NOT & NOT FİŞLER & ÖĞRETMEN NOT DEFTERİ

 

NOT VERME DÜZENİ :

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA :

Not verme

Madde 33- İlköğretim kurumlarında her sınıf için gösterilen derslerde öğreticilerin başarıları dört ayrıı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir. Buna göre verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir.

DERECE RAKAM İLE PUANLAMA
5 85-100 İyi 4 70-84 Orta 3 55-69 Geçer 2 45-54 Başarısız l 0-44

( ilköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 33 )


İKİNCİ BÖLÜM

DERECE

RAKAM İLE

PUANLAMA

Pekiyi

5

85-100

İyi

4

70-84

Orta

3

55-69

Geçer

2

45-54

Başarısız

1

0-44

 

Sınavlar

Madde 34- Sınıf ve branş öğretmenleri, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, öğretim yılı başında ders programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki amaç ve konuları göz önünde bulundururlar.

( ilköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 34 )

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA :
Madde 28-

Not Düzeni

      Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "beşli not düzeni" kullanılır.

      Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir.

Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. Bir dersin dönem sonu notu ise o dersten alınan puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilir ve nota çevrilir.


Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

Puan Not Derece

85-100 5 Pekiyi

70-84 4 İyi

55-69 3 Orta

45-54 2 Geçer

25-44 1 Geçmez

 0-24 0 Etkisiz

      Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

(Sınıf Geçme Yönetmeliği, m-28

 

DERSLERİN AĞIRLIKLI NOTU :

Bîr Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu
Madde 42-
Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati, sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılır. Çıkan sayı o dersin
ağırlıklı notudur

 ( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 42 )

BİR DERSİN YIL SONU NOTU :

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA :

Bir Dersin Yıl Sonu Notu

Madde 47- Bir dersin yıl sonu notu, öğrencinin o dersten aldığı birinci ve ikinci kanaat dönemi notlarının aritmetik ortalamasıdır.

a) Herhangi bir nedenle bir dersten yalnız bir kanaat dönemi notu alan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır.

b) 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, iki kanaat döneminde de notu olmayan öğrencilerin yıl sonu notu, yetiştirme kursu sonunda aldığı nottur.

c) Beden Eğitimi, İş Eğitimi ve Müzik derslerinden birinci kanaat dönemi notu aldıktan sonra özrünü belgelendiren öğrencilerin ikinci kanaat dönemi notu dikkate alınmaz. Birinci kanaat döneminde özrünü belgelendiren öğrencilerden ikinci kanaat döneminde Beden Eğitimi, Müzik ve İş Eğitimi derslerine giren öğrencilerin sınıf geçme durumları ikinci kanaat dönemi notu ile tespit edilir.

ç) Okul dışından bitirme sınavlarına girenlerin aldıkları not, yıl sonu notudur.

( ilköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 47 )

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA :

Yıl Sonu Başarısının Tespiti

“Madde 31- Bir dersin yıl sonu notu:

a)Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

b)Hiç dönem notu yoksa yetiştirme programında alınan nottur.

c)Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonunda sınava girilen ders/derslerin en son belirlenmiş yıl sonu notu ile sınavda alınan notun aritmetik ortalamasıdır.

d)Naklen gelen öğrencilerin önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler farklı olduğunda, bir dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem notudur.Yeterli süre bulunmaması durumunda ise önceki okulda alınan dersin puanlarına göre belirlenen dönem notudur.

e)57 nci madde kapsamına girenlerden iki dönem notu alamayanların birinci veya ikinci dönemde aldıkları dönem notudur.

Dönem notlarının aritmetik ortalamaları hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük hesaplamalar tama yükseltilir.”

 ( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 31 )

YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI

Yıl Sonu Başarı Ortalaması
Madde 43-
Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sayı öğrencinin "Yıl sonu başarı ortalaması"dır.
Yıl sonu başarı ortalaması hesaplanırken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. "Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayıldı." yazılır

Yıl sonu başarı ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme ve diploma defterine işlenir ve mezuniyet notunun hesaplanmasında esas alınır.

 ( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 43 )


NOT DEFTERİ:

İLKÖĞRETİM KURUMLARI :

Öğretmen Not Defteri

Madde 41- Her sınıf ve branş öğretmeni bir not defteri tutar. Bu defter, öğretim yılı başında okul yönetimi tarafından sağlanır, sayfa numaraları yazılıp onaylandıktan sonra imza karşılığında öğretmene verilir.

Notlar, mürekkepli kalemle, silinti ve kazıntı olmamasına dikkat edilerek yazılır.

Her öğretmen, not defterini okul yönetimine vereceği not cetvelleri için esas olarak kullanmakla ve istendiği zaman okul müdürüne veya teftiş yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür.

Not defterleri ders yılı sonunda, öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle okuldan ayrılan öğretmenler ise not defterlerini tutanak karşılığında okul yönetimine teslim ederler. Bu defterler, iki öğretim yılı saklanır.

( ilköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 41 )

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA :

Öğretmen Not Defteri

Madde 26- Her öğretmen bir not defteri tutar ve bu deftere bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre tespit ettiği puanları ve dönem notlarını yazar

Öğretim yılı başında okul idaresi tarafından temin edilen not defterleri, imza karşılığında öğretmene verilir.
Puanların ve dönem notlarının mürekkeple yazılmasına, silinti ve kazıntı olmamasına özen gösterilir.
Her öğretmen, not defterini, okul idaresine vereceği not cetvelleri için esas olarak kullanmakta ve istendiği zaman okul müdürüne veya denetleme yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür

Ders yılı sonunda not defterleri okul idaresine teslim edilir. Bu defterler idarece bir öğretim yılı saklanır

Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle okuldan ayrılan öğretmenler de not defterlerini tutanak karşılığında idareye teslim etmek zorundadırlar

Not defterine, dönemlere ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, ödev ve projelere verilen puanlar ve bu puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır

 ( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 26 )

 

NOT FİŞLERİ :

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA :

Notların Okul Yönetimine Verilmesi

Madde 44*- Birinci ve İkinci kanaat dönemine ait not çizelgeleri, dönem sona ermeden üç gün önce okul yönetimine verilir

( ilköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 44 )

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA :

Not Çizelgelerinin Teslimi

“Madde 60- Dönemlere ait not çizelgeleri, dönemin sona ermesine üç gün kala okul müdürlüğüne verilir.Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla, varsa ödev ve projelere verilen puanlar belirtilir ve puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır.”

 ( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 60 )