T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

SAYI : B. 08.O.ÖÖG.0.19.06/420 - 54359

KONU : Özel Öğretim Kurumları Öğrenci

Ücretleri ve Ücretsiz Okuyacak

Öğrenciler

23 Mayıs 1997

...................... VALİLİĞİNE

(Milli Eğitim Müdürlüğü)

625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarındaki öğrenci ücretleri ile bu kurumlarda ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlere ait işlemlerde, hizmetin daha kolay yürütülebilmesi ve konuların daha etkili şekilde takip edilebilmesi için, önceden Bakanlığımızca yayınlanmış olan yazılar ve ekleri, bir araya getirilmiş ve Bakanlığımızca yapılan yeni düzenlemeler de ilave edilerek ilişikte Valiliğinize gönderilmiştir.

Söz konusu hususlardaki işlemlerin yürütülmesinde ilişikteki esaslara göre hareket edileceğinden yazımız tarihinden önce Valiliğinize gönderilmiş olan bu konulardaki yazılar yürürlükten kaldırılmıştır. (Değerlendirme kılavuzu hariç).

Gereği ve konunun acilen iliniz dahilinde faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarına tebliğini rica ederim.

Hüseyin KANBUROGLU

Bakan a. Genel Müdür

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ VE

ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ VEYA KURSİYERLER

HAKKINDAKİ ESASLAR

A- ÜCRETLERİN TESBİT VE TAHSİLİ

1- 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre faaliyette bulunan kurumlar "Özel Öğretim Kurumlan Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği"nin 5 inci maddesi gereğince ücretlerini, Mayıs ayı içinde ve aynı Yönetmeliğin 6 inci maddesine uygun olarak tesbit edeceklerdir.

2- Ücret artışlan velinin ödeme gücü üzerinde, kamuoyunu rahatsız edici ve velileri zor durumda bırakacak miktarda olmamalıdır.

3- Kurumlar ilan ettikleri ücretleri bir sonraki ilan tarihine kadar değiştirmeyeceklerdir.

Ancak; gelişen ve değişen ekonomik şartlar dikkate alındığında defaten veya kısa süreli ücret ödemeleriyle uzun vadeli ödemelerin bir tutulmaması hem kurumlar hem de veliler açısından faydalı olacaktır.

Bunun için özel okullarda defaten veya kısa süreli taksitlerle ücret ödemelerinde indirim yapılmasına imkan sağlamak maksadıyla Yönetmelikte gerekli değişiklik yapılıncaya kadar Özel Öğretim Kurumlan Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (g) fıkrası aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

"Kurumlar ilan ettikleri ücretleri bir sonraki ilan tarihine kadar değiştirmezler. Ancak özel okullarda defaten yapılan ödemelerde veya taksit sayılan dikkate alınarak ücret indirimi yapılabilir. İndirim, ücret ilanından öğretim yılı başına kadar geçen süre içinde yapılacak ve miktarı okul tarafından basın yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır.

Ücretlerinde indirim yapan özel okullar, öğretim yılı başında, son ücret durumunu Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Bakanlığa bildirirler".

4- Mayıs ayından sonra öğretime başlayan özel öğretim kurumlan ücretlerini öğretime başladıkları tarihte ilan edeceklerdir.

5- Özel Öğretim Kurumlan Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği'nde belirtilen yemek, beslenme, taşıt, pansiyon ve benzeri hizmetleri verecek kurumlar, bu hizmetler için alacakları ücretleri eğitim-öğretim ücretleri ile birleştirmeden ayrı ayrı tesbit edeceklerdir.

6- Kurumlar; Ücret ilanını 195 sayılı Basın-İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'un 29 uncu maddesi uyannca, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerde ilan etmeleri gerekmektedir.

