ÖLÇME DEĞERLENDİRME UZMANI

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SERVİSİNİN ÇALIŞMALARI

 

a ) Tanımı:

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

"Ölçme ve değerlendirme servis yöneticisi", öğrencilerin sınavlardaki başarılarını değerlendirerek sonuçları tavsiyeleriyle birlikte ilgililere duyuran, soru bankaları oluşturan, program geliştirme ihtiyaçlarını tesbit eden uzman personeli,(12.2.1994/21847 S.R.G.) ifade eder.

 (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 4 )

b ) Atamaları:

öğretmen atamaları gibidir.

 (Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği, m-11), (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-7)

 

 

c ) Ölçme ve Değerlendirme Servisi Yöneticisinin Görevleri
Madde 23-
Ölçme ve değerlendirme servisi yöneticisi, öğrencilerin genel başarı seviyesini, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle, öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespiti işlemelerini, ilgili zümre başkanı ve öğretmenlerle iş birliği yaparak tespit etmek ve bu yönde tedbirler almak için koordine görevi yapar.
Servis yöneticisi bu amaçla aşağıdaki işleri yapar :
a) Her dönem en az ................defa her dersten okulun bütün öğrencilerinin katıldığı, okul
merkezi imtihanları yapılmasını organize eder.
b) Yapılan imtihan sonuçlarını değerlendirerek her.öğrencinin öğrenemediği konuları ayrı ayrı tespit eder.
c) Öğrencinin ferdî başarısı ile şubesi içindeki ve okulun aynı sınıflar içindeki başarı derecesini tespit eder. Her öğrencinin derslere göre başarı grafiğini çıkarır.
ç) Ölçme değerlendirme faaliyetleri sonunda yaptığı tespitleri bir rapor halinde ilgililere iletilmek üzere okul müdürüne verir.
d) Bütün çalışmalarında zümre başkanları, öğretmenler, uzman ve usta öğreticiler koordinatör rehber öğretmen, öğrenci ve diğer ilgililerle iş birliği yapar.
e) Ölçme ve değerlendirme işinde kullanılmak üzere bir soru bankası kurar.
f) Öğrencilerin başarı durumlarıyla ilgili velilerle görüşme yapar. Resmî mevzuatta belirtilenler dışında, öğrencilere veya velilere verilmek üzere ara karneler hazırlar. Ara karneler bir aydan fazla olmamak üzere belli zaman aralıklarında verilir.
Servisin yaptığı ölçme ve değerlendirme çalışmaları sınıf geçme işlemlerinde esas alınmaz.
Öğretmenler yaptıkları imtihanların sonuçlarını bu servise verirler.

( Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 23 ) 

d ) Ölçme Araçları :

"Ölçme araçları", öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri,

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 4 ) 


e ) Ölçme Değerlendirme İlkeleri:

      1-Ortaöğretimde

      Eğitim öğretim sistem ve süreçlerine ilişkin olarak tüm etkinliklerde Toplam Kalite Yönetimi ve Plânlı Okul Gelişim Modeli anlayışına uygun olarak öğrenci başarısıyla ilgili ölçme ve değerlendirme konularında yeni ve çağdaş yaklaşımları da içeren ilkeler göz önünde bulundurulur:”
      1-Bir ders yılı iki dönemden oluşur.

      2-Her öğrencinin ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarısına göre yönlendirilmesine, geliştirilmesine ve ilerlemesine olanak sağlanır.

      3-Öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır.

      4-Öğrencilerce alınacak alan/bölüm seçmeli dersleri ile diğer seçmeli derslerin seçiminde karara, sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrencinin ve velisinin ortak olmaları sağlanır.

      5-Sınıf öğretmeninin, okul rehberlik servisi ile yakın bir iş birliği içinde çalışması esas alınır.

      6-Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.

      7-Ölçme ve değerlendirmede, programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, hedef davranışlar, açıklamalar ve konular esas alınır.

