlemler ve verilecek belgeler ile ilgili her türlü tedbir valiliklerce alınır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)Kurumla ilgili ilan

Madde 33-Kurum açma ve öğretime başlama izinlerinin verilmesi, kurumun Bakanlıkça veya kurucu tarafından kapatılması, denkliğinin kaldırılması veya yeniden tanınması ile ilgili kararlar, Bakanlıkça Tebliğler Dergisi'nde ve ilgili kurum tarafından da yerel bir gazetede en geç 15 gün içinde duyurulur. Kurumun bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete olmaması hâlinde, duyuru en yakın ilde yayımlanan gazetelerden birinde yapılır.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

İlan ve reklam

Madde 34-Kurumlar, ilan ve reklamlarını Kanunun 30. maddesindeki esaslar dahilinde verirler.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Yabancıların açtığı okullar

Madde 35-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bulunan kurumların binaları ve arsaları ile ilgili hususlar, Kanunun 20 inci maddesindeki hükümlere tabidir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Yabancıların açtığı okulların Bakanlığa devri

Madde 36-Yabancılar tarafından açılan kurumlar, kurucuların veya sorumluların isteği ile ancak Bakanlığa devredilebilir.

Bu kurumlar kapatılsalar dahi üçüncü şahıslar tarafından mülk edinilemez. (23.6.1985/18790 S.R.G.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Personelinin Nitelikleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kurumların yönetimi

Madde 37-Her kurum bir müdür tarafından yönetilir. (23.6.1985/18790 S.R.G.)

Okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilköğretim ve orta öğretim okullarına ayrı ayrı müdür atanması esastır. Ancak; aynı kurucuya ait okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulları tek bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen kurumlarda kurum veya kısım için ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Bunun dışında aynı kurucuya ait olup bünyesinde birden fazla kurum bulunduran kurumlara yöneticilik yapma şartlarını haiz bir genel müdür tayin edilebilir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Görevlendirme

Madde 38-Kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerce yürütülür. Bunların çalışmalarına ait izin teklifleri özel öğretim kurumlarının genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerine kurucular, diğer yönetici ve öğretmenleriyle uzman ve usta öğreticilerine genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür ve müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür tarafından yapılır.

Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları ile yabancı uyruklulara (öğretmen, uzman ve usta öğreticilere) çalışma izinleri Bakanlıkça, bunların dışında kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri valilikçe verilir.

Valilikler teklifi yapılan personele Bakanlıkça verilen ön izin belgesini esas alarak çalışma izni verirler.

Kurum müdürlüğü, çalışma izni verilmesi istenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle teklif evrakını kurumun doğrudan bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne teslim eder ve bunlarla ilgili aşağıdaki işlemler yapılır.

a)Çalışma izni Bakanlıkça verilen personel hakkında yapılacak işlemler:

1)Çalışma izni Bakanlıkça verilenlerden çalışma iznine esas olan belgeleri tamam olanlar, milli eğitim müdürlüklerince bir yazı ile görevlerine başlatılır. Bu yazıda personelin göreve başladığı tarih de belirtilir.

2)Evrakı tamam olmayanlar göreve başlatılamaz.

3)Görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı valilik yoluyla Bakanlığa gönderilir.

4)Nitelik ve şartları uygun bulunanlara Bakanlıkça çalışma izni verilir. İzin talebi Bakanlıkça reddedilen personelin görevine tebliğ tarihinden itibaren son verilir.

b)Çalışma izni valilikçe verilen ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler;

1)Evrakı tamam olanlar ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevin başlama tarihinin de belirtildiği bir yazı ile görevlerine başlatılırlar.

2)İlçe milli eğitim müdürlüğünce görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı kaymakamlık yoluyla valiliğe gönderilir.

3)Nitelik ve şartları uygun bulunanlara valilikçe çalışma izni verilir. İzin talebi valilikçe reddedilen personelin görevine tebliğ tarihinden itibaren son verilir.

c)Çalışma izni valilikçe verilen il milli eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler;

1)Evrakı tamam olanlardan nitelik ve şartları uygun bulunanlara valilikçe çalışma izni verilir.

2)Teklifi yapılanlardan valilikçe çalışma izni verilmeyen personel göreve başlatılmaz.

Aynı kurumda görevli iken sözleşmesi yenilenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin görev süreleri valiliklerce uzatılır.

Bu madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılır.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Görevlendirmede aranacak şartlar

Madde 39-Her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak atanacaklarda resmi öğrenim kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar aranır.(7.9.91/20984 S.R.G.)

Altmışbeş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Görevli iken altmışbeş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak bu gibilere valilik izniyle icra mahiyetinde olmamak şartıyla müşavirlik, danışmanlık, personel müdürlüğü veya personel şefliği görevi verilebilir.

İhtiyaç halinde resmi öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla, aylığı karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar, ilgili Bakanlıkların izni ile ücretli ders verilebilir. Öğretmenin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez.

Öğretmenlik, uzman ve usta öğreticilik yapma nitelik ve şartları taşıyan okullar dışındaki kurumlarda görevli diğer devlet memurları kurumlarınca izin verildiği takdirde haftada 8 saati geçmemek üzere özel öğretim kurumlarında ücretli derse girebilirler.

Resmi ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine özel dershanelerde görev verilemez.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Özelliği olan okullarda görevlendirme

Madde 40-Kanun'un:

a)24 üncü maddesinde sözü edilen okullarda görevlendirilecek yönetici ve öğretmenler hakkında aşağıdaki esaslara göre hareket edilir;

1)Okulda takip edilen yabancı dili bilen Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri arasından biri okul müdürünün teklifi, valiliğin onayı ile Bakanlıkça Türk müdür başyardımcısı olarak atanır,

2)Okulda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, benzeri resmî okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir,

3)Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin teklifi ile diğer yöneticiler ise okul müdürü ve Türk müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile Bakanlıkça atanır,

b)25 inci maddesinde sözü edilen okullarda görevlendirilecek yönetici ve öğretmenler hakkında aşağıdaki esaslara göre hareket edilir;

1)Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Kanun hükümlerine göre valiliğin teklifi, Bakanlığın onayı ile en fazla beş yıl süre ile görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, valiliğin görüşü de alınarak Bakanlıkça birer yıllığına uzatılabilir,

2) 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Kanuna göre görevlendirilen öğretmenlerden birisi valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile müdür başyardımcısı olarak atanır,

3)Okulların bir kısmında kültür anlaşmaları gereğince veya mütekabiliyet esasına göre Bakanlıkça evrakı incelenmek ve uygun görülmek kaydıyla yabancı uyruklu öğretmenlere de görev verilebilir,

4)Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, benzeri resmî okullarda öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir,

5)Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin, diğer yönetici ve öğretmenler ise okul müdürü ve müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile Bakanlıkça atanır,

6)Okullarda görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlerin, yeteri kadar Türkçe bilmeleri şarttır. Bakanlık gerek gördüğü takdirde bu öğretmenleri Türkçe'den sınava tâbi tutar.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Yabancı uyruklu öğretmenlerin görevlendirilmesi

