ÖĞRENİM BELGESİ VE DOSYASI

A) İLKÖĞRETİM KURUMLARI :

* Öğrenim Belgesi :

Öğrenim Belgesi

Madde 63*- Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin okulla ilişiği kesilmez. Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan veya iki yıl daha okumasına imkan verildiği halde 8 inci sınıfı bitiremeyen öğrenciye durumunu gösterir öğrenim belgesi düzenlenir. (Ek-1)

* Öğrenim Belgesi Örneği(T.D.2445):

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 63 ) 

EK-1

ÖĞRENİM BELGESİ

OKULUN

İLİ                               :  ......................................................................................

İLÇESİ                        :  ......................................................................................

ADI                             :  ......................................................................................

ÖĞRENCİNİN

NUMARASI               :  ......................................................................................

ADI VE SOYADI             :  ......................................................................................

BABA ADI                 :  ......................................................................................

DOĞUM TARİHİ            :  ......................................................................................

BELGENİN

NO'SU                                    :  ......................................................................................

TARİHİ                       :  ......................................................................................

DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVRANIŞLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kanaat Dönemi Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kanaat Dönemi Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl Sonu Başarı Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki

Yıllara Ait Yıl Sonu

Notları

 

   .............  Öğretim Yılı

 

 

        ..............  Öğretim Yılı

 

 

 

 

 

Diğer Bilgiler

 

 

 

 

 

 

..../..../20.. tarihinde ilk defa/naklen ..................................................................................... sınıfına

kaydedilen ................................................................. nın ........................................ sınıfına bir/iki yıllık olarak devam ederken öğrenim çağı dışına çıktığında velisinin/kendisinin isteği üzerine ..../..../199.-- tarihinde okulumuzdan ayrılmıştır.

..../..../20..

Müdür Yardımcısı                                              Okul Müdürü

       İmzası                                                  İmza ve Resmi Mühür

 

B- ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI

*Öğrenim Belgesi :

Öğrenim Belgesi Verilmesi
  “Madde 47-
Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye, okuldan ayrılanlardan ise isteyenlere kimliğini, diploma bilgilerini, okul öğrenimi boyunca aldığı dersleri, ders notlarını ve mezuniyet notunu gösteren bir öğrenim belgesi verilir.”

(Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 47 )

Madde 107- İmtihanları nakledilen öğrencilerin gittikleri okullardan imtihanları yapılarak sonucu ilgilinin en son imtihan günü, geldiği okula tasdikli ve fotoğraflı bir belge (Örnek-2) ile resmî taahhütlü olarak bildirilir. Bu gibilerin diplomaları imtihanlara başladıkları okullarca düzenlenir.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 107 ) 

Madde 109- Ders kesimi ile öğretmenler kurulunca öğrencilerin sınıf geçme durumlarının saptanması tarihleri arasında tasdikname verilmez.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 109 ) 

Madde 110- İki yıl üst üste aynı sınıfta kaldığı için belge alan öğrencinin bir yıl sonra vereceği belge imtihanının sonucu belgeyi veren okul yönetkesine (idaresine) bildirilir ve belgesi de gönderilir, imtihanı başaranların belgeleri tasdikname ile değiştirilir. Başaramayanlar dilekçe ile başvururlarsa kendilerine geçirdikleri öğrenim ve imtihan durumlarını gösterir bir kayıt örneği verilir ve belgenin altına imtihan haklarını kullandıkları yazılarak dosyalarında saklanır. Bu gibiler öğrenim haklarını kaybetmiş sayılırlar. Öğrencilerin bütün bu durumları ayrıca künye defterine de işlenir.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 110 ) 

Madde 111- Disiplin Yönetmeliği'ne göre okuldan çıkarılanlara durumlarını bildirir bir belge verilir (Örnek-3).

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 111 ) 

Madde 113- (Değişik: 06/04/1967 tarih ve 70 sayılı Karar) Okuldan verilen diploma, tasdikname ve belgeleri kaybedenler, bir dilekçe ile okul idaresine başvururlar.
İlgilinin öğrenim durumu, kayıtlara göre, okul idaresince dilekçenin arkasına yazılır, fotoğrafı yapıştırılıp onaylanarak belge kendisine verilir. Ayrıca, durum öğrencinin künyesine işlenir.

Ancak, diplomasını kaybedenler, diploma aldıktan sonra bir okula devam etmişlerse, kayıt sureti verilmeden önce gittikleri okuldan sorulmak suretiyle son durumları dilekçelerine yazılır.

Bu husus künyesine de işaret edilir.

Tasdikname ile ayrılanların öğrenim durumları en son ayrıldıkları okulca saptanır.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 1113 ) 

Madde 114- Aldıkları kayıt örneklerini iki defadan fazla kaybedenlerin durumları, 113. maddede yazılı işlemleri tamamlamak şartıyla, fotoğraflı bir yazı ile İstedikleri resmî makamlara bildirilir. Kendilerine öğrenim kaydı verilemez. Öğrencilerin durumları hakkında okullardan resmî dairelere gönderilen yazılarla Öğrenci not karneleri öğrenim belgesi olarak kullanılamaz.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 114 ) 

Madde 115- Basılı her türlü belge ve diplomalar e! yazışı ile ve çıkmayan mürekkeple doldurulur. Belge ve diplomalar kazıntısız ve silintisiz olarak düzenlenir.

* Öğrenim Belgesi Örneği T.D. 2445

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 115 ) 

(EK-2)

ÖĞRENİM BELGESİ

Öğrencinin

Adı Soyadı :

Baba Adı :

Doğum Yeri ve Yılı :

İli – İlçesi :

Okulun Adı :

Okul No :

Diploma Tarihi :

Diploma No :

Alanı / Bölümü :

SINIFLAR

DERSLER

Haftalık Ders Saat Sayısı

 

Yıl Sonu Notu

Haftalık Ders Saat Sayısı

 

Yıl Sonu Notu

Haftalık Ders Saat Sayısı

 

Yıl Sonu Notu

Haftalık Ders Saat Sayısı

 

Yıl Sonu Notu

Haftalık Ders Saat Sayısı

 

Yıl Sonu Notu

YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI

Yukarıda açık kimliği yazılı ................................................................ diploma bilgileri ile

Öğrenim boyunca aldığı dersler ve notları kayıtlarımıza uygun olarak çıkartılmıştır

..../.../19..

Müdür Yardımcısı                                                                                                       Okul Müdürü