ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI YÖNERGESİ

 

 a ) Ortalama Yükseltme Sınavı :

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
"Ortalama yükseltme sınavı", öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacıyla yapılan sınavı

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 4 ) 

Madde 37- Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla üç dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir.

Son sınıflarda öğrenim görüp mezun olamayan öğrenciler, yeni ders yılı başlamadan önce bitecek şekilde ikinci bir ortalama yükseltme sınavına alınırlar. Bu sınavlar sonunda da mezun olamayan son sınıf öğrencileri, bundan sonra ortalama yükseltme sınavına alınmazlar.

Ortalama yükseltme sınavına girecek öğrencilerin sınavına gireceği ders/dersler; öğrenci, veli, sınıf öğretmeninin katılımıyla belirlenir ve yazılı olarak okul yönetimine bildirilir.”

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 37 )

b ) Derslerin Belirlenmesi ve Müracaat Zamanı

"Madde 6- Değişik 16.03.2001 tarih ve 35 sayılı Karar ; 2523 T.D.)"Öğrencinin ortalama yükseltme sınavına gireceği dersler, başarılı veya başarısız olduğu dersler arasından, öğrenci, veli ve sınıf öğretmeninin katılımıyla belirlenir.Belirlenen dersler, öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen üç gün içinde örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir,

Dersler belirlenirken;

a) Yıl sonu başarı ortalamasıyla başarılı sayılamayacak ders/derslerden başarısız olanların bu dersleri,

b) İstedikleri alana yönelme koşulunu taşımayanların, bu alana kaynaklık eden derslerden yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasını yükseltebilecekleri dersleri,

c) Genel liseler, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liseler ile her tür meslekî ve teknik liselerde, alan/bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.00'ın altında olanların başarısız oldukları alan/bölüm derslerini veya bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasını yükseltebilecek dersleri,

d) Anadolu güzel sanatlar liselerinde, alan /bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50'nin altında olanların başarısız oldukları alan/bölüm derslerini veya bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasını yükseltebilecek dersleri,

e) Fen liselerinde, başarısızlığı bulunup Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu alan derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50'nin altında olanların bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasını yükseltebilecek dersleri

seçmelerine özen gösterilir.

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 6 )

c ) Sorumluluk Sınavına Girecek Öğrencilerin Tespiti

Madde 7- Sorumluluk sınavına girecek Öğrenciler ve sınava girecekleri dersler, okul müdürlüğünce tespit edilerek, listeler halinde sorumluluk sınavlarının başlamasından en geç onbeş gün önce ilân edilir.

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 7 )

d ) Sorumluluğun Kalkması :

Madde 40- Öğrencinin sorumlu olduğu dersten sorumluluğu;

a)O dersin bir üst sınıfında uygulanan programından başarılı olması,

b)Sorumluluk sınavı sonunda o dersten en az “Geçer” not alması,

c)Sorumluluk sınavı sonunda, sorumlu derslerinin bulunduğu sınıfın yıl sonu başarı ortalamasının genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde en az 2.50; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 3.50; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri,Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde en az 3.00; alan/bölüm derslerinden de sorumlu olduğu ders/dersleri var ise ayrıca alan/bölüm derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı not ortalamasının da en az 3.00; Anadolu güzel sanatlar liselerinde ise en az 3.50 olması

durumunda kalkar.

Sorumlu olunan dersin üst programında başarılı olunması durumunda sadece bir alt sınıfın programındaki sorumluluk kalkar. Alan/Bölüm değiştirmekten dolayı sorumlu duruma düşen öğrencilerin(a) ve (c)bendine göre sorumluluklarının kalkabilmesi için bu derslerden sorumluluk sınavlarına girmeleri zorunludur.Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders/derslerden sorumluluğu bulunan öğrencilerin sorumluluğu, sorumluluk sınavında en az “Geçer” not alınmadıkça kalkmaz.”

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 40 )

“Madde 39- Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları üç haftayı geçmeyecek şekilde, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır.Sınavlar“Millî EğitimBakanlığı OrtaöğretimKurumları Ortalama Yükseltme ve SorumlulukSınavları Yönergesi” esaslarına göre yürütülür.”

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 40 )

e ) Sınav Şekli :

Madde 8- Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, resim, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin Özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ya da birkaçıyla yapılabilir. Bu derslerin sınavlarının şekli, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.

Yabancı dil derslerinin sınavları, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.

Dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü yapılan sınavlar da, yazılı sınavlar sözlü sınavlardan önce uygulanır. Sözlü sınavlara, yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde başlanır. Sınav kâğıtları sözlü sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır.