7- Özel kurslarda (M.T.S.K. hariç) ve öğrenci etüd eğitim merkezlerinde ücretler

aşağıdaki esaslara göre ilan edilecektir:

a) Özel öğrenci etüd eğitim merkezleri ile özel kursların tamamında, kurumlar ilan edecekleri azami ücretler ile birlikte bu ücretin altında tahsil edecekleri 4'er aylık dilimlere ait ücretlerini de ilan edeceklerdir.

b) 4'er aylık dilimlere ait ücretlerin tamamı Mayıs ayında ilan edilmiş olacaktır.

c) İlan edilen ücretler yazımız ekindeki (EK-3, 4) forma işlenerek, Bakanlığa gönderilmek üzere milli eğitim müdürlüklerine verilecektir.

d) Azami ücret ancak son 4 aylık dilimde tahsil edilebilecektir. Böylece; Üçüncü 4 aylık dilimin ücreti, ikinci 4 aylık dilimin ücretinden, İkinci 4 aylık dilimin ücreti, birinci 4 aylık dilimin ücretinden, fazla olacaktır.

8- M.T.S. Kurslarının ücret ilanları 20 Mayıs 1997 tarih ve 54214 sayılı yazımıza göre yapılacaktır.

9- Aynı programı uygulayan özel öğretim kurumlarının ücretleri, il ve ilçe olmak üzere her yerleşim birimi için ayrı ayrı tesbit edilecektir. Büyükşehir statüsündeki illerde, ilçeler esas alınacak, ancak merkez ile ilçeler arasında büyük farklılık bulunmayacaktır. Bu kurumların ücretlerinin çok farklı olması halinde Bakanlıkça ilgili kurumlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

10- Bir kurucuya ait birden fazla aynı programı uygulayan kurum bulunması halinde her kurum için ayrı ayrı ücret ilanı yapılabilir.

11- Tesbit ve ilan edilen ücretlere uyulup uyulmadığı, kurumun doğru bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince, yakinen takip edilecektir.

B- ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ VEYA KURSİYERLER

1- Kurumlarda ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerle ilgili olarak yapılan bütün işlemlerde; genel müdürlüğü olan kurumlarda genel müdür, genel müdürlüğü olmayan kurumlarda ise kurum müdürü birinci derecede sorumludur.

Öğrencilerin veya kursiyerlerin ibraz ettiği belgeler kurum müdürü tarafından incelenerek şüpheli görülen beyan ve belgeler kurum müdürlerinin kendi imkanıyla araştırılacaktır.

Müdürlükçe araştırmanın yapılamayacağı hallerde konu takip için valiliğe bildirilecektir.

2- İşlemlerde kusur ve ihmali tesbit edilen ilgililer hakkında kanuni tahkikat yapılacaktır.

3- Valiliklerce de gerçek dışı beyanda bulunduğu sabit görülenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

4- Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenci miktarı;

a) Özel okullarda %2, (Kurumlar ve Gelir Vergisi muafiyetinden yararlananlar %5),

b) Özel dershanelerde %5,

c) Özel Muhtelif Kurslar, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları ve Öğrenci Etüd Eğitim Merkezlerinde %2, den az olmayacaktır.

5- Özel öğretim kurumunda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tamamen ücretsiz okutulmasının yanısıra, ücretsiz okutulacak öğrencilerin kuruma getirdiği toplam maliyetin %20, %50, %75 gibi değişik miktarlarda da uygulanarak daha çok öğrencinin bu imkandan yararlanması sağlanacaktır.

6- Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerle ilgili olarak;

a) Özel okullar, öğretim yılı içinde ücretsiz okuması uygun görülen öğrencilere ait DEĞERLENDİRME KILAVUZUNDAKİ örneğine uygun tutanağı Haziran ayında, öğretim yılı başındaki öğrencilere ait tutanağı ise Kasım ayının ilk haftasında,

b) Okullar dışındaki özel öğretim kurumları ise, (Özel Dershane, M.T.S.K, Özel Muhtelif Kurslar ve Örenci Etüd Eğitim Merkezleri) her dönem için hazırlanan, ücretsiz öğrencilere veya kursiyerlere ait tutanağı Kasım ayının ilk haftasında.

milli eğitim müdürlüklerine vereceklerdir.