Madde 41-Yabancı uyruklu öğretmenlerin kurumlara atanmasında;

a)Özel okullara:

1)Alanında en az dört yıl yüksek öğrenim gördüğüne dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin (diplomasında branşı belirtilmemiş ise ayrıca branşını gösterir belge),

2)Yurt dışından alınan diplomaların, Yüksek Öğretim Kurulu'nca denkliğinin tanındığına dair belgenin,

3)Ülkelerinde öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir "Öğretmenlik Formasyon" belgesinin,

4)Görev alacağı kurumun benzeri kurumlarda en az iki yıl öğretmenlik yaptığını gösterir belgenin,

5)Görevi süresince idâri ve adlî ceza almadığını gösterir belgenin

Türkçe tercümelerinin, noter onaylı örnekleri istenir.

b)Okulların dışındaki kurumlarda:

1)Yukarıdaki şartları taşıyanlar,

2)Alanında yüksek okul mezunu olan yabancı uyruklular

özel öğretim kurumlarında uzman olarak görev alabilirler.

c)Yabancı uyruklu öğretmen ve uzmanlar, Türkiye'de çalışabilmeleri için usulüne göre gerekli izni alırlar.

d)Özel öğretim kurumlarında görevli yabancı uyruklulara, kendi devletlerince kabul edilmiş millî ve dinî günlerinde eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla kurum yöneticilerinin teklifiyle valilikçe izin verilebilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Yöneticilerin nitelikleri

Madde 42-Kurumlara atanacak yöneticilerde:

a)Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

b)Özel okullarda, müdür ve müdür yardımcılığı için; bu okullarda, öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak,

c)Özel dershanelerin müdür ve müdür yardımcılığı için; ilköğretim veya orta öğretim kurumlarında, öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak,

d)Özel kurslarda yöneticilik yapacaklar için Özel Kurslar Tip Yönetmeliği’ndeki koşulları taşımak,

e)Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yöneticilik yapmak için de kurumun faaliyet göstereceği alanların birinde öğretmenlik yapma koşullarını taşımak,

f)Özel eğitim okullarında müdür ve müdür yardımcılığı için, resmî veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan iki yıl öğretmenlik yapmış olmak

koşulları aranır.

Ancak, Kanun’un 5 inci ve 24 üncü maddelerinde sözü edilen özel öğretim kurumlarına yabancı uyruklu müdür de atanabilir.

Özel öğretim kurumlarında aynı dersin veya birbirine yakın olan derslerin öğretimiyle görevli bulunan öğretmenlere zümre başkanı görevlendirilir. Öğretmen sayısı en az üç olan branşlarda müstakil zümre başkanı görevlendirilir. Zümre başkanları özlük haklarında herhangi bir kayba uğratılmadan haftada en çok 10 saat derse girerler.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Genel Müdür

Madde-43 Aynı kurucuya ait olup, bünyesinde birden fazla aynı veya farklı mahiyet veya derecede özel öğretim kurumu bulunan kurumlara, genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

Genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan birini taşıması gereklidir:

a)Yüksek okul mezunu olup kamu veya özel sektörde müdür ya da daha üst düzeyde en az bir yıl görev yapmış olmak.

b)Üniversiteler ve yüksek okullar ile resmî ve özel öğretim kurumlarından birinde akademik görevde çalışmış veya yönetim görevlerinde en az beş yıl yöneticilik yapmış olmak.

c)Mesleği öğretmenlik olup belli bir alanda lisansüstü öğrenim yapmış olmak. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Görev yetki ve sorumluluklar

Madde 44-Kurumlardaki yönetici, öğretmen, uzman, usta öğretici ve diğer görevliler, görev yetki ve sorumlulukları bakımından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim okulları yönetmeliklerindeki ve kendi kurum yönetmeliklerinde belirtilen hükümlere tâbidir. Okullarda, yönetim kurulu, sınıf öğretmenleri kurulu, zümre öğretmenleri kurulu, zümre başkanları kurulu, öğretmenler kurulu, disiplin kurulu, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme kurulu, gibi kurullar ve okul-aile birliği kurularak yönetmeliklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda faaliyet gösterirler. Okullar, kurum yönetmeliklerinde yer vermek şartıyla daha başka kurullar da oluşturabilirler.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Genel Müdür bulunan kurumlarda, müdür yetkili makamlara ve genel müdüre karşı sorumludur.(7.9.91/20984 S.R.G.)

Bakanlık danışmanı

Madde 45-Bakanlıkça özel öğretim kurumlarına, öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlardan;(12.2.1994/21847 S.R.G.)

a)İlköğretim veya orta öğretim okullarında en az beş yıl yöneticilik veya 10 yıl öğretmenlik yapanlardan,(9.9.1999/23811 S.R.G.)

b)En az üç yıl Bakanlık veya ilköğretim müfettişliği görevinde bulunanlardan,

c)En az üç yıl milli eğitim müdürlüğü veya yardımcılığı görevlerinde bulunanlardan, (12.2.1994/21847 S.R.G.)

d)Öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan yüksek okul mezunu Bakanlık merkez teşkilatında çalışanlardan,

uygun görülenler Bakanlık danışmanı olarak görevlendirilirler.(23.06.1985/18790 S.R.G.)

Bakanlık danışmanı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü nezdinde vazife yapar. (12.2.1994/21847 S.R.G.)

Bakanlık danışmanı; her derece ve türdeki kurumlar için ayrı ayrı görevlendirilebileceği gibi gerektiğinde farklı kurumlar için bir veya birkaç danışman birarada görevlendirilebilir. Birden fazla Bakanlık danışmanının bulunduğu illerde en kıdemli olan grup başkanı olur.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Bakanlık danışmanının görevleri

Madde 46-Bakanlık danışmanı, özel öğretim kurumlarındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini takip etmek; bu kurumlar ile Bakanlık ve resmi okullar arasında her türlü koordinasyon ve işbirliğinin yapılmasını sağlamak, kurumların kanun, yönetmelik ve genelgelere göre işleyişinde rehberlik yapmak görevi ile yükümlü olup görev ve yetkileri bakımından Bakanlığa karşı sorumludur.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Aday öğretmenlerin tayini

Madde 47-Aday öğretmen, uzman ve usta öğreticiler özel öğretim kurumlarında bir yıl süre ile görevlendirilir. Bu öğretmen, uzman ve usta öğreticiler, "Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge" hükümlerine göre işlem görürler.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Adaylığı kaldırılan öğretmen, uzman ve usta öğretici asaleten bu göreve tayin edilir. Adaylığı kalkmış olan öğretmen, uzman ve usta öğreticiler resmi ve özel öğretim kurumlarında görev aldıkları takdirde aday muamelesi görmezler.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Okul statüsünde olmayan özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek aday öğretmenler, o kurumda girmekle yükümlü bulundukları haftada azami 20 ders saatinin dışında kalan zamanlarında, millî eğitim müdürlüklerince gösterilecek okullarda adaylık süresini usulüne uygun şekilde tamamlarlar.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

İlköğretim okullarında branş öğretmenliği

Madde 48-İlköğretim okullarının 4 üncü sınıfından itibaren branş öğretmenleri atanabilir.

