(Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G)

 

EK:1/a

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇACAKLAR İÇİN BAŞVURU FORMU

 

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Adı

 

Kurumun Adı

 

Kurumun Amacı

 

Kurumun Adresi

 

Telefon ve Faks No

 

Kurumun Bina Durumu

 

Kendinin ( )           Kira ( )

 

 

Kurumun Hitap Ettiği Yaş Grubu

 

Öğrenci ( )             Yetişkin ( )

 

 

Öğrencilerin

Okuma Şekli

 

Yatılı ( )                 Gündüzlü ( )

 

 

Yatılılık Durumu

 

Kız ( )                    Erkek ( )

 

 

Açılacak Özel Öğretim Kurumunun Derecesi, Türü ve Uygulanacak Program

 

Okul Öncesi Eğitim

 

Anaokulu ( )          Ana sınıfı ( )

 

 

İlköğretim

 

1. Sınıf ( )         2. Sınıf ( )           3. Sınıf ( ) 4. Sınıf ( ) 5. Sınıf ( )

6. Sınıf ( )         7. Sınıf ( )           8. Sınıf ( )

 

Orta Öğretim

 

 

Türü (Lise, Meslek, Ticaret Lisesi vb.)

 

Açılmak İstenen Sınıflar

 

Hazırlık Sınıfı ( )           9. Sınıf ( )          10. Sınıf ( )

11. Sınıf ( )                    12. Sınıf ( )

 

Uygulanacak Olan Program Türü

 

 

 

 

Kurslar

 

Dershane

 

İlköğretim ( )       Orta Öğretim ( )     Üniversite Hazırlık ( )

 

Etüt Eğitim Merkezi

 

İlköğretim ( )

 

 

 

...............................valiliğine

(Millî Eğitim Müdürlüğü)

Yukarıda durumunu belirttiğim Özel Öğretim Kurumuna kurum açma izni almak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

(Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin

Adı, Soyadı, Tarih, imza) 

 

 

FORMLAR

 

EK:II

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi

 

Kurucu Tüzel Kişilikse Unvanı

 

 

 

 

 

 

 

fotoğraf

 

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin

 

Adı, Soyadı

 

 

 

Uyruğu

 

 

 

Doğum Yeri ve Yılı

 

 

 

în Son Mezun Olduğu Okul

 

 

 

ikamet Adresi

 

 

 

Özel Öğretim Kurumunun

 

Kurum Kodu

 

Adı

 

 

 

 

 

Öğrencilerin Okuma Sekli

 

Yatılı ( )      Gündüzlü ( )

 

 

 

Yatılılık Durumu

 

Kız ( )         Erkek ( )

 

Giderlerin Ne Suretle Karşılanacağı

 

 

 

İli - ilçesi

 

 

 

Nahiyesi - Köyü

 

 

 

Mahallesi

 

 

 

Sokağı

 

 

 

Kapı No

 

 

 

Kontenjanı

 

 

 

Kurum Açma izninin

   Tarihi : ..../.../......                    Numarası.............................

Ruhsatnamenin Veriliş Sebebi

 

 

 

Öğretime Başlama izni Verilen Program

 

Öğretime Başlama İzin Yazışırım Tarih-Numarası

 

Öğretime

Başladığı Tarih/Öğretim Yılı

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda durumu belirtilen Özel Öğretim Kurumunu açmak isteyen adı geçen kurucunun gereken şartları taşıdığı yapılan inceleme sonucu anlaşıldığından belirtilen programlarda öğretim yapmak üzere bu ruhsatname kendisine verildi.

...../..../.......

 

Millî Eğitim Müdürü                                                                                               ................. Valisi

 

 

 

 

 

EK:1V

ÖZEL ÖĞRETİM  KURUMLARINDA GÖREV ALAN ÖĞRETİM ELEMANLAR1NA MAHSUS İŞ SÖZLEŞMESİ

1- İş Veren Kurumun                      :

a) Adı                                  :

b) Adresi                              :

c) Kurucu veya tescilli           temsilcinin adı ve soyadı          :

2- Görev Alan Elemanın

a) Adı ve Soyadı             :

b) Ev Adresi                          :

c) Görevinin Çeşidi              :

(Bu kısma öğretmenin "asıl görevli aylık ücretli öğretmen" veya "ders ücretli öğretmen"mi olduğu yazılacaktır.)

d) Varsa yöneticilik görevinin adı (Müdür, müdür yardımcısı) (Ders ücretli öğretmenlere yöneticilik görevi verilemez.)

e) Okutacağı derslerin adı:

f) Haftalık ders saati sayısı               Aylık ücret karşılığı             (.........)

