Milli Eğitim Bakanlığı
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği


Resmi Gazetede Yayım Tarih ve Sayısı : 26/02/2002 - 24679


 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının, kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Okul öncesi çağı çocuklarına eğitim veren resmî ve özel eğitim kurumunu,

ç) Okul : Anaokulu ile ana sınıfı ve uygulama sınıfının bağlı bulunduğu okulu,

d) Anaokulu: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okulu,

e) Ana sınıfı: 60-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıfı,

f) Uygulama Sınıfı: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfını,

g) Tam Gün Eğitim: Anaokulları ile uygulama sınıflarında günde sekiz eğitim saatini geçmeyecek şekilde , 08.00-17.00 saatleri arasında yapılan eğitimi,

h) Yarım Gün Eğitim: Okul öncesi eğitimi kurumlarında günde aralıksız altı eğitim saatini geçmeyecek şekilde yapılan eğitimi,

ı) İkili Eğitim : Okul öncesi eğitimi kurumlarında her grupta bir öğretmen olmak kaydıyla aralıksız altı eğitim saatini geçmeyecek şekilde sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimi,

i) Müdür: Anaokulu müdürü ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu okulun müdürünü,

j) Müdür Yardımcısı: Anaokulu müdür yardımcısı ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu okulun müdür yardımcısını,

k) Bölüm Şefi: Uygulama sınıfı yöneticisini,

l) Öğretmen: Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmeni,

m) Usta Öğretici: Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak görevlendirilen kişiyi,

n) Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerden meydana gelen kurulu,

o) Veli : Çocuğun ana veya babasını, vasisini ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amaçlar, İlkeler ve Çalışma Kuralları

Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Madde 5 — Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

a) Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak.

b) Çocukların hayal güçlerinin gelişimi, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırmak.

c) Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.

ç) Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak.

d) Çocukları temel eğitime hazırlamak.

Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri

Madde 6 — Okul öncesi eğitimde:

a) Çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır.

b) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin olanakları dikkate alınır.

c) Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları da sağlanır.

ç) Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur.

d) Çocukların; Atatürk, yurt, ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba gösterilir.

e) Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülür. Çocuklara eşit davranılır ve bireysel özellikler gözönünde bulundurulur. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez.

f) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilir. Plânlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır.

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışma Kuralları

Madde 7 — a) Anaokulları ve uygulama sınıflarında tam gün eğitim yapılması esastır. Ancak okulun fiziksel durumu ve velilerin istekleri göz önünde bulundurularak yarım gün eğitim de yapılabilir.

b) Ana sınıflarında, bağlı bulundukları okulun öğretim şekli ne olursa olsun, yarım gün veya ikili eğitim yapılır.

c) Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim yılı süresi en az 180 iş günüdür. Günlük eğitimin başlama ve bitiş zamanı valiliklerce belirlenir.

ç) Öğretmen, anaokulu ve uygulama sınıflarında günde sekiz, ana sınıflarında ise altı eğitim saati etkinlikte bulunur.

d) Okul öncesi eğitim kurumlarında aralıksız eğitim yapılması esas olup teneffüs yapılmaz. Bir eğitim saati süresi 50 dakikadır.

e) Bir gruptaki çocuk sayısının 20’ den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında sınıfın kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25’ e kadar çıkarılabilir.

 

İKİNCİ KISIM

Kayıt- Kabul ve Devam - Devamsızlık

Kayıt Zamanı

Madde 8 — Okul öncesi eğitim kurumlarında kayıt işlemleri, yıllık çalışma takviminde belirtilen sürelerde yapılır. Ancak fiziksel kapasitenin uygun olması durumunda, eğitim yılı içinde de çocukların kayıtları yapılabilir.

Okula Kayıt

Madde 9 — Kayıt- kabul aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonuna kadar 36 ayını dolduran ve aynı yılın Aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir.

b) Ana sınıflarına, Eylül ayı sonuna kadar 60 ayını dolduran çocuklar ile aynı yılın Aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir.

Ancak bu yaş grubu çocukların sayısı yeterli olmadığı takdirde, 48-60 ay çocukların da ana sınıflarına kayıtları yapılabilir.

