ÖĞRENCİ NAKİL İŞLEMLERİ

A) ÖĞRENCİ NAKİLLERİ :

 MADDE -41 

“Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili madde hükümleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerince yapılır.

Okulun ara sınıflarına nakillerde, başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı aşarsa (Aşağıdaki maddelerden sadece okulda uygulanacak olan madde yazılacak):

a)Noter huzurunda çekilen kur’a sonucuna göre kesin öğrenci kaydı yapılır.

b)Öğrencilerin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden, okulca yapılacak sınav sonucundaki sıralama ile öğrenci kaydı yapılır.

c)Başvuru tarihi sırasına göre öğrenci kaydı yapılır.”  

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 41 )

Öğrenci Nakilleri

Madde 68- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Yurt dışından ve resmî okullardan özel okullara yapılacak nakillerde başvuru, öğrencinin okumak istediği özel okul müdürlüğüne yapılır.

Özel orta öğretim okulları arasındaki nakillerde başvuru, veli tarafından öğrencinin okuduğu okula yapılır. Okul müdürlüğü öğrencinin mazeretini gösteren belge ile birlikte, davranış notunu ve yıl sonu başarı ortalamasını nakletmek istediği okul müdürlüğüne gönderir.Alınacak olumlu yazı üzerine tasdikname düzenlenerek nakil işlemi yapılır. Özel ilköğretim okulları arasındaki nakiller resmî okulların mevzuatına göre yapılır.

Öğrenci nakilleri, aday kayıt sistemine göre yapılır. Başvuranların sayısını, o sınıfa ait kontenjanı aşarsa aşağıda belirtilen esaslardan birinin yer aldığı Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğine göre yapılır.

a) Noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre öğrencinin kesin kaydı yapılır.
b) Öğrencilerin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden, kurum yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yapılacak sınav sonucundaki sıralama ile öğrencinin kesin kaydı yapılır.
c) Başvuru tarihi sırasına göre öğrencinin kesin kaydı yapılır.

Resmî okullardan özet okullara nakiller, özel okulların mevzuatına göre yapılır.

Hazırlık Sınıflarında Nakil (Değişik: 09.09. 1999-23811 s.R.G.)

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 68 )

B) HAZIRLIK SINIFLARI NAKİL

Madde 69- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel orta öğretim okullarının hazırlık sınıftan arasındaki nakiller resmî okulların mevzuatına göre yapılır.

Naklen gidilecek özel okulun hazırlık sınıfının öğretim süresinin iki yıl olması halinde, okulda okutulan yabancı dilden yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre öğrenci, seviyesine uygun hazırlık sınıfına kabul edilir.

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 69 )

C) RESMİ OKULLARA NAKİL:

Resmî Okullara Nakil (Değişik: 09.09.1999.23811 s.R.G.)

Madde 70- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel okullardan sınavla öğrenci alan okullar dışındaki resmî okullara yapılacak nakillerde gidilen okulun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Özel okulda okurken resmî bir okula naklen giden öğrenci, aynı kanaat dönemi içerisinde eski okulunda takip edilen öğretim programına uygun herhangi bir özel okula geçebilir.

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 70 )

D) NAKİL ZAMANI VE KONTENJAN:

Nakil Zamanı ve Kontenjan (Değişik: 09,09.1999 23811 S.R.G.)

Madde 71- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel okullar arasında öğrenci nakli her
yıl ders kesiminde başlar, yeni öğretim yılının başlamasına 15 gün kalıncaya kadar devam
Ancak, genel nakillerin bitiminden sonra zorunlu nedenlerden dolayı,

a) Öğrencinin resmî sağlık kurullarından alacağı rapora,

b) Öğrenci velisinin görevi, işi veya ikametgahı dolayısıyla yerini değiştirmesi halinde resmî makamlardan alacağı belgelere

dayanılarak genel sınav tarihleri dışında kontenjan dahilinde ve kurum yönetmeliğinin kayıt kabul şartlarına uyması koşuluyla öğrenci nakli yapılabilir.

Nakil işlemleri, her yıl açıklanan çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde okul müdürünün başkanlığında, diğer yönetici ve öğretmenlerden kurulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır.

Özel okullar arasında öğrenci nakli yapılabilmesi için naklen gidilmek istenen okulun kontenjanının ve kurum yönetmeliğinin kayıt kabul şartlarının uygun olması gereklidir.

Yurt dışındaki resmî görevlerinden dolayı tedhiş ve suikaste uğrayanların çocukları kontenjana bakılmaksızın doğrudan istedikleri okula kaydedilirler.

Yurt içindeki özel okullarda okuyan öğrencilerden, velisinin resmî görevinden dolayı şehit olması halinde, bu öğrencilerin nakilleri, statülerine uygun istedikleri okula yapılır.

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 71 )

E) NAKİL ESASLARI :

Nakil Esasları (Değişik:09.09.1999-23811 s.R.G.)

 Madde 72- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel okullar arasındaki genel öğrenci nakillerinde velinin yazılı başvurusu yeterli mazeret sayılır.

Özel fen liseleri arasında, sınıf ve genel kontenjanı aşmama şartına ve okul yönetmeliğinin kayıt kabul şartlarına uymak kaydıyla öğrenci nakli yapılır.

Naklen gelen öğrencilerden, ayrıldığı okulda okuduğu esas yabancı dilden farklı bir yabancı dile geçmek ve ögrenimlerine bu yeni yabancı dille devam etmek isteyenler velilerinin yazılı başvurusu üzerine, öğrenim görmek istedikleri yabancı dilden seviye sınavına alınırlar. Seviye sınavları yazılı sınav esaslarına göre yapılır. Sınavı başaran öğrenciler öğrenimlerine bu yabancı dille devam ederler.

Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan özel okulların, resmî veya özel diğer okullardan, yabancı dil ve öğretimi yabancı dille yapılan derslerden seviye tespit sınavı yapılarak belirlenecek denk sınıflarına naklen öğrenci alınabilir. Kontenjanın ve seviyenin uygun olmaması halinde öğrenci velisinin izni ile bir ait sınıfa da kayıt yapılabilir.