Ders ücreti karşılığı     (.........)

Toplam                        (.........)

g) Asıl görevli aylık ücretli ise :

Aylık ücret miktarı : Brüt         (.........) TL

Bir ders saati ücreti : Brüt        (.........) TL

Yöneticilik aylık ücreti : Brüt  (.........) TL

h) Ders ücretli ise

Bir ders saati ücreti: Brüt        (.........) TL

j) İş güçlüğü zammı : Brüt    (.........) TL

k) Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler: Net   (.........) TL

3- Süre :

a) Sözleşmenin (görevin) başlama tarihi:

b) Sözleşmenin bitiş tarihi:

c) Sözleşmenin düzenleme tarihi:

(Sözleşmenin düzenleme tarihi başlama tarihinden sonraki bir tarih olamaz)

4- Terfi süresi ve zam nisbeti :

(Taraflarca serbest olarak karşılıklı rızaya müsteniden tespit olunur.)

a) Terfi süresi: (...........yılı)

b) Zam nisbeti: (%............)

5- Fesih şartları :

Kurucu veya öğretmen, sözleşmeyi yenilememek istediği takdirde, sözleşme süresinin bitiminden en geç bir ay önce bu durumu muhatabına yazılı olarak bildirmek mec­buriyetindedir. Aksi halde sözleşme kendiliğinden yenilenmiş sayılır.

6- Genel Şartlar:

a)      Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleşmeler ders yılı sonuna kadar kendi­liğinden yenilenmiş sayılır.

          b) Görev alan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğretici, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, ilgili yönetmelikler, Bakanlık emirleri île benzeri dengi öğretim kurumları için mer'i mevzuatın amir bulunduğu hükümler dahilinde görev yapmayı taahhüt eder.

c) Ücretli olarak görev alan elemanın aylık ders saati ücreti; bir ay zarfında okuttu­ğu ders saati sayısının, bu sözleşmede bir ders saati karşılığı gösterilen ders saati ücre­ti ile çarpımından elde edilen miktardır. Asıl görevli aylık ücretli yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler aylığı karşılığı hartada okutmakla hükümlü olduğu derslerin dışında üc­retli ders okutuyorsa, okutulan bu dersleri için ödenecek aylık ücret de aynı yoldan he­saplanır.

d) Elemanın aylık ücreti, bordro ile her ay sonunda ödenir. Aylık ücretleri zamanın­da ödenmediği takdirde bu ücretleri geçen her gün için % 1 fazlası için ödemeyi kurum taahhüt eder.

e) Asıl görevli aylık ücretli öğretim elemanının aylık ücreti, yönetmeliklere göre yü­kümlü bulundukları görevleri yapmaları şartı ile, yılda 12 ay; ders ücretli öğretim elemanlarının aylık ders ücreti ders yılı içindeki tatil günlerinde ve Sınav aylarında da, resmî okul­lardaki gibi ödenir.

f) Görev alan eleman kurum ve kurucu aleyhine kötüleyici beyanlarda bulunamaz.

g) Görev alan eleman, aldığı görevi ifa etmez veya ilgili resmî makam tarafından çalışma izni geri alınırsa, iş bu sözleşme fes edilmiş sayılır.

  h) İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde veya eksik kalan husus­larda Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Yönetmelik, Bakanlık emirleri ve ilgili diğer kanun­ların hükümleri uygulanır.

          ı) İşbu sözleşmenin uygulanmasından hasıl olacak anlaşmazlıklar için ................................

mahkemelerin yetkisi taraflarca kabul edilmiştir.

7- Özel Şartlar:

    (Kanunlarla verilen hakları düşürecek hükümler konamaz.)

 

 

 

 

 

İşveren (Kurucu) veya Temsilcisi              Görev Alan Öğretim Elemanı

Adı-Soyadı ve İmzası                          Adı-Soyadı ve İmzası

Yukardaki imzaların kurucu ile görev alan öğretim elemanına ait olduğu onay olunur.