Ayrıca kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayı dolduran ve aynı yılın Aralık ayı sonuna kadar 72 ayı doldurmayan özel eğitime muhtaç çocuklardan; rehberlik ve araştırma merkezlerince "Okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir." raporu verilmiş "Eğitilebilir" olanlar ve birden fazla özürü bulunmayanlar, kapasitenin 1/10'u oranında bu kurumlara kaydedilirler.

Seçici Komisyon ve Görevleri

Madde 10 — Kapasitenin yetersizliği, kayıt-kabulde dikkate alınacak durumlar nedeniyle kayıtların başlamasından bir ay önce okul müdürünün teklifi ve il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile okul müdürü başkanlığında, varsa müdür yardımcısı / bölüm şefi ve iki öğretmenden seçici komisyon oluşturulur.

Seçici komisyon:

a) Kurumun fiziksel koşullarını, kapasitesini ve önceki yıldan devam eden çocukları da dikkate alarak okula alınacakların sayısını tespit eder.

b) Kız ve erkek çocukların sayı itibarıyla gruplara dengeli olarak dağılımını sağlar.

c) Şehit, harp malûlü, gazi çocukları, anne ve babanın veya bunlardan birinin ölmüş olması, ya da anne-babası ayrılmış olan çocuklar ile özel eğitim gerektiren çocuklara ve okulda görevli personelin çocuklarına öncelik tanır.

ç) Ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin, çalışan anne-babanın ve yurt dışından dönen veya ailesi yurt dışında olan ve özel eğitim gerektiren çocukların kayıt dışı kalmamasına özen gösterir.

d) (c) ve (ç) bentlerine göre yapılacak kayıt işlemlerinin belgelendirilmesini sağlar.

e) Başvuruların fazla olması durumunda velilerin huzurunda kur'a çekimi yapar.

f) Kurumlara, kapasitenin 1/10’ u oranında şehit, malûl, gazi ve yoksul aile çocukları ücretsiz kabul edilir. Bu koşulları taşıyanlardan ücretsiz kayıt yaptırmak isteyenler, Ek 5 inceleme formunu doldurup belgeleriyle birlikte seçici komisyona teslim ederler. Seçici komisyon bu formdaki bilgileri belgeye dayalı olarak inceler, ücretsiz kayıt yapılıp yapılmayacağına karar verir.

Kayıt İçin Alınacak Belgeler

Madde 11 — Okul öncesi eğitim kurumlarına alınacak çocukların kayıt koşulları, kayıtların başlayacağı tarihten 15 gün önce okulun uygun bir yerinde velilerin görebilecekleri şekilde ilân edilir.

Kayıt için istenen belgeler:

a) Başvuru formu.

b) Nüfus cüzdanı örneği.

c) Varsa, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (c) ve (ç) bentlerinde tercih nedeni sayılan belgeler.

ç) Dört adet fotoğraf.

Çocukların kişisel kullanımları dışında hiçbir malzeme ve araç velilerden istenmez.

Veli

Madde 12 — Kurumlara kabul edilen her çocuğun bir velisi olur.

Veli, çocukla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Devam - Devamsızlık

Madde 13 — Kayıtları yapılan çocukların kuruma devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak, özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre okula günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.

Özürsüz olarak 20 gün aralıksız okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum, veliye yazılı olarak bildirilir.

Hastalık Sonrası Okula Devam

Madde 14 — Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin tabip raporu ile kuruma devam edebilirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevlendirilecek Personel

Madde 15 — Okul öncesi eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek yönetici ve öğretmenlerin dışında gereksinim ve kadro olanakları çerçevesinde aşağıda sayılan personel görevlendirilir.

a) Anaokullarında

1- Usta Öğretici

2- Memur

3- Tabip

4- Aşçı

5- Hizmetli

b) Ana sınıflarında

1- Usta Öğretici

2- Hizmetli

c) Uygulama sınıflarında

1- Aşçı

2- Hizmetli

Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16 — Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, toplam kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

Okulu müdür yönetir. Müdür:

a) Okulda bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak eğitim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

b) Eğitim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, eğitimle ilgili gelişmeleri izler, sonuçlarını değerlendirir.

c) Yıllık ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, çalışmaları denetler.