Uygulanacak sınavların şekli, başlama saati ve sınavda kullanılacak araç ve gereçler sınav çizelgesi ile birlikte okulda ilân edilir.

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 8 )

f ) Sınav Programı

"Madde 9- Değişik 16.03.2001 tarih ve 35 sayılı Karar ; 2523 T.D.)Sınavlardan önce sınav programı hazırlanır ve okulda ilân edilir Sınav programının onaylı bir örneği bilgi için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilir. Sınav programında, sınava girilmeyecek derslere yer verilmez. Sınava girecek öğrenci bulunmadığı takdirde sınav programı yapılmaz.

İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sınavları, beceri eğitimi sonunda yapılacak şekilde planlanır.

Sınav programında; sınavı yapılacak dersler, görevli öğretmenler, sınav tarihleri ile uyulacak usul ve esaslar yer alır."

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 9 )

g ) Yazılı Sınavlar

Madde 13- Yazılı sınavlar için sorularla birlikte bir "cevap anahtarı" ve "puanlama baremi" sınavların başlama saatinden önce komisyonca hazırlanır ve okul müdürünce onaylanır. Puanlama baremi, soru kâğıdında ve cevap anahtarında, her soruya verilen puanın ayrıntılı olarak belirtilmesi şeklinde yapılır. Yazılı sınavlarda, Öğrencilerin kimlik bilgilerini kapatacak şekilde hazırlanmış sınav kâğıtları kullanılır.

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 13 )

Sözlü ve Uygulamalı Sınavlar

h ) Madde 14- Sözlü uygulamalarda, sınav odasına giren öğrenciye, sınav komisyonu uygun gördüğü sorulan yazdırır veya yazılı olarak verir. Sorular verildikten sonra her öğrenciye düşünmek için uygun bir zaman tanınır. Sözlü sınavlarda öğrenci cevap verirken sözü kesilmez. Ancak, alman cevaplarda öğretmenler, soruların cevaplarını sezdirecek, öğrenciyi şaşırtacak, kıracak ve korkutacak, onların dikkatini dağıtacak söz ve hareketlerden özellikle sakınırlar.

(Değişik ikinci fıkra : Eylül 1997 -2480 s.T.D.)

Bir Öğrenci sorulan cevaplandırırken içeriye alınan ikinci öğrenci kendisine verilen soruların cevaplarını hazırlar. Öğrenci soruların cevaplarını düşünürken bir kâğıda not alabilir. Soruların cevaplarını düşünme ve cevaplama süresi komisyonca belirlenir. Ancak, bu süreler geçtiği halde öğrenci cevaplannı henüz bitirmemiş ise ek süre tanınır. Sınavı biten öğrenciye puan verilmeden ikinci öğrenciden cevap istenmez.

(Değişik üçüncü fıkra : Eylül 1997 -2480 s.T.D.) Uygulamalı sınavlarda, lâbo-ratuvar ve atölyelerde mevcut olan ve Sınav Komisyonunca belirlenen araç gereçler kullanılır. Değerlendirme çalışmalarına geçilmeden önce dersin özelliğine göre yapılan işlerdeki öğrenci ad ve numaraları görünmeyecek şekilde kapatılır ve en geç 24 saat içerisinde değerlendirme işlemine başlanır. Bu süre, dersin Özelliğine göre uzatılabilir.

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 14 )

Sınavların Başlama Saati ve Süresi

h ) Madde 15- Yazılı sınavlara en geç sabah saat 10.00'da, öğleden sonra saat 14.00'de, sözlü ve uygulamalı sınavlara ise sabah saat 8.00'de başlanır. Yazılı sınav süresi dersin özelliğine göre iki saati geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir.

Sözlü sınavların, saat 17.00'de bitirilememesi durumunda, sınava girecek Öğrenci sayısının 10 öğrenciden fazla olması halinde sınav ertesi güne bırakılabilir.

Uygulamalı sınavların süresi, sınav komisyonunca tespit edilir

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 15 )

ı ) Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 17- Sınavların değerlendirilmesi cevap anahtarına ve puanlama baremine göre yapılır.

Yazılı sınavlarda kâğıtlar okunurken rastlanan yanlışların altı aslı bozulmayacak şekilde renkli kalemle çizilir. Verilen puanlar, sınav kâğıtlarının üst kısmında yer alan bölüme, soruların sıra numarası esas olmak üzere yazılır.

Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında, sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kâğıt kullanan öğrencilerin her kâğıdına ayrı ayrı işlenir ve bu kâğıtlar komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

(Değişik dördüncü fıkra : Eylül 1997 -2480 s.T.D.) Yazılı sınavların değerlendirilmesinde anlaşmazlık olursa, üyeler puanlannı ayrı ayrı verirler. Bu ayrı puanlan gösterir belgelerle gerekçeleri bir tutanakla sınav not çizelgelerine eklenir. Ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav not çizelgesine yazılır.

Sözlü sınavlarda komisyon üyeleri ayrı ayrı puan verir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü puandır. Okul müdürü, sözlü sınavlarda komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı verilen puanlar arasında önemli farklar görürse, o sınavı durdurup olayı gerekçesiyle birlikte hemen millî eğitim müdürlüğüne ve varsa Bakanlık müfettişine bildirir. Bir taraftan da kendi başkanlığında yeni üyle ilâvesi ile kuracağı takviyeli bir komisyonla sınavın devamını sağlar.

Uygulamalı sınavlarda değerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul müdürlüğünce onaylanan kriterler doğrultusunda yapılır.

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 17 )

i ) Değerlendirme Sonunda Yapılacak İşler

Madde 18- Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesiyle ilgili bütün işlemler bittikten sonra öğrencilerin aldıkları notlar not çizelgesine geçirilir.

Aynı dersten birden fazla sınav türü uygulaması halinde, bu sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması alınıp not olarak tespit edilir.

Bu şekilde kesinleşen notlar değiştirilemez ve notlara itirazda bulunulamaz. Cevap anahtarı, puanlama baremi ve sorular, sınav kâğıtları ile birlikte bir yıl saklanır. Sınav kâğıtları, okulu denetlemeye yetkili olmayan kimselere gösterilmez ve verilmez.

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 18 )

j  ) Sınavlarda Kopya Çekme

Madde 19- Sınavlarda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciler sınav salonundan hemen çıkarılır ve kendilerine o sınav için sıfır (0) verilir. Kopya olayı salondaki görevlilerce bir tutanakla tespit edilir.

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 19 )

k ) Sınavlarda Başardı Sayılma

"Madde 20- (Değişik 16.03.2001 tarih ve 35 sayılı Karar ; 2523 T.D.)Sınavlarda bir dersten en az "Geçer" not alan öğrenci , o dersten başarılı sayılır.

Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonunda, sınava girdikleri sınıfın tüm derslerinin her birinden en az "Geçer" not alan öğrenciler, yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın sınıflarını geçerler·

Her sınav sonunda, sınava girilen dersin en son belirlenmiş yıl sonu notu ite sınavda alınan notun aritmetik ortalamasına göre yıl sonu notu yeniden  belirlenir. Ancak, öğrencilerin sınavlardan önce elde etmiş oldukları;

a) Derslerden başarılı olma,

b) Not ortalamasıyla başarılı sayılma,

c) Sınıf geçme,

d) Alana yönelme hakları korunur·

Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmeyen derslerin yıl sonu notlarında değişiklik yapılmaz."

 

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 20 )

l ) Sınav Sonuçlarının İlânı

Madde 21- Sınav sonuçlan, bütün sınavların bitimini takip eden iş gününde, tasdikli çizelgelerle okulda herkesin görebileceği bir yerde topluca ilân edilir. Bu çizelgelere her öğrencinin aldığı notlar yazılır.

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 21 )

m ) Öğrenci Nakilleri

Madde 22- Sınavların başlangıcının beş gün öncesinden bitimine kadar, öğrenci nakli ve naklen gelenlerin kaydı yapılmaz. Ancak, tasdikname ile uzaklaştırma cezası alanlarla, doğrudan sınıf geçen öğrencilerden isteyenlerin nakilleri bu süreler içinde de yapılır.

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 22 )

n ) Sınavlara Giremeyenler

Madde 23- Değişik 16.03.2001 tarih ve 35 sayılı Karar ; 2523 T.D.)"0rtalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmemesi durumunda not çizelgesinde sınava girilmediği belirtilir.

Bu sınavlar sırasında;

a) Yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık,

b) Doğal afet veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı ya da ölümü,

c) Bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor gibi ulusal ve u(uslar arası etkinliklere katılma,

ç) Gözaltına alınma veya tutuklanma

nedenleriyle sınava giremeyenler, resmî veya özel kurum ve kuruluşlardan alacakları rapor ya da belgeyi sınavın yapıldığı günü izleyen üç gün içinde okul müdürlüğüne vermeleri durumunda sınava alınırlar.