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 72 )

F) İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA NAKİL:

* Naklen Kayıt

Madde 17*- Bir okuldan başka bir okula nakletmek isteyen öğrencilerin kaydı aşağıdaki şekilde yapılır.

Öğrenci velisinin, ikametgâh belgesi ile yazılı başvurusu üzerine okul müdürlüğü, öğrencinin geldiği okuldan en geç bir hafta içerisinde nakil belgesini ister ve öğrenciyi beyan edilen sınıfa geçici olarak devam ettirir. Nakil belgesi gelince kayıt işlemi tamamlanır.

Nakil belgesine öğrencinin sınıfı, aldığı notlar ve devam durumu yazılır. Nakil belgesini müdür ve yardımcısı, müdür yardımcısı yoksa sınıf öğretmeni imzalar. Bu belge ile beraber öğrencinin, kişisel gelişim dosyası da gittiği okula en geç 15 gün İçerisinde gönderilir. Nakil belgesi ve dosyasının bu süre içerisinde gönderilmemesi durumunda okul müdürü, takibi için durumu, bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. İller arası nakillerde en çok 5 günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 17 ) 

* Nakil

Madde 18- Naklen okul değiştirme işlemlerinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Nakil, birinci kanaat döneminin bitimine 20 gün kala veya daha sonra yapılıyorsa, öğrencinin o döneme ait kanaat notları da tespit edilerek nakil belgesine işlenir. (Ek-2)

Nakil, kanaat döneminin bitimine 20 günden daha fazla süre kala yapılıyorsa, öğrencinin nakil bölgesine o dönem içinde aldığı sözlü, yazılı, uygulama ve ödev notları yazılır. Naklettiği okulda öğrenciye kanaat notu verilirken bu notlar da dikkate alınır.

b) İkinci kanaat dönemi içinde nakletmek isteyenlerin nakilleri, dönem basından 15 gün sonraya kadar yapılır.

Doğal afetler, sağlık ve ailenin nakli gibi zorunlu nedenler dışında, bu tarihten derslerin bitimine kadar nakil yapılmaz.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 18 ) 

* Denklik Usulü ile Kayıt

Madde 19- Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar.

Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri il millî eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar tespit olunur.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 19 ) 

* Sınavla Kayıt

Madde 20*- Zorunlu öğrenim çağında olup yurt dışında bulunması, okula uzak bir yerde oturması, sağlık durumu veya diğer nedenlerle hiç okula gitmemiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına uygun düşen sınıflara kaydedilirler.

Bu sınavlar 1-5. sınıflarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin, 6-8 sınıflarda ise branş ögretmenlerinin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır. Okulda komisyon oluşturacak sayıda öğretmenin bulunmaması durumunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Gerekli işlem bu makamlarca tespit edilen okullarda yapılır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 20 ) 

G) LİSE VE ORTAOKULLAR : 

Madde 95- Ortaokullarla liselere naklen girmek isteyenler aşağıdaki şartlara bağlıdırlar.

a) Disiplin Kurulu kararı dışında konut yerini değiştirmek gibi bir nedene dayanmadıkça aynı şehir içinde öğrenci bir okuldan aynı cinsten bir başkasına nakil edilemez. (Özel Okullar hariç)

b) Denkliği kabul edilmiş olan Özel Türk Okullarıyla azınlık ve yabancı okullardan resmî lise ve ortaokullara naklen gelen öğrenciler tasdiknamelerinde gösterilen sınıflara imtihansız alınırlar.

Orta ve lise bölümü dört sınıflı olan okuldan resmî okullara nakleden öğrencilerin kabul edilecekleri sınıflar aşağıda gösterilmiştir.

 

Dördüncü sınıf öğrencileri

Üçüncü sınıfa imtihansız

Üçüncü sınıf öğrencileri

Üçüncü sınıfa imtihanla

Üçüncü sınıf öğrencileri

İkinci sınıfa imtihansız

İkinci sınıf öğrencileri

İkinci sınıfa imtihanla

İkinci sınıf öğrencileri

Birinci sınıfa imtihansız

Birinci sınıf öğrencileri

Birinci sınıfa imtihansız

c) Denkliği kabul edilmemiş Türk özel Okullarından naklen gelen öğrenciler, girmek istedikleri sınıfın bir öncesinden imtihan edilerek alınırlar. Aday imtihanda başarı gösteremezse girebileceği sınıfın saptanması için ayrıca imtihan edilir.

d) Yabancı ülkelerde okurken yurdumuza nakledenlerin Öğrenim belgeleri Bakanlıkça incelenerek öğrenime devam etme durumları saptanır.

e) (Değişik: 21/04/1976 tarih ve 209 sayılı Karar) Meslek liselerinden ve teknik liselerden liselere nakledilen öğrenciler hakkında girmek istedikleri sınıf için aşağıdaki işlemler uygulanır.

f) Öğretim programı ve haftalık ders saati aynı olan derslerden, meslek liseleri ve teknik liselerde başarılı olanlar, lisenin ilgili sınıflarında da bu dersleri başarmış sayılırlar.

2) Meslek lisesi veya teknik lisede okuduğu ders veya derslerin, lisenin herhangi bir sınıfı için, e/ı fırkasına göre, denkliği kabul edilmeyerek ders tekrar etmek durumunda, kalan öğrenciler, kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları takdirde, ders tekrar etme durumunda bulundukları ilk sınıfa kabul edilirler.

3) Meslek lisesi veya teknik lisenin herhangi bir sınıfında başarısızlık sebebiyle ders veya sınıf tekrar durumunda bulunanlar, lisede kabul edilebilecekleri sınıfta bu sınıf derslerini veya bu sınıfı ancak bir yıl daha tekrar ederler.