İlköğretim seviyesinde öğrenim veren özel dershanelerde de branş öğretmenlerinin atamaları aynı şekilde yapılabilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Uzman ve usta öğreticiler

Madde 49-Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumundan mezun öğretmen bulunmaması halinde dersin özelliğine göre uzman ve usta öğreticiler görevlendirilebilir.

Kız meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları özel okul öncesi eğitim kurumlarında usta öğretici olarak görevlendirilebilirler.

Uzman ve usta öğreticiler tayin şartları, seçimi, görev ve sorumlulukları hakkında özel öğretim kurumlarıyla ilgili yönetmelik, yönerge ve kurum yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan hallerde "Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Görevlendirilecek personelden istenecek belgeler

Madde 50-Özel öğretim kurumlarında görev alacak öğretmen, uzman ve usta öğreticilere Bakanlıkça ön izin belgesi verilir. Valilikler ön izin belgesinde yer alan göreve göre ilgili personele çalışma izni verir. Ön izin belgesi için başvuru, ilgili kurum müdürlüğü tarafından doğrudan Bakanlığa yapılır.

a)Özel öğretim kurumlarında görev alacak elemanlara, ön izin belgesi verilirken aşağıdaki belgeler istenir:

1)Ön izin belgesi istek yazısı,

2)Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin noter onaylı örneği,

3)Diplomada branşı belli olmayanlar için, aldığı dersleri gösteren transkriptin noter onaylı örneği,

4)Usta öğretici olarak görev alacakların; diploma ile transkriptinin veya sertifikasının noter onaylı örneği, motorlu taşıt sürücü kurslarında görev alacaklar için ayrıca noter onaylı sürücü belgesi örneği,

5)Öğretmen olarak ön izin belgesi alacaklardan pedagojik formasyon belgesi veya öğretmenlik görevi yaptığını belirten fiili hizmet belgesi,

b)Özel öğretim kurumlarında görev alacak elemanlara çalışma izni verilirken aşağıdaki belgeler istenir:

1)Teklif formu,

2)İş sözleşmesi,

3)Sabıka kaydına rastlanmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığı yazısının aslı,

4)Sağlık raporu,

5)Adaylığının kaldırıldığına dair belge (İlk defa görev alacaklar hariç),

6)Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında öğretmen, uzman veya usta öğretici olarak çalışmış olanlardan, en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge ile fiili hizmet cetveli,

7)Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi veya noter onaylı örneği (Çalışma izni valilikçe verilenlerde),

8)Diploma veya diploma yerine geçen belgenin noter onaylı örneği ile diplomada branşı belli olmayanlar için aldığı dersleri gösteren transkriptin noter onaylı örneği,

9)Öğretmen olarak görevlendirileceklerden pedagojik formasyon belgesinin noter onaylı örneği,

10)Yabancı uyruklulardan dış temsilciliklerimizden alınan çalışma vizesinin noter onaylı örneği,

11)Yabancı uyruklu öğretmenlerin pasaportundaki çalışma vizesine dair sayfanın onaylı örneği,

12)Nüfus cüzdanı örneği,

13)İkâmet belgesi.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Ek görev

Madde 51-Resmi veya özel öğretim kurumlarında öğretmen, uzman veya usta öğretici olarak görev yapmakta iken başka bir kurumda görev almak isteyenlere çalışma izinleri valilikçe verilir. Bunlardan;

a)Teklif yazısı

b)Sözleşme,

c)Çalışmakta olduğu kurumlarca verilecek muvafakat belgesi, (Bu belgede maaş karşılığı ve ücretle girdiği ders saati sayıları belirtilecektir.)

belgeleri istenir.

Herhangi bir öğretim kurumunda görevli olmayanlarla, resmi veya özel öğretim kurumunda görevli olmasına rağmen branşı haricinde ders saati ücretli öğretmen, uzman veya usta öğretici olarak görev almak isteyenlerden ayrıca Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği istenir.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Bir özel öğretim kurumunda görevli olan öğretmen, uzman ve usta öğreticiye başka bir özel öğretim kurumunda ders saati ücretli ek görev verilebilir. Görev yaptığı il dışında başka bir ilde ders ücretli ek görev verilebilmesi için, görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğünden alınmış, o ilde girdiği ders saati sayısının da belirtildiği muvafakat belgesi istenir.

Özel öğretim kurumlarında görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday olarak çalışan personele bir başka kurumda, resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine de özel dershanelerde ders saati ücretli olarak ek görev verilemez.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Çalışma izninin kaldırılması ve göreve son verme

Madde 52-İki ayrı teftiş raporuyla başarısızlığı tesbit edilen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile hizmete devamında mahzur görülen kurum personelinin çalışma izinleri, bu izni veren merciler tarafından kaldırılır ve görevlerine son verillir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Sözleşme

Madde 53--Sözleşmeler Bakanlıkça hazırlanan sözleşme formu esas alınmak üzere yapılır. Sözleşmeler en az iki nüsha düzenlenerek, bir nüshası işveren tarafından görevlendirilen kişiye verilir.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Sözleşmede bulunmaması gereken hükümler

Madde 54-Sözleşmelerde, ilgilinin mecburi veya mecburi olmayan durumlarda sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkanlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyecek hükümler bulunamaz.

Sözleşmelerde görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık ücreti, diğer ödenekler, ders saati başına verilecek ücret tutarı, terfi süreleriyle zam oranları, sözleşmenin kaldırılması ve uzatılması şartları belirtilir. Sözleşmelerde ödenecek ücretler ayrı sütunlar halinde yazılabileceği gibi, genel toplam olarak da belirtilebilir. Diğer şartlar sözleşmenin özel bölümüne yazılır.

Özel öğretim kurumlarında görevli personelden Kanun'un 33 üncü maddesi kapsamı dışında kalanlara verilecek aylık ücret asgari ücretten az olamaz.

Sözleşmelerde yer alan okutulacak haftalık ders saati,

a)Özel okullarda dengi resmi okul öğretmenlerinin okutmakla yükümlü bulundukları,

b)Özel dershanelerde (20-20),

c)Özel Kurslarda ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde (20-20),(9.9.1999/23811 S.R.G.)

ders saati sayısını geçmez. Kurumun yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerinin okuttukları ders saatlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde bununla ilgili ders ve ücret çizelgelerinde yapılan değişikliklerle yeni sözleşmeler valiliğe bildirilir(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Sözleşmede özel şartlar ve hükümler

Madde 55-Mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sözleşme formuna isteğe bağlı özel şart ve hükümler konulabilir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

İşten ayrılma

Madde 56-Sözleşme süresi bitmeden evvel görevinden ayrılmak isteyen personel, İş Kanunu'nun ilgili hükümleri mucibince Kanunun öngördüğü süre içinde işverene yazılı olarak bildirmek suretiyle görevinden ayrılabilir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Görevinden ayrılan müdürün yerine gerekli nitelik ve şartları taşıyan bir müdürün teklifi derhal yapılır. Yeni müdür görevine başlamadan eski müdür görevinden ayrılamaz.

