NAKİL ve GEÇİŞ YÖNERGESİ

Bu sayfada bulunan konular

1.Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Genelge(Öğrenci Nakilleri ) 19 Ekim 1998

2.Orta Öğretim Genel Müdürlüğü 19.09.1999 tarih ve 11786 sayılı yazı.(Hazırlık Sınıfı Geçiş Yasağı)

1. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğ'nün 01.03.2001 tarih ve 52606 sayılı yazısı

2. Orta Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 12 Ekim 1999 tarih ve 12283 sayılı yazısı

3. Orta Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 17 Kaım 1999 tarih ve 14222 sayılı Genelge ( Anadolu Liseleri Yönetmeliği)

4. Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.0GM.0.09.01.01.5313     13908 

KONU : Öğrenci Nakilleri                                                                             19 Ekim 1998

GENELGE 1998/106

İLGİ  a)Milli Eğilim Bakanlığı  Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi.

       b) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.10.1998 gün ve 12130 sayılı yazısı.

       Bilindiği gibi,ortaöğretim kurumlan öğrencilerinin nakilleri ve farklı programlar arası geçişleri, ilgi (a) yönerge ile belirlenmiş bulunmaktadır. '

Söz konusu yönergenin 8. maddesinde belirtilen zorunlu nedenlere dayalı olarak yapılacak nakillerin uygulanmasında tereddütlerin meydana geldiği Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anlatılmıştır. 

Yönergenin 8. maddesine göre her türlü meslek lisesinden genel liselere öğrenci nakli yapılmayacaktır.Öğrencilerin nakledildiği yerde devam edeceği okul türü veya bölümün bulunmaması halinde , bu gibi öğrencilerin aynı okul türü veya bölümün bulunduğu yakın yerleşim birimlerindeki bir okula kayıtları yapılacaktır.

Genel Liselere yönergen in 5 inci maddesinde belirtile okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin , nakil şartlarını taşımaları durumunda nakilleri yapılacaktır.

Uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılmasını rica ederim.

Bener CORDAN 

Bakan a.

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

SAYI : B.08.0.TTK.0.01.02.04/510-011786                                                                ANKARA  19.09.1999

KONU : Hazırlık Sınıfı Öğrencileri                                                                       

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ : a) 01.09.1999 tarih ve B.03.001.0.09.01.01.531.3/9916 sayılı yazınız.

b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Anadolu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi

Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin uyum sağlayamamaları veya başarısızlıkları nedeniyle genel liselere nakillerinin yapılıp yapılamayacağı hakkındaki ilgi (a) yazı incelendi

İlgi (b) Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (5) nolu bendi ve ilgi (c) Yönergenin “Genel Liselere Nakil” başlıklı 5 nci maddesi dikkate alınarak, Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından (Hazırlık sınıfından ayrılanlar dahil) genel liselere öğrenci nakilleri uygun görülmemektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Orhan ÖZALP

Talim ve Terbiye Kurulu Başkan V.

 

 

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü


S
AYI :B.08.0.ÖÖG.19. 02.14.020 / 52606                                                                 Tarih : 01.03.2001
KONU:Ara sınıflara öğrenci nakilleri


............... VALİLİĞİNE
(Millî Eğitim Müdürlüğü)