7- Milli Eğitim Müdürlükleri;

a) Özel okullarca verilen Haziran ayı tutanağını Temmuz ayının ilk haftası içerisinde,

b) Özel okullar ile özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlan tarafından Ek-8 Form'a uygun olarak ücretsiz okuyan öğrenci ve kursiyerlere ait düzenlenen tutanaklar, her kurum için ayrı ayn toplam öğrenci ve kursiyer sayısı ile ücretsiz okuyan öğrenci ve kursiyer sayısı tespit edilip tasnif edildikten sonra, toplu olarak Kasım ayının son haftasında,

Bakanlığımızda olacak şekilde göndereceklerdir.

C- DİĞER HUSUSLAR

1- İlan edilen ücretler dışında herhangi bir ad altında (Bağış,- yardım, teberru...gibi) ücret alınmayacaktır.

2- Özel dershanelerce, dershanelerine kayıtlı olmayan öğrenciler için ücretli veya ücretsiz "DENEME İMTİHANI" yapılmayacaktır. Kayıtlı öğrencilerine deneme imtihanı yapan dershaneler, yaptıkları bu imtihan karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyeceklerdir.

3- Kurumlarca Mayıs ayında ilan edilen ücret ilanları ve tahmini bütçe tabloları (EK-6), kurum tarafından;

a) Haziranın ilk haftasında ilçe milli eğitim müdürlüğüne,

b) İlçe milli eğitim müdürlüklerince Haziranın ikinci haftasında il milli eğitim müdürlüklerine,

c) İl milli eğitim müdürlükleri de belgeler üzerinde incelemelerini yaparak, gerektiğinde kullanılmak üzere, "Tahmini Bütçe" tablolarını muhafaza edeceklerdir. Ücret ilanlarını yazımız ekindeki (EK l, 2, 3, 4, 5) ise k.urum türü itibanyla tasnif ederek kurum listeleriyle birlikte en geç Haziran ayının sonuna kadar Bakanlığımızda bulunacak şekilde,

göndereceklerdir.

Ayrıca, özel okullar ilan etmiş oldukları ücret ilanlarının bir örneğini Haziran ayının ilk haftası içerisinde Bakanlığımızda bulunacak şekilde Bakanlığımız (0-312) 223 99 26 nolu faksına fakslayacak veya APS ile gönderilecektir.

4- Özel öğretim kurumlarınca her yıl Ocak ayında hazırlanan mali raporlar (EK-7) milli eğitim müdürlüklerince incelenerek, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin 76 inci maddesi gereğince kurum sermayesinin, amacına uygun olarak işletmeye yeterli olmadığı veya aynı Yönetmeliğin aradığı asgari seviyenin altına düştüğü tesbit edilmesi halinde durum Valilik görüşüyle birlikte Bakanlığımıza bildirilecektir.

5- Ek'te gönderilen ücret ilanı bildirim formlarında geçen;

a) Kurum kodu : Bakanlığımızca öğretime başlama izninde belirtilen kodu,

b) Adresi : Kurumun halen faaliyette bulunan adresini,

c) Program kodu : Bakanlığımızca kuruma verilen öğretime başlama izninde belirtilen program veya programların kodlarını,

d) Program adı : Bakanlığımızca öğretime başlama izninde yazıldığı şekildeki program adı veya adlarını,

e) Sınıf : Öğretim yapılan sınıflan,

f) Ücret : KDV. dahil olarak belirtilen özel okullar için yıllık, özel anasınıfı ve anaokulları ile özel öğrenci etüd eğitim merkezleri için aylık, özel dershaneler ile kurslar (muhtelif ve MTSK) için bir ders saat ücretini,

ifade eder.

 

Ücret İlanı Bildirim Formu  ( Ek / 1 )( Özel Okullar )

Ücret İlanı Bildirim Formu ( Ek / 2 ) Özel Dershane

Tahmini Bütçe

Özel Öğretim Kurumları Mali Durum Bildirim Formu ( 01.09.200.. / 31.12.200.. Tarihleri Arasında )

Ücretsiz Okuyan Öğrenciler İle İlgili Tutanak