Zaruri sebeplerle müdürlük makamının boşalması halinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz bir kişi valilikçe müdürlüğe vekaleten görevlendirilir. Vekalet süresi 3 aydan fazla olamaz.

Görevinden ayrılan idareci öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin görevlerinden ayrılışları en geç 1 ay içerisinde milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. İllerde valilik, ilçelerde kaymakamlık oluru ile ilgililerin ayrılış sebeplerine uygun görevinden ayrılış veya ayrılmış sayılma onayları alınır. Görevinden ayrılan veya ayrılmış sayılan personelin durumunu milli eğitim müdürlüğüne bildirmeyen kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılır.

Bu maddede belirtilen hükümlere aykırı olarak görevinden ayrılanlara bir yıl özel öğretim kurumlarında görev verilmez.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Sicil Kayıtları

Madde 57-Özel öğretim kurumlarının kadrolu idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticileriyle aday öğretmen, uzman ve usta öğreticilerinin özlük dosyası ve sicil kayıtları il milli eğitim müdürlüklerince tutulur. Bir ilde görevli iken başka bir ildeki özel öğretim kurumlarında görev alan personelin sicil kayıtlarıyla özlük dosyası bir önceki il milli eğitim müdürlüğünden ayrılışıyla beraber istenir.

Özel Öğretim kurumlarında görevlendirilen personelin sicil raporları il milli eğitim müdürlüğünce değerlendirilir. Sicili yetersiz olanların durumları Bakanlığa bildirilir.(20.8.93/21674 S.R.G.)

Kısa süreli görevlendirme

Madde 58-Valilikçe uygun görülen mazeretleri dolayısıyla bir yıldan daha az bir süre için görevinden ayrılmak zorunda kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin yerine bu süre için sözleşme ile ücretli öğretmen, uzman ve usta öğretici görevlendirilebilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Sınıf geçme, sınavlar ve öğretim programları

Madde 59-Özel öğretim kurumlarında ders-sınıf geçme ve sınavlar ile eğitim ve öğretim işleri resmi benzeri okullarda uygulanan ilgili Yönetmeliklere ve öğretim programlarına, özel kurslarda ise Tip Yönetmeliğine göre yapılır.

Özel okullarda, dengi ve benzeri resmi kurumlarda okutulmayan seçmeli dersler ile değişik programlar için kurumlar ayrı bir öğretim programı yaparlar.

Resmi benzeri olmayan okullar kendi bünyelerine uygun Yönetmelik ve öğretim programları hazırlarlar.

Bakanlıkça hazırlanmış Tip Yönetmeliği ve Öğretim programı bulunmayan özel öğretim kurumları kendi bünyelerine uygun Yönetmelik ve Öğretim programlarını hazırlarlar.

Özel okullar kendi bünyelerine uygun kurum Yönetmeliklerini hazırlarlar.

Bu Yönetmelik ve programlar Bakanlığın izninden sonra uygulanır.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Yabancıların açtığı okulların öğretim programları ve kitaplar

Madde 60-Yabancılar tarafından açılmış bulunan okullarda, seviyesine göre resmi okullarda okutulan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin uygulanması esastır. Ancak bu okullarda Bakanlıkça onaylanmak kaydıyla geliştirilmiş programlar ve bu programlara paralel olarak seçilmiş kitaplar okutulabilir.

Kurumların, okullar için Bakanlıkça listeleri yayımlanan ders ve yardımcı ders kitapları ile ders araçları dışında kalan kitap ve araçları kullanabilmeleri Bakanlığın iznine bağlıdır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Öğretim dili

Madde 61-Özel öğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe'dir. Türkçe'den başka bir dille öğretim yapılmasına izin verilmiş bulunan mevcut okullar kendi statüleri içinde öğretime devam ederler. Ancak, yabancı çocukların devam edeceği milletlerarası okullar bu hükmün dışındadır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Eğitici faaliyetler

Madde 62-Özel okullardaki eğitici faaliyetler ile özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin etüt saatleri dışındaki faaliyetleri, eğitici faaliyetlerle ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

İntibak programları

Madde 63-Yurt dışından gelen çocukların Türk Milli Eğitim Sistemine intibak edebilmeleri ve Türkçelerini geliştirebilmeleri için özel okulların bünyelerinde Türkçe hazırlık sınıfı açılabilir. Bu sınıflarda uygulanacak program, kullanılacak kitap ve haftalık ders dağıtım çizelgeleri okullarca hazırlanır, Bakanlığın onayından sonra uygulamaya konulur.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Lozan Antlaşmasına göre açılan okulların işleyişi

Madde 64-Lozan Antlaşmasına göre mevcudiyeti tanınan okullarda seviyesine göre resmi okullarda okutulan dersler ve öğretim programı ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin uygulanması esastır.

Bu okullarda ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamalar da dikkate alınarak derslerden hangilerinin öğretiminin Türkçe'den başka bir dille yapılabileceği Bakanlıkça kararlaştırılır. Bu derslerin çeşitlerinde ve programlarında yine aynı yoldan değişiklik yapılabilir.

Türkçe'den başka bir dilin öğretimi için izin verilen derslere ayrılacak haftalık ders saatine mukabil Türkçe okutulacak derslerin saati ve sayısı Bakanlıkça tesbit edilir.

Bu okullarda sadece kendi azınlıklarına mensup T.C. uyruklu öğrenciler okuyabilir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Kayıt-Kabul

Madde 65-Okul öncesi eğitim ve ilköğretim okullarında öğrenci kayıt ve nakillerinin resmî okullardaki şartlara göre yapılması esastır. Ancak, anaokulu ve ilköğretim okulunun aynı kurucuya ait olması hâlinde, istekli anaokulu öğrencileri, doğrudan anasınıfına veya ilköğretim okulu birinci sınıfına, anasınıfı öğrencileri de doğrudan ilköğretim okuluna kaydedilirler.

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulu birinci sınıfa alınacak öğrenciler, aday kayıt sistemine göre alınır. Aday kaydı ile başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı aşarsa, noter huzurunda çekilen kur'a ile öğrencinin kesin kaydı yapılır. Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okulu birinci sınıflarına öğrenci alımında hiç bir surette sınav yapılmaz.

Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde en az bir anasınıfı şubesi açılması zorunludur. Bu şubenin veya açılabilecek diğer şubelerin her birinin öğrenci sayısı ilköğretim okulu birinci sınıfındaki bir şubenin öğrenci sayısından çok olamaz.

Özel orta öğretim okullarından hazırlık sınıfı bulunanların hazırlık sınıfına, bulunmayanların birinci sınıflarına öğrenci kaydı, okulların Bakanlıkça onaylanan kurum yönetmeliklerinde tespit ettikleri usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.