İLGİ:a)Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. 
b)Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği.
Bakanlığımıza sıkça ulaşan şikayetlerde: Bazı özel okullarda ara sınıflarına, ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümlerine aykırı öğrenci nakli yapıldığı, çeşitli yollarla kontenjan boşluğu meydana getirilerek yeni lise sınıflar oluşturulduğu, bu okullar tarafından açılan bir genel sınavla diğer özel okullardaki öğrencilerin kendi okullarına kaydedildiği belirtilmektedir. Bu tür girişimlerin Yönetmelikte yer alan "Nakil" hükmünü, "Yeni öğrenci kaydı" yapma şeklinde yorumlama, emeği geçmediği halde daha iyi yetişmiş öğrencileri kendi okullarına çekme gayreti içerisinde olanlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle aynı zamanda kurumlar arasında haksız rekabet yaratan mevzuat dışı bu uygulamalara fırsat verilmemesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, öğrenci nakilleriyle ilgili esaslar ilgi (a) Yönetmeliğin 68 ve 71 inci maddelerinde;
"... Öğrenci nakilleri, aday kayıt sistemine göre yapılır. Başvuranların sayısı, o sınıfa ait kontenjanı aşarsa aşağıda belirtilen esaslardan birinin yer aldığı Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğine göre yapılır...",
"... Özel okullar arasında öğrenci nakli her yıl ders kesiminde başlar, yeni öğretim yılının başlamasına 15 gün kalıncaya kadar devam eder..."
şeklinde belirtilmiştir, ilgi (b) Yönetmeliğin nakille ilgili 41 inci Maddesi de bu hükümlere göre düzenlenmiştir.
Buna göre:
Nakil başvurusu olmadığı halde, ilanlar verilerek okula naklen öğrenci alınacağının duyurulması,
Yeni sınıflar oluşturularak bu sınıflara naklen öğrenci alınması,
Okul kontenjanı uygun olduğu halde, özellikle hazırlık sınıfına az sayıda öğrenci kaydı yapılarak, daha sonra ara sınıflara naklen öğrenci kayıt edilmesi
gibi maksatlı uygulamalar, ilgi (a) Yönetmeliğin öğrenci nakillerine ilişkin hükümleriyle bağdaşmamaktadır.
Bu nedenle, ara sınıflara sadece:
"Bir önceki yıl hazırlık sınıfına plânlanan sayıdan az öğrenci kaydı yapılması, Öğretim yılı içinde okulun ara sınıflarından ayrılan öğrenci bulunması -halinde boş kalan kontenjanın doldurulması amacıyla naklen öğrenci alınabilmektedir.
Ayrıca, ilköğretim okullarından mezun olan öğrenciler Anadolu Lisesi statüsündeki okulların sadece hazırlık sınıflarına kaydedilmektedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinden yabancı dil bilgilerinin okulun dokuzuncu sınıfındaki dersleri izleyebilecek seviyede olup olmadığı, velilerinin yazılı beyanı alınarak, okul müdürlüklerince 1 Temmuz - 21 Eylül tarihleri arasında belirlenecek bir tarihte yapılacak seviye tespit sınavı ile belirlenmektedir. Bu sınavda en az geçer not almak koşuluyla sınavda en yüksek puan alan öğrencilerden başlanarak dokuzuncu sınıf kontenjanı kadar öğrenci dokuzuncu sınıfa devam ettirilmektedir.
Bu hükümler dışında Anadolu Lisesi statüsündeki özel okullara öğrenci nakli yapılması mümkün olamamaktadır.
Bilgilerinizi ve özel okullara naklen öğrenci alımında gerekli titizliğin gösterilmesi ve ilgililere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı:12283                                                                                                                      Tarih :12.10.1999

Konu :Nakil 

 

SAMSUN VALİLİĞİNE 

(Milli Eğitim Müdürlüğü)


İLGİ : a)Samsun Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 05/10/1999 tarih ve 39134.sayılı yazısı ve ekleri 
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19/10/1998 tarih ve 13908 sayılı genelgesi (1998/106)
c) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10/09/1999 tarih ve 11786 sayılı yazısı 
İliniz Anadolu kız meslek lisesi öğrencisi Seyhan ARSLAN'm, genel liselerden birine naklinin yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi (a) yazınız incelenmiştir. 
İlgi (b) genelgede; "Her türlü meslek lisesinden genel liselere öğrenci nakli yapılmayacaktır. Öğrencilerin nakledildiği yerde devam edeceği okul türü veya bölümünün bulunmaması halinde, bu gibi öğrencilerin aynı okul türü veya bölümünün bulunduğu yakın yerleşim birimindeki bir okula kayıtlan yapılacaktır" denilmektedir.
İlgi (c) yazıda Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlannın hazırlık sınıflarından hprhangi bir sebeple ayrılan öğrencilerin genel liselere naklinin uygun görülmediği ifade edilmektedir.
Bu sebeple meslek liselerinden hazırlık sınıflan da dahil genel liselere öğrenci nakli mümkün olamamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


SAYI : 14222                                                                                                     Tarih : 17 Kasım 1999 