      8-Ölçme ve değerlendirmede okul, ilçe, il ve yurt çapında birlik ve beraberlik ön planda tutulur.

      9-Öğrenci başarısının tespiti; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara, ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır. Öğretmen öğrencileri değerlendirirken ölçme soruları ile birlikte, öğrencilerin; sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma, inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme gibi özelliklerini de göz önüne alarak başarıları hakkında karar verir.

      10-Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerlilik, güvenirlik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık ve ayırt edicilik özelliklerine sahip olmalıdır.

      11-Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

      12-Öğrencinin ders, ödev, atölye, uygulama, laboratuvar, staj çalışmaları ile işletmelerde beceri eğitimine ve sınavlara katılması zorunludur.

      13-Mevcut öğretim kurumlarının öğretim kadrolarından ve uygun eğitim ortamlarından ortaklaşa yararlanılır.

      14-Okullar ve programlar arasında yatay ve dikey geçişlere imkan sağlanır.
Öğrenci başarısını ölçmeye yönelik bütün süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi esastır.

      15-Öğrencinin başarısı çeşitli yöntemlerle sürekli olarak izlenir.

      16-Her ölçme sonucunun öğrencinin gelişimi için değerlendirilmesi esastır.

      17-Öğrencinin kapasite ve yeteneği doğrultusunda, her ölçüm sonucunda tespit edilen durumla, verilen eğitimin sürekli ilişkilendirilmesi esastır.

      18-Eğitimde toplam kalite yönetimi ilkelerine uyulur.

      19-Tüm eğitim etkinliklerinde demokrasi ve insan hakları ile ilgili kurallara uyulur.

 

      2-İlköğretimde :

      Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri

      Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesi ile devam-devamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler gözetilir:

 

      1-Bir ders yılı, birbirini tamamlayan iki kanaat döneminden oluşur.

      2-Başarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde okul ve ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar, açıklamalar ile konular esas alınır.

      3-Ölçme ve değerlendirmede okul ve ülke çapında birlik ve beraberlik sağlar. ç) Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir.

      4-Öğrencilerin ders, ödev, işlik, uygulama, laboratuvar çalışmalarına ve sınavlara katılmaları zorunludur.Değerlendirmede 5'lik not sistemi kullanılır.

      5-Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

      Öğrencilerin ilgi, tutum ve kişilik tasarımı gibi psikolojik özellikleri belirlenir. Öğrencilerin bu özelliklerinin belirlenmesinde ilgi envanteri, tutum ve kişilik tasarımı ölçekleri gibi ölçme araçlarından da yararlanılır.

      6-Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, güvenirlilik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık, ayırtedicilik özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçme ve değerlendirmede az sorulu-uzun cevaplı veya çok sorulu-kısa cevaplı yazılı yoklamalar, test uygulamaları, sözlü yoklamalar, gözlemler, hazırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, projeler ve benzeri araçlar ile yöntemlere başvurulur.

      7-Bir dersin kanaat dönemi notu ile yıl sonu notu hesaplanırken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür, yarım ve yukarısı tama yükseltilir.

      8-Notlar öğretmenin not defterine rakamla, diğer evraka rakam ve yazı ile yazılır.

 

f ) Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme :

Öğrenci Başarısının Tespiti

Madde 16- Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar; ödev, projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

Öğretmen, her türlü sınav, ödev, proje, işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri yoluyla öğrencinin programlarda amaçlanan davranışları kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol eder.

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 16 ) 

Hazırlık Sınıfında Öğrenci Başarısının Tespiti

Madde 44- Hazırlık sınıfında sınıf geçme, yabancı dil dersindeki başarı ile tespit edilir. Dinleme-anlama, okuma-anlama- konuşma ve yazma çalışmaları ayrı ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem notu olarak yabancı dil dersi için yalnız bir not verilir. Diğer derslerden verilen notlar sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak, öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları tespit edilirken bu notlar dikkate alınır. Yabancı dil dersinden başarı gösterenler dokuzuncu sınıfa devam hakkını kazanırlar. Hazırlık sınıfında okuyup da bulunduğu okulun dokuzuncu sınıfına devam hakkı kazanamayan öğrenciler, genel kayıt ve kabul hükümleri içinde diğer orta öğretim kurumlarının dokuzuncu sınıfına yaş kaydına bakılmaksızın kayıt edilirler.

