Maddi Fiziki Durum Büro İşeleri Personel İşleri Öğrenci İşleri Eğitim Öğretim Çalışmaları Hesap ve Ayniyat İşleri

ÖĞRENCİ SAYISI VE BİNA KONTENJANI

İnceleme Raporları
(SY) Madde 23-
Özel okul olarak kullanılmak islenen binalarda yapılan incelemelerde; 625. 2843, 3035, 3236 Sayılı Kanunlar. 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Millî Eğitim Bakanlığına Bayii Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliyi ile bu Yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;
a) Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü , ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,
b) Binanın statik hesaplan.
c) Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla tcrkcdcbilmclcri için sağlamın imkânlar, 
d) Binada açılması istenen kurumun tür ve seviyesi.
e) Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine dair kontenjan tcsbıti.
gibi öğrencilerin sağlıklı bir cğititn öğretim görmelerine yardım edici etkiler, tek tek dikkate alınarak, düzcnlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.
Okul olarak iskân izni alınmış kurumlarda binanın inşaatı için düzenlenmiş raporlar (a) ve (b) bentlerindeki raporlar yerine geçer.
Derslik Sayısı
(SY) Madde 43-
Okullarda derslik sayısı azami 40 öğrenciye l derslik olarak hesap edilmelidir.
Bu rakam ;
a) Özel eğitim kurumlarında azami 12 öğrenciye bir derslik,
b) Fen liselerinde azami 24 öğrenciye bir derslik,
c) Hazırlık sınıflarında azami 36 öğrenciye bir derslik olarak hesaplanır, ilköğretim okulu, lise ve dengi özel okullarda bir derslik alanı 20 m2 den aşağı olamaz.
Özel eğitim okullarında - bu şart aranmaz.
(SY) Mudile 75-
Bu Yönerge ile getirilen standartlara uygunluk sağlamayan binalarda özel okul açılmak islenmesi halinde tanzim edilecek raporlarda Yönergenin "İnceleme raporları" yla ilgili hükümlerinde belirtilen hususlara ayrıntılarıyla yer verilir. Binaya verileeek toplam öğrenci kontenjanın tesbitinde ise dersliklerin alabilecegi öğrenci kontenjanı esas alınır.
1) Ancak binaya verilen toplam öğrenci kontenjanının hesabında:
a) Statik hesap sonuçlan,
b) Merdiven genişliği,
c) Oyun alanı (Anaokulu , ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda),
d) Tenefüshane alanı,
e) Koridor ölçüleri,
f) Pencere alanı,
g) Tavan yüksekliği,
h) WC sayısı,
i) İdari ve diğer bölümlere ayrılan kısımlarla bunların alanları,
j) Öğrencilerin sağlıklı bir eğitim - öğretim görmelerine yardım edici diğer hizmet birimleri de dikkate alınır.
2) Eğer binaya verilen toplam öğrenci kontenjanları ile birinci fıkrada sayılan esaslar arasında uygunluk yoksa, kontenjan bu esaslara uygunluk sağlayacak şekilde tesbit edilir.
3) Derslik tavan yüksekliğinin 12 nci maddenin birinci paragrafında belirtilen ölçülerden az olması halinde kontenjan hesabı öğrenci başına 4 m2 hacim düşecek şekilde yapılır,
4) Derslik kapılarının dışa açılmaması halinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması mümkündür.
5) Koridor ölçülerinin uygunluk sağlamaması, halinde koridorda öğrenci başına en âz. 0,3 m2 alan düşecek şekilde, o koridora açılan dersliklerde öğrenim görecek öğrenci sayısı tesbit edilir.
6} Derslik kapılarının dışa açılması halinde koridor genişliği, tek tarailı sınıf kapısı açılan koridorlarda 1,40 m, çift taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda 2 m den az olamaz. Çift taraflı
derslik kapısı açılan koridorlarda sınıf kapısının karşılıklı açılması halinde koridor genişliği 2.80 m den az olamaz.
7)Derslik kontenjanının duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması halinde koridor genisliği 90 cm, den az olamaz.
8)Toplam öğrenci kontenjanının merdiven genişliği ile uygunluk sağlayacak şekilde tutulmasında, binanın giriş kalında öğrenim görecek öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

Öğrenci Sayıları

(ÖÖKY) Madde 83- (Değişik: 09/09/1999-23811 S.R.G.) Öğrenci sayısı; okul öncesi eğitim sınıflarında 25, ilköğretim okulu sınıflarında ve hazırlık sınıflarında 36, diğer sınıflarda 40, özel eğitim sınıflarında 12, fen liseleri sınıflarında 24 öğrenciyi aşamaz.
Kurs, dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerindeki bir dersliğe düşen öğrenci sayısı en fazla 30'dur.
Sınıf Mevcutları
(ÖOÇY) Madde 42- Okuldaki sınıf mevcutları; anaokulunda 20, ana sınıfında 40, uygulama sınıfında 25, ilkokul kısmında 36, ortaokul hazırlık sınıfında 36, ortaokulun diğer sınıflarında 40, orta öğretim kurumlarında 40, özel eğitim sınıflarında 12, fen liselerinde 24 öğrenciden fazla olamaz.