ÖĞRETMEN NÖBET HİZMETLERİ 

Öğretmenlerin Nöbet Görevleri
(OÖEKY) Madde 23-
Nöbet, okullarda öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak okul müdürü tarafından hazırlanan nöbet çizelgesine göre, eğitim günü süresince tutulur.
Hizmet süresi bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenler ile hamile öğretmenlere, doğum yapmasına 3 ay kala ve doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez.
Okul müdürü ihtiyaç duyduğunda, 20 ve 25 yılını dolduran öğretmenlere de nöbet görevi verebilir.
Öğretmenler, görevli bulundukları okullarda nöbet tutarlar. Nöbetçi öğretmenin görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde okul yöneticilerine yardımcı olur.
b) Günlük eğitim faaliyetlerini takip eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.
c) Isıtma, elektrik ve sıhhî sistemlerin çalışıp çalışmadığını, temizliğin yapılıp yapılmadığını, her türlü yangın tehlikesini önleyici tedbirin alınıp alınmadığını kontrol eder.
ç) Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında ve okula gelen erzakın muayenesinde hazır bulunur.
d) Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri alır ve durumu ilgililere bildirir.
e) Herhangi bir sebeple görevine gelmeyen öğretmenlerin yerine eğitim etkinliklerini yürütür.
f) Nöbetçi öğretmen, okulun çalışma süresinden yarım saat önce okulda bulunur ve çalışma süresinin bitiminden yarım saat sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbetini bitirir.
g) Okul Nöbet Defterine önemli olayları ve aldığı tedbirleri yazar ve imzalar.

Nöbetçi Öğretmenlik

(İKY) Madde 82- Öğretmenler, okulun bina ve tesisleri ve öğrenci mevcudu, yatılı gündüzlü
normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurarak okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet çizelgesine göre normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Öğretmen birden fazla okulda derse giriyorsa maaşını aldığı okulda, maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa en çok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar. Hizmet süreleri bayanlarda 20 erkeklerde 25 hizmet yılını ve daha fazla olan öğretmenler ile hamile öğretmenlere doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez. Ancak 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin sayıca fazla olduğu okullarda ihtiyaç duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

(LOY) Madde 58 - Öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır:

a) Öğretmenler; haftada bir gün nöbet tutarlar. Öğretmen sayışı elverişli olmayan okullarda okulun nöbetçi öğretmensiz kalmaması için nöbet işleri okul müdürü tarafından gereğince ayarlanır.

(LOY) Madde 59 - Okullarda nöbet birinci dersten yarım saat önce başlar, aralıksız devam ederek son dersten 15 dakika sonra biter.

(LOY) Madde 60 - Birkaç okulda görevli olan öğretmen, maaşım aldığı okulda nöbet tutar. Valilik gerekli görürse, öğretmenin nöbet tutacağı okulu değiştirebilir.

(LOY) Madde 61 - (Değişik: 31/01/1994 - 2400 s.T.D.) Okulun bina ve tesisleri, öğrenci mevcudu yatılı, gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak; öğretmenler, okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet çizelgesine göre, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Öğretmen birden fazla okulda derse giriyorsa maaşım aldığı okulda, maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa en çok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar. Hizmet süreleri bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenler ile hamile öğretmenlere doğumuna 3 ay kala ve doğumdan sonra 6 ay nöbet görevi verilmez. Ancak, 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin sayıca fazla olduğu okullarda ihtiyaç duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

(LOY) Madde 62 - Nöbetçi öğretmenin ödevleri şunlardır:

a) Okulun eğitim ve öğretim işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, öğrencilerin kişisel sorunlarıyla ilgilenerek gerekli yardımlarda bulunmak,

b) Sabahleyin sobaların yakılıp yakılmadığını, akşamları sobaların ateşlerinin alınarak söndürülüp söndürülmediğini ve sabah temizliğinin yapılıp yapılmadığını denetlemek, eksikleri varsa tamamlatmak,
c) Bahçede, koridorda, sınıflarda ve okulun diğer yerlerinde bulunan öğrencilere
gözcülük etmek (Birkaç nöbetçi öğretmen bulunursa müdür tarafından iş bölümü yapılır),

d) Öğretmeni gelmeyen sınıfta bulunmak.

Okul Binalarının Kullanılması, Korunması ve Güvenlik Önlemleri

(ÖOÇY) Madde 65-Okul binaları, eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Millî Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı ve Millî Eğitim Bakanlığı Binalarını Yangından Koruma Yönergesi çerçevesinde, gelişen ve değişen teknolojilere uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Okulda, gece ve gündüz emniyeti sağlamak için yeteri kadar güvenlik görevlisi görevlendirilir. Nöbetçi öğretmenler, öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri almak ve kontrol etmekle görevlidir.”

(OPY) Madde 10-Belleticiler haftada en az iki gün nöbet tutmakla yükümlüdürler. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda yatarlar, diğer belleticilerde isterlerse pansiyonda kalabilirler.
Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıca görevleri şunlardır.
a. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek,
b. Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etüdlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak,
c. Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek,
d. Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak,
e. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
f. Etüd aralannda öğrencileri gözetimi altında bulundurmak,
g. Etüdlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına vermek,
h. Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve idarecilere bildirmek, ı. Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tespit olunan iç yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
j. Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklannı öğrenip, durumları ile ilgilenmek,
k. Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi olmadan eşyanın okul dışına çıkanlmasını önlemek,
1. Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,

m. Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelâya göre çıkarılmasında, dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,
n. Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında duyurmak ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DERSHANELER:

Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(ÖDTY) Madde 15- Öğretmenler, kendilerine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Öğretmenler sorumluluklarını yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar

g)Dershane müdürünün plânladığı şekilde nöbet tutar. Nöbet sonunda görüşlerini nöbet defterine yazar. 

ÖĞRENCİ YURTLARI : 

Nöbet Hizmetleri
(ÖYY) Madde 30-
Hizmete açık bulundukları sürece, kurumlarda günün her saatinde sorumlu bir idareci bulunması mecburîdir. Kurumlar için düzenlenecek aylık yönetim nöbet çizelgeleri, her ayın ilk haftası içinde kurumun bulunduğu yerdeki en büyük idare amirliklerine gönderilir. Çizelgenin bir örneği de kurum ilân tahtasına asılır. Kurum görevlilerinden başka bir kimseye nöbet görevi verilemez.
Müdürün Görevleri
(ÖYY) Madde 33-
Müdür aşağıdaki görevleri yapar;
k) Memur ve hizmetlilerin nöbet görevlerine ait çizelgeyi hazırlatır ve gereğini yapar,