ç) Kurumun temizlik ve düzeni ile öğretmen ve diğer personelin, sağlık, temizlik ve beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izler, yemek listesinin hazırlanmasında müdür yardımcısı ve öğretmenlerle iş birliği yapar.

d) Okul bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afete karşı korunması, binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, soba, korniş, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı okulun iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır.

e) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alır.

f) Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri alır.

g) Çocukların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar.

h) Okulun yıllık bütçesini hazırlar, ödeneklerin zamanında ve yöntemine uygun kullanılmasına ilişkin işlemleri izler, bütçenin ilgili makamlara gönderilmesini sağlar.

ı) Ödenek istem çizelgesiyle eğitim istatistiklerinin hatasız ve eksiksiz hazırlanmasını sağlar.

i) Okulla ilgili olağanüstü durumları ilgili makama bildirir.

j) Eğitimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirleri personeline duyurur.

k) Göreve başlama veya görevden ayrılma durumunda, okulun demirbaş eşyasını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir-teslim eder.

l) Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla; toplantı, panel, sempozyum ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapar.

m) Çocuklara verilen günlük yemek örneklerinin uygun ortamda 24 saat saklanmasını sağlar.

n) Görev tanımlarında belirtilen diğer görevleri yapar.

o) Personelin disiplin ve sicili ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

Müdür Yardımcısı

Madde 17 — Müdür yardımcısı, okulun işleyişinden ve işlerin düzenli olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur.

Müdür Yardımcısı:

a) Okulun yönetim, eğitim ve büro işleriyle ilgili olarak müdür tarafından verilen görevleri yapar.

b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayıtlarını izler.

c) Halkla ilişkiler, güvenlik ve koruma işlerine aktif olarak katılır.

ç) Yemekhane ve okulun genel temizlik işlerini organize eder.

d) Okula gelen erzakın muayenesini ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasını sağlar.

e) Gerektiğinde okul müdürüne vekâlet eder.

f) Okul müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Bölüm Şefi

Madde 18 — Bölüm şefi, uygulama sınıfının amaçlarına uygun olarak işleyişinden yönetime karşı sorumludur.

Bölüm Şefi:

a) Bölümün işleyişini koordine eder, yıllık ve günlük plânların eğitim programına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder.

b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayıtlarını izler.

c) Personelin sağlık, temizlik, beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izler ve denetler.

ç) Çocukların sağlık kontrollerinin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.

d) Yemek listesinin hazırlanmasında, beslenmenin dengeli olabilmesi için ev yönetimi ve beslenme öğretmenleriyle iş birliği yapar.

e) Okula gelen erzakın muayenesinde ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasında hazır bulunur.

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Öğretmen

Madde 19 — Öğretmen; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlerle programlarda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar gereğince kendisine verilen ders ve ek ders görevini yapmak zorundadır. Ek ders görevini yapmayanlar, asıl görevlerini yapmamış sayılırlar.

Öğretmen:

a) Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük plânları hazırlar ve uygular.

b) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlar.

c) Çocukların kişisel bilgi formlarını doldurur, gelişim ve sağlık kayıtlarını tutar ve yıl sonu gelişim raporlarını hazırlar.

ç) Anne ve baba eğitimiyle ilgili çalışmaların plânlanmasına katılır ve uygular.

d) Okul içinde kutlanacak özel günleri plânlar ve uygular.

e) Okulun genel eğitim etkinliklerine katılır.

f) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlem alır.

g) Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.

h) Kanun, Tüzük, Yönerge, Genelge ve Tebliğler Dergisi'ni okur ve imzalar.

ı) Öğretmenler kurulu toplantısına katılır.

i) Yönetimin vereceği eğitimle ilgili diğer görevleri yapar.

Nöbetçi Öğretmen

Madde 20 — Nöbet, okullarda öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak eğitimi aksatmayacak şekilde, okul müdürü tarafından hazırlanan çizelgeye göre tutulur.

Bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenlere nöbet görevi verilmez, ancak gereksinim duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

Ayrıca, hamile öğretmenlere doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 6 ay nöbet görevi verilmez.