KONU: Anadolu Liseleri Yönetmeliği


GENELGE
1999/95


İLGİ: a) 13.05.1993 tarih ve 21580 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliği
b) 05.11.1999 tarih ve 23867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği.
"Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmış, "Anadolu Liseleri Yönetmeliği 05.11.1999 tarih ve 23867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur. 
1-2000-2001 öğretim yılı hazırlık sınıfı kontenjanları ilgi (a) yönetmeliğin 11'inci maddesi gereğince illerde oluşturulan kontenjan tespit komisyonlarınca, mahallinde yapılan incelemeler sonucu, alınacak öğrenci sayıları 36 baz alınarak saptanmış, valiliklerce Ekim ayının ikinci haftası itibariyle Bakanlığımıza gönderilmiştir.
Bu nedenle, 2000-2001 öğretim yılında da hazırlık sınıfları öğrenci sayıları bu yıla özgü 36 olarak uygulanacaktır. 2001-2002 öğretim yılından itibaren ligi (b) yönetmelik hükmüne göre, hazırlık, sınıfı öğrenci sayısı 30 olarak planlanacaktır.
2-İlgi (b) yönetmeliğin 17'nci maddesi ile ilgili olarak; hazırlık sınıflarında başarı gösteremeyen öğrenciler, ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı ve sözlü seviye tespit sınavına alınacaklardır.
Bu sınavda başarılı olmayan, öğrenciler, ikinci ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edecekler, ikinci öğretim yılı sonunda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilecektir. 

Anadolu Liselerine: Fen Liseleri, Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, her türlü  Anadolu Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları; Askeri Liseler, Polis Kolejleri, ile Özel Türk ve Yabancı okullardan hazırlık sınıfı da dahil hiçbir ortaöğretim kurumundan öğrenci nakil ve geçişi yapılmayacaktır.
4-İlgi (b) yönetmeliğin 11'inci maddesinde yer alan:kamu görevi nakli, can güvenliği ,doğal afet , ölüm ve boşanma özürleri hariç , diğer özürlerden dolayı bir ders yılı içerisinde iki kez öğrenci nakli yapılmayacaktır

5-Nakil istekleri uygun gorülen öğrencilerin durumları, ilgili okul müdürlüklerine bildirilmedikçe öğrencilerin okuluyla ilişiği kesilmeyecek, naklini istediği okulda da öğrenci olarak devamına izin verilmeyecektir. 
6-Ozel sosyal güvenlik kurumu bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin nakli durumunda, ilgi (b) yönetmeliğin 13'üncü maddesinde belirtilen Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağkura bağlı kişilerde aranan koşullar ve belgeler istenecektir. 
7-ilgi (b) yönetmeliğin 14/c maddesi ile ilgili olarak; Bakanlığımızca yurt dışında açılmış olan Anadolu liselerinde öğrenim gören ve nakil isteğinde bulunan öğrencilerden, nakil koşullarını taşımak kaydıyla denklik belgesi istenilmeden kayıtları yapılacaktır.Denklikleri yapılmışta olsa bu kapsamdaki özel okullardan gelenlerin nakilleri yapılmayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Metin BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim BakanıMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ NAKİL VE GEÇİŞ YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi'nde Yayım Tarihi ve Sayısı : Eylül 1998 - 2492

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumları öğrencilerinin okul ve programlar arası nakil ve geçişleri ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumları öğrencilerinin okul ve programlar arası nakil ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;
"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,
"Orta Öğretim Kurumu", ilköğretime dayalı en az üç yıllık öğrenim veren genel, meslekî ve teknik liseleri,
"Nakil", öğrencilerin, aynı ve farklı program uygulayan başka bir okulda öğrenimlerine devam etmek üzere okul değiştirmelerini,
"Geçiş", öğrencilerin farklı programlar arası geçişlerini,
"Yönetmelik", Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğini,
"Özel Yönetmelik", Anadolu Lisesi Yönetmeliği, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Yönetmeliği, Fen Lisesi Yönetmeliği, Anadolu Öğretmen Lisesi Yönetmeliği, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yönetmeliği, Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği gibi yönetmelikleri
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Okullar Arası Nakiller

Genel Liselere Nakil

Madde 5- Resmî ve özel Anadolu lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise, Anadolu öğretmen lisesi ve fen lisesinden genel liselere öğrenci nakli, aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Öğrencinin okula kaydının yapılmasından sonra velisinin, görev yeri veya iş yeri değişikliği ile can güvenliği, doğal afet ve sağlık kurulu raporu gibi sebeplerden herhangi birinin meydana gelmesi,

b) Özel bir orta öğretim kurumunda öğrenim gören öğrencinin velisinin nakil isteğinde bulunması,

c) Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası alınması,

d) Öğretim programlarını izlemekte zorlanan veya uyumsuzluk gösteren öğrenci için velisinin nakil isteğinde bulunması ve bu isteğin, rehber öğretmenin katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca da uygun görülmesi.
Veli isteği ile olan nakiller yarıyıl ve yaz tatilinde, diğer nakiller ise özürün durumuna göre meydana geldiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.

