A. Ödev

B. Proje ve Seminer Çalışmaları

C . Bilim Danışma Grubu

1. Ödevin Amacı

Ödevin Amacı
Madde 8
- Öğrencilere, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ödev yaptırılır:
a) Ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak.
b) Plân yapma bilgi ve becerisi geliştirmek.
c) Gerekli bilgi, araç, gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak kullanabilmek.
d) Ödevin, çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisini geliştirmek maksadıyla bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazandırmak.
e) Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kişileri belirleme alışkanlığı kazandırmak.
f) iletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlarındaki yeteneği geliştirmek.
g) Ödevde varılan sonuçların, kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu fark ettirmek.
h) Konulara, değişik açılardan bakabilme, danışabilme, tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazandırmak.
i) Birlikte çalışma davranışı kazandırmak.
j) Düşünce gücünü geliştirmek.
k) Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak .
1) Gözlem, deney ve yeni buluşlara yönelik çalışmalar yapmaktan zevk almayı sağlamak.
m) Başarmanın hazzını tatma duygusu kazandırmak.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 8 )

2. Ödevin Önemi

Ödevin Önemi
Madde 9-
Ödev, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup öğrencilerin kendi kendilerine veya grup halinde severek yapmaları onlarda çalışma ve başarma istek ve heyecanı yaratması bakımından önem taşır.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 9 )


3. Öğrencinin Yapacağı Ödev

Öğrencinin Yapacağı Ödev
Madde 10-
Her öğrenci bulunduğu sınıfta belirlenecek bir konuda ders yılı boyunca bir ödev hazırlamak zorundadır.
Ders geçme ve kredi uygulayan okullarda ise, her öğrenci okuduğu dönemde belirlenecek bir konuda bir ödev hazırlar.
Ancak, öğrencinin istemesi ve öğretmenin de uygun görmesi halinde birden fazla dersten de ödev yapabilir.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 10 )


4. Ödev Konularının Belirlenmesi

Ödev Konularının Belirlenmesi
Madde 11-
Ders yılı başında yapılan zümre öğretmenleri toplantısında öğrencilere verilecek çeşitli ödev konulan belirlenir. Ödev konularının tespitinde öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, okul, aile ve çevre imkânları göz önünde bulundurulur. Ayrıca, konunun açık ve anlaşılır olması, yanlış yorumlara yol açmaması, ders programlarına uygun olması gibi hususlar da dikkate alınır.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 11 )


5. Ödev Konularının Seçimi

Ödev Konularının Seçimi ve Verilmesi
Madde 12-
Öğrenciler, ders yılı başlangıcını takip eden ikinci ayın ilk yarısı içinde hangi dersten ödev yapmak istediklerini yazılı olarak sınıf öğretmenine bildirirler. Öğrencilerden, bu yazılı bildirimlerinde, biri Türkçe veya Edebiyat dersi olmak üzere tercih sırasına göre beş ders adını yazmaları istenir.
Yazılı istekler, sınıf öğretmeni tarafından süresi içinde toplanır. Bu istekler; ilgili müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak sınıf öğretmenler kurulunda, tercih sırası da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir ve hangi öğrencinin, hangi dersten ödev yapacağı hususu tespit edilir. Bu toplantıda her dersin öğretmenine, imkân ölçüsünde, dengeli sayıda öğrenci verilecek şekilde düzenleme yapılır. Bu düzenlemeye göre, her öğrencinin hangi dersten ödev yapacağı hususu sınıf öğretmeni tarafından öğrencilere duyurulur
Bu duyurudan sonra ilgili ders öğretmenleri öğrencilerle ödev konularının belirlenmesi için ilk görüşmeleri yaparlar. Bu görüşmeler derslerin başladığı tarihten itibaren en geç sekizinci hafta sonunda tamamlanır.
Öğrenciler her dönemde bir ödev olmak üzere, ilk dört dönemde, dört ödev yapmak zorundadırlar. Ancak, isteyen öğrenciler sonraki okudukları dönemlerde de ders öğretmeninin muvafakatini almak şartı ile herhangi bir dersten de ödev yapabilirler.
Öğrenciler hangi dersten ödev yapacaklarını danışman öğretmenle birlikte, dönemin başlamasından sonraki ilk üç hafta içinde belirlerler. Belirlenen ödevlerin listesi danışman öğretmen tarafından ilgili müdür yardımcısına verilir. Öğrenciler hangi dersten ödev yapacaklarsa o dersin öğretmeni ile görüşürler.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 12 )