Uygulama sınıfı ile anaokulu öğretmenleri, eğitim etkinlikleri saatleri dışında nöbet tutar.

İkili eğitim yapılan ana sınıflarında sabahçı olan, nöbet görevini öğleden sonra, öğlenci olan ise nöbet görevini sabah yerine getirir.

Nöbetçi öğretmen:

a) Okulda günlük eğitimin başlamasından yarım saat önce hazır bulunur ve çalışma süresinin bitiminden yarım saat sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini bitirir.

b) Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı olur.

c) Isıtma, elektrik ve sıhhî sistemlerin çalışmasını, temizliğinin yapılmasını her türlü yangın tehlikesine karşı önleyici önlemlerin alınmasını sağlar.

ç) Olağanüstü durumlarda gerekli önlemleri alır ve durumu ilgililere bildirir. Okul nöbet defterine önemli olayları ve aldığı önlemleri yazar, imzalar.

d) Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında ve okula gelen erzakın muayenesinde hazır bulunur.

Öğretmenler Kurulu

Madde 21 — Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcısı ve okulda görevli öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna müdür yardımcısı başkanlık eder.

Öğretmenler kurulu, eğitim yılı başında, ikinci yarıyıl başında, eğitim yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanır.

Kurulun toplantı gündemi, müdür tarafından bir hafta önceden duyurulur. Olağanüstü yapılan kurul toplantılarında bu süre aranmaz.

Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar, bir tutanakla tespit edilir, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Toplantıya katılmayanlar tutanakta belirtilir ve bilgi edinmeleri bakımından kendilerine verilir.

Kurul toplantılarının eğitim saatleri dışında yapılması esastır.

Öğretmenler kurulunda:

a) İlk toplantıda, önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni eğitim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

b) Eğitim programları ile önceki yılın eğitim plânları incelenerek ortak bir anlayış oluşturulur.

c) Meslekî yayınlar, eğitim alanındaki değişim ve yeni gelişmeler değerlendirilir.

ç) Yıl içinde kutlanması gereken özel gün ve bayramlar tespit edilir. Yıllık ve günlük plânlar ile gezi, gözlem plânları arasında birlik sağlanır.

d) Çocukların yaş gruplarına göre kişilik gelişimi, sağlık, beslenme, sosyal ilişkiler, ekonomik ve aile durumları değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür.

e) Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, bağlı bulundukları okulun kurul toplantılarına katılır.

f) Eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulanması ile eğitim materyallerinin geliştirilip amaç-araç ilişkisi göz önünde tutulur.

g) Aile eğitimi çalışmalarının plânlanmasında iş birliği sağlanır.

h) Eğitim yılı içinde yapılan toplantılarla ilgili çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir. Eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır.

Usta Öğretici

Madde 22 — Usta öğretici, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara göre seçilir ve görevlendirilir.

Usta öğreticiler, çocukların eğitim etkinlikleri ile ilgili olarak yönetimin vereceği tüm görevleri yapar.

Memur

Madde 23 — Anaokullarında, yönetim ve hesap işleri için en az bir memur görevlendirilir.

Memur:

a) Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazışmaları yürütür.

b) Gelen - Giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar. Yazışmaların asıl veya örneklerini dosyalayarak saklar, gerekenlere cevap hazırlar.

c) Kendisine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludur.

ç) Okulda görevli personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri işler.

d) Okulun arşiv işlerini düzenler.

e) Kurum personeline ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi ve benzeri özlük haklarının zamanında ödenmesini sağlar, bunlarla ilgili belgeleri dosyalayarak saklar.

f) Okulla ilgili malî işleri izler, gerekli iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaları düzenleyerek saklar.

g) Büro işleri ile ilgili olarak okul yönetimince kendisine verilen diğer görevleri yapar.

h) Uygulama sınıfı ve ana sınıfının bağlı olduğu okulun memuru, yukarıda sayılan görevleri yerine getirir.

Tabip

Madde 24 — Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuk sağlığı konusunda uzman bir tabibin bulunması esastır.

Okul tabibinin bulunmaması durumunda sağlık hizmetleri konusunda hükümet tabipliği, sağlık ocakları, varsa sağlık eğitim merkezleri, ana çocuk sağlığı merkezleri ve benzeri kuruluşlardan yararlanılır.