Özel Yönetmeliği Olan Orta Öğretim Kurumlarına Nakil

Madde 6- Özel yönetmeliği olan orta öğretim kurumlarına öğrenci nakillerinde özel yönetmelik hükümleri uygulanır.

Meslek Liselerine Nakil

Madde 7- Meslek liselerine nakillerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Meslek liselerine öğrenci nakilleri dokuzuncu ve onuncu sınıflarda ders yılı sonunda yapılır.
Ancak;
1) Dokuzuncu sınıfı ikinci ders yılının sonunda da başaramayanların,
2) Dokuzuncu sınıfı ikinci ders yılının sonunda başaran ancak, onuncu sınıfta devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı bulunanların,
3) Dokuzuncu sınıfı birinci ders yılının sonunda başaran ancak, onuncu sınıfta iki ve daha fazla ders yılı devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı bulunanların nakli yapılmaz.

b) Nakillerde, öğrencilerin başarmış oldukları genel kültür dersleri ile sınıflar dikkate alınarak bu ders ve sınıflara ait muaflıklar sağlanır.

c) Teorik ve uygulamalı bölüm derslerinde yoğunlaştırılmış telafi eğitimi programlan uygulanır. Herhangi bir bölümde yoğunlaştırılmış telafi eğitiminin yapılabilmesi için en az 12 öğrencinin başvuruda bulurunası gerekir.

d) Yoğunlaştırılmış telafi eğitim programlarında öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme ile devam-devamsızlık işlemleri, Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Özürsüz olarak devam edilmeyen yoğunlaştırılmış telafi eğitimi gün sayısı, devam edilen gün sayısının dokuzda birinden (1/9), devam edilmeyen özürlü-özürsüz gün sayısı ise devam edilen gün sayısının yarısından fazla olamaz.

e) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde meslek liselerine ait haftalık ders çizelgeleri ile öğretim programları uygulanır. Öğretim programlarının uygulama planları, telafi eğitimi takvimine göre, ders öğretmenlerince yapılır.

f) Meslek liseleri müdürlüklerince, ortalama yükseltme sınavları sonuçlandıktan sonra dokuzuncu ve onuncu sınıflardaki bölümlere ait yoğunlaştırılmış telafi eğitimine alınabilecek öğrenci sayıları millî eğitim müdürlüklerine bildirilir.

g) Okulların bölümlerine ait kontenjanlar ile telafi eğitiminin yapılacağı okul ve bölümler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun yerlerde ilan edilir.

h) Öğrenciler, ortalama yükseltme sınavlarının bitiminden itibaren bir hafta içinde, tercih sırasına göre devam etmek istedikleri okulu/bölümü gösteren bir dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunurlar.

ı) Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda; öğrenciler, tercihleri ve alınabilecekleri sınıf dikkate alınarak dokuzuncu sınıfın sonunda nakil yapmak isteyenler için dokuzuncu sınıf, onuncu sınıfın sonunda nakil yapmak isteyenler için de dokuzuncu ve onuncu sınıf yıl sonu başarı ortalamalarına göre en yüksek ortalamadan başlanarak sıralanır. Ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlanarak kontenjan miktarı kadar öğrenci alınır.

j) Onuncu sınıfın bölümlerine kabul edilebilecek öğrencilerin dokuzuncu sınıf teorik ve uygulamalı bölüm dersleri telafi eğitimi, yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde yapılır. Bu programı başaranlar onuncu sınıfa alınırlar.

Onbirinci sınıfın bölümlerine kabul edilebilecek öğrencilerin dokuzuncu ve onuncu sınıf teorik ve uygulamalı bölüm dersleri telafi eğitimi, yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde ve öğretim yılı içinde yapılır.

k) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminin süresi, öğrencilerin kabul edildikleri bölümün teorik ve uygulamalı bölüm derslerinin; onuncu sınıfa alınacaklar için dokuzuncu sınıftaki, onbirinci sınıfa alınacaklar için dokuzuncu ve onuncu sınıflardaki dersten ve haftalık saat sayılan toplamını kapsayacak şekilde planlanır.

l) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi ile onbirinci sınıfa alınacak öğrenciler, önce dokuzuncu sınıfa ait teorik ve uygulamalı derslerini alırlar. Yönetmeliğe göre başarılı olanlar, bir haftalık ara tatilinden sonra onuncu sınıfa ait teorik ve uygulamalı bölüm derslerini alırlar.

m) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi sonunda, öğrencinin devam ettiği sınıfı doğrudan geçmiş sayılabilmesi için;
1) Sınıfın teorik ve uygulamalı bölüm derslerinin tamamından başarılı olması, veya,
2) Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders veya dersler dışındaki teorik ve uygulamalı derslerden başarısızlığı varsa başarısız olduğu dersler de dahil tüm derslerinden aldığı notların ağırlıklı ortalamasının en az 2.50 otması
gerekir.

n) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde aldıkları programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, durumlarına göre, onuncu, onbirinci sınıfa kabul edilirler. Öğrencilerin dokuzuncu ve onuncu sınıftaki teorik ve uygulamalı bölüm derslerine ait yıl sonu notları, telafi eğitiminden aldıkları notlardır.

o) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi sonunda;
1) Birinci ders yılının sonunda onuncu sınıfa geçme hakkını kazanmış olduğu halde nakil yaptıranlardan yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde başarısız olanlar meslek liselerinde dokuzuncu sınıfı tekrar ederler veya geldikleri okullarına geri döner ve orada onuncu sınıfa devam ederler.
2) Onuncu sınıfa, ikinci ders yılının sonunda geçme hakkını kazanmış olarak nakil yaptıranlardan yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde başarısız olanların programla ilişiği kesilir. Bunlar, isterlerse geldikleri okullarına geri döner ve orada onuncu sınıfa devam ederler.
3) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi programı süresi ile daha önce diğer orta öğretim kurumlarında devam edilen sürenin toplamı, Yönetmeliğin "Okulu Bitirme Süresi" başlıklı 58. maddesinde belirtilen süreyi aşamaz. Bu süreyi tamamladığı halde mezun olamayanların programla ilişkileri kesilir.

p) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimine başvuru, kayıt-kabul ve eğitim süresi, çalışma takviminde belirtilir.

Zorunlu Nedenlere Dayalı Nakiller

Madde 8- Velinin görev yeri veya iş yeri değişikliği, can güvenliği, doğal afet ve sağlık kurulu raporu alınması gibi zorunlu sebeplerle yapılacak öğrenci nakilleri, öğrencinin nakledildiği yerde devam ettiği okul türünün, bölüm ve alanının bulunmaması durumunda Bakanlıkça yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alan ve Bölümler Arası Geçişler

Alanlar Arası Geçişler

Madde 9- Resmî ve özel genel lise, Anadolu lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise ve Anadolu öğretmen lisesi onuncu sınıfı sonunda, başka bir alana geçmek isteyen öğrencilerin, geçiş yapacakları alanın onuncu sınıfının okumadıkları alan derslerinden sorumlu tutulmaları kaydıyla onbirinci sınıfa geçişleri yapılır. Bu öğrenciler, sorumluluk sınavları dönemlerinde sorumlu tutuldukları onuncu sınıfın alan derslerinden sınava alınır ve başarı durumları Yönetmeliğin 40. maddesi hükmüne göre değerlendirilir.

Bölümler Arası Geçişler

Madde 10. Meslek liselerinin bölümleri arasındaki geçişler için de bu Yönergenin 7. maddesindeki esaslara uygun yoğunlaştırılmış telafi eğitimi yaptırılır. Telafi egitimine
alınanların devam ettikleri bölümle ilişkileri kesilir. Geçişlerde, öğrenciler başarmış oldukları ortak genel kültür dersleri ile teorik ve uygulamalı bölüm derslerinden muaf tutulurlar.

Geçici Madde 1- 1999-Ögrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yapılan yeni düzenleme nedeniyle, Yönetmeliğin 45. maddesi hükmü gereğince herhangi bir alana yönlendirilen öğrencinin, velisi ile birlikte alan değiştirme isteğinde bulunması durumunda, 1998-1999 öğretim yılına mahsus olmak üzere sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin de görüşleri alınarak, okuldaki kapasitenin uygun olması halinde isteği doğrultusundaki alana yönlendirilir.

Okulun, alan değiştirme isteğinde bulunan bütün öğrencilerin isteğini karşılayabilecek kapasitesinin olmaması durumunda, öğrencinin geçmeyi arzuladığı alana kaynaklık eden derslerdeki başarı dummuna göre sıralama yapılır ve uygun sayıdaki öğrencinin alan değiştirmesi sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.