MÜSAMERE ÇALIŞMALARI

KONSERLER VE MÜZİK ÇALIŞMALARI 

 

A ) MÜSAMERELER :
Madde 84-
Öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, millî ve es-tetik duygularını güçlendirmek, fikrî eğitimlerine imkan hazırlamak, güzel sanatlar alanındaki kabiliyet ve becerilerini artırmak; okulla aile arasındaki bağları sağlamlaştırmak ve aynı zamanda öğrencilere eğlenceli bir zaman geçirtmek amacıyla okullarda müsamereler düzenlenir.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 84 ) 

Madde 85- Müsamereler, küçük ve büyük müsamere olmak üzere iki türlüdür:
a) Küçük müsamereler; yatılı okullarda hafta tatili gecelerinde, gündüz okullarında Cumartesi veya Pazar günleri yapılır ve ilgili kol öğrencileri bu çalışmalara katılırlar.
Yalnız bir sınıf öğrencileri için olmak üzere kısa süren ve o sınıfın öğretmenleri ile velilerini bir araya toplayan sınıf müsamerelerine öncelik verilir.
b) Büyük müsamereler; bütün öğrencileri bir araya toplayan büyük müsamereler üç ay-dan daha sık yapılmaz. Bu müsamere programlarında, okulun bütün sınıflarındaki öğrencilere geniş ölçüde rol ve ödev verilmesine çalışılır.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 85 ) 

Madde 86- Veliler için düzenlenen büyük müsamereler, millî bayramlarda önemli yıl dönümlerinde veya ders yılı sonunda olmak üzere yılda ikiyi geçmez. Bu müsamereler okulun öğrencileri içinde tekrar edilir.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 86 ) 


 Madde 87- Okulun toplantı salonu ve sahnesi olmadığı takdirde, büyük müsamereler iki tarafın anlaşması şartıyla, salonu elverişli başka bir okulda veya eğitim yönünden uygun görülecek diğer resmî veya özel salonlarda, mevsim elverişli ise okul bahçesinde düzenlenir. Okul müdürü, okul dışında verilecek müsamerenin yerini belli eder ve Millî Eğitim Müdürlüğü'ne veya İlköğretim Müdürlüğü'ne duyurur.
Okul dışında müsamere verilecek yere, prova ve müsamere sırasında görevliler ve davetliler dışında kimse alınmaz.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 87 ) 

Madde 88- Müsamere programlarında, imkanlar ölçüsünde aşağıdaki faaliyetlerin tamamına veya bir kısmına yer verilir,
a) Öğretmen veya öğrenciler tarafından yapılacak konuşmalar,
b) Millî marşlar ve okul şarkıları,
c) Türk Halk Müziği,
d) Klasik Türk Müziği,
e) Klasik Batı Müziği,
f) Temsil,
g) İnşat, monolog,
h) Millî oyunlar,
ı) Ritmik danslar, rontlar,
j) Spor hareketleri,
Müsamere programında yer alacak müzik parçalarının ve bütün gösterilerin seçiminde ve uygulanmasında 99. maddede belirtilen ilkeler ve müfredat programlarında yer alan esaslar göz önünde tutulur.
Programda konuşma bulunursa, buna ayrılan zaman yarım saati geçmez. Okul müsamereleri 3 saatten fazla sürmez. Uzun süren, içinde türlü gösteriler bulunan müsamereler yerine, kısa süreli ve az gösterili, fakat 84. maddede belirtilen amaçları sağlayan müsamereler düzenlenir.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 88 ) 

Madde 89- Veliler için düzenlenen okul müsamerelerine, veli olmasalar bile o yerin en büyük daire amirleri, komşu okul müdürleri, okulun eski öğretmenleri ve okulla ilgili kimseler çağrılır.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 89 ) 

B ) PİYESLER :

Madde 90- Müsamerede oynanacak piyeslerin seçilmesinde aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulur.
a) Piyesler, Bakanlıkça okullara tavsiye edilmiş eserlerden veya öğretmen yahut öğrenciler tarafından yazılmış veya çevrilmiş olanlardan seçilir.
b) Bu piyesler millî bilinci uyanık tutucu; fertleri millî ülkülerle, ahlakî değerler etrafında toplayıcı ve birleştirici; millî geleneklerimizi, aile yurt ve millet sevgisini yüceltici; iyimser bir hayat görüşü kazandırıcı; insanlık ve tabiat sevgisi aşılayıcı nitelik taşımalıdır.
c) Piyeslerin dili sade, canlı ve sahneye elverişli olmalı, öğrenci seviyesine uygun bulunmalıdır.
d) Okullarda, içinde açık-saçık sahneler bulunan, toplumda benimsenmiş değerleri yeren, gelenek ve göreneklerimize ve toplum düzenine uymayan, çocukluk ve gençlik çağının normal gelişmesine zararlı etkileri bulunan piyesler temsil edilmez.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 90 ) 