Tabip:

a) Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapar ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.

b) Kurum personelinin periyodik sağlık kontrollerini yapar.

c) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmamak için gerekli önlemleri alır.

ç) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşıldığında, yayılmayı engelleyici önlemleri alır. İlgili kuruluşların bilgilendirilmesini sağlar.

d) Kurumda bulunan tüm personele zaman zaman sağlıkla ilgili bilgiler verir.

e) Yönetici ve öğretmenlerle iş birliği yaparak anne-baba eğitimine katılır ve sağlık konusunda velileri aydınlatır.

f) Kurum içinde ve dışında olabilecek kaza ve yaralanmalar konusunda çocukları ve kurum personelini aydınlatır, ilk yardımın temel kurallarının benimsenmesini ve doğru uygulanmasını sağlar.

Aşçı

Madde 25 — Anaokulu ve uygulama sınıflarında çocukların besinlerini hazırlamak üzere en az bir aşçı görevlendirilir. Aşçı bulunamaması durumunda bu görev, kurs sonucunda aşçılık kurs belgesi bulunan bir hizmetliye yaptırılabilir. Aşçı, okul müdürüne, görevli müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.

Çocukların besinlerini hazırlamakla görevli olan aşçı;

a) Günlük yemek listesine göre kendisine teslim edilen besin maddelerini nöbetçi öğretmenin gözetim ve denetimi altında sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak hazırlar, yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan dağıtımını yapar.

b) Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanmasını, eksiksiz olarak hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve israf edilmemesini sağlar.

c) Mutfakta kullanılan kapların temiz bulundurulmasına özen gösterir, mutfağın genel temizlik ve çalışma düzenini sağlar.

ç) Okul yönetimince hazırlanan yemekhane talimatnamesinde belirtilen diğer görevleri yapar.

Hizmetli

Madde 26 — Okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için bir hizmetli bulundurulur. Ancak hizmetli atanamaması durumunda biri bayan olmak üzere en az iki hizmetli görevlendirilir.

Hizmetliler:

a) Okul binası ve okuldaki eşyaların temizliğini, basit bakım ve onarımlarını yapar.

b) Okula gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.

c) Okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar.

ç) Hizmet yerlerinin aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışır.

d) Bekçinin bulunmadığı durumlarda dönüşümlü olarak gece nöbeti tutar.

e) Okul bahçesinin ve bahçe araç - gerecinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili bahçıvan hizmetlerini yapar.

f) Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirir.

Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların hizmetlileri tarafından yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Malî Hükümler

Ücret Tespit Komisyonu

Madde 27 — Ücret tespit komisyonu, çocukların eğitim, beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden alınacak aylık ücretin tespitini yapar.

Ücret Tespit Komisyonu, Okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında; okul öncesi eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türden birer okul müdürü, bölüm şefi ile anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri arasından seçilecek birer temsilci, varsa bu işte görevli memur veya döner sermaye saymanı ile velilerin kendi aralarından seçtikleri iki temsilciden oluşur.

Ücret tespit komisyonu, her eğitim yılının sonunda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.

Alınacak Ücretin Tespiti

Madde 28 — Okul öncesi eğitim kurumlarında anaokulu ve uygulama sınıfı çocuklarının bakımı, eğitimi, temizliği ve beslenmesi için alınacak ücret tespit edilirken; eğitimin tam veya yarım gün olması, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladığı olanaklar göz önünde bulundurulur.

Ücret tespit komisyonu, belirlenen süre içinde toplanır ve okul yönetimince alınacak aylık ücret miktarını tespit eder.

Komisyon kararı, valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Karar, okul müdürlüklerince velilere duyurulur. Belirlenen ücretler, il millî eğitim müdürlüklerince bilgi için Bakanlığa bildirilir.

Ücretin Alınması

Madde 29 — Okul yönetimi, velilerden alınan aylık ücret için bankalardan birinde hesap açar. Veliler, çocuklarının aylık ücretini her ayın 20'sine kadar banka hesabına yatırarak dekontunu okul yönetimine teslim eder.

