ÖĞRENCİ ÖZLÜK DOSYASI

Dosya İsteme ve Gönderme İşlemleri ;

Naklen Kayıt

 Madde 17*- Bir okuldan başka bir okula nakletmek isteyen öğrencilerin kaydı aşağıdaki şekilde yapılır.

Öğrenci velisinin, ikametgâh belgesi ile yazılı başvurusu üzerine okul müdürlüğü, öğrencinin geldiği okuldan en geç bir hafta içerisinde nakil belgesini ister ve öğrenciyi beyan edilen sınıfa geçici olarak devam ettirir. Nakil belgesi gelince kayıt işlemi tamamlanır.

Nakil belgesine öğrencinin sınıfı, aldığı notlar ve devam durumu yazılır. Nakil belgesini müdür ve yardımcısı, müdür yardımcısı yoksa sınıf öğretmeni imzalar. Bu belge ile beraber öğrencinin, kişisel gelişim dosyası da gittiği okula en geç 15 gün İçerisinde gönderilir. Nakil belgesi ve dosyasının bu süre içerisinde gönderilmemesi durumunda okul müdürü, takibi için durumu, bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. İller arası nakillerde en çok 5 günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 17 )

Öğrenci Dosyası

Madde 23- Her öğrenci için örneğine uygun bir dosya tutulur. Bu dosyada öğrencinin kayıt ve okul degiştirme belgeleri, velisiyle yapılan önemli yazışmalar, rehberlikle ilgili her türlü kayıtlar yer alır.

Öğrenci dosyası öğrencinin okul değiştirmesi veya okulu bitirmesi halinde gittiği okula gönderilir.

Okulu bitiren ve üst öğrenime devam etmeyen öğrencilerin dosyaları okul arşivinde öğrenci numara sırasına göre 5 yıl saklanır.

Öğrenci dosyalarının usulüne uygun olarak zamanında işlenmesinden ve saklanmasından ilgili öğretmenler, müdür yardımcıları ve okul müdürü sorumludur.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 23 )

Defterler, Çizelgeler, Dosyalar

 Madde 143- (Değişik: 06/04/1987 - 2231 s.T.D.)

b) Çizelge ve Dosyalar

1) Öğrenci dosyaları,

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 143 ) 

" Açık Öğretim Lisesinde Öğrenci Kişisel Dosyası tutulmaz , bu nedenle öğrencilere ait kişisel dosyalar okullarında kalacaktır. Yanlışlıkla gönderen okullara bu dosyalar iade edilecektir.Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin diploma veya tasdikname örneğinin İl Eğitim Teknolojileri - Araçları ve Hizmetiçi Eğitim  Merkezi Müdürlüklerine gönderilmesi "Öğrenci Kişisel Dosyalarının " ise mezun oldukları veya ayrıldıkları okullarında kalması gerektiği konusunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim. " 

(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 18.06.2001 tarih ve 5685 sayılı yazısı ) 

 

ÖĞRENCİ İZLEME DOSYASI

Öğrenci İzleme Dosyası

Madde 36- Öğrencilerin dershaneye devam ettiği sürece aldıkları öğrenci durum belgelerinde yer alan hususlarla, başarı durumları ve yapılan rehberlik hizmetlerinin ayrıntılarıyla yazıldığı öğrenci izleme dosyası tutulur.

Öğrenci izleme dosyası rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisince tutulur.

Öğrenci izleme dosyası bilgisayarla da tutulabilir. 

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 36 )