Madde 91- Müsamerelerde oynanacak piyeslerin dışındaki gösterilerde de siyasî, ideolojik ve bölücü telkinler yapılmaz. Ferdî tenkit ve taşlamalara yer verilmez.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 91 ) 

Madde 92- Müsamerelerde temsil edilecek eser, okulun, bu kolda görevli öğretmenleri ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek iki öğretmen tarafından incelenir. Bu öğretmenlerin 90. 91. maddeler uyarınca eserin temsilinde bir sakınca olmadığını belirten, okul müdürlüğünce onaylanan raporu üzerine eser temsil edilir. Okul müsameresinde temsil edilecek eser hakkında Millî Eğitim Müdürlüğü'nün izni alınır.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 92 ) 


Madde 93- İlköğretim okullarında yapılacak bir temsil yarım saatten uzun sürmemelidir. İlköğretim okulu öğrencilerine, suflörü gerektiren, ezberlenmiş uzun rolleri bulunan temsiller yaptırılmaz. Küçük çocuklara ses, söz ve vücut hakimiyetini sağlamak ve kendilerine serbestçe, sade ve samimi olarak anlatmak imkanı vermek için öğrendikleri, hatta kendi buldukları masalları hiçbir metne bağlamadan, bütünüyle, tuluat tarzında oynamaları teşvik edilmelidir.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 93 ) 

Madde 94- Lise ve dengi okulların, okul müsamerelerinde piyesler, programda, ayrılmış zamanın yarısından fazlasını almamalıdır. Temsili daha uzun zaman alan piyeslerin en dikkate değer perde ve sahneleri seçilerek temsil edilmelidir.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 94 ) 

Madde 95- Müsamerelerde bütün bir piyesin oynanması gerekmez, iki veya üç pi-yesten uygun sahneler veya perdeler oynanabilir. Bu durumda piyesin oynanmayan bölümleri özetlenir. Birden fazla piyes oynandığı takdirde her piyesi ayrı öğrenci grupları oynar, bir öğrenciye iki piyeste rol verilmez.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 95 ) 

Madde 96- Temsillerde kadın rolleri kız öğrencilere, erkek rolleri erkek öğrencilere verilir. Karma olmayan okullar, müsamerelerinde, bu konuda yardımlaşabilirler. Okul temsillerinde öğrenci olmayanlara rol verilmez.
Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlarca verilen müsamerelerde, görev alabilmeleri velilerinin yazılı muvafakatına, okul yönetiminin iznine bağlıdır.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 96 ) 

Madde 97- Okul müsamerelerinde dekor, kostüm için fazla masraf ve külfete girilmemeli; sadeliğe, tabiiliğe önem verilmelidir.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 97 ) 

Madde 98- Müsamerelerde okulda okutulan yabancı dillerin uygulanmasına imkan vermek üzere küçük piyesler de temsil edilebilir. Ancak, bütün müsamere programı yabancı dile ayrılmamalıdır.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 98 )


KONSERLER VE MÜZİK ÇALIŞMALARI

Konserler ve Müzik Çalışmaları
Madde 99- Okullarda verilecek konserler ve yapılacak müzik çalışmaları okulun seviyesine ve eğitim programlarına uygun olur.
Millî örf ve adetlerimizle bağdaşmayan müzik türüne ve çalışmalarına yer verilmez.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 99 )

 

Madde 100- Öğrencilerin çeşitli müzik aletlerini tanımaları ve mümkün olanlarından
ilgi ve kabiliyetlerine uygun düşenleri öğrenmeleri sağlanır.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 100 )


Madde 101- Okullarımızda bulundurulacak ve kullanılacak müzik plakları, bantları ve benzeri, okulun müzik öğretmeni ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek iki öğretmen tarafından seçilir. Seçilen müzik plakları, bantlar ve benzerlerinin müfredat programlarına uygun olması gerekir. Kurulun uygun görmediği müzik plakları, bantları ve benzerleri okullarda bulundurulmaz ve kullanılmaz.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 101 )