Söz konusu sınavlar, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının sona erdiği tarihten itibaren, en geç yeni ders yılının ilk haftasının son iş gününde bitirilecek şekilde, okul müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde yapılır ve öğrencilere duyurulur·

Bu sınavlar, orta(ama yükseltme ve sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır."

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 23 )

o ) Sorumlu Olarak Sınıf Geçme:

“Madde 36- 9 uncu sınıflarda sorumlu olarak sınıf geçilmez.

Diğer sınıflarda:

a)Yıl sonu başarı ortalaması genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde 2.50’den; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri,Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00’dan; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50’den aşağı olanlar, başarısız oldukları tüm derslerden,

b)Yıl sonu başarı ortalaması genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde 2.50; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri,Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00 ve daha yukarı olmasına rağmen alan/bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.00’dan, Anadolu güzel sanatlar liselerinde 3.50’den aşağı olanlar başarısız oldukları alan/bölüm derslerinden; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50’den aşağı olanlar başarısız oldukları tüm derslerden,

c)Başarı ortalaması ile başarılı sayılma şartlarını taşıdıkları hâlde 41 inci maddeye göre başarısız dersleri bulunan öğrenciler yalnız bu derslerden

sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 36 )

ö ) Sınav Komisyonları

Madde 10- Değişik 16.03.2001 tarih ve 35 sayılı Karar ; 2523 T.D.)Sınav komisyonları, okul müdürünün başkanlığında toplanan zümre öğretmenler kurulunca belirlenen en az ikişer üyeden oluşturulur.

Sınav komisyonlarının  oluşturulması için okullarda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda eğitim bölgesindeki diğer okul öğretmenlerinden de yararlanılır. Bu düzenleme, sınavlardan önce toplanan Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulunca yapılır· Ancak, yeterli sayıda ders öğretmeninin bulunmaması durumunda, branşlar dikkate alınarak diğğer öğretmenlerden de görevlendirme yapılır

Naklen gelen öğrencilerin, sorumlu oldukları derslerden, sınav komisyonlarının oluşturulamaması durumunda söz konusu öğrencilerin sınavları, gerekli tedbirler Millî Eğitim Müdürlüğünce alınarak, başka okullarda yapılabilir.

Müdür, sınav komisyonlarının başkanıdır ve imkânlar ölçüsünde sınav komisyonları İle sınav salonlarında bulunur.

( Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yönergesi m - 10 )

 

NOT :

Ortalama Yükseltme Sınavı uygulanırken dikkat edilecek konular :

1 . Soru hazırlama komisyonu , soru kağıdının başına ;

T.C.

SAMSUN VALİLİĞİ

Özel Feza Lisesi Müdürlüğü

2001 - 2002 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI MATEMATİK DERSİ SORULARI

ibaresini yazar.

2. Bütün konuları içerecek şekilde en az 10 soru hazırlanır ve soru kağıdının altına :

a ) Bu sorular .../ ... / 2002 tarihinde saat 07.30 'da toplanan komisyonumuz tarafından hazırlanmıştır.

b ) Her soru .... puandır.

c ) Sınav süresi .... dakikadır.

3. Sınav komisyonu cevap anahtarını da hazırlayacaktır.

T.C.

SAMSUN VALİLİĞİ

Özel Feza Lisesi Müdürlüğü

2001 - 2002 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI MATEMATİK DERSİ CEVAP ANAHTARI

4. Cevap anahtarına da :

Her sorunun kaç puan değeri taşıdığı başlıklara bölünerek , cevap kağıdı üzerindeki çözümlerin üzerinde gösterilecek cevap anahtarının altı soru kağıdı gibi imzalanacaktır.

 

Ad-  Soyad ve  İmza

( Ayırtman ( Soruyu Hazırlayan ) )

Ad-  Soyad ve  İmza

( Ayırtman ( Soruyu Hazırlayan ) )

Sınav Komisyon Başkanı

Adı Soyadı ve İmzası

( Not bu bölüm mühürlenecek )

 

5. Öğrencilere dağıttığınız cevap kağıtlarının üzerinde okulun mührü bulunmalıdır.

6. İmtihan Kayıtları Sarf Çizelgesi Tutanağını Öğrencilere ve Gözetmenlere sınav sırasında doldurtturun.

7.Öğrencilerin cevap kağıtları toplanırken ad - soyad bölümleri katlanarak yapıştırılacaktır.

8. İmtihan Tutanağının ilgili bölümleri her toplanmadan sonra doldurulacaktır.