ÖĞRENCİ DEVAM DEVAMSIZLIK İŞLEMLERİ

Devam-Devamsızlık
 Madde 55- 

A) “Devam-devamsızlıklarla ilgili tüm işlemlerde, dengi resmî okul yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.”

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 55 ) 

B) İlköğretim ve Eğitim Kurumunda Öğrenci Devamı :

Okula Devam

 Madde 52- Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburî ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.

Mülkî amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilâtı ilköğretim çağındaki çocukların mecburî ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla, veliyahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler.

(İlköğretim ve Eğitim Kanunu m - 52 ) 

 Madde 53- (Değişik : 1211011983-2917 K/7. md) Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan maddî ve manevî sebeplerin giderilmesine çalışılır. Bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde muhtara, diğer yerlerde mülkî amirlere bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler alınır.

Okul idareleriyle muhtar ve mülkî amirlerin bu vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturmanın her safhasında devam eder.

(İlköğretim ve Eğitim Kanunu m - 53 ) 

Madde 54- 55 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir.

(İlköğretim ve Eğitim Kanunu m - 54 ) 

Madde 55- (Değişik : 1211011983-2917 K/8. md) Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bu hallerin dışında 53 üncü madde gereğince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere rağmen;

a) Çocuğunu okula göndermeyen,

b) Verilen izin müddetini geçiren,

c) Geç nakil yaptıran,

d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren,

e) Çocuğunun 'devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen,

Öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa diğer yerlerde mülkî amirliğe hemen bildirir. Muhtarlar ve mülkî amirler en geç üç gün içinde durumun velî, vasi aile başkanlarına tebliğini sağlarlar. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek meşru sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde para cezası ile cezalandırılacağı, para cezasına rağmen okula devamsızlık halinde de hapis cezası verileceği ayrıca bildirilir.

(İlköğretim ve Eğitim Kanunu m - 55 ) 

Madde 56- (Değişik: 12/1011983-2917 K/9. md) Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan duyuruya rağmen, çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasi veya aile başkanları hakkında aşağıdaki işlem yapılır :

a) Okul idaresi devamsız öğrenci ile ilgili evrakı ait olduğu ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir. Merkez ilçelerde ise evrak, ilçe eğitim müdürlüğü kanalıyla Millî Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilir.

İlçelerde eğitim müdürü, merkez ilçelerde ise millî eğitim müdürü en çok bir hafta içinde devamsız öğrencinin veliveya vasi veya aile başkanına çocuğun okula devam etmediği her gün için yüz lira para cezası verilmesini, mahallî mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir, öğrencinin devamsızlık durumunu değerlendirerek önerilen cezayı aynen veya değiştirerek onaylar veya reddeder. Cezanın onaylanmaması halinde öğrenci izinli sayılır.

Para cezasına ilişkin kararın ilgililere tebliğ işlemi üç gün içinde mülkî amirlik-lerce yaptırılır. Kararın bir örneği öğrencinin veliveya vasi veya aile başkanına bir örneği ilgili eğitim müdürlüğüne, bir örneği de gereği yapılmak üzere mahallî özel idareye gönderilir.

Para cezası, özel idarelerce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak tahsil edilir.

b) Verilen para cezasının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç gün içinde çocuğunun okula devamını sağlamayan veliveya vasi veya aile başkanlarının isim ve adresleri okul idaresi tarafından derhal bağlı bulunulan eğitim müdürlüğüne bildirilir.

İlgili eğitim müdürlükleri :

1) Devamsız öğrencinin adı ve durumu hakkında okul idaresince hazırlanan belgeleri,

2) Öğrencinin velî, vasi veya aile başkanına yapılan tebligata ilişkin yazıları,

3) Mülkî amirliklerce verilen para cezasına ait karar ve bu karann öğrencinin veliveya vasi veya aile başkanına tebliğine dair belgeleri,

İhtiva edecek şekilde hazırlayacakları dosyalan yetkili Cumhuriyet savcılığı'na intikâl ettirirler.

Cumhuriyet savcısı en geç on gün içinde Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar.

Sulh Ceza Mahkemesince çocuğun veliveya vasi veya aile başkanı hakkında yirmi günden iki aya kadar hafif hapis cezasına hükmolunur.

c) Verilen hapis cezası kararının kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde çocuğunu okula göndermeyen veya devamını sağlamayan veliveya vasi veya aile başkanı hakkında, ilgili eğitim müdürlüğünce yeniden yapılan suç duyurusu üzerine, Cumhuriyet savcılığı tarafından yukarıdaki hükümler uyarınca kovuşturma yapılır.