Özel orta öğretim okullarının hazırlık sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin, orta öğretim okulunun birinci sınıfındaki dersleri izleyebilecek seviyede olup olmadığı, velinin yazılı beyanı alınarak okulların açıldığı ilk iki hafta içinde okulca seviye tespit sınavı yapılmak suretiyle belirlenir. Bu sınavda en az 2.00 alan öğrenciler başarılı sayılarak orta öğretim okulunun birinci sınıfına devam ettirilirler.

Milletlerarası öğretim kurumlarına devam edecek öğrencilerle ilgili şartlar Bakanlıkça tespit edilir.

Öğrenci etüt eğitim merkezinin hitap ettiği öğrenci seviyesine göre varsa benzeri resmî kurumlardaki kayıt-kabul şartları, yoksa kendi özel yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel kurs ve dershanelerin öğrenci kayıtları kendi özel yönetmelikleri hükümlerine göre yapılır.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

Kurs ve dershaneye devam edecekler

Madde 66-Kurs ve dershanelere, ilköğretim ve orta öğretim okullarında okuyan, ayrılan veya mezun olan öğrenciler devam edebilirler. İlköğretim çağında olup, ilköğretim okuluna devam etmeyen öğrenciler özel kurslara ve dershanelere alınmazlar.

İlköğrenimini zamanında yapamayan ilköğretim çağı dışında kalan yetişkinler, ilköğretim okulu bitirme sınavına giriyorlarsa veya bu konudaki yaygın eğitim kurumlarına devam ediyorlarsa bu durumu belgelendirdikleri takdirde dershanelere kabul edilirler. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Dershane ve kurslarda öğrenciler yaş, tahsil seviyelerine ve derecelerine göre gruplandırılır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Merkezi sınav sistemi

Madde 67-Hazırlık sınıfı öğrencilerini sınavla seçecek okul sayısı bulundukları yerde birden fazla olduğu takdirde giriş sınavları ortak yapılır. Ortak yapılacak sınav için o döneme mahsus olmak üzere "Sınav Yürütme Kurulu" oluşturulur. Kurul; kurum temsilcileri arasından seçilecek üç ila yedi üye ile velileri temsilen en az bir kişiden meydana gelir ve milli eğitim müdürlüğünün koordinatörlüğünde çalışır. Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girer.

Ortak yapılacak sınava o ilin dışındaki sınavla öğrenci alacak diğer okullar da katılabilir.

Sınav Yürütme Kurulu:

a)Sınavla ilgili esasları tespit etmek,

b)Sınavın güvenli bir ortam içerisinde yapılmasını sağlamak,

c)Kayıt kabulle ilgili esasları ve kullanılacak matbu evrakı tespit ederek uygulatmak,

ile görevlidir.

Kanun, Yönetmelik, Bakanlık emirleri ile sınav yürütme kurulunun tespit edeceği ve Bakanlıkça onaylanan yönerge ve kılavuzda belirtilen kurallara aykırı hareket eden okullar hakkında işlem yapılır. Ayrıca bu okullar bir sonraki yıl ortak sınav sistemine dahil edilmez.

Ortak sınava katıldığı halde kayıt dönemi sonunda tespit edilen orandan fazla kontenjan açığı kalan okullar sınav sistemine katılamazlar.

Sınav sisteminden çıkarılan okullar bir yıl sistem dışı kaldıktan sonra sınav sistemine girmek için müracaat edebilirler.(7.9.91/20984 S.G.R.)

Öğrenci nakilleri

Madde 68-Yurt dışından ve resmî okullardan özel okullara yapılacak nakillerde başvuru, öğrencinin okumak istediği özel okul müdürlüğüne yapılır.

Özel orta öğretim okulları arasındaki nakillerde başvuru, veli tarafından öğrencinin okuduğu okula yapılır. Okul müdürlüğü öğrencinin mazeretini gösteren belge ile birlikte, davranış notunu ve yıl sonu başarı ortalamasını nakletmek istediği okul müdürlüğüne gönderir. Alınacak olumlu yazı üzerine tasdikname düzenlenerek nakil işlemi yapılır.

Özel ilköğretim okulları arasındaki nakiller resmî okulların mevzuatına göre yapılır.

Öğrenci nakilleri, aday kayıt sistemine göre yapılır. Başvuranların sayısı, o sınıfa ait kontenjanı aşarsa aşağıda belirtilen esaslardan birinin yer aldığı Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğine göre yapılır.

a)Noter huzurunda çekilen kur'a sonucuna göre öğrencinin kesin kaydı yapılır.

b)Öğrencilerin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden, kurum yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yapılacak sınav sonucundaki sıralama ile öğrencinin kesin kaydı yapılır.

c)Başvuru tarihi sırasına göre öğrencinin kesin kaydı yapılır.

Resmî okullardan özel okullara nakiller, özel okulların mevzuatına göre yapılır. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Hazırlık sınıflarında nakil

Madde 69-Özel orta öğretim okullarının hazırlık sınıfları arasındaki nakiller resmî okulların mevzuatına göre yapılır.

Naklen gidilecek özel okulun hazırlık sınıfının öğretim süresinin iki yıl olması hâlinde, okulda okutulan yabancı dilden yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre öğrenci, seviyesine uygun hazırlık sınıfına kabul edilir. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Resmî okullara nakil

Madde 70-Özel okullardan sınavla öğrenci alan okullar dışındaki resmî okullara yapılacak nakillerde gidilen okulun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Özel okulda okurken resmî bir okula naklen giden öğrenci, aynı kanaat dönemi içerisinde eski okulunda takip edilen öğretim programına uygun herhangi bir özel okula geçebilir. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Nakil zamanı ve kontenjan

Madde 71-Özel okullar arasında öğrenci nakli her yıl ders kesiminde başlar, yeni öğretim yılının başlamasına 15 gün kalıncaya kadar devam eder.

Ancak, genel nakillerin bitiminden sonra zorunlu nedenlerden dolayı,

a)Öğrencinin resmî sağlık kurullarından alacağı rapora,

b)Öğrenci velisinin görevi, işi veya ikametgâhı dolayısıyla yerini değiştirmesi halinde resmî makamlardan alacağı belgelere

dayanılarak genel sınav tarihleri dışında kontenjan dahilinde ve kurum yönetmeliğinin kayıt kabul şartlarına uyması koşuluyla öğrenci nakli yapılabilir.

Nakil işlemleri, her yıl açıklanan çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde okul müdürünün başkanlığında, diğer yönetici ve öğretmenlerden kurulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır.

Özel okullar arasında öğrenci nakli yapılabilmesi için naklen gidilmek istenen okulun kontenjanının ve kurum yönetmeliğinin kayıt kabul şartlarının uygun olması gereklidir.

Yurt dışındaki resmî görevlerinden dolayı tedhiş ve suikaste uğrayanların çocukları kontenjana bakılmaksızın doğrudan istedikleri okula kaydedilirler.

Yurt içindeki özel okullarda okuyan öğrencilerden, velisinin resmî görevinden dolayı şehit olması halinde, bu öğrencilerin nakilleri, statülerine uygun istedikleri okula yapılır. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Nakil esasları

Madde 72-Özel okullar arasındaki genel öğrenci nakillerinde velinin yazılı başvurusu yeterli mazeret sayılır.