6. Değerlendirme İle İlgili Duyuru

Değerlendirme ile ilgili Duyurma
Madde 13-
Ödevlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 13 )


7. Ödevlerin Toplaması

Ödevlerin Toplanması
Madde 14-
Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler, ders kesimine en geç iki ay kala öğrencilerden toplanır ve değerlendirilir.
Öğrencinin kazandığı bilgi ve beceriye dayalı olarak üreteceği bir araç şeklindeki ödevler, ikinci kanaat dönemi içinde olmak kaydıyla, yukarıdaki süreye bağlı kalınmadan alınabilir ve değerlendirilebilir. Ders geçme ve kredi uygulayan okullarda da, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler, dönem sonuna en az üç hafta kala öğrencilerden toplanır ve değerlendirilir.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 14 )


8. Ferdi Olmayan Ödevler

Ferdî Ödevler ve Grup Ödevleri
Madde 15-
Her öğrenciye ayrı konularda ödev verilmesi esastır.
Öğrencilere, gerektiğinde grup ödevi de verilebilir. Bu durumda grubu oluşturan öğrenciler arasındaki iş bölümü, ödevi veren öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından yapılır. Gruplar en az üç, en çok beş öğrenciden meydana gelir. Grup ödevleri, her öğrencinin katılımı dikkate alınarak değerlendirilir ve her öğrenciye ayrı ayrı not verilir.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 15 )


9. Öğretmenin Onayı

Öğretmenin Onayı
Madde 16-
Öğrenciler veya öğrenci grupları, kendilerine verilen ödev konularının plân yapma, araştırma, değerlendirme ve yazma safhalarının her birinde ilgili öğretmenin görüş ve tavsiyesini alırlar.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 16 )


10.Ödevlerin Sayfa Sayısı
Madde 17-
Ödevlerin ortaokulda 7, lise ve dengi okullarda 15 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilir.
Ödevlerin mürekkeple ve el yazısı ile yazılması esastır. Ancak, özelliği olan derslerde daktilo veya kurşun kalemle de yazılabilir.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 17 )


11. Ödevlerin Sunulması
Madde 18-
Öğretmenin uygun gördüğü ödevler, sınıfa sunulur ve gerektiğinde tartışılabilir.
Uygun görülen ödevler, okulda veya topluma açık mahallerde sunulabilir ya da sergilenebilir. Bu gibi ödevleri yapan öğrenciler, okul yönetimi tarafından ödüllendirilebilir.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 18 )


12. Ödevin Değerlendirilmesi
Madde 19-
Ödevler notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır.
Ödevlerin öğrenci tarafından sınıfa sunulması veya uygulanmasının yapılması da notla değerlendirilebilir.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 19 )


13. Ödevlerin Saklanması
Madde 20-
Denetlemeye yetkili kimseler tarafından istenildiğinde gösterilebilmesi için, notla değerlendirilmiş olan ödevlerin ders yılı sonuna kadar saklanması öğrencilerden istenir.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 20 )


14. Ödev Hazırlama Teknikleri
Madde 21-
Ödevler, dersin özelliğine göre eser okuma, inceleme, tanıtma, mülakat, röportaj, gözlem yapma, anket uygulama, proje yapma ve benzeri tekniklerle hazırlanabilir.
Ayrıca öğrenci, kazandığı bilgi ve beceriye göre ödev olarak bir araç veya iş de yapabilir.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 21 )


15. Nakledilen Öğrencinin Ödev Durumu
Madde 27-
Bir okuldan başka bir okula birinci kanaat döneminde nakleden Öğrençi, ödev konusunu, ayrıldığı okulda almış ise; gittiği okulda ilgili ders öğretmeni, bu konudaki çalışmalarına devam etmesini isteyebileceği gibi, öğrenciye yeni bir ödev konusu da verebilir.
Öğrenci, ikinci kanaat döneminde nakletmiş ise; ödev konusu ve bu konu ile ilgili çalışmalarını gösterir bir yazıyı ilgili ders öğretmeninden alıp tasdiknamesi ile birlikte yeni kayıt olduğu okulun idaresine verir. Okul idaresi öğrencinin aynı konudaki çalışmasına devam etmesi için ilgili ders öğretmenini, yoksa yakın branş öğretmenini görevlendirir.
Ders geçme ve kredi uygulayan okullarda ise, dönemin başlamasından bir ay sonra bir okuldan başka bir okula nakledilen öğrenci, nakledildiği okulda, daha önceki okulda aldığı ödev konusuna devam edilebileceği gibi, ders öğretmeni ile de görüşerek ödev konusunu değiştirebilir.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 27 )


16. Verilen Notların Yeri
Madde 28-
Öğrencinin eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yaptığı faaliyetler ile hazırlık ve alıştırma çalışmalarına verilen notlar, sınıf geçme ve sınav yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü notu olarak mütalâa edilir.