(İlköğretim ve Eğitim Kanunu m - 56 ) 

Madde 57- (Değişik : 12/10/1983-2917 K/10. md) Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar, gerçeğe uymayan beyanda bulunanlar bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar.

(İlköğretim ve Eğitim Kanunu m - 57 ) 

Madde 58- (Değişik : 12110/1983-2917 Kili. md) Bu Kanunda yazılı suçlan işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununun l inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kaydına bakılmaksızın sözü edilen Kanun hükümlerine göre yapılır.

(İlköğretim ve Eğitim Kanunu m - 58 ) 

Madde 59- İlköğretim çağında olup da mecburî ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler, hiç bir resmî ve özel iş yerinde veya her ne suretle olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar.

İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeleyenler ise, çocukların çalıştırılmasını düzenliyen kanun hükümleri uygulanmak şartıyla ancak ders zamanlan dışında bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler.

İlköğretim çağında bulunan ve mecburî ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Millî Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin verilmiş olanlar dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dershanelere kabulü yasaktır.

Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlar hakkında iki aya kadar hafif hapis cezasıyla birlikte 250 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası verilir.

Bu fiilleri tekerrür edenler hakkında verilecek ceza öncekinin iki mislinden az olamaz ve bu cezalar ertelenemez.

(İlköğretim ve Eğitim Kanunu m - 59 ) 

C) Okul Öncesi Eğitim Kurumları ;

Devam-Devamsızlık
Madde 15-
Kaydı yaptırılan çocukların okula düzenli gelmelerinin sağlanması esastır. Üç günü geçen devamsızlıklarda veli tarafından okul idaresine mazeret bildirilir. Özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen çocukların kaydı silinir ve velisine bilgi verilir.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 15 ) 


Hastalık Sonrası Okula Devam
Madde 16-
Bulaşıcı hastalık sebebiyle devam edemeyen çocuklar ancak, okula devamında sakınca olmadığına ilişkin, doktor raporu ile tekrar okula devam ederler.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 16 ) 

D) İlköğretim Kurumları ;

Devam Zorunluluğu

Madde 25- İlköğretim kurumlarına kaydedilen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, ilköğretim müfettişleri, mülkî amirler ilgili mevzuat gereğince çocukların okula devamını sağlamakla görevlidir.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 25 )

Devamsızlık

Madde 26- İlk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır, ikili öğretim yapan okullarda ise tam gün
sayılır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 26 )

Devamın İzlenmesi

Madde 27- İlköğretim kurumlarında okula devam esastır. Devamsız öğrenciler hakkında mevzuata göre işlem yapılır.

İlköğretim okullarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunamayan, okulsuz bir yere veya yabancı bir ülkeye gidenlerin durumu, okul müdürü tarafından belgelendirilerek millî eğitim müdürlügüne bildirilir. Millî eğitim müdürlüğü yurt dışına gidenlerin adreslerini, takipleri yapılmak üzere Bakanlığa bildirir. Diğer devamsız öğrencilerin takip işlemleri millî eğitim müdürlüğünce yapılır. Sonuçtan okul müdürlüğüne bilgi verilir. Bunların kaydı, yaşları zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar silinmez. Geri dönenlerin okula devamları sağlanır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 27 )

Özürlü Devamsızlık

Madde 28- Okula devam ederken, yangın, deprem gibi doğal afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen, tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanır.
Yurt içi ve yurt dışı yarışmalar ve bunlara hazırlık çalışmalarına velinin onayı ile katılacak öğrenciler, organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar.
Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için veli, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 28 )

İzin Verme

Madde 29- Okul yönetimince kabul edilebilir özürüne dayalı olarak bir öğrenciye velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir. Bu izinler, en az yarım gün olmak üzere parça parça veya toptan verilebilir. Özür izinleri, okul müdürü veya yetkili kılacağı yardımcıları tarafından verilir.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 29 )

Okula Geç Gelme

Madde 30- Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 30 )

Öğrenci Başarısı

Madde 48*- 

c) 

Okula toplam 20 gün devam etmeyen öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılır. Ancak, öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, askerlik, bağ, bahçe, tarla çalışmaları, ziraî mücadele yapılması gibi sebeplerle okul müdürü ayrıca en fazla 15 gün izin verebilir.