4) Meslek liseleri ve teknik liselerden, liselere nakil, okulların kayıt-kabul tarihi ile derslerin başlama tarihleri arasında yapılır. Bu süre dışında hiçbir suretle nakil yapılmaz.

f) (Ek; 09/07/1969 tarih ve 459 sayılı Karar) ikinci kanaat dönemi başlangıcından güz dönemi imtihanlarının sonuna kadar resmî okuldan özel okullara naklen, öğrenci kaydı yapılamayacağı gibi "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okulların Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliği"nin 7. maddesinde belirtilen imtihanlarla ilişiği olanların bu imtihanları da özel okullara nakledilemez (6).
g) (Değişik: 13/10/1978 tarih ve 291 sayılı Karar) Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmî ve özel okullarla azınlık okulları ve yabancı özel okullardan bütün dersleri Türkçe okutan resmî bir okula nakledilen öğrenciler aşağıdaki işlemlere tabi tutulurlar.

1- Nakil birinci kanaat döneminin bitimine yirmi gün kala ya da daha sonra yapılıyorsa öğrencinin o döneme ait kanaat notları da saptanarak tasdiknamesine geçirilir.
Nakil kanaat döneminin bitimine yirmi günden daha fazla süre varken yapılıyorsa öğrencinin tasdiknamesine o dönem içinde aldığı sözlü, yazılı yoklama ve ödev notları yazılır. Naklettiği okulda öğrenciye kanaat notu verilirken bu notlar da dikkate alınır.

2- İkinci kanaat dönemi içinde nakletmek isteyenlerin nakilleri, dönem başından itibaren 15 gün sonraya kadar yapılır. Bu tarihten sonra bütünleme sınavlarının başlamasına kadar nakil yapılmaz.

3- Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre nakilleri yapılan öğrenciler, ayrıldıkları okulda okutulmaya fakat gittikleri okulda okutulan farklı derslerden ikinci kanaat döneminde not almak zorundadırlar. Bu gibilerin bu derslerden başarıları tek kanaat notu ile saptanır.

4- Ayrıldıkları okulda bütünlemeye kalmış olanların bütünlemeye kaldıkları dersler arasında naklen kaydolunmak istedikleri okulda okutulmayanlar varsa öğrenciler bu derslerden muaf tutulurlar. Ancak, bu gibiler, ayrıldıkları okulda okutulmayan, fakat nakletmek istedikleri okulda bulunan farklı derslerden sınava alınırlar.

5- Geldikleri okulda birinci yıl sonunda birden fazla dersten başarısız duruma düştükleri için haklarında sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin 50. maddesi (b) bendinde yazılı işlemlerden biri uygulanma durumunda bulunan öğrencilerin naklettikleri okuldan okutulan alacağı yabancı dilden yapılacak seviye sınavında başarılı olmak; başarısız oldukları dersler arasında nakletmek istedikleri okulda okutulmayanlardan muaf tutulmak; ayrıldıkları okulda okutulmayan, fakat nakletmek istedikleri okuldan bulunan farklı derslerden sınava alınarak başarı göstermek kaydı ile nakilleri yapılır.

6- Bu bent hükümlerine göre nakli yapılmış öğrenciler bir daha geldikleri ya da benzeri bir okula dönemezler.

h) (Değişik: 02/04/1970 tarih ve 68 sayılı Karar) Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan ve öğrenim süresi dört yıl olan okullarda belgeli duruma düşen ve belge imtihanlarına bütün dersleri Türkçe okutan resmî okullarda girmek isteyen öğrenciler aşağıdaki işleme tabi tutulurlar.

i- (b) fıkrası gereğince imtihansız kabul edilecekleri sınıfın müfredatından ve o sınıfta okutulan bütün derslerden imtihan edilirler. Bu imtihanda başarı gösterenler bir yukarı sınıfa geçmiş sayılırlar, şartları taşıdıkları ve istedikleri takdirde kayıtlı öğrenci de olabilirler, fakat bir daha geldikleri veya benzeri bir okula nakledemezler.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m -95 )

 Madde 96- Okula naklen kaydolunacak öğrenciler aşağıdaki belgeleri okul idaresine vermelidirler.

a) Tasdikname,
b) Kayıt bildiriği,
c) Getirilen tasdikname ile aday kaydı yapılan öğrencinin dosyası, geldiği okuldan hemen istenir. Dosyadaki eksiklikler hemen tamamlattırılır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m -96 )

Madde 97-

a) Ortaokullarla liselere girme hakkını kazanan ya da nakil yoluyla başvuranlar önce aday defterine yazılırlar. Aday öğrenci, ilkokuldan ya da dosya usulünü izlemeyen okullardan geliyorsa durumu geldiği okuldan sorulur. Bu soruşturmanın sonucu alınmadan künye defterine geçirilmez ve kendisine tasdikname verilmez. Ancak, aday defterine yazıldığı günden başlanarak öğrencinin okula devamına izin verilir. Belgelerini tamamlayarak okul açılınca devama başlayan aday künye defterine geçirilir ve bu öğrencilerin dosyaları yeni yazıldıkları okullarca düzenlenir.

b) Belgeli öğrencilerden özel okullara devam edenlerin dosyaları gönderilmez, resmî akşam liselerine yazılanların dosyaları bu okulların isteği üzerine gönderilir.
c) Belgeleri tamam olmayan öğrenciler hakkında şu yolda işlem yapılır;
1- Tasdikname ve benzeri belgelerini tam olarak vermeyenler (belgeleri
tamamlanıncaya kadar);
2- Öğrenim derecelerinin saptanması ya da öğrenimle ilgili durumlarının açıklanması için haklarında yazışma yapılması gerekenler (yazışma sonuçlanıncaya kadar);
3- Yönetmelikte saptanan yaş haddinden büyük olup da yaşlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvurduklarını resmî bir belge ile belgeleyenler (ilam gösterinceye kadar);
Okula aday olarak yazılı ve devam ettirilirler. Bu süre devam sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m -97 )

H) ÖZEL YÖNETMELİĞİ OLAN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA NAKİL :

Özel Yönetmeliği Olan Orta Öğretim Kurumlarına Nakil

Madde 6- Özel yönetmeliği olan orta öğretim kurumlarına öğrenci nakillerinde özel yönetmelik hükümleri uygulanır.

( Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi m - 6 )

K) ANADOLU LİSESİ:

Madde 11-Bu okullar arasında öğrenci nakilleri;

a) Kamuda çalışanların nakli, bir yıldan az olmayan görevlendirmeler, görevlendirmelerin iptali, açıktan atanma veya ilk defa göreve başlama,

b) Özel iş yerlerinde çalışanların nakli, iş yeri açılması, iş değişikliği, iş yerlerinde çalışanların nakli,

c) Emekli olma, göreve son verilme, istifa etme,

d) Can güvenliğinin olmaması, boşanma, ölüm, doğal afet,

e) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerdeki sağlık kurumlarından hastalık nedeniyle sağlık kurulu raporu alınması,

l) Aynı il ve ilçe merkezlerindeki okullar arasında nakil için kontenjan bulunması, işlenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması şartıyla okula kayıt olduktan sonra meydana gelen ikamet değişikliği,
durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır.

Hazırlık sınıfı iki yıl olan okullara nakil isteğinde bulunan öğrenciler, bulundukları sınıfın yabancı dil dersinden yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınır ve başarılı olanların nakilleri yapılır.

Yukarıdaki bentlerde belirtilenlerin dışında kabul edilebilir önemli nedenlere dayalı nakil istekleri de belgelendirildiğinde komisyonca değerlendirilir.

Resmî anadolu liselerinden, özel anadolu liseleri ile resmî ve özel anadolu teknik ve meslek liselerine geçiş, "Millî Eğilim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi" hükümlerine göre yapılır.

(Anadolu Liseleri Yönetmeliği m - 11 ) 

Nakil için başvuru

Madde 12-Nakil için başvuru, öğrencinin öğrenim gördüğü okul .müdürlüğüne, genel lise mevzuatında nakiller için belirtilen sürelerde yapılır.

Sınavlara başvuru tarihinden sonra nakil şartlarından birinin gerçekleşmesi durumunda, kılavuzda belirtilen sürelerde tercih değiştirme hakkını kullanmayıp sınav sonuçları ilan edildikten sonra nakil isteğinde bulunanların o ders yılı için başvuruları kabul edilmez.

(Anadolu Liseleri Yönetmeliği m - 12 ) 

Nakil başvurularının değerlendirilmesi

Madde 13-Başvuruları okul müdürlüğünce, nakille ilgili belgeler incelenerek uygun bulunması durumunda ilçelerdeki okullara nakil isteyenlerin belgeleri, o ilçe millî eğitim müdürlüğüne; il merkezleri ile büyük şehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerdeki okullara nakil isteyenlerin belgeleri, o ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderilir .

11 inci maddenin (a),(b),(c),(d) bentlerine göre nakillerin yapılabilmesi için özür tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuruda bulunulması, ayrıca (b) bendine göre nakillerin yapılabilmesi için yeni yerleşim biriminde nakli istenen öğrenci velisinin 60 iş günü Bağ-Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumuna sigorta piriminin yatırılmış olması gerekir.

Nakil ile ilgili belgeler, komisyonca bir hafta içinde incelenir. Öğrenciler parasız yatılı olup olmadıkları ve giriş sınavında aldıkları puanlar göz önünde bulundurularak puanlarına göre uygun okullara verilirler. Öncelikle puanları yüksek olan öğrencilerden başlanarak nakil istekleri yerine getirilir.

Yurt dışı ve benzeri nakiller nedeniyle sınav puanı bulunmayan öğrenciler ise kontenjan durumuna göre uygun bulunan okullara yerleştirilirler.

Nakit şartlarını taşımakla beraber nakledileceği il ya da ilçede okul veya öğrencinin seviyesine uygun sınıf veya alan bulunmaması durumunda öğrencilerin nakilleri, velilerin istekleri de dikkate alınarak sınıf veya alan bulunan yere yapılır.

Nakillerin fazla olması nedeniyle şube mevcutlarının artması durumunda okulda yeni şube açılır.

(Anadolu Liseleri Yönetmeliği m - 13 ) 

Yurt dışından gelen öğrencilerin kayıt-kabul ve nakilleri

Madde 14-Yurt dışından gelen öğrencilerden;
a) Daha önce bu okullara devam etmiş olanların, denkliği tanınan bir okula bir süre devam etmiş olduklarını,
b) Önceden bu okullara devam etmemiş olanların denkliği tanınan bir okula en az iki ders yılı devam etmiş olduklarını,
c) Yurt dışında açılmış olan anadolu lisesi öğrencilerinin nakil şartlarından birini
taşıdıklarını,
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynı yabancı dille öğretim yapan bir okulda en az bir
öğretim yılı öğrenim gördüklerini
belgelendirmeleri işlenir.

Bu öğrenciler devam ve başarı durumlarını belgelendirmek zorundadırlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelenlerden denklik belgesi istenmez.

(Anadolu Liseleri Yönetmeliği m - 14 ) 

Ayrılan öğrencilerin durumu

Madde 15-Kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.
Hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

(Anadolu Liseleri Yönetmeliği m - 15 ) 

Seviye belirleme sınavı sonucu dokuzuncu sınıfa devam

Madde 16- 9 uncu sınıftaki yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az "geçer" not alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

Hazırlık sınıfına devam edecek toplam öğrenci sayısı 8 veya üzerinde ise öğrenciler okullarında hazırlık sınıfına devam ettirilirler, öğrenci sayışı 8'in altında ise kayıtları okullarında kalmak koşulu ile hazırlık sınıfı bulunan herhangi bir okuldaki hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri sağlanır. Hazırlık sınıfını başardıklarında kayıtlarının bulunduğu okulda eğitim-öğretimlerine devam ettirilirler.