Özel fen liseleri arasında, sınıf ve genel kontenjanı aşmama şartına ve okul yönetmeliğinin kayıt kabul şartlarına uymak kaydıyla öğrenci nakli yapılır.

Naklen gelen öğrencilerden, ayrıldığı okulda okuduğu esas yabancı dilden farklı bir yabancı dile geçmek ve öğrenimlerine bu yeni yabancı dille devam etmek isteyenler velilerinin yazılı başvurusu üzerine, öğrenim görmek istedikleri yabancı dilden seviye sınavına alınırlar. Seviye sınavları yazılı sınav esaslarına göre yapılır. Sınavı başaran öğrenciler öğrenimlerine bu yabancı dille devam ederler.

Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan özel okulların, resmî veya özel diğer okullardan, yabancı dil ve öğretimi yabancı dille yapılan derslerden seviye tespit sınavı yapılarak belirlenecek denk sınıflarına naklen öğrenci alınabilir. Kontenjanın ve seviyenin uygun olmaması hâlinde öğrenci velisinin izni ile bir alt sınıfa da kayıt yapılabilir. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

BEŞİNCİ BÖLÜM

En az Ödenmiş Sermaye ve Diğer Mali Teminat

Mali teminat

Madde 73-Kurum açacak gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler açacakları her kurum için, EK:VI tabloda belirtilen miktardaki teminatı vermek zorundadırlar.

Öğrenci kontenjanı 300'ün altında olan kurumlar için 301 öğrenci var kabul edilerek teminat miktarı EK:VI tabloda belirtildiği gibi hesaplanır. Bu kabul, 301 öğrenci kontenjanı verildiği anlamına gelmez.

Özel öğretim kurumlarından, türlerine göre EK:VI tabloda belirtilen miktar kadar Türk Lirası karşılığı teminat istenir.

Kurumun ödeyeceği malî teminat miktarı, özel öğretim kurumunun her bir türü için belirtilen malî teminat kat sayısının, öğrenci sayısı ve memur maaş kat sayısı ile çarpımı neticesinde bulunur.

Bakanlık, malî teminat miktarını beş misline kadar yükseltmeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ile birinci sıradan taşınmaz mal ipoteği teminat olarak kabul edilir. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Sermaye şartı

Madde 74-Açılacak kurumların en az ödenmiş sermayeleri, açılış sırasında kurucuların gösterecekleri 73 üncü maddedeki teminat miktarlarının %50'sinden az olamaz. Kurucu bu şartı açacağı her kurum için ayrı ayrı yerine getirmek zorundadır. En az ödenmiş sermaye miktarlarını, teminat miktarlarına kadar yükseltmeye Bakanlık yetkilidir. (23.6.1985/18790 S.R.G.)

Kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak kurumlar ile kamu yararına çalışan tüzel kişiler tarafından açılacak kurumlar için kuruculardan, 73 üncü maddede belirtilen teminat miktarlarının % 50 si alınabilir. Bu konularda karar vermeye Bakanlık yetkilidir. (15.2.1997/22906 S.R.G.)

En az ödenmiş sermaye tespiti

Madde 75-Özel hukuk tüzel kişileri tarafından sermaye olarak konulan taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin hesaplanmasında, bilançolarında eğitime ayrılan bölümde ödenmiş sermayelerini gösteren miktar esas alınır.

Gerçek kişiler tarafından sermaye olarak konulan taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin hesaplanmasında, ticaret mahkemesince tespit olunacak bedel esas alınır.

Tüzel kişilerin istemeleri hâlinde sermaye olarak konulan taşınır ve taşınmaz malların değerini ticaret mahkemelerine tespit ettirebilirler. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Kurum sermayesinin incelenmesi ve takibi

Madde 76-Kurumun sermayesinin, kurumun amacına uygun olarak işletmeye yeterli olup olmadığı, bu Yönetmeliğin aradığı asgari seviyenin altına düşüp düşmediği hususu Bakanlık tarafından, kurumun Bakanlıkça hazırlanan forma göre yılda bir vereceği mali raporla takip edilir.

Bakanlık bu raporları yeterli bulmazsa kurumun kayıtlarını yerinde inceletebilir. (7.9.91/20984 S.R.G.)

Teminatın yenilenmesi veya kaldırılması

Madde 77- Valilikçe malî teminatların kaldırılmasıyla ilgili olarak en az üç kişilik bir komisyon kurulur. Komisyon, öğretime başlama izni üzerinden bir takvim yılı geçmiş olan özel öğretim kurumlarının malî teminatlarını kaldırmak üzere, iki ayda bir toplanıp aşağıdaki esaslara göre değerlendirme yapar .

a)Kurumun açılışı sırasında gösterilen en az ödenmiş sermayenin korunup korunmadığı,

b)Ticarî itibarı,

c)Gelir, gider, borç ve alacakları ile malî durumu,

d)Halen kayıtlı olan ve devam eden öğrenci sayısı ile bunlardan ücretsiz öğrenim görenlerin miktarı,

e)Kurumun eğitimle ilgili yeni yatırımları, ilâve edilen bina, her türlü tesis, sınıf, laboratuvar, kütüphane ve benzeri ile mevcutlarına eklenen eğitim-öğretimle ilgili araç gereci

konularında yapılan inceleme sonucu, rapor düzenlenerek Bakanlığa gönderilir. Bakanlık malî teminatı kaldırabilir veya yeniden isteyebilir.

Malî teminatı kaldırılan veya iade edilmiş olan kurumlardan gerekli görülmesi hâlinde Bakanlıkça yeniden malî teminat istenebilir. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

ALTINCI BÖLÜM

Sosyal Tesis ve Teçhizat

İdari bölümler

Madde 78-Özel öğretim kurumu binalarının yönetim bölümlerinde kurumun özelliğine ve görevli yönetici personele göre aşağıdaki kısımlar bulunur:

a)Atatürk köşesi,

b)Kurucu veya kurucu temsilcisi odası,

c)Genel müdür odası,

d)Genel müdür yardımcısı odası,

e)Müdür odası,

f)Müdür yardımcıları odası,

g)Öğretmenler odası,

h)Rehberlik servisi odası,

ı)Sosyal hizmet uzmanı, psikolog odası,

i)Büro hizmetleri odası,

j)Arşiv, dosya odası ve depo,

k)Ambar,

l)Misafir odası,

m)Yardımcı hizmetliler odası,

n)Teksir-fotokopi ve diğer eğitim araçları odası. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Diğer bölümler

Madde 79-Özel öğretim kurumlarında yönetim bölümleri dışında kurumun özelliğine göre aşağıdaki bölümler bulunur.

a)Okul öncesi eğitim kurumlarında;

1)Oyun odası,

2)Uyku odası (ana okullarında isteğe bağlı),

3)Yemek odası,

4)Doktor bölümü sağlık odası,

5)Mutfak,

6)Sosyal hizmet uzmanı, Psikolog odası,

7)Oyun bahçesi,

8)Hizmetli odası,

9)Büro Hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

10)Depo ve ambar,

11)Çocuk bakıcı odası,

12)Yeteri kadar lâvabo ile tuvalet ve pisuvar.

b)İlköğretim ve orta öğretim okullarında;

1)Zorunlu ve seçmeli derslere yetecek sayıda derslik,

2)Öğretmenler odası,

3)Ana sınıfı dersliği,

4)Rehberlik servisi odası,

5)Beden Eğitimi salonu,

6)Laboratuvar,

7)Kütüphane,

8)Doktor bölümü sağlık odası,

9)Müzik dersliği,

10)Resim dersliği,

11)İşlik,

12)Oyun bahçesi,

13)Kantin,

14)Kapalı spor salonu,

15)Yemekhane,

16)Yatakhane,

17)Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

18)Yardımcı hizmetliler odası,

19)Çok amaçlı salon,

20)Mutfak,

21)Depo ve ambar,

22)Yeteri kadar lâvabo ile tuvalet ve pisuvar,

23)Misafir odası.