Sağlık kurulu raporuna dayalı hastalık veya doğal afetler nedeniyle bu süreleri aşan ancak, sınıfının gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştığına, sınıf öğretmeni ve varsa branş öğretmenleri veya şube öğretmenler kurulu tarafından karar verilen öğrenciler bir üst sınıfa geçirilir.

Birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilere 3 ve 5 inci sınıflar hariç sınıf tekrarı yaptırılmaz.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 48 )

E) Orta Öğretim Kurumları ;

Devam-Devamsızlık

Madde 54- Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar, okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, çift öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün sayılır.“İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.”

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 54 ) 

Devam Zorunluluğu

Madde 55-Öğrenciler okula devam etmek zorundadırlar. Devamsızlık yapan öğrencilerden:

a)Ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

b)Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 30 günü aşamaz.Özürlerin resmî bir makamdan veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarından usulüne göre alınmış ve zamanında okul yönetimine teslim edilmiş bir rapor veya belge ile tespit edilmiş, özür belgesinin, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir.

c)Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor ve benzeri eğitici ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılırlar.

Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere o ilin millî eğitim müdürlüğünce, yurt dışındaki faaliyetlere katılanlara ise valilikçe izin verilir.

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 55 ) 

13.12.2000  tarih ve 14410 sayılı Genelge ;

İlgi genelge ile Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor ve benzeri eğitici ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenciler, etkinliklere katıldıklarını belgelendir dirmek koşuluyla izinli sayılacaklardır. Bu tür faaliyetler , eğitim ve öğretimin bir parçası olduğundan devamsızlık sayılmayacak ve 30 günün dışında tutulacaktır.

Ancak, ulusal ve uluslar arası nitelikteki resmî etkinlikler ile bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin bu organizasyonun devamı süresince izinli sayıldıkları süreler, devamsızlık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için en az iki dönem notu almış olmaları gerekir.

d)Yetiştirme programlarına devam zorunludur.Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.”

Özel Durumlar

“Madde 57- Yangın, deprem ve diğer doğal afetlerden dolayı ya da sürekli tedaviyi gerektiren bir hastalık nedeniyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gören ve sonrasında tedavisi devam ettiğinden sağlık kurulu raporuna dayalı olarak okula devam edemeyen öğrenciler;

a)En az bir dönem notu almış bulunmak,

b)Özürünü belgelendirmek,

c)Sınıf öğretmeninin başkanlığında rehberlik servisinde görevli okul rehber öğretmeninin de katılımıyla o sınıfta derse giren öğretmenlerden oluşturulan kurulca çalışkanlığına karar verilmiş olmak

kaydıyla devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tâbi tutulurlar.”  

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 57 )

 

Not ; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2001 tarih ve 52919 sayılı yazısı;

Konu Tutuklanıp serbest bırakılan öğrenciler;

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin tutuklanıp serbest bırakılan veya tutuklandıktan sonra serbest bırakılarak yargılanması devam eden veya beraat eden öğrencilerin , tutuklukta geçen sürelerinin , devamsızlık durumlarının hesaplanmasında dikkate alınacağı ,

Ancak bu öğrencilerin öğrenimlerine devamlarının sağlanması için özürlerini bir hafta içinde okudukları okul yönetimine bildirmeleri gerektiği ,

Ayrıca başarı durumlarının en az bir dönem notu almış olmaları kaydıyla devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tabi tutulacağı ,

belirtilmektedir.

 

 

Geç Gelme
  “Madde 56-
Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınırlar. Geç gelme birinci ders saati için geçerlidir.Geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılır. Karar, veli ve öğrencilere duyurulur.”

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 56 ) 

G) Okul Bitirme Süresi ;

Okulu Bitirme Süresi

Madde 58- Öğrenciler, kayıt oldukları öğretim yılından itibaren üç yıllık okullara en çok dört, dört yıllık okullara en çok beş öğretim yılı devam edebilirler. Hazırlık sınıflarında geçen süre bu süreye dahil değildir.

57 nci maddede belirtilen nedenlerden dolayı okula devam edemeyen öğrenciler ile ders yılı başlamadan tasdikname alarak okuldan ayrılan öğrenciler, o yıla ait okuma haklarını kullanmamış sayılırlar.

