MUHASEBECİ

 

İlköğretimde :

Hesap İşleri Memuru

 Madde 90- Okulun öğretmen, yönetici, memur ve hizmetlilerine ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi gibi özlük haklarının zamanında hak sahiplerine verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalarında saklar.

Okulla ilgili malî işleri takip eder, iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaların düzenlenmesini ve saklanmasını sağlar.

Hesap işleri memuru unvanı ile atanan elemanı bulunmayan okullarda, bu hizmetler okul müdürlüğünce görevlendirilecek memurlardan biri tarafından yürütülür.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 90) 

Ortaöğretimde :

KATİP ve HESAP MEMURLARI

Madde 16 - Katip; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve iç hizmetliği şefi tarafından kendisine verilen yazı ve daktilo işlerini yapar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar; bu kağıtların asıl ya da örneklerini saklar, gerekenlere cevap hazırlar, işlemleri günü gününe sonuçlandırır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 16 )

Madde 19 - Katibin hesap memurluğuyla ilgili ödevleri şunlardır:

a) Satın alınacak ya da satılacak eşya ve gereçlerin eksiltme ve artırma şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak,

b) Müdür ya da müdür başyardımcısı tarafından bildirilen maaş ve hesap işleriyle ilgili olanları günü gününe işlemek ve gereken işlemleri yapmak,

c) Mutemet sıfatıyla kendisine verilen öndelikleri müdürden alacağı emirlere, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak harcamak ve hesabım zamanında kapatmak,

d) Harcama kağıtlarını, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak ve bununla ilgili belgeleri, "Ayniyat Yönetmeliği"nin gerektirdiği faturaların örneklerini ve satın alma ya da sauna kararlarını dosya halinde saklamak,

e) Ödenek, maaş, öndelik ve senet defterlerini tutmak,

f) Her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleşme çizelgelerini her malî yıl sonunda gönderilmekte olan üç numaralı istatistik çizelgesini hazırlamak,

g) Okulun mutemetliğini yapmak; öğretmen, memur ve hizmetlilerin maaş ve ücret bordrolarını vaktinde hazırlamak; maaş ve ücretleri mal sandığından almak ve gününde sahiplerine dağıtmak,

h) Ayrıca, mutemet bulunmuyorsa ayniyat mutemetliği görevini yapmak, bu görevin gerektirdiği defter ve dosyaları tutmak.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 19 )

 

Yatılı Okullarda :

Madde 11- Sayman mutemedi, pansiyonla ilgili işlerin yürütülmesinden müdür yardımcısına, üzerindeki hesaplar bakımından da bağlı bulunduğu saymana karşı sorumludur.
Sayman mutemedinin başlıca görevleri şunlardır:
a. Satın alınacak veya satılacak eşya ve gereçlerin eksiltme ve artırma şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak,
b. Paralı yatılı öğrencilerin taksitlerini ve ücretle yemek yiyenlerin paralarını zamanında alarak saymanlığa yatınnak,
c. Mutemet sıfatıyla kendisine verilen görevleri, maaş ve hesap işleri ile ilgili işlemleri günü gününe yapmak,
d. Ödenekleri kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak müdürün vereceği emirlere göre harcamak ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak ve ayrıca bununla ilgili belgeleri "Ayniyat Talimatnamesi"nin gerektirdiği faturaların örneklerini satın alma ve satma kararlarını dosya halinde saklamak,
e. Ödenek, maaş vb. ile senet defterlerini tutmak; her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgelerini hazırlamak,
f. Günlük pansiyon tabelâsını düzenlemek.

(Okul Pansiyon Yönetmeliği m - 11 )