Mesleki ve teknik lise binalarında; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının ilgili kısımlarına ek olarak, okulların özelliklerine göre uygulama derslikleri de bulunur.

Fen lisesi binalarında; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının ilgili kısımlarına ek olarak, özel araştırma odaları da bulunur.

c)Özel dershanelerde;

1)Derslik (en az 3),

2)Laboratuvar (isteğe bağlı),

3)Kitaplık,

4)Öğretmenler odası,

5)Rehberlik, ölçme değerlendirme odası,

6)Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

7)Yeteri kadar lâvabo ile tuvalet ve pisuvar,

8)Yardımcı hizmetler odası,

9)Kantin.

d)Özel kurslarda;

1)Derslik,

2)Öğretmenler odası,

3)Laboratuvar (kursun özelliğine göre)

4)Uygulama dersliği,

5)Büro hizmetleri arşiv ve dosya odası,

6)Kitaplık,

7)Kantin,

8)Yeteri kadar lâvabo ile tuvalet ve pisuvar.

e)Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde;

1)Derslik (en az 2),

2)Öğretmenler odası,

3)Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

4)Kantin,

5)Kütüphane,

6)Yeteri kadar lâvabo ile tuvalet ve pisuvar,

7)Uygulanacak etkinliğe göre; çok amaçlı salon, beden eğitimi salonu, kapalı spor salonu, resim atölyesi, müzik salonu veya uygulama dersliği.

Yukarıda belirtilen kısımlara ait araç-gereçler, Özel Öğretim Kuramlarına Ait Standartlar Yönergesi’nde düzenlenir. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Esaslar

Madde 80-Özel öğretim kurumlarının tür ve çeşitlerine göre, binalarda bulunan bölümlerin standartları ile ilgili esaslar Bakanlıkça tesbit edilerek ilgili kurumlara bildirilir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Özel öğretim kurumlarının yönetici odaları, kurucu odası, derslik, laboratuvar, yemekhane, kantin ve spor salonu gibi kurumun her türlü bina, tesis ve kampüsünde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler, diğer personel ile öğrenciler hakkında; 7/12/1981 tarihli ve 17537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Araç-gereç

Madde 81-Kurumlarda ihtiyacı karşılayacak sayıda tefriş edilmiş oda, salon ve yeterli araç-gereç bulunur.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Bu araç-gereçlerin Bakanlık Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca resmi okullara gönderilen takım-araçlarla uygunluğu sağlanır. Bunların sayıları ve nitelikleri ihtiyaca, gelişen eğitim teknolojisi, program ve metodlara göre gereken ilaveler, düzenlemeler yapılmak suretiyle Bakanlıkça tespit edilerek listeler halinde ilgili kurumlara gönderilir. (7.9.91/20984 S.R.G.)

Laboratuvar

Madde 82-Fen liselerinde; öğrencilerin ileri derecede araştırma yapabilmesi için fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları kurulur.

Ayrıca, elektronik, yabancı dil laboratuvarları ile resim ve teknik atölyeleri de bulundurulur.

İmkanları müsait olduğu takdirde, bilgisayar laboratuvarları da kurulabilir.(23.6.1985/18790)

Öğrenci sayıları

Madde 83-Öğrenci sayısı; okul öncesi eğitim sınıflarında 25, ilköğretim okulu sınıflarında ve hazırlık sınıflarında 36, diğer sınıflarda 40, özel eğitim sınıflarında 12, fen liseleri sınıflarında 24 öğrenciyi aşamaz.

Kurs, dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerindeki bir dersliğe düşen öğrenci sayısı en fazla 30’dur. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Pansiyonlu okullar

Madde 84-Yatılı pansiyonlu okullarda; yemekhane, nöbetçi öğretmen odası, kız ve erkekler için ayrı ayrı hamam ve yatakhane bulunur.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Kütüphane

Madde 85-Kütüphane; gürültüden uzak, kontrolü çabuk yapılabilen bir yerde olmalıdır.

Kütüphanede;

a)Kütüphane ile doğrudan irtibatlı kütüphane odası,

b)4-6'şar kişilik masalar, duvarlarda kitap rafları, kart katolokları sirkülasyon bankası ve salon sorumlu yeri bulunan okuma salonu,

c)10.000-15.000 ciltlik kapasiteli ve okuma salonu ile doğrudan irtibatlı kitap deposu bulunur.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Özel Öğretim Kurumları Civarındaki İçkili Yerlerle Kahvehanelerin Tasfiyesi

Aynı yönetmeliğin 86 ıncı, 87 inci, 88 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.(7.9.91/20984 S.R.G.)

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Teftiş Denetim ve Soruşturma

Teftiş

Madde 89-Özel ilköğretim okulu, ilköğretim seviyesindeki program uygulayan özel dershane, öğrenci etüt eğitim merkezi ve özel kursların teftişi ilköğretim müfettişlerince, orta öğretim ve dengi program uygulayan özel öğretim kurumlarının genel teftişi ise Bakanlık müfettişlerince yapılır. Özel öğretim kurumları, öğretime başladıkları yıl içinde genel teftişe tâbi tutulurlar. Kurumların genel denetimleri sırasında yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin ders teftişleri de yapılır. Teftiş sonucunda düzenlenen raporların bir sureti Bakanlığa gönderilir. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Denetimlerde kurumların bünyelerine göre bilirkişi kullanılabilir. Bu bilirkişilerin tesbiti nitelik ve şartları, çalışma usulleri Bakanlıkça belirlenir.(7.9.91/20984 S.R.G.)

Tüzel kişiliği haiz kuruluşların denetimi

Madde 90- Amaç ve faaliyetleri arasında özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan tüzel kişilerin her çeşit işlem, karar, faaliyet ve evrakını, ilgili diğer makamların denetim hakları saklı kalmak kaydı ile teftiş ve denetlemeye Bakanlık yetkilidir. Tüzel kişiler genel kurul toplantı tarihlerini en az bir hafta önceden Bakanlığa yazılı olarak bildirirler. Bakanlıkça gerek görüldüğü taktirde genel kurul çalışmalarını takip etmek üzere bir temsilci gönderilir. (15.2.1997/22906 S.R.G.)