9 uncu sınıfı, ikinci ders yılının ortalama yükseltme sınavı sonunda da başaramayan öğrencilerin öğrenim gördükleri programla ilişikleri kesilir ve bu öğrenciler uygun programlara yöneltilirler.

Ancak ortalama yükseltme sınavı ile sorumluluk sınavları sonucunda da başarısızlığı devam eden son sınıf öğrencilerinden, sınıf tekarı yapmış olanlar bir öğretim yılı, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha sorumluluk sınavlarına katılabilirler.”

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 58 ) 

H) Devamsızlığın Veliye Bildirilmesi ;

(LOY) Madde 104- Sürekli olarak okula yedi gün devam etmeyen ve bu hususta geçer bir özür bildirmemiş bulunan öğrencinin velisine bir tezkere yazılarak, devamı sağlanmaz ya da özürü saptanmazsa kaydının silineceği iadeli taahhütlü bir mektupla bildirilir.

Devamsızlığının 10. gününde özürlerini bildirmemiş ya da mazeretleri kabul edilmemiş öğrencilerin kayıtları silinir ve bu durum künyelerine yazılır. Bu gibiler tekrar okumak isterlerse haklarında genel yazım ve alım şartlarına göre işlem yapılır. Günlük devamı aksatan öğrencilerin velilerinden ayrıca özür tezkeresi istenir.

( Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 104 ) 

DERSHANELERDE ;

Öğrenci Durum Belgesi

Madde 35- Dershaneye devam eden öğrencilere; süresi iki ayı geçmeyen dönemlerde bir, süresi iki aydan fazla olan dönemlerde ise her ay öğrenci durum belgesi verilir.

e)Devam-devamsızlıkla ilgili bilgiler.

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 35 ) 

 

ÖĞRENCİ İZİNLERİ

A) İlköğretim ;

İzin Verme

Madde 29- Okul yönetimince kabul edilebilir özürüne dayalı olarak bir öğrenciye velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir. Bu izinler, en az yarım gün olmak üzere parça parça veya toptan verilebilir. Özür izinleri, okul müdürü veya yetkili kılacağı yardımcıları tarafından verilir.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 29 ) 

Öğrenci Başarısı

Madde 48*-

İlköğretim kurumlarında;

c)

Okula toplam 20 gün devam etmeyen öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılır. Ancak, öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, askerlik, bağ, bahçe, tarla çalışmaları, ziraî mücadele yapılması gibi sebeplerle okul müdürü ayrıca en fazla 15 gün izin verebilir.

Sağlık kurulu raporuna dayalı hastalık veya doğal afetler nedeniyle bu süreleri aşan ancak, sınıfının gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştığına, sınıf öğretmeni ve varsa branş öğretmenleri veya şube öğretmenler kurulu tarafından karar verilen öğrenciler bir üst sınıfa geçirilir.

Birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilere 3 ve 5 inci sınıflar hariç sınıf tekrarı yaptırılmaz.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 48 ) 

B) Orta Öğretim;

Madde 13 -

k) Sağlıkla ilgili ya da önemli nedenlerle izin isteyen öğrencilere bir günü geçmemek üzere izin verir. (Bir günden fazla izinler, müdür tarafından verilir.)

( Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 13 ) 

C) Öğrenci Yurtları : 

Hizmete Açılma ve Kapanma Zamanı

Madde 29 - Kurumlar öğretim yılı devamınca hizmete açık bulundurulurlar. Kurumların kapanış saatleri bulundukları şehirlerin özellikleri ile ulaştırma vasıtalarının durumu dikkate alınarak kurum idarelerince tespit edilir.
Öğrenciler, velilerinin yazılı olarak müsaade etmeleri ve kuruma dönüşlerinde,evde kaldıklarına dair imzalı bir belgeyi kurum idaresine vermeleri şartıyla cumartesi,pazar veya resmi tatil günlerinde, kurumun bulunduğu yerdeki yakın akrabalarının yanına evci çıkabilirler.Öğrenciler, velilerinin yazılı izni olmaksızın geceyi kurumun dışında geçiremezler. Aksine hareket edenlerin, velilerine haber verilmek suretiyle kurumla ilişkileri kesilir.
Sinema, tiyatro, konser ve sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler için öğrencilere, kurum yöneticilerinin gözetiminde topluca izin verilebilir.

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m - 29 )