OKUL DOKTORU & SAĞLIK PERSONELİ 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında :

Doktor
Madde 28-
Kurumlarda çocuk sağlığı uzmanı bir doktorun bulunması esastır. Okul doktorunun bulunmaması halinde bu kurumlar, hükümet tabibi, ana-çocuk sağlığı merkezi veya diğer sağlık kuruluşlarından faydalanırlar. Doktorun görevleri şunlardır.
a) Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapar.
b) Çocukların sağlık kayıtlarını tutar.
c) Mevcut personelin sağlık kontrollerini yapar.
ç) Salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli sağlık tedbirlerini alır.
d) Çocuklara, yöneticilere, öğretmenlere, personele sağlık konularında gerekli bilgileri verir.
e) Sağlık konulannda ana-babalan aydınlatır.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 28 )


YATILI OKULLARDA :

Madde 28- Doktorun başlıca görevleri şunlardır:
a. Her öğretim yılında parasız yatılı ve paralı yatılı öğrencileri en az bir defa genel sağlık muayenesinden geçirerek sonuçlarının her birinin dosyasındaki sağlık sayfasına yazılmasını sağlamak; sağlık durumları bakım altında bulunmayı gerektiren öğrencileri ayırarak bir listesini müdürlüğe vermek, bu öğrencilere verilecek güçlendirici besinleri ve ilaçları belirtmek, bu gibi öğrencileri sık sık muayene etmek,
b. Her gün okul müdürünün belirteceği saatte okula gelerek muayeneye gönderilen öğretmen, belletici, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene etmek ve durumlarını bir deftere yazarak herbiri hakkında gereken önlemleri almak,
c. Reviri yönetmek ve revirde yatan hastaları tedavi etmek, gerekli ecza ve ilaçların revirde bulundurulmasını sağlamak,
d. Öğrencilere verilen yiyecek ve içeceklerin cinsine ve kalorisine dikkat etmek. Yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane ve diğer kısımları sağlık bakımından sık sık kontrol ederek gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasını okul müdürlüğüne bildirmek ve uygulanmasını sağlamak.

Okul Pansiyon Yönetmeliği m - 28 )

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA :

OKUL ve PANSİYON HEKİMİNİN ÖDEVLERİ

Madde 44 - Her okulda öğrenci ve personel sayısıyla oranlı olarak ücretli ya da maaşlı bir veya daha fazla sayıda hekim bulunur.
Okul hekimi, her ders yılı basında okula yeni giren öğrencileri muayene ederek okula devam etmelerine engel hastalıkları olanları ayırır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 44 )

Madde 45 - Okul hekimi, her ders yılı İçinde yatılı ve gündüzlü bütün öğrenciyi birer birer muayeneden geçirerek sonuçların, her birinin dosyasındaki sağlık sayfasına yazar. Sağlık durumları bakım altında bulunmayı gerektiren öğrencileri ayırarak bir listesini müdürlüğe verir. Yatılı okullarda bu gibi öğrencilere verilecek güçlendirici besinleri ve ilaçları belirtir. Bu gibi öğrencileri sık muayene eder.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 45 )

Madde 46 - Okul hekimi, prevantoryum ve sanatoryuma gönderilmeleri gereken öğrencilerin raporlarım düzenleyerek okul müdürlüğüne verir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 46 )

Madde 47 - Okul hekimi, yılda iki defa, okul beden eğitimi öğretmenlerinin yardımı ile, öğrencilerin boy ve ağırlıklarının, dosyalarındaki sağlık sayfalarına yazılmasını sağlar.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 47 )

Madde 48 - Okul hekimi, her gün okul müdürünün belirteceği saatte okula gelerek okul tarafından muayeneye gönderilen öğretmen memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene eder ve durumlarını bir deftere yazarak herbiri hakkında gereken tedbirleri alır. Okul müdürünün gerekli gördüğü memur ve öğretmenleri evlerinde muayene eder.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 48 )

Madde 49 - Okul hekimi, okulun revir ve eczanesini yönetir ve revirde yatan hastaları sağıtlar. Gerekli ecza ve ilaçların her zaman okulda bulundurulmasını sağlar.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 49 )

Madde 50 - Okul hekimi yiyecek ve içeceklerin cinsine ve ağırlığına dikkat eder. Yemek listelerinin düzenlenmesinde düşüncesini bildirir ve listelerin altını imzalar. Bundan başka okulun dershane, yemekhane, yatakhane, teneffüshane ve diğer kısımlarını sağlık bakımından sık sık denetleyerek gerekli gördüğü tedbirleri okul müdürüne bildirir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 50 )


Madde 51 - Hafif bir hastalık geçiren öğrenciler okul revirine yatırılır. Uzun süre sağıtılması (tedavisi) gerekenlerle azgın, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlar velilerinin yanına, ya da bir hastahaneye, prevantoryum ya da sanatoryuma gönderilir. Bulaşıcı hastalıklardan bir sakınca olmadığını bildiren bir rapor getirmedikçe ve okul hekimi tarafından görülmedikçe okula devam ettirilmez.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 51 )

Madde 52 - Okul yöneticileriyle öğretmen ve hizmetlileri, hafif hastalıkları dolayısıyla
kendi yatak odalarında istirahat edebilirler. Ancak, bunların öğrenciye ayrılmış yerlerde yatmaları yasaktır. Bir haftadan fazla süren ya da azgın ve ateşli hastalıklarla bulaşıcı hastalıklara tutulanların mutlaka okul dışında sağıtılmaları (tedavi edilmeleri) gerekir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 52 )

Madde 53 - Okulda ya da çevresinde bulaşıcı ve salgın hastalıklar çıktığı zaman sağlık makamlarının verecekleri karara göre ve belirtilen süre içinde okul tatil edilir. Okul hekimi bu tatilde okul içinde alınacak tedbirleri alır, kendisi de denetler ve uygular. Okul içinde salgın bir hastalık çıktığı zaman bunu ve alınması gereken sağlık ve yönetimle ilgili tedbirleri yazı ile okul müdürlüğüne bildirilir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 53 )

Madde 54 - Okul hekimi, ders yılı sonunda, okulun genel sağlık durumunu ve ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenciler arasında çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri ve öğrencilerin genel olarak sağlık durumlarıyla alınması gereken tedbirleri bildiren bir rapor düzenler. Bu raporun bir örneği, okul genel raporuyla birlikte Valilik yolu ile Bakanlığa gönderilir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 54 )

Madde 55 - Eczacısı bulunan pansiyonların eczane ve revir gereç ve aletlerinin yönetimi
ile korunmasından eczacı sorumludur. Eczacı, hekim tarafından yazılan ilaçları hazırlamak, dışarıdan alınacakları vaktinde getirmek ve hastalara dağıtmakla yükümlüdür. Eczacı, revir ve eczane demirbaş eşya ve gereçleri hakkında "Ayniyat Yönetmeliği" ve bu Yönetmeliğin ayniyat işleri ile ilgili hükümleri içinde iş görür. Eczacı bulunmayan okullarda revir ve eczane ile ilgili ayniyat işleri okul hekiminin denetimi altında okul müdürlüğünce uygun görülecek memur tarafından yapılır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m  - 55 )


SAĞLIK PERSONELİ 

İlköğretim Kurumlarında :

Sağlık Personeli

Madde 95- Okuldaki öğrenci ve diğer personelin sağlık işleri ile ilgili her türlü işleri yapmakla yükümlüdürler.

Ayrıca, yatılı ve pansiyonlu okullardaki sağlık personeli, görevlerini "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeligi"ne göre yürütürler.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 95 )

Yatılı Okullarda :

Madde 29- Pansiyonun sağlık işlerini yürütmek üzere görevlendirilen doktor dışındaki sağlık personelinin başlıca görevleri şunlardır:
a. Doktorun ve müdür yardımcısının emirlerine uygun olarak revire ait işleri, hasta bakımı, ilaçların verilmesi, enjeksiyonların yapılması, revirdeki hastaların beslenme ve öğrencilerin sağlık fişlerinin düzenlenmesi ile ilgili işleri yapmak,
b. Okul beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin yardımı ile yılda bir defa öğrencilerin boy ve ağırlıklarını ölçerek dosyalanndaki sağlık sayfalarına yazılmasını sağlamak,
c. Öğrencilerin katılacakları millî bayram, diğer törenler ile her türlü eğitici kol faaliyetlerine ilişkin toplantı, gezi ve çalışmalara katılmak,
d. Revirin düzenini ve temizliğini sağlamak,
e. Kendine teslim edilen eşyanın ve ilaçların iyi bir şekilde muhafazasını ve kullanılmasını sağlamak,
f. Okul yönetiminin ve doktorun vereceği sağlıkla ilgili diğer işleri yapmak.

(Okul Pansiyon Yönetmeliği m- 29 )


Madde 30- Pansiyonun sağlık işleri ile ilgili diğer hususlar şunlardır:
a. Hafif bir hastalık geçiren öğrenciler revire yatırılır. Uzun süre tedavisi gerekenlerle ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlardan paralı yatılı olanlar velilerinin yanına, parasız yatılı olanlar ise hastahaneye veya prevantoryuma veyahut sanatoryuma gönderilirler.
b. Pansiyonda kalan okul yöneticileri ile öğretmen, belletici, memur ve hizmetliler hafif hastalıklarında kendi yatak odalarında istirahat edebilirler. Ancak, bunların öğrenciye ayrılan yerlerde yatmamaları, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanların okul dışında tedavi edilmeleri gerekir.
c. Ders yılı sonunda pansiyonun genel sağlık durumu ile ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenciler arasında çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri ve öğrencilerin genel olarak sağlık durumlarıyla alınması gereken tedbirleri bildiren bir rapor düzenlenir.

(Okul Pansiyon Yönetmeliği m- 30 )