İşten el çektirme

Madde 91-Kurumların teftişi sırasında, lüzum ve zaruret görülen durumlarda, o kurumun müdür ve öğretmenlerine işten el çektirilebilir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

İşten el çektirmede alınacak tedbirler

Madde 92-İşten el çektirmede hizmetin aksamaması için aşağıdaki tedbirler alınır.

a)İşten el çektirilen müdürün yerine, kurumun müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısı bulunmadığı takdirde diğer müdür yardımcılarından biri veya kurucunun Bakanlığın onayıyla görevlendireceği yahut Bakanlığın kurucunun görüşünü gözönünde bulundurmak suretiyle şartları taşıyan bir kimse geçici olarak görevlendirilir.

Müdüre vekalet eden veya yerine geçici olarak görevlendirilen kimseye işten el çektirilen müdürün sözleşmesinde yazılı müdürlük ücretinin yarısı kurucu tarafından ödenir. Görevlendirilen kişi kurum dışından ise; bu ücretten daha fazlası verilebilir.

b)İşten el çektirilen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına ait idari görevler, ücret söz konusu olmaksızın diğer müdür yardımcıları tarafından yapılır.

c)İşten el çektirilen öğretmenlerin açık kalan dersleri için bu yönetmeliğin 58 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.(23.6.1985/18790 S.R.G.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Tip yönetmelik

Madde 93--Okullar dışında kalan özel öğretim kurumları hakkında bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça tip yönetmelikler hazırlanır.

Hazırlanan tip yönetmeliklere göre açılacak okullar dışındaki özel öğretim kurumu kendi iç yönetmeliğini düzenler ve Valilik onayından sonra uygulamaya koyar.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Okul dışından bitirme

Madde 94-Özel okullarda okul dışından bitirme sınavları yapılamaz.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Uygulanacak diğer mevzuat

Madde 95-Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda resmi benzeri kurumların yönetmelikleri uygulanır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Ek Madde 1- Kamu kurum ve kuruluşları, resmî veya özel öğretim kurumları, gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sürekli ve düzenli olarak yürütülmek amacıyla veya geçici, dönemlik, mevsimlik olmak üzere düzenlenecek eğitim etkinlikleri ile ilgili olarak bağlı bulundukları il birimleri aracılığıyla ve mevzuat doğrultusunda gerekli izinler alınır.

Sözü edilen eğitim etkinlikleri için izin isteğinde bulunanların başvuruları;

a)Başvuruda belirtilen etkinliğin, kurumun görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanına girip girmediği ve kuruluş amaçları arasında bulunup bulunmadığı,

b)Etkinlikte bulunulacak yerin elverişli şartları taşıyıp taşımadığı ve yangına karşı gerekli önlemlerin alınmış olup olmadığı,

c)Araç - gereç ve diğer donatımın, etkinliğin amacını gerçekleştirmede uygun ve yeterli bulunup bulunmadığı,

d)Etkinlik programının içerik ve süre bakımından yeterli olup olmadığı,

e)Etkinlikte görevlendirilen elemanların işe uygun bulunup bulunmadığı,

f)Etkinlikle ilgili olarak bir ücret alınıp alınmayacağı; alınacaksa, miktarın uygun olup olmadığı; alınmayacaksa, giderlerin hangi kaynaklardan karşılanacağı,

g)Etkinlik sonunda belge verilip verilmeyeceği; verilecek ise, türü, onaylayacak makam, yer alacak bilgiler ve belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslara uygunluğu

yönlerinden ilgili il birimi ve millî eğitim müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonunda etkinliğin uygun bulunması halinde 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına giren etkinliklere bu Kanun hükümleri çerçevesinde, diğerleri için ise valilikçe gerekli izin verilir.

İlgili il birimleri, izin verilen eğitim etkinliğinin konusu, yeri, süresi, programı, görevlendirilecek öğretim elemanları ile ilgili bilgileri ve benzeri hususları Bakanlığa sunulmak üzere il millî eğitim müdürlüğüne iletirler.

Bu etkinliklerin Millî Eğitimin temel amaç ve ilkeleri ile düzenleniş amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususunda millî eğitim müdürlüklerince gerekli denetim yaptırılır. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

 

Geçici Madde 1-Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış bulunan kurumlar kendi yönetmeliklerini, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yeniden düzenlerler.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Geçici Madde 2-Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılmış bulunan Özel Türk İlkokulları, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde anasınıfları açmak zorundadırlar.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Geçici Madde 3-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut kurumlar iki yıl içinde yönetmeliğin 73 üncü ve 74 üncü maddelerindeki şartları yerine getirmek zorundadırlar.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Geçici Madde 4-Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurumlara aday öğretmen ve idareci olarak tayin edilen ve adaylıkları devam edenlerin, son iki öğretim yılında yapılan teftiş raporlarında başarılı bulunmaları veya kurum müdürü ile milli eğitim müdürünün olumlu kanaatlarına göre Bakanlıkça asaleten tayinleri yapılır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Geçici Madde 5-Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılmış olan kurumlar bir yıl içinde bu yönetmelik hükümlerine göre özellikle ders araç-gereçleri bakımından eksiklerini tamamlarlar.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Geçici Madde 6-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel öğretim kurumlarında görevli bulunan personel için Bakanlıktan ön izin alınması gereklidir.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Geçici Madde 7-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, özel öğretim kurumlarında görevli bulunan yabancı uyruklu yöneticiler, bu kurumlardaki yöneticilik görevlerine devam edebilirler. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Geçici Madde 8-Kız ve erkek öğrenciler için ayrı kurum açma ve öğretime başlama izni almış olan özel okullarda, 1999-2000 öğretim yılından itibaren kademeli olarak, karma eğitime geçilir.

Özel okulların dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında ise 1999-2000 öğretim yılından itibaren karma eğitime geçilir. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

 Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 96-13.4.1970 gün ve 13470 sayı ile 10.11.1981 gün ve 17510 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanan "Özel Öğretim Kurumları Yönetici ve Öğreticilerinde Aranacak Nitelik ve Şartlara Ait Yönetmelik" ile "Özel Dershaneler Yönetmeliği" özel öğretim kurumlarıyla ilgili tip yönetmelikler ve özel öğretim kurumlarının işleyişi ile ilgili genelge ve emirler yürürlükten kaldırılmıştır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

Aynı Yönetmeliğin eki olan, "Teklif Fişi (Ek:III)", "Laboratuvar Modeli (Ek:V)", "Yabancı Dil Eğitim Programları Formu (Ek:VI)" yürürlükten kaldırılmıştır.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Yürürlük

Madde 97-Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 98-Bu yönetmelik hükümlerini, Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

Formlar :

Özel Öğretim Kurumu Açacaklar İçin Başvuru Formu  1/a

Özel Öğretim Kurumu Açacaklar İçin Başvuru Formu  1/b

Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi Ek /II

İş Sözleşmesi E k / IV

Teklif Formu Ek/ V