 

 

 

Müdür

(Adı-Soyadı, İmzası ve Mühür)

 

 

EK:V

KURUM YETKİLİLERİNCE HAZIRLANACAK ÖZEL öğretim KURUMLARI öğretici VE YÖNETİCİLERİNE AİT TEKLİF FORMU

1- Kurumun adı                                     :

2- Kurumun adresi                                       :

3- Teklif edilen elemanın                                   :

a) Adı soyadı                                      :

b) Doğum yeri ve yılı                                :

c) Cinsiyeti ve medenî hali                   :

d) Baba adı                                           :

e) Ana adı                                           :          

f) Uyruğu                                     :

g) Teklif edilen görev                                    :

h) İkametgah adresi ve süresi                        :

ı) Son mezun olduğu okulun adı            :

i) Mecburi hizmet durumu                  :           Yoktur:             Borcunu Ödemiştir:

Belgesi Ektedir:

4- Başka Kurumda Görevli ise

                                                                                         Haftalık       Aylık     Ders Saati

Haftalık   Kurumun Adı    Resmî / Özel     Okuttuğu Ders    Ders Saati    Ücreti    Ücreti

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

5- Emekli ise                                            :

Emekli Olduğu Okul/Kurum Adı       :

Emeklilik Tarihi : ...............................       Şekli:      İstek       Sicil        Malulen        Yaş        Resen

Serbest Meslek Sahibi İse İşi                   :

6- Başka Bir Kurumdan Ayrılmış İse             :

    Ayrılış       Ayrılış Şekli

Kurumun Adı       Resmî/Özel      Tarihi       İstifa      Müstafi     Derecesi    Kademesi

....................................................................................................................................................

7- Hizmet Süresine Esas Olan; Bugüne Kadar Yaptığı Görevler:

      Tarihleri                            Süresi

Yeri                   Adı               Başlama         Ayrılma          Yıl         Ay

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Branşı                                                    : ....................................................................................

Okutacağı Derslerin Adı                       : .....................................................................................

Okutacağı Haftalık Ders Saati Sayısı    : .....................................................................................

Okul Öncesi Eğitim Kurumu : .......... İlköğretim Kurumu : .......... Orta Öğretim Kurumu :.........

Muhtelif Kurs: ....... Dershane :.......... Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi:.......... Diğerleri:...........................

8- Sözleşmenin Süresi             :

    Düzenleme Tarihi             :

    Başlama Tarihi             :

    Bitiş Tarihi                         :

    Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu bildiririm :

                           Soyadı                 Adı                 Görevi              İmza           Tarih

Görev Alan.                         : .........................    .......................    ..................    ...................     ..................

Onaylayan Müdür/Kurucu   : .........................    .......................    ..................    ...................     ..................

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI    :                                                                                                                         .../.../2000

KONU :

Yukarıda durumu belirtilen .................................................'in Özel  ..............................

....................... çalışma izni düzenlenmesi için gereğini arz ederim.

                Müdür                 Kurucu

 

(Müdür yardımcısı, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin tekliflerini genel müdür île kurum müdürü, müdür ve genel müdür tekliflerini ise kurucu imzalayacaktır.)

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA  

(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)

TC.................İli..................

Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı :

Konu :

 

İlimiz.................................................................................................................................

................................... teklif edilen.............................................................................................

....................... ait ektedir.

 

          Çalışma izninin düzenlenmesini emirlerinize arz ederim.

                                                                                                  .................................................

 

EKLER :

1-Tasdikli öğrenim belgesi örneği

2- İş Sözleşmesi

3- Cumhuriyet Başsavcılığı yazısı

4- Nüfus cüzdanının tasdikli örneği

5- Sağlık raporu

6- ikamet belgesi

7- Fiili hizmet cetveli

8- İkamet belgesinin onaylı örneği (Yabancı uyruklu için)

9- Pasaport ve çalışma vizesinin onaylı örneği (Yabancı uyruklular için)

 

 

Not : EK-V'in arkası

 

 

 

EK:VI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ VERECEKLERİ

MALİ TEMİNAT MİKTARLARI

 

Özel Öğretim Kurumu Türü

Mali Teminat Katsayısı

X

Öğrenci sayısı

X

Memur Maaş Katsayısı

=

Kurumun Ödeyeceği Mali Teminat Miktarı

Orta Öğretim Kurumu

600

 

 

 

 

 

 

İlköğretim Kurumu

500

 

 

 

 

 

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumu

200

 

 

 

 

 

 

Haberleşme ile Öğretim Yapan Kuruluşlar

600

 

 

 

 

 

 

Dershaneler

1000

 

 

 

 

 

 

Matorlu Taşıt Sürücü Kursları

600

 

 

 

 

 

 

Diğer Kurslar

400

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri

400

 

 

 

 

 

 

Milletler arası öğretim kurumları

600