MÜFREDAT PROĞRAMI

a ) Müfredat Proğramına Uyma Zorunluluğu :

Madde 5 - Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği milletlerarası öğretim kurumu (Yükseköğretim hariç); yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişiler tarafından, doğrudan veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun izni ile açılabilir. Türk vatandaşları ve tüzelkişiler de kendi adlarına aynı maksatla milletlerarası mahiyette öğretim kurumu açabilirler.

Bu öğretim kurumlarında Türk Devletinin güvenliğine ve menfaatlerine aykırı ve Türk milleti ve milli değerleri aleyhinde eğitim ve öğretim yapılamaz.

Bu öğretim kurumlarının, müfredat programları, Türk Devletinin milli güvenliğine ve menfaatlerine aykırı olmamak kayıt ve şartıyla kurum idaresince hazırlanarak Bakanlığın onayına sunulur.

Bu hususta Bakanlığın denetim hakkı saklıdır.

Bu okullarda idare, eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci, öğretmen ücretleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler kurum idaresince hazırlanan esaslara göre yürütülür. (3236)

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 5 )

b ) Müfredat Proğramı Hazırlanıp Hