ÖĞRETMEN UZMAN VE USTAÖĞRETİCİ &EMEKLİ ÖĞRETMEN

 

Kurumlarda Öğretmen Sayısı : 

Madde 21 -

Bir özel okulun mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin; kuruluşundan beş yıl sonra da en az üçte ikisinin, asıl görevi bu okulda olan öğretmenler tarafından okutulması zorunludur. (3035)

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmi öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmi dengi bulunmayan özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir. (2843)

( Özel Öğretim Kurumları Kanunu )

Öğretime başlama şartları

Madde 9-Kurum açma izni alan kurucu veya kurucu temsilcisi öğretime başlama izni alabilmek için;

e)Yönetici ve kurumun faaliyet alanındaki derslere giren öğretmenlerden en az üçte birinin, asıl görevli aylık ücretli öğretmen, uzman veya usta öğreticilere ait atama teklifleri ile varsa ders saati ücretli öğretmen, uzman veya usta öğretici çalışma izni teklifleri

ile ilgili valiliğe başvurur.

Bu raporda:

Uygulanacak öğretim programına göre, yönetici, öğretmen, uzman veya usta öğreticilere ait tekliflerin yeterli olup olmadığına,

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 9 )

 

Dikkat Uzman  ve Usta Öğretmen ile ilgili yönetmelik aşağıda

 

ÖĞRETMEN & ÖĞRETMENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

a) Öğretmen atamaları, 2513 Ek sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan branşlar doğrultusunda yapılır. (T.D. 2513 Ek)

Görevlendirme

Madde 38- Kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerce yürütülür. Bunların çalışmalarına ait izin teklifleri özel öğretim forumlarının genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerine kurucular, diğer yönetici ve öğretmenleriyle uzman ve usta öğreticilerine genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür ve müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür tarafından yapılır.

Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları ile yabancı uyruklulara (öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri Bakanlıkça bunların dışında kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilere (Çalışma izinleri valilikçe verilir.)

Valilikler teklifi yapılan personele Bakanlıkça verilen ön izin belgesini esas alarak çalışma izni verirler.

Kurum müdürlüğü, çalışma izni verilmesi istenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle teklif evrakını
kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitimi müdürlüğüne teslim eder ve bunlarla ilgili aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Çalışma izni Bakanlıkça verilen personel hakkında yapılacak işlemler:

1) Çalışma izni Bakanlıkça verilenlerden çalışma iznine esas olan belgeleri tamam olanlar, millî eğitim müdürlüklerince bir yazı ile görevlerine başlatılır. Bu yazıda personelin göreve başladığı tarih de belirtilir.

2) Evrakı tamam olmayanlar göreve başlatılamaz.

3) Görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı valilik yoluyla Bakanlığa gönderilir.

4) Nitelik ve şartları uygun bulunanlara Bakanlıkça çalışma izni verilir, izin talebi Bakanlıkça reddedilen personelin görevine tebliğ tarihinden itibaren son verilir.

b) Çalışma izni valilikçe verilen ilçe millî eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler;

1) Evrakı tamam olanlar ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevin başlama tarihinin de belirtildiği bir yazı ile görevlerine başlatılırlar.

2) İlçe millî eğitim müdürlüğünce görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı kaymakamlık yoluyla valiliğe gönderilir.

3) Nitelik ve şartları uygun bulunanlara valilikçe çalışma izni verilir, izin talebi valilikçe reddedilen personelin görevine tebliğ tarihinden itibaren son verilir.

c) Çalışma izni valilikçe verilen il millî eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler;

1) Evrakı tamam olanlardan nitelik ve şartları uygun bulunanlara valilikçe çalışma izni verir.

2) Teklifi yapılanlardan valilikçe çalışma izni verilmeyen personel göreve başlatılmaz. Aynı kurumda görevli iken sözleşmesi yenilenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin görev süreleri valilikçe uzatılır.

Bu madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar hakkında kanunî işlem yapılır. (12/02/1994- 21847 s.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 38 )

Görevlendirmede Aranacak Şartlar

 Madde 39- Her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak atanacaklarda, resmî öğrenim
kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar aranır. (07/09/1991 - 20984 s.R.G.)

Altmışbeş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Görevli iken altmışbeş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak, bu gibilere valilik izniyle icra mahiyetinde olmamak şartıyla müşavirlik, danışmanlık, personel müdürlüğü veya personel şefliği görevi verilebilir.

İhtiyaç halinde resmî öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla, aylığı karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar, ilgili Bakanlıkların izni ile ücretli ders verilebilir. Öğretmenin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 39 )

Madde 33 - Özel okullarda yöneticilik ve eğitim - öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekiller hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez. (3035)

Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler Bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak özel okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden vergi kesilmez. Özel öğretim kurumlarındaki birim ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz.(3035)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 33 )

Madde 35 - Yazılı sözleşmede kararlaştırılan ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. Yönetici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında ödemeyen kurumlar, bu ücretleri gün başına aylık ücretin % 1 fazlasıyla ödemek zorundadırlar. Yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere göre yükümlü bulundukları görevleri yapmaları şartıyla, ders yılı içindeki tatil günlerinde imtihan ve tatil aylarında da ödenir.

Öğretmenlik, uzman ve usta öğreticilik yapma nitelik ve şartları taşıyan okullar dışındaki kurumlarda görevli diğer devlet memurları kurumlarınca izin verildiği takdirde haftada 8 saati geçmemek üzere özel öğretim kurumlarında ücretli derse girebilirler.

Resmî ve Özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine özel dershanelerde görev verilemez. (12/02/1994 - 21847 s.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 35 )


UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİ

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
"Uzman öğretici", alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri,
"Usta Öğretici", alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 4 )

Uzman ve Usta Öğreticiler

Madde 49- Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumundan mezun öğretmen bulunmaması halinde dersin özelliğine göre uzman ve usta öğreticiler görevlendirilebilir.

Kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları özel okul öncesi eğitim kurumlarında usta öğretici olarak görevlendirilebilirler.

Uzman ve usta öğreticiler tayin şartları, seçimi, görev ve sorumlulukları hakkında özel öğretim kurumlarıyla ilgili yönetmelik, yönerge ve kurum yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan hallerde "Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. (12/02/1994 - 21847 s.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 49 )

Madde 50- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel öğretim kurumlarında görev alacak öğretmen, uzman ve usta öğreticilere Bakanlıkça ön izin belgesi verilir. Valilikler ön izin belgesinde yer alan göreve göre ilgili personele çalışma izni verir. Ön izin belgesi için başvuru, ilgili kurum müdürlüğü tarafından doğrudan Bakanlığa yapılır.

a) Özel öğretim kurumlarında görev alacak elemanlara, ön izin belgesi verilirken aşağıdaki belgeler istenir:

4) Usta öğretici olarak görev alacakların; diploma ile transkriptinin veya sertifikasının noter onaylı örneği, motorlu taşıt sürücü kurslarında görev alacaklar için ayrıca noter onaylı sürücü belgesi örneği,

1) Teklif formu,

2) İş sözleşmesi,

3) Sabıka kaydına rastlanmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığı yazısının aslı,

4) Sağlık raporu,

5) Adaylığın kaldırıldığına dair belge (İlk defa görev alacaklar hariç),

6) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında öğretmen, uzman veya usta öğretici olarak çalışmış olanlardan, en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge ile fiili hizmet cetveli,

7) Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi veya noter onaylı örneği (Çalışma izni valilikçe verilenlerde),

8) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin noter onaylı örneği ile diplomada branşı belli olmayanlar için aldığı dersleri gösteren transkriptin noter onaylı örneği,

9) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden pedagojik formasyon belgesinin noter onaylı örneği,

10) Yabancı uyruklulardan dış temsilciliklerimizden alınan çalışma vizesinin noter onaylı örneği,

11) Yabancı uyruklu öğretmenlerin pasaportundaki çalışma vizesine dair sayfanın onaylı örneği,

12) Nüfus cüzdanı örneği,

13) İkamet belgesi."

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 50 )

Ders Ücreti karşılığı Görevlendirme

Madde 9- Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

Yükseköğrenimli olmak koşuluyla;

                b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

                1)Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

                2)Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar, okulöncesi,mesleki ve teknik ortaöğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında,

ek ders görevi verilebilir.

(Ders ve Ek Ders Esasları m - 9 )

Madde 21 - Özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır.Gerektiğinde uzman ve usta öğreticiler geçici veya sürekli olarak bu kurumlarda çalıştırılabilirler. (3035)

Bir özel okulun mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin; kuruluşundan beş yıl sonra da en az üçte ikisinin, asıl görevi bu okulda olan öğretmenler tarafından okutulması zorunludur. (3035)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 21 )

Usta Öğretici (Eğitici Anne)
Madde 26-
Okul öncesi eğitimi alanında ön lisans eğitimi görmüş olanlar ile Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları arasından seçilir. Bu gibi mezunlardan "Eğitici Anne Sertifikası" istenmez.
Usta Öğretici (eğitici anne), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın eğitim kurumlarında açılan eğitici anne kurslarını başarı ile bitirerek sertifika alan, lise ve dengi okul ile yüksek öğretim kurumları mezunları arasından okul yönetimince seçilir.
Ayrıca, Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında açılan eğitici anne kurslarını başarı ile bitirerek "Eğitici Anne Sertifikası" alan lise ve dengi okullarla yüksek öğretim kurumlan mezunları da ihtiyaç duyulduğunda görevlendirilebilir.
Usta Öğretici (eğitici anne) seçilirken aşağıda belirtilen öncelikler dikkate alınarak değerlendirme yapılır:
a) Okul öncesi eğitimi alanında ön lisans eğitimi alanlar,
b) Kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden mezun olanlar,
c) Yüksek öğretim veya lise ve dengi okul mezunu olup "Usta Öğretici (eğitici anne) Sertifikası" alanlar,
Okul öncesi eğitim kurumlarında çalıştırılacak olan Usta Öğretici (eğitici annemlerin görevleri şunlardır.
a) Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik, eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak kendisine verilen işleri yürütür.
b) Okul yönetimi ve öğretmen tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapar. Usta Öğretici (eğitici anne) çocuklarla ilgili konularda doğrudan velilerle görüşmelerde bulunmaz.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 26 )


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUMLARINDA 

SÖZLEŞMELİ VEYA EK DERS GÖREV İLE GÖREVLENDİRİLECEK

 UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete'de Yayımı : 21.5.1977 Sayısı : 15953

Madde l - 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 47 ncv maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmet içi yetiştirme kurs ve seminerlerinde geçici veya ek ders görevi ile görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Deyimler

Madde 2- Bu yönetmelikte aksi belirtilemedikçe Bakanlık sözünden Milli Eğitim Bakanlığı anlaşılır.

BÖLÜM I

Uzman ve Usta Öğreticilerde Aranacak Şartlar ve Bunların Seçimi 

A. Uzmanlar

Madde 3- Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ve kurumlarında hizmet içi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında görevlendirilecek uzmanlarda aranacak şartlar: a. Genel Şartlar;

1. Türk vatandaşı olmak (yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile görevlendirilebilirler.),

2. 18 yaşından küçük olmamak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak (ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.),

4. Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçiril-. mis olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise bu şart aranmayabilir.

b. Özel Şartlar;

1. Uzmanlık alanı ile ilgili bir yüksek okuldan mezun olması,

2. Uzmanlık alanında en az 5 yıl başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri,

3. Eğitim ve öğretim görevini basan ile yapabilmesini sağlayacak eğitim formasyonu kazandırmak amacı ile programı Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir kursu başarı ile bitirmiş olmaları (öğretmen yetiştiren bir okulu bitirmiş veya eğitim kurumlarından en az iki yıl öğretmenlik yapmış olanlar ile süresi en fazla üç ay olan eğitim faaliyetlerinde görevlendirileceklerde bu şart aranmaz.)

(Bu formasyon sözleşme yapıldıktan sonra da Milli Eğitim Bakanlığınca verilebilir.)

(Ek ders görevi verilmek suretiyle görevlendiriliceklerde bu bentte belirtilen şart aranmaz.)

4. Hizmet göreceği alan ile ilgili olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek özel nitelikleri de taşımaları gerekir.

B. Usta Öğreticiler

Madde 4- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmet içi yetiştirme kurs ve seminerlerinde görevlendirilecek usta öğreticilerde aranacak şartlar;

a. Genel şartlar;

3 üncü maddenin (a) fıkrasında belirtilen şartları taşımaları

b. Özel şartlar;

1. En az ilkokul mezunu olması,

2. İlkokul ve ortaokul mezunlarının ustalık alanlarında en az 11 yıl, orta dereceli okulların ikinci devresinden veya yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların da en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri,

Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise süre şartı aranmayabilir.

3. 3 üncü maddenin (b) fıkrasının (3) ve (4) bentlerindeki şartları yerine getirmeleri gerekir.

4. Mesleki ve Teknik Öğretim ve Örgün Eğitim Kurumlarında görevlendirilecek usta öğreticilerin en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu olması gerekir. Ancak istisnai hallerde bakanlıktan izin almak şartıyla ilkokul mezunu usta öğreticilere de görev verilebilir.

BÖLÜM II 

Uzman ve Usta Öğreticilerin Görevlendirilmeleri

Madde 5- Uzman ve usta öğreticiler aşağıdaki şekilde görevlendirilirler.

1. Geçici Personel olarak;

Geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler ile yapılacak sözleşme esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15.5.1975 gün ve 1897 sayılı kanunun l inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddesine göre hazırlanır.

2. Ek ders görevi verilmek yoluyla;

Ek ders görevi verilerek görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, ilgili kurumun öğretmenlerine verilen ek ders ücreti kadar ve her saat başına ek ders görevi ücreti ödenir. Bunlara ilgili kurum öğretmenlerinin haftada maaş karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ek ders görevi verilebilir. Başka bir resmi kuruluşta görevli olanlara verilecek ek derse göre haftada sekiz saati geçmez.

Madde 6- Geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerle yapılacak sözleşmenin süresi, bir mali yıl içinde kalmak şartıyla, en fazla 12 ay kadardır.

Madde 7- Geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerin çalıştırılmalarına, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilir. Sözleşme Milli Eğitim Bakanlığınca imzalanır.

Madde 8- Geçici sözleşmeli olarak görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin haftalık çalışma süresi 40 saattir.

Madde 9- Uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla 8 saattir. Kurum müdürü, Cumartesi, Pazar günleri de dahil olmak üzere, uzman ve usta öğreticilere günün 8.00-23.00 saatleri arasında görev verebilir.

Sözleşmeli Uzman ve Usta Öğreticilere Verilecek Aylık Ücret

Madde 10- Bu yönetmeliğe göre geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler genel bütçeye bu ihtiyaç için konan ödenekten usulüne uygun şekilde aylık ödenir. Aylık ücret miktarı bu yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılacak sözleşmede belirtilir.

BÖLÜM III

Uzman ve Usta Öğreticilerin Görev ve Sorumlulukları 

A. Uzman

Madde 11- Uzmanlar kendilerine verilen eğitim ve öğretim görevlerinde kurumun öğretmenlerinin yetki ve sorumluluğuna sahiptirler.

Ayrıca, kurum müdürü ve üstleri tarafından verilecek eğitim ve öğretim ile ilgili bakım ve onarım, öğretim aracı hazırlama gibi görevleri de yaparlar.

Hizmet içi kurs, seminer ve konferanslarda görevlendirilen uzmanlar, kurumu tarafından yazılı olarak verilen görevleri bu yazıda belirtilen yetki ve sorumluluk içinde yaparlar.

B. Usta Öğreticiler

Madde 12- Usta öğreticiler, beceri öğretiminde ve uygulamalarında "Yaygın Eğitim Kurumları Temel Eğitim Kurumlan ile Orta Öğretim Kurumlanndaki İş ve Teknik Eğitim, seçmeli dersler ve branşlarındaki atölye ve meslek derslerinin okutulmasında görevlendirilirler. Usta öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları, okulun imkan ve ihtiyaçtan göz önünde tutularak, kurum müdürü tarafından tespit edilir ve kendilerine yazılı olarak bildirilir.

BÖLÜM IV 

Uzman Ve Usta Öğreticilerin Çalıştırılması İle İlgili Çeşitli Hükümler

Madde 13- Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde devlet memurları ile öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler uzman ve usta öğreticiler için de suç sayılır.

Ancak, uzman ve usta öğreticiler kurumlarındaki görevlerini aksatmamak şartıyla diğer kurumlarda veya serbest çalışabilirler. Bu konuda özel sözleşmede Milli Eğitim Bakanlığınca sınırlandırma yapılabilir.

Madde 14- Uzman ve usta öğreticilerden 3 üncü maddede belirtilen şartlan taşımadıkları, sözleşme hükümlerine uymadıklan ve görevlerinde başarısız oldukları kurum müdürlüğünce tespit edilenlerin sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.

Madde 15- 2287 sayılı Kanunun 9 uncu ve 1739 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince çıkarılan bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.


EMEKLİ ÖĞRETMEN

 

Madde 33 - Özel okullarda yöneticilik ve eğitim - öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekiller hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez. (3035)

Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler Bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak özel okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden vergi kesilmez. Özel öğretim kurumlarındaki birim ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz.(3035)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 33 )

DERS ÜCRETLİ ÖĞRETMEN

 

Madde 21 -  

İhtiyaç halinde, resmi öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla, aylığı karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar, ilgili bakanlıkların izni ile ücretli ders verilebilir. Öğretmenin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez. Öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına da, haftada sekiz saati geçmemek üzere ücretle ek ders görevi verilebilir. (3035)

Resmi ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine özel okul, öğrenci etüt eğitim merkezi ve kurslar dışındaki özel öğretim kurumlarında görev verilemez. Buna aykırı hareket eden kurum hakkında Kanunun 15 inci maddesi, görev alanlar hakkında da 47 nci ve 48 inci maddelerine göre işlem yapılır. (3035)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 21 )

Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere;

Okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında 30 saate kadar, ortaöğretim kurumlarında 24 saate kadar ek ders görevi verilebilir. 

(Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar, m-9) 

 

 

Görevlendirmede Aranacak Şartlar

Madde 39- Her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak atanacaklarda, resmî öğrenim
kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar aranır. (07/09/1991 - 20984 s.R.G.)

Altmışbeş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Görevli iken altmışbeş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak, bu gibilere valilik izniyle icra mahiyetinde olmamak şartıyla müşavirlik, danışmanlık, personel müdürlüğü veya personel şefliği görevi verilebilir.

İhtiyaç halinde resmî öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla, aylığı karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar, ilgili Bakanlıkların izni ile ücretli ders verilebilir. Öğretmenin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez.

Öğretmenlik, uzman ve usta öğreticilik yapma nitelik ve şartları taşıyan okullar dışındaki kurumlarda görevli diğer devlet memurları kurumlarınca izin verildiği takdirde haftada 8 saati geçmemek üzere özel öğretim kurumlarında ücretli derse girebilirler.

Resmî ve Özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine özel dershanelerde görev verilemez. (12/02/1994 - 21847 s.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 39 )

Bir Kurumda Görevli İken Başka Bir Kurumda Ek Görev Alma:

Madde 51- Resmî veya özel öğretim kurumlarında öğretmen, uzman veya usta öğretici olarak görev yapmakta iken başka bir kurumda görev almak isteyenlere çalışma izinleri valilikçe verilir. Bunlardan;

a) Teklif yazısı,
b) Sözleşme,
c) Çalışmakta olduğu kurumlarca verilecek muvafakat belgesi, (Bu belgede maaş karşılığı ve ücretle girdiği ders sayılan belirtilecektir.)
belgeleri istenir.

Herhangi bir öğretim kurumunda görevli olmayanlarla, resmî veya özel öğretim kurumunda görevli olmasına rağmen branşı haricinde ders saati ücretli öğretmen, uzman veya usta öğretici olarak görev almak isteyenlerden ayrıca Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği istenir.

(Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Bir özel öğretim kurumunda görevli olan öğretmen, uzman ve usta öğreticiye başka bir özel öğretim kurumunda ders saati ücreti ek görev verilebilir. Görev yaptığı il dışında başka bir ilde ders ücretli ek görev verilebilmesi için, görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğünden alınmış, o ilde girdiği ders saati sayısının da belirtildiği muvafakat belgesi istenir."

(Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel öğretim kurumlarında görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday olarak çalışan personele bir başka kurumda, resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine de özel dershanelerde ders saati ücretli olarak ek görev verilemez.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 51 )


Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 15- Öğretmenler, kendilerine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Öğretmenler sorumluluklarını yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar

Dershane öğretmenleri, resmî veya özel okullarda ders veremezler.  

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 15 )

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMEN

Görevlendirme

Madde 38- Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları ile yabancı uyruklulara (öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri Bakanlıkça bunların dışında kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilere (Çalışma izinleri valilikçe verilir.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 38 )

Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Görevlendirilmesi

Madde 41- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Yabancı uyruklu öğretmenlerin kurumlara atanmasında;

a) Özel okullara;

1) Alanında en az dört yıl yüksek öğrenim gördüğüne dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin (diplomasında branşı belirtilmemiş ise ayrıca branşını gösterir belge.)

2) Yurt dışından alınan diplomaların, Yüksek Öğretim Kurulu'nca denkliğinin tanındığını dair belgenin,

3) Ülkelerinde öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir "Öğretmenlik Formasyon" belgesinin,

4) Görev alacağı kurumun benzeri kurumlarda en az iki yıl öğretmenlik yaptığını gösterir belgenin,

5) Görevi süresince idarî ve adlî ceza almadığını gösterir belgenin Türkçe tercümelerinin, noter onaylı örnekleri istenir.

b) Okulların dışındaki kurumlarda:

1) Yukarıdaki şartları taşıyanlar,

2) Alanında yüksek okul mezunu olan yabancı uyruklular özel öğretim kurumlarında uzman olarak görev alabilirler.

c) Yabancı uyruklu öğretmen ve uzmanlar, Türkiye'de çalışabilmeleri için usulüne göre gerekli izini alırlar.

d) Özel öğretim kurumlarında görevli yabancı uyruklulara, kendi devletlerince kabul edilmiş millî ve dinî günlerinde eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla kurum yöneticilerinin teklifiyle valilikçe izin verilebilir.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 41 )

Görevlendirilecek Personelden İstenecek Belgeler

Madde 50- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel öğretim kurumlarında görev alacak öğretmen, uzman ve usta öğreticilere Bakanlıkça ön izin belgesi verilir. Valilikler ön izin belgesinde yer alan göreve göre ilgili personele çalışma izni verir. Ön izin belgesi için başvuru, ilgili kurum müdürlüğü tarafından doğrudan Bakanlığa yapılır.

a) Özel öğretim kurumlarında görev alacak elemanlara, ön izin belgesi verilirken aşağıdaki belgeler istenir:

1) Ön izin belgesi istek yazısı,

2) Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin noter onaylı örneği,

3) Diplomada branşı belli olmayanlar için, aldığı dersleri gösteren transkriptin noter onaylı örneği,

4) Usta öğretici olarak görev alacakların; diploma ile transkriptinin veya sertifikasının noter onaylı örneği, motorlu taşıt sürücü kurslarında görev alacaklar için ayrıca noter onaylı sürücü belgesi örneği,

5) Öğretmen olarak ön izin belgesi alacaklardan pedagojik formasyon belgesi veya öğretmenlik görevi yaptığını belirten fiili hizmet belgesi

b) Özel öğretim kurumlarında görev alacak elemanlara çalışma izni verilirken aşağıdaki belgeler istenir;

1) Teklif formu,

2) İş sözleşmesi,

3) Sabıka kaydına rastlanmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığı yazısının aslı,

4) Sağlık raporu,

5) Adaylığın kaldırıldığına dair belge (İlk defa görev alacaklar hariç),

6) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında öğretmen, uzman veya usta öğretici olarak çalışmış olanlardan, en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge ile fiili hizmet cetveli,

7) Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi veya noter onaylı örneği (Çalışma izni valilikçe verilenlerde),

8) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin noter onaylı örneği ile diplomada branşı belli olmayanlar için aldığı dersleri gösteren transkriptin noter onaylı örneği,

9) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden pedagojik formasyon belgesinin noter onaylı örneği,

10) Yabancı uyruklulardan dış temsilciliklerimizden alınan çalışma vizesinin noter onaylı örneği,

11) Yabancı uyruklu öğretmenlerin pasaportundaki çalışma vizesine dair sayfanın onaylı örneği,

12) Nüfus cüzdanı örneği,

13) İkamet belgesi."

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 50 )


 ÖĞRETMENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

ÖZEL ÖĞRETİMDE :

Öğretmenler, Uzman ve Usta Öğreticiler
Madde 26-
Öğretmen, uzman ve usta öğreticiler dengi resmî okul yönetmeliklerinde belirtilen görevler ile zümre başkanı ve okul müdürünün vereceği görevleri yaparlar.

Öğretmenler

Madde 75- İlköğretim okullarında, derslerin sınıf veya branş öğretmenleri tarafından
okutulması esastır.

Öğretmenler, kendilerine verilen sınıf veya dersleri, programda belirtilen esaslara göre okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda okul müdürünün vereceği görevlerle kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta üstün başarı gösteren öğretmenler, istekleri halinde aynı sınıfı okutmaya devam edebilirler.

Özel bilgi beceri ve yetenek isteyen Beden Eğitimi, Müzik, Resim-İş ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, yeter sayıda branş öğretmeni bulunmaması durumunda hizmet içi eğitim kurslarında yetiştirilen sınıf öğretmenleri tarafından okutulabilir.

Hizmet içi eğitim, kurslarında yetiştirilen öğretmen bulunmaması durumunda, Beden Eğitimi, Müzik, Resim-İş ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, bu alanlarda kendini yetiştirmiş olduğu okul yönetimince kabul edilen öğretmenler arasında karşılıklı değiştirilerek okutulabilir.

Beden Eğitimi, Müzik, Resim-İş ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden maaş karşılığı dersini dolduramayanlara branşlarındaki bu dersler, maaş karşılığı dersini dolduramayan diğer branş öğretmenlerine ise 4 üncü ve 5 inci sınıflarda branşları ile ilgili dersler verilebilir.

Derslerine branş öğretmeni giren sınıf öğretmeni de bu ders saatlerinde okul yönetimince verilen görevleri yapar.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 75 )

ÖĞRETMENLER

Madde 56 - Öğretmenler kendilerine verilen dersleri okuturlar, bunlarla ilgili bütün
uygulamaları ve deneyleri yaparlar. Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlerler. Öğretmenler, dersler dışında okulun eğitim öğretim ve yönetim işlerine de canlı bir şekilde katılmakla; kanun, yönetmelik ve emirlerle saptanan ödevleri yapmakla yükümlüdürler. Öğretmenler, öğrencilerini yetiştirmek konusunda her fırsattan yararlanmalı, hizmet ruhu beslemeli, ödevden kaçınmamalı, öğrencilerine öğrenim işlerinde iyi bir yardımcı ve kılavuz olmalı eğitim işlerinde tutum ve davranışları ile örneklik etmelidirler

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 56 )

İLKÖĞRETİM :

Madde 57 - Öğretmenlerin öğretim işlerinde ödevleri şunlardır:

a) Öğretmenler, her ders yılı basında müfredat programlarının, ders uygulamalarının (çevre tarihi eser, müze, teknik kurumlar vb. incelemeleri) ve deneylerin aylara dağıtılmasını gösterir bir plan hazırlayarak derslere başlamadan önce bir örneğini okul müdürüne verirler.

b) Öğretmenler, derslerini yararlı bir şekilde vermek için, derslere hazırlıklı girmek ve okulda bulunan ders araçlarından ve okul kitaplığında bulunan kitaplardan öğrencilerini yararlandırmakla yükümlüdürler.

c) Öğretmenler, öğrencilerini kişisel çalışmalara yöneltmek için tedbirler alırlar. (Bu hususta yerine göre tabiî çevreden, eski eserden, müzelerden, kitaplıklardan, işlik ve laboratuvarlardan, dizartasyon ve ödevlerden, okulda düzenlenecek müsamere, müzik, spor ve bahçe çalışmalarından, okulda bütün öğretmenlerin elbirliğiyle yaratıp yaşatacakları çalışma havasından yararlanırlar, inceleme gezintilerinin bir plana göre yapılması, gidilecek kuruma önceden haber verilerek gereken tedbirlerin alınması, öğrencilere, görecekleri ve inceleyecekleri konular üzerinde bir plan verilmesi gerektir.)
d) Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenler sık sık toplanarak aralarında iş birliği yaparlar. Bu toplantılardan ilki ders yılı başında yapılarak bu maddenin (a) fıkrasındaki planlar incelenir.

e) Öğretmenler, derslerde öğrencilerine "Yazılı Öğrenci Ödevleri Yönetmeliği" hükümetlerine göre ödev vermek ve bunları düzelterek öğrencilerine geri vermekle yükümlüdürler.

f) Öğretmenler, imtihan yönetmeliğiyle kendilerine verilen ödevleri yapmak ayırtman seçildikleri okulların imtihanlarında hazır bulunmak zorundadırlar.

g) Öğretmenler, verdikleri dersleri, yaptırdıkları ödevleri, yaptıkları deneyleri ve yoklama konularını her derste sınıf defterine yazarak imza ederler.

h) Öğretmenler, dersçe laboratuvarlarda ya da bir gezide yaptıkları ve yaptırdıkları deney ve uygulamayı her hafta sonunda müdüre bir raporla bildirirler.

i) Öğretmenler, derse girince yoklamayı kendileri yapar, derste bulunmayanları ve bunların sayısını yazarak yoklama kağıdını imzalarlar.

j) Öğretmenler, not defterlerini her zaman yarılarında taşımak, derse kaldırdıkları öğrencilere takdir edecekleri notları mürekkeple bu deftere yazarak o ders içinde öğrenciye bildirmek zorundadırlar. Yazılı yoklama kağıtlarına ve ödevlere takdir edilen notlar da bu deftere aynı suretle geçirilerek öğrencilere bildirilir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 57 )

LİSE :

Madde 58 - Öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır:

a) Öğretmenler; haftada bir gün nöbet tutarlar. Öğretmen sayışı elverişli olmayan okullarda okulun nöbetçi öğretmensiz kalmaması için nöbet işleri okul müdürü tarafından gereğince ayarlanır.

b) Öğretmenler, yönetimi öğretmenler kurulunca ya da okul müdürlüğünce kendilerine verilen öğrenci kurullarını yönetir ve her türlü eğitim çalışmalarına katılırlar.

c) Öğretmenler, öğretmen kurulu kararıyla kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar. Öğretmenler, bu sınıftaki çocukların, ayrı ayrı üstünlüklerini, kusurlarını ve yönsemelerini incelemeye çalışırlar. Eğitimini üzerlerine aldıkları sınıfın çocuklarının okul içi ve dışındaki durumları, davranışları; çalışmalarıyla yakından ilgilenirler. Okul müdürlüğü ile bu hususta sıkı bir iş birliği yaparlar. (Öğretmenlere, eğitimini üzerlerine aldıkları sınıflarda, elden geldiği ölçüde fazla ders verilir.)

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 58 )

Madde 59 - Okullarda nöbet birinci dersten yarım saat önce başlar, aralıksız devam ederek son dersten 15 dakika sonra biter.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 59 )

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA :

Öğretmenler
 Madde 22-
Öğretmenler, kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler ile eğitim programlarında belirtilen esasları yerine getirmekle yükümlüdür. Öğretmenin görevleri şunlardır:
a) Eğitim programına uygun olarak yıllık, ünite ve günlük plânlan hazırlar ve uygular.
b) Çocukların kişisel bilgi formunu doldurur, gelişim kayıtlarını tutar ve yıl sonu gelişim raporlarını hazırlar.
c) Anne ve babalarla yapılacak çalışmaları, plânlar ve uygular.
ç) Çocuklar gelmeden önce ve ayrılıncaya kadar, okulda bulunur. Görevi dinlenme ve yemek saatlerinde de devam eder.
d) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli tedbirleri alır.
e) Tebliğler Dergisi'ni, genelgeleri, emirleri okur ve imzalar.
f) Okul müdürünün vereceği diğer eğitim ve öğretimle ilgili görevleri yapar.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 22 ) 

ÖZEL DERSHANELER :

Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15- Öğretmenler, kendilerine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Öğretmenler sorumluluklarını yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar

a)Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b) Ders plânlarını iki nüsha olarak hazırlayıp dershane müdürünün onayına sunar. Dershane müdürünce onaylanan plânların birer suretini dosyalayıp saklar.

c) Öğrencilerin yoklamalarını yaparak, her derste işlenen konuları açık bir ifade ile ders defterine yazıp imzalar.

d)Öğretmenler kurulu toplantıları ile zümre öğretmenleri kurulu toplantılarına katılır. Toplantı gündemiyle ilgili yapılan görüşmelerde görüş ve düşüncelerini bildirir ve oyunu kullanır.

e) Derslere hazıklıklı girer.

 f)Derslerin dışında dershanenin eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılır, kanun, yönetmelik ve emirlerle belirlenen ödevleri yapar.

g)Öğrenim işlerinde, öğrencilere yardımcı olur ve kılavuzluk yapar, tutum ve davranışlarıyla örnek olur.

g)Dershane müdürünün plânladığı şekilde nöbet tutar. Nöbet sonunda görüşlerini nöbet defterine yazar.

 ı) Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı olur.

 i)Tebliğler Dergisi’ni okur ve imzalar.

 j)Yıl sonunda; okuttuğu dersle ilgili olarak işlediği konular, yaptığı etkinlikler, öğretimde karşılaştığı güçlükler ve bu güçlüklerin çözümü üzerinde görüş belirten bir rapor hazırlar ve zümre başkanına verir.

k)Eğitim-öğretim bakımından zümre başkanına ve müdüre karşı sorumluluğunu yerine getirir.

Dershane öğretmenleri, resmî veya özel okullarda ders veremezler

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 15 )

Diğer Öğretmenler

Madde 52 — Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler de gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin plânlama ve eş güdümüyle çalışmalara yardımcı olurlar.

Okul Müdürünün vereceği, rehberlikle ilgili görevleri yerine getirirler

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliği m - 52 ) 


.