(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, m- 28 )


B. Proje ve Seminer Çalışmaları

Fen Liseleri:

Proje ve Seminer Çalışmaları
Madde 16-
Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde matematik ya da fen derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Projeler, puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir.
Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına ya da yarışmalara katılması okul yönetimince uygun bulunan öğrenciler, öğretmenlerinin sorumluluğunda bu çalışmalara katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar.
Seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup halinde öğretmen gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Bu çalışmalar okulun haftalık ders çizelgesinde gösterilir. Bu saatlerde, özellikle son sınıflar için; Bilim danışma grubu veya okulun öğretmen kadrosundan sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar da düzenlenebilir. Okul yönetimi haftalık seminer saatlerinde öğretmen durumlarına göre değişiklik yapabilir.
Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi olanaklardan en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli önlemleri alır.

( Fen Lisesi Yönetmeliği m - 16 )

 

Proje Çalışmalarının İlkeleri

      Proje çalışmalarında göz önünde bulundurulacak ilkeler :

      1-Amaçlar:

      (1)Teknoloji ve eğitimdeki son yeniliklere paralel olarak matematik ve fen programlarının ilkelerini saptamak,

      (2)İlkeler doğrultusunda eğitim programlarını geliştirmek,

      (3)Geliştirilen programlar paralelinde ders kitabı, öğretmen kılavuz kitapları yazmak ve geliştirmek, ilgili araç ve gerecin üretilmesini sağlamak,

      (4)Geliştirilmiş programlan diğer fen liselerinde uygulamak,

      (5)Geliştirilen programlar paralelinde matematik ve fen Öğretmenlerini iş başında yetiştirmek,

      (6)Uygulamayı değerlendirmek ve diğer okullara yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

 

      2-Yöntem:

      (1)Dış ülkelerde fen eğitimindeki gelişmeler izlenir.

      (2)Matematik ve fen programlarının ilkeleri saptanır.

 

C . Bilim Danışma Grubu

 

Madde 4 - c) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek matematik ve fen alanlarındaki en az dört bilim adamından oluşan grubu,

( Fen Lisesi Yönetmeliği m - 4 )

b)Bilim Danışma Grubu ve Proje Çalışmaları Bilim Danışma Grubu

Üniversitece görevlendirilecek matematik ve fen alanlarındaki en az dört bilim adamından "Bilim Danışma Grubu" oluşturulur.

      Bilim Danışma Grubu:

      1-Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen, eğitim-öğretim; programlarının geliştirilmesi; yönetici ve öğretmen seçimi; öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmesi; eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi; seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi; gerek duyulan branşlarda eğitim-öğretim desteği sağlanması konularını kapsayan 5 yıllık ve yıllık plân ve programlan Üniversite ve Bakanlık, ile iş birliği yaparak hazırlar.

      2-5 yıllık ve yıllık çalışma programlarının Bakanlık tarafından onaylanmasını takiben yukarıda belirtilen konulardaki proje çalışmalarım gerçekleştirecek komisyonları Üniversitenin ve Bakanlığın katılım ve kalkılan ile oluşturur.

      3-Bu komisyonların çalışmalarını yönlendirir, değerlendirir, uygulama sonuçlarını izler, gerekli görülen uyarlamaları Üniversite ve Bakanlık ile iş birliği hâlinde gerçekleştirir.

      4-Diğer alanlardaki eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi için oluşturulacak komisyonlara Üniversite' den eleman sağlanması yönünde gerekli eş güdümü sağlar.

      5-Öğretmen ve yönetici seçimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunur.

      6-Pilot Okulun eğitim ve fiziksel alt yapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili diğer çalışmalara üniversitelerle ve diğer ilgili kuruluşlarla gerekli eş güdümü sağlayarak katkıda bulunur.

      7-Pilot Okulda kazanılacak birikimlerin diğer fen liselerine ve orta öğretim kurumlarına yaygınlaştırılması çalışmalarına Bakanlık ile iş birliği yaparak katkıda bulunur.