Hazırlık sınıfında öğrencinin başarılı olabilmesi için yabancı dil dersi ikinci dönem notunun en az "Geçer" olması şarttır.

Hazırlık sınıfında ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler için, takip eden ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavda en az "Geçer" not alan öğrenciler başarılı sayılır.

Hazırlık sınıfı öğrencileri sorumlu olarak dokuzuncu sınıfa devam ettirilmezler.

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 44 ) 

İlköğretim :

Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri

Madde 32*- Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesi ile devam-devamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler gözetilir:

a) Bir ders yılı, birbirini tamamlayan iki kanaat döneminden oluşur.

b) Başarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde okul ve ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar, açıklamalar ile konular esas alınır.

c) Ölçme ve değerlendirmede okul ve ülke çapında birlik ve beraberlik sağlar. ç) Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir.

d) Öğrencilerin ders, ödev, işlik, uygulama, laboratuvar çalışmalarına ve sınavlara katılmaları zorunludur.

e) Değerlendirmede 5'lik not sistemi kullanılır.

f) Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

Öğrencilerin ilgi, tutum ve kişilik tasarımı gibi psikolojik özellikleri belirlenir. Öğrencilerin bu özelliklerinin belirlenmesinde ilgi envanteri, tutum ve kişilik tasarımı ölçekleri gibi ölçme araçlarından da yararlanılır.

g) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, güvenirlilik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık, ayırt edicilik özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçme ve değerlendirmede az sorulu-uzun cevaplı veya çok sorulu-kısa cevaplı yazılı yoklamalar, test uygulamaları, sözlü yoklamalar, gözlemler, hazırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, projeler ve benzeri araçlar ile yöntemlere başvurulur.

h) Bir dersin kanaat dönemi notu ile yıl sonu notu hesaplanırken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür, yarım ve yukarısı tama yükseltilir.

ı) Notlar öğretmenin not defterine rakamla, diğer evraka rakam ve yazı ile yazılır.

( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 32 ) 

Dershaneler :

Ölçme ve Değerlendirme Servisinin Görevleri

Madde 19- Ölçme ve değerlendirme servisince aşağıda belirtilen görevler yapılır:

a)Test tekniğine uygun soruların hazırlanabilmesi için öğretmenlere açıklayıcı doküman temin eder.

b)Test sorularını; derslere, konulara, ölçmek istediği amaca göre ayırır, soru bankası oluşturur.

c)Her sorunun çeşitli uygulama tarihlerine göre analizlerini yapar. Soruların güçlük derecelerini göz önünde bulundurup uygun olmayan soruları tespit eder ve soru bankasından çıkarır.

d)Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre program geliştirme gereksinimlerini tespit eder.

e)Öğretime başlamadan önce; öğrencilerin düzeylerini tespit eder, öğretim etkinlikleri sırasında çeşitli zaman dilimlerinde verimi ölçmek amacıyla her dönem için sınav programı yapar.

 f) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre, öğrencilerin derslere ve ulaşılması beklenen hedef davranışlara göre; başarı veya başarısızlıklarını tespit eder, sonuçlarını önerilerle birlikte öğrencilere ve ilgili öğretmenlere verir.

g) Yapılan düzey belirleme, düzey kontrol ve deneme sınavları sonuçlarına göre öğrencilere öğrenci durum belgesi verir.

h) Yönetim, öğretmenler kurulu veya servisce yararlı ve gerekli görülen etkinlikleri yapar

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 19 )