(Anadolu Liseleri Yönetmeliği m - 16 ) 

L) YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSELER :

Nakiller

Madde 11- Nakillerde genel liselerdeki mevzuat hükümlerine uyulur. Aynı il ve ilçe merkezleri ile büyük şehir belediye sınırları içindeki okullar arasında nakil yapılabilmesi için istenilen okulda açık kontenjan bulunması ve nakil isteğinde bulunan öğrencinin diploma notunun okula aynı yıl kaydedilen en son öğrencinin diploma notundan düşük olmaması gerekir.

Nakil için başvurular, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne genel lise mevzuatına göre nakiller için belirtilen sürelerde yapılır.  

( Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği m - 11 )

  Nakil Başvurularının Değerlendirilmesi

Madde 12- Başvurulan okul müdürlüğünce nakillerle ilgili belgeler incelenerek uygun bulunması durumunda, ilçelerdeki okullara nakil isteyenlerin belgeleri, o ilçe millî eğitim müdürlüğüne; il merkezindeki okullara nakil isteyenlerin belgeleri ise o ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

Nakil belgeleri, komisyonca en geç bir hafta içinde incelenerek öğrencilerin parasız yatılı olup olmadıkları, ikâmet yerleri, ilköğretim okulu diploma notu ve okulların kontenjanları göz önünde bulundurularak okulları belirlenir.

( Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği m - 12 )

Farklı Program Uygulayan Okullardan Öğrenci Nakilleri

Madde 13- Nakil şartlarının taşınması durumunda, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Fen Liselerinden bu okullara öğrenci nakli yapılabilir.

( Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği m - 13 )

Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Kayıt-Kabulü

Madde 14- Yurt dışından gelen öğrencilerden:

a) Daha önce bu okullara devam etmiş olanların denkliği tanınan bir okula bir süre devam etmiş olduklarını,

b) Önceden bu okullara devam etmemiş olanların, denkliği tanınan bir okula en az iki ders yılı devam etmiş olduklarını,

c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelenlerin yabancı dil ağırlıklı liseye denk bir program izlemiş olduklarını,

d) Ders yılı içinde gelenlerin devam ve başarı durumlarını

belgelendirmeleri istenir. Bunları belgelendirenlerin kayıtları yapılır.

( Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği m - 14 )

Ayrılan Öğrenciler

 Madde 15- Kendi isteği ile ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.

Hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfı tekrarı sonunda başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

( Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği m - 15 )

  

M) FEN LİSELERİ :

* Nakil Orta Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 11.02.2002 tarih ve 01499 sayılı Öğrenci Nakilleri Hakkında Yazısı

...................valîlîğîne

(Milli Eğitim Müdürlüğü)

ÎLGÎ: a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi

b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 21/01/2002 tarih ve 742 sayılı mütalaası

Fen liselerinde öğrenim gören öğrencilerden bazılarının "Ruh sağlığı açısından okul değişikliği uygundur." kararı bulunan sağlık kurulu raporlarıyla aynı yerleşim birimindeki genel liselere veya başka yerleşim birimindeki fen liselerinde öğrenim görürken "Ailesinin yanında öğrenimine devam etmesi gerekmektedir." ifadesi bulunan sağlık raporları ile ailenin bulunduğu yerdeki genel liselere öğrenci nakillerinin yapıldığı Bakanlığımıza intikal ettirilmektedir.

Fen liselerinde öğrenim gören öğrencilerden çeşitli nedenlerle genel liselere nakil isteğinde bulunan öğrencilerin nakillerinde, ilgi (a) yönergenin 5. maddesinin (d) bendinde yer alan hükümler de göz önünde bulundurularak nakil işlemi gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğim rica ederim.                        

 

* Nakil
Madde 21-
Bu okullar arasında genel olarak öğrenci nakli yapılmaz. Ancak can güvenliği ve doğal afetler nedenleri ile sağlık durumlarının acil olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren öğrencilerin nakli sınıf ve okulun genel kontenjanının aşılmaması ve öğrencinin giriş puanının nakletmek istediği okulun giriş taban puanından az olmaması halinde Bakanlıkça yapılır.

( Fen Liseleri Yönetmeliği m -21 ) 

N) DÖNEM İÇİNDE NAKİL

Madde 29- Dönem içinde öğrenci nakli; velinin kamu görevi veya iş yeri nakli, ikamet değişikliği, can güvenliği, sağlık kurulu raporu gibi sebepler dışında yapılmaz. Bu sebeplerden herhangi birisi ile öğrencinin, dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmesi halinde, önceki okulda aldığı dersler ve puanları dikkate alınarak yeni okuluna intibakı sağlanır. Buna göre;

a) Dönemin bitimine 20 ve daha az iş günü kala okul değiştiren öğrencinin dönem notları önceki okulu tarafından verilir. Dönemin bitimine 21 ve daha fazla iş günü kala nakledilen öğrencinin dönem notları, önceki okulundan getirdiği puanlar dikkate alınarak yeni okulu tarafından verilir.
b) Önceki okulunda aldığı alan/bölüm seçmeli veya seçmeli ders/derslerden bazılarının, yeni okulunda okutulmaması halinde öğrenci;
1) Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan almış ise o derslere ait dönem notları, mevcut puanlama göre okul idaresince tespit edilir.
“2)Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan almamış ise yeni okulunda öğretime açılmış olan alan/bölüm seçmeli veya seçmeli ders/dersleri alır. Bu derslerden aldığı puanlara göre dönem notu tespit edilir.”

( Fen Liseleri Yönetmeliği m -29 ) 

O) FARKLI PROĞRAMLAR ARASI NAKİL :

 Madde 30- Farklı okul türleri arasındaki nakiller genel olarak dokuzuncu sınıf sonunda yapılır. Sınıflar ve farklı programlar arasındaki geçişler, yönerge ile belirlenir.

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 30 ) 

Ö) ALANLAR ARASI NAKİL

Madde 9- Resmî ve özel genel lise, Anadolu lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise ve Anadolu öğretmen lisesi onuncu sınıfı sonunda, başka bir alana geçmek isteyen öğrencilerin, geçiş yapacakları alanın onuncu sınıfının okumadıkları alan derslerinden sorumlu tutulmaları kaydıyla onbirinci sınıfa geçişleri yapılır. Bu öğrenciler, sorumluluk sınavları dönemlerinde sorumlu tutuldukları onuncu sınıfın alan derslerinden sınava alınır ve başarı durumları Yönetmeliğin 40. maddesi hükmüne göre değerlendirilir.

( Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi m - 9 ) 

Bölümler Arası Geçişler

Madde 10. Meslek liselerinin bölümleri arasındaki geçişler için de bu Yönergenin 7. maddesindeki esaslara uygun yoğunlaştırılmış telafi eğitimi yaptırılır. Telafi egitimine alınanların devam ettikleri bölümle ilişkileri kesilir. Geçişlerde, öğrenciler başarmış oldukları ortak genel kültür dersleri ile teorik ve uygulamalı bölüm derslerinden muaf tutulurlar.

Geçici Madde 1- 1999-Ögrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yapılan yeni düzenleme nedeniyle, Yönetmeliğin 45. maddesi hükmü gereğince herhangi bir alana yönlendirilen öğrencinin, velisi ile birlikte alan değiştirme isteğinde bulunması durumunda, 1998-1999 öğretim yılına mahsus olmak üzere sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin de görüşleri alınarak, okuldaki kapasitenin uygun olması halinde isteği doğrultusundaki alana yönlendirilir.

Okulun, alan değiştirme isteğinde bulunan bütün öğrencilerin isteğini karşılayabilecek kapasitesinin olmaması durumunda, öğrencinin geçmeyi arzuladığı alana kaynaklık eden derslerdeki başarı durumuna göre sıralama yapılır ve uygun sayıdaki öğrencinin alan değiştirmesi sağlanır.

( Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi m - 10 ) 

MESLEK LİSELERİNE NAKİL:

Meslek Liselerine Nakil

Madde 7- Meslek liselerine nakillerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Meslek liselerine öğrenci nakilleri dokuzuncu ve onuncu sınıflarda ders yılı sonunda yapılır.
Ancak;
1) Dokuzuncu sınıfı ikinci ders yılının sonunda da başaramayanların,
2) Dokuzuncu sınıfı ikinci ders yılının sonunda başaran ancak, onuncu sınıfta devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı bulunanların,
3) Dokuzuncu sınıfı birinci ders yılının sonunda başaran ancak, onuncu sınıfta iki ve daha fazla ders yılı devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı bulunanların nakli yapılmaz.

b) Nakillerde, öğrencilerin başarmış oldukları genel kültür dersleri ile sınıflar dikkate alınarak bu ders ve sınıflara ait muaflıklar sağlanır.

c) Teorik ve uygulamalı bölüm derslerinde yoğunlaştırılmış telafi eğitimi programlan uygulanır. Herhangi bir bölümde yoğunlaştırılmış telafi eğitiminin yapılabilmesi için en az 12 öğrencinin başvuruda bulurunası gerekir.

d) Yoğunlaştırılmış telafi eğitim programlarında öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme ile devam-devamsızlık işlemleri, Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Özürsüz olarak devam edilmeyen yoğunlaştırılmış telafi eğitimi gün sayısı, devam edilen gün sayısının dokuzda birinden (1/9), devam edilmeyen özürlü-özürsüz gün sayısı ise devam edilen gün sayısının yarısından fazla olamaz.

e) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde meslek liselerine ait haftalık ders çizelgeleri ile öğretim programları uygulanır. Öğretim programlarının uygulama planları, telafi eğitimi takvimine göre, ders öğretmenlerince yapılır.

f) Meslek liseleri müdürlüklerince, ortalama yükseltme sınavları sonuçlandıktan sonra dokuzuncu ve onuncu sınıflardaki bölümlere ait yoğunlaştırılmış telafi eğitimine alınabilecek öğrenci sayıları millî eğitim müdürlüklerine bildirilir.

g) Okulların bölümlerine ait kontenjanlar ile telafi eğitiminin yapılacağı okul ve bölümler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun yerlerde ilan edilir.

h) Öğrenciler, ortalama yükseltme sınavlarının bitiminden itibaren bir hafta içinde, tercih sırasına göre devam etmek istedikleri okulu/bölümü gösteren bir dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunurlar.

ı) Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda; öğrenciler, tercihleri ve alınabilecekleri sınıf dikkate alınarak dokuzuncu sınıfın sonunda nakil yapmak isteyenler için dokuzuncu sınıf, onuncu sınıfın sonunda nakil yapmak isteyenler için de dokuzuncu ve onuncu sınıf yıl sonu başarı ortalamalarına göre en yüksek ortalamadan başlanarak sıralanır. Ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlanarak kontenjan miktarı kadar öğrenci alınır.

j) Onuncu sınıfın bölümlerine kabul edilebilecek öğrencilerin dokuzuncu sınıf teorik ve uygulamalı bölüm dersleri telafi eğitimi, yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde yapılır. Bu programı başaranlar onuncu sınıfa alınırlar.

Onbirinci sınıfın bölümlerine kabul edilebilecek öğrencilerin dokuzuncu ve onuncu sınıf teorik ve uygulamalı bölüm dersleri telafi eğitimi, yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde ve öğretim yılı içinde yapılır.

k) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminin süresi, öğrencilerin kabul edildikleri bölümün teorik ve uygulamalı bölüm derslerinin; onuncu sınıfa alınacaklar için dokuzuncu sınıftaki, onbirinci sınıfa alınacaklar için dokuzuncu ve onuncu sınıflardaki dersten ve haftalık saat sayılan toplamını kapsayacak şekilde planlanır.

l) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi ile onbirinci sınıfa alınacak öğrenciler, önce dokuzuncu sınıfa ait teorik ve uygulamalı derslerini alırlar. Yönetmeliğe göre başarılı olanlar, bir haftalık ara tatilinden sonra onuncu sınıfa ait teorik ve uygulamalı bölüm derslerini alırlar.

m) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi sonunda, öğrencinin devam ettiği sınıfı doğrudan geçmiş sayılabilmesi için;
1) Sınıfın teorik ve uygulamalı bölüm derslerinin tamamından başarılı olması, veya,
2) Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders veya dersler dışındaki teorik ve uygulamalı derslerden başarısızlığı varsa başarısız olduğu dersler de dahil tüm derslerinden aldığı notların ağırlıklı ortalamasının en az 2.50 olması
gerekir.

n) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde aldıkları programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, durumlarına göre, onuncu, onbirinci sınıfa kabul edilirler. Öğrencilerin dokuzuncu ve onuncu sınıftaki teorik ve uygulamalı bölüm derslerine ait yıl sonu notları, telafi eğitiminden aldıkları notlardır.

o) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi sonunda;
1) Birinci ders yılının sonunda onuncu sınıfa geçme hakkını kazanmış olduğu halde nakil yaptıranlardan yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde başarısız olanlar meslek liselerinde dokuzuncu sınıfı tekrar ederler veya geldikleri okullarına geri döner ve orada onuncu sınıfa devam ederler.
2) Onuncu sınıfa, ikinci ders yılının sonunda geçme hakkını kazanmış olarak nakil yaptıranlardan yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde başarısız olanların programla ilişiği kesilir. Bunlar, isterlerse geldikleri okullarına geri döner ve orada onuncu sınıfa devam ederler.
3) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi programı süresi ile daha önce diğer orta öğretim kurumlarında devam edilen sürenin toplamı, Yönetmeliğin "Okulu Bitirme Süresi" başlıklı 58. maddesinde belirtilen süreyi aşamaz. Bu süreyi tamamladığı halde mezun olamayanların programla ilişkileri kesilir.

p) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimine başvuru, kayıt-kabul ve eğitim süresi, çalışma takviminde belirtilir.

( Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi m - 7 ) 

 

Zorunlu Nedenlere Dayalı Nakiller

Madde 8- Velinin görev yeri veya iş yeri değişikliği, can güvenliği, doğal afet ve sağlık kurulu raporu alınması gibi zorunlu sebeplerle yapılacak öğrenci nakilleri, öğrencinin nakledildiği yerde devam ettiği okul türünün, bölüm ve alanının bulunmaması durumunda Bakanlıkça yapılır.

( Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi m - 8 ) 


 

 

P) MESLEK LİSELERİNDEN NAKİL YASAĞI

* Anadolu Liselerine ;

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


SAYI : 14222                                                                                                     Tarih : 17 Kasım 1999 

KONU: Anadolu Liseleri Yönetmeliği


GENELGE
1999/95


İLGİ: a) 13.05.1993 tarih ve 21580 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliği
b) 05.11.1999 tarih ve 23867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği.
"Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmış, "Anadolu Liseleri Yönetmeliği 05.11.1999 tarih ve 23867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur. 
1-2000-2001 öğretim yılı hazırlık sınıfı kontenjanları ilgi (a) yönetmeliğin 11'inci maddesi gereğince illerde oluşturulan kontenjan tespit komisyonlarınca, mahallinde yapılan incelemeler sonucu, alınacak öğrenci sayıları 36 baz alınarak saptanmış, valiliklerce Ekim ayının ikinci haftası itibariyle Bakanlığımıza gönderilmiştir.
Bu nedenle, 2000-2001 öğretim yılında da hazırlık sınıfları öğrenci sayıları bu yıla özgü 36 olarak uygulanacaktır. 2001-2002 öğretim yılından itibaren ligi (b) yönetmelik hükmüne göre, hazırlık, sınıfı öğrenci sayısı 30 olarak planlanacaktır.
2-İlgi (b) yönetmeliğin 17'nci maddesi ile ilgili olarak; hazırlık sınıflarında başarı gösteremeyen öğrenciler, ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı ve sözlü seviye tespit sınavına alınacaklardır.
Bu sınavda başarılı olmayan, öğrenciler, ikinci ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edecekler, ikinci öğretim yılı sonunda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilecektir. 

Anadolu Liselerine: Fen Liseleri, Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, her türlü  Anadolu Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları; Askeri Liseler, Polis Kolejleri, ile Özel Türk ve Yabancı okullardan hazırlık sınıfı da dahil hiçbir ortaöğretim kurumundan öğrenci nakil ve geçişi yapılmayacaktır.
4-İlgi (b) yönetmeliğin 11'inci maddesinde yer alan:kamu görevi nakli, can güvenliği ,doğal afet , ölüm ve boşanma özürleri hariç , diğer özürlerden dolayı bir ders yılı içerisinde iki kez öğrenci nakli yapılmayacaktır

5-Nakil istekleri uygun gorülen öğrencilerin durumları, ilgili okul müdürlüklerine bildirilmedikçe öğrencilerin okuluyla ilişiği kesilmeyecek, naklini istediği okulda da öğrenci olarak devamına izin verilmeyecektir. 
6-Ozel sosyal güvenlik kurumu bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin nakli durumunda, ilgi (b) yönetmeliğin 13'üncü maddesinde belirtilen Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağkura bağlı kişilerde aranan koşullar ve belgeler istenecektir. 
7-ilgi (b) yönetmeliğin 14/c maddesi ile ilgili olarak; Bakanlığımızca yurt dışında açılmış olan Anadolu liselerinde öğrenim gören ve nakil isteğinde bulunan öğrencilerden, nakil koşullarını taşımak kaydıyla denklik belgesi istenilmeden kayıtları yapılacaktır.Denklikleri yapılmışta olsa bu kapsamdaki özel okullardan gelenlerin nakilleri yapılmayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Metin BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

* Her Türlü Meslek Liselerinden Genel Liselere;

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.0GM.0.09.01.01.5313     13908 

KONU : Öğrenci Nakilleri                                                                             19 Ekim 1998

GENELGE 1998/106

İLGİ  a)Milli Eğilim Bakanlığı  Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi.

       b) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.10.1998 gün ve 12130 sayılı yazısı.

       Bilindiği gibi,ortaöğretim kurumlan öğrencilerinin nakilleri ve farklı programlar arası geçişleri, ilgi (a) yönerge ile belirlenmiş bulunmaktadır. '

Söz konusu yönergenin 8. maddesinde belirtilen zorunlu nedenlere dayalı olarak yapılacak nakillerin uygulanmasında tereddütlerin meydana geldiği Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anlatılmıştır. 

Yönergenin 8. maddesine göre her türlü meslek lisesinden genel liselere öğrenci nakli yapılmayacaktır.Öğrencilerin nakledildiği yerde devam edeceği okul türü veya bölümün bulunmaması halinde , bu gibi öğrencilerin aynı okul türü veya bölümün bulunduğu yakın yerleşim birimlerindeki bir okula kayıtları yapılacaktır.

Genel Liselere yönergenin 5 inci maddesinde belirtile okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin , nakil şartlarını taşımaları durumunda nakilleri yapılacaktır.

Uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılmasını rica ederim.

Bener CORDAN 

Bakan a.

 *Anadolu Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarının Hazırlık Sınıfından Herhangi Bir Sebeple Ayrılan Öğrencilerin Genel Liselere Naklinin Uygun Görülmemesi.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

SAYI : B.08.0.TTK.0.01.02.04/510-011786                                                                ANKARA  19.09.1999

KONU : Hazırlık Sınıfı Öğrencileri                                                                       

 

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ : a) 01.09.1999 tarih ve B.03.001.0.09.01.01.531.3/9916 sayılı yazınız.

b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Anadolu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi

Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin uyum sağlayamamaları veya başarısızlıkları nedeniyle genel liselere nakillerinin yapılıp yapılamayacağı hakkındaki ilgi (a) yazı incelendi

İlgi (b) Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (5) nolu bendi ve ilgi (c) Yönergenin “Genel Liselere Nakil” başlıklı 5 nci maddesi dikkate alınarak, Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından (Hazırlık sınıfından ayrılanlar dahil) genel liselere öğrenci nakilleri uygun görülmemektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Orhan ÖZALP

Talim ve Terbiye Kurulu Başkan V.

 

* Özel Öğretim Kurumları Arası Geçişler

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü


SAYI :B.08.0.ÖÖG.19. 02.14.020 / 52606                                                    Tarih : 01.03.2001
KONU:Ara sınıflara öğrenci nakilleri............... VALİLİĞİNE
(Millî Eğitim Müdürlüğü)


İLGİ:a)Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. 
b)Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği.
Bakanlığımıza sıkça ulaşan şikayetlerde: Bazı özel okullarda ara sınıflarına, ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümlerine aykırı öğrenci nakli yapıldığı, çeşitli yollarla kontenjan boşluğu meydana getirilerek yeni lise sınıflar oluşturulduğu, bu okullar tarafından açılan bir genel sınavla diğer özel okullardaki öğrencilerin kendi okullarına kaydedildiği belirtilmektedir. Bu tür girişimlerin Yönetmelikte yer alan "Nakil" hükmünü, "Yeni öğrenci kaydı" yapma şeklinde yorumlama, emeği geçmediği halde daha iyi yetişmiş öğrencileri kendi okullarına çekme gayreti içerisinde olanlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle aynı zamanda kurumlar arasında haksız rekabet yaratan mevzuat dışı bu uygulamalara fırsat verilmemesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, öğrenci nakilleriyle ilgili esaslar ilgi (a) Yönetmeliğin 68 ve 71 inci maddelerinde;
"... Öğrenci nakilleri, aday kayıt sistemine göre yapılır. Başvuranların sayısı, o sınıfa ait kontenjanı aşarsa aşağıda belirtilen esaslardan birinin yer aldığı Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğine göre yapılır...",
"... Özel okullar arasında öğrenci nakli her yıl ders kesiminde başlar, yeni öğretim yılının başlamasına 15 gün kalıncaya kadar devam eder..."
şeklinde belirtilmiştir, ilgi (b) Yönetmeliğin nakille ilgili 41 inci Maddesi de bu hükümlere göre düzenlenmiştir.
Buna göre:
Nakil başvurusu olmadığı halde, ilanlar verilerek okula naklen öğrenci alınacağının duyurulması,
Yeni sınıflar oluşturularak bu sınıflara naklen öğrenci alınması,
Okul kontenjanı uygun olduğu halde, özellikle hazırlık sınıfına az sayıda öğrenci kaydı yapılarak, daha sonra ara sınıflara naklen öğrenci kayıt edilmesi
gibi maksatlı uygulamalar, ilgi (a) Yönetmeliğin öğrenci nakillerine ilişkin hükümleriyle bağdaşmamaktadır.
Bu nedenle, ara sınıflara sadece:
"Bir önceki yıl hazırlık sınıfına plânlanan sayıdan az öğrenci kaydı yapılması, Öğretim yılı içinde okulun ara sınıflarından ayrılan öğrenci bulunması -halinde boş kalan kontenjanın doldurulması amacıyla naklen öğrenci alınabilmektedir.
Ayrıca, ilköğretim okullarından mezun olan öğrenciler Anadolu Lisesi statüsündeki okulların sadece hazırlık sınıflarına kaydedilmektedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinden yabancı dil bilgilerinin okulun dokuzuncu sınıfındaki dersleri izleyebilecek seviyede olup olmadığı, velilerinin yazılı beyanı alınarak, okul müdürlüklerince 1 Temmuz - 21 Eylül tarihleri arasında belirlenecek bir tarihte yapılacak seviye tespit sınavı ile belirlenmektedir. Bu sınavda en az geçer not almak koşuluyla sınavda en yüksek puan alan öğrencilerden başlanarak dokuzuncu sınıf kontenjanı kadar öğrenci dokuzuncu sınıfa devam ettirilmektedir.
Bu hükümler dışında Anadolu Lisesi statüsündeki özel okullara öğrenci nakli yapılması mümkün olamamaktadır.
Bilgilerinizi ve özel okullara naklen öğrenci alımında gerekli titizliğin gösterilmesi ve ilgililere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.