Bakanlık merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin çocukları için % 25 indirim yapılır. Diğer velilerin aynı anaokulu veya uygulama sınıfına devam eden birden fazla çocuğunun olması durumunda, çocukların her birinin ücretinden % 15 indirim yapılır.

Eğitimi aksatabilecek yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve Hıfzıssıhha Kurulunun gerekli görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılması durumunda önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.

Velilerden alınan ücret, hiçbir şekilde amacı dışında kullanılamaz.

Bütçenin Hazırlanması

Madde 30 — Okul öncesi eğitim kurumlarında ücret tespit komisyonunca belirlenen ve velilerden alınan ücretlerden oluşan gelirin harcamasını gösteren tahmini bütçe, eğitim yılı başında hazırlanarak valiliğin onayına sunulur.

Bütçe taslağında hizmet alımları dahil, gelir ve giderler ayrıntılı olarak gösterilir.

Yapılacak her türlü harcamalar, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. İlgili defterler zamanında ve eksiksiz tutulur.

Anaokulu bütçesini gösteren belgeden bir örnek, onay tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Bakanlığa gönderilir.

Satın Alma Komisyonu

Madde 31 — Satın alma komisyonu, döner sermayesi bulunmayan okul öncesi eğitim kurumlarında beslenme, sağlık, temizlik ve diğer ihtiyaç malzemelerinin alımını yapmak üzere, okul müdürü, bir müdür yardımcısı, bölüm şefi, bir öğretmen ve bir memurdan oluşur ve satın alma işlemlerini yapar.

Satın alma komisyonu görevlerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine göre yürütür.

Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının malî işleri, döner sermaye mevzuatına göre yürütülür.

Muayene ve Teslim Alma Komisyonu

Madde 32 — Muayene ve teslim alma komisyonu, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda, 31 inci madde hükmünce muayene ve teslim alma işlemlerini yapmak üzere müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre için seçilen iki öğretmen ile ilgili memurdan ve varsa bölüm şefinden oluşur.

Komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar.

Bu komisyon, aynı zamanda Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmayan eşya ve gerecin sayım ve denetimi ile ilgili görevleri yapar. Muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürünün onayına sunar.

Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının muayene ve teslim alma iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatına göre yürütülür.

Hizmetin Satın Alınması

Madde 33 — Bedelleri velilerden alınan aylık ücretlerden karşılanmak üzere yemek, sağlık ve temizlik hizmetleri dışarıdan satın alınabilir. Bu işlemler, satın alma, muayene ve teslim alma komisyonlarınca yapılır.

Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında hizmetin satın alınması, döner sermaye mevzuatına göre yürütülür.

Yardımlar

Madde 34 — Kurumların genel işleyişi, eğitim hizmetlerinin yürütülmesi ve okul öncesi eğitimin desteklenmesi amacıyla, okul koruma derneği ve vakıflar yoluyla her türlü bağış ve yardımlar kabul edilir. Sağlanan yardımlar ve yapılan harcamalara ilişkin kayıtlar, mevzuata uygun olarak tutulur.

BEŞİNCİ KISIM

Tutulacak Defter, Dosya ve Formlar

 

Madde 35 — Kurumlarda aşağıda belirtilen defter, dosya ve formlar kullanılır.

a) Kurumlarda tutulacak defter, dosya ve formlar:

1) Başvuru Formu (Ek-1)

2) Kayıt Defteri (Ek-2)

3) Acil Durumlarda Başvuru Formu (Ek-3)

4) Devam Çizelgesi (Ek-4)

5) İnceleme Formu (Ek-5)

6) Gözlem Gelişim Dosyası

b) Anaokullarında ayrıca tutulacak defter ve dosyalar:

1) Öğretmen, Memur, Hizmetli Devam-Devamsızlık Defteri,

2) Demirbaş Eşya Defteri (A.B.C Demirbaş Defteri)

3) Demirbaş Eşya Yardımcı Defteri,

4) Kullanılmaya ve Yoğaltılmaya Yarayan Eşya ve Gereçler Defteri,

5) Ödenek Defteri,

6) Aylık ve Ücret Gerçekleştirme Defteri,

7) Gelen ve Giden Evrak Defteri,

8) Teftiş Defteri,

9) Öğretmenler Kurulu Karar Defteri veya Dosyası,

10) Öğretmen ve Diğer Personel ile İlgili Şahıs Dosyaları,

11) Satın Alma İşleri ile İlgili Dosyalar,

12) Okul Nöbet Defteri,

13) Zimmet Defteri,

14) Avans Defteri,

15) Senet ve Fatura Defteri,

16) Ambar Defteri,

17) Maaş Bordrolarının Onaylı Örnekleri Dosyası,

18) Gelir-Gider Defteri,

19) İzin-Rapor Defteri,

20) Öğretmen Sicil Defteri.

c) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Ayniyat Talimatnamesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin gerektirdiği, defter, dosya ve belgeler de tutulur.

 

ALTINCI KISIM

Diğer Hükümler

Atatürk Köşesi

Madde 36 — Anaokullarında eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun bulunan bir yerde, Atatürk ilke ve devrimlerini içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir ve köşe sürekli güncelleştirilir.

Denetim

Madde 37 — Okul öncesi eğitim kurumlarının denetimi, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi esaslarına göre bu Yönetmelik doğrultusunda yapılır.

Kılık ve Kıyafet

Madde 38 — Kurumlarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılık ve kıyafetlerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına uyulur.

Özel Gün ve Bayramları Kutlama Etkinlikleri

Madde 39 — Özel gün ve bayramlar, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim etkinliklerine uygun olarak gösteri niteliği taşımayan sınıf içi etkinlikler ile okul merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlenir.

Bu etkinlikler, okulda görevli öğretmenlerin birlikte hazırlayacakları program çerçevesinde yapılır.

Ayrıca, okul öncesi çağı çocuklarına yönelik hangi nedenlerle olursa olsun, il dışına gezi düzenlenemez.

Velilerin Eğitim Etkinliklerine Katılmaları

Madde 40 — Veliler, istekli olmaları durumunda okul yönetiminin hazırlayacağı bir program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilirler.

Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantılara, velilerin etkin olarak katılımları sağlanır.

Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları İle İlgili İş ve İşlemler

Madde 41 — Özel okul öncesi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması, çalışma saat ve süreleri, kayıt-kabul, öğrenci kontenjanları, devam-devamsızlık, okul ücretleri, ücretsiz veya indirimli okuyacak çocukların tespiti, sınıf mevcutları, personelin seçimi, atanması ve benzeri konulardaki işlemler, Özel Öğretim Kurumları Mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.

İlk Yardım Dolabı-İlk Yardım Çantası

Madde 42 — Okul öncesi eğitim kurumlarında ilk yardım dolabı veya ilk yardım çantası, kaza ve acil durumlarda kullanılmak üzere mevzuatta belirtilen standartlara uygun olarak bulundurulur.

Bahçe Düzenlemesi

Madde 43 — Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve iyi bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak düzenlenmesi esastır. Düzenlemeler eğitim öğretimin olmadığı zamanlarda yapılır.

Bu düzenleme yapılırken; trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları, ayrıca çocukların fen ve doğa çalışmaları yapabilmeleri için yeterli toprak alan bulundurulmasına özen gösterilir.

Gözlem - Gelişim Dosyası

Madde 44 — Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gelişim, eğitim ve sağlık durumları ile ilgili olarak her çocuk için bir gözlem ve gelişim dosyası tutulur. Çocuğun kayıtlı olduğu ilköğretim okulunun isteği üzerine dosya okula gönderilir.

Binanın Kullanılması

Madde 45 — Anaokulu binaları amacı dışında kullanılamaz. Hangi nedenle olursa olsun, projede belirtilen kullanım alanlarında izinsiz değişiklik yapılamaz.

YEDİNCİ KISIM

Yürürlük Hükümleri

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 46 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 21/7/1996 tarihli ve 22703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 47 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Ekler :

Ek I
Ek I

Ek II

Ek III

Ek IV aşağıda

Ek V

 

EK-4

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DEVAM ÇİZELGESİ

 

Sıra

No

ÇOCUĞUN ADI SOYADI

GÜNLER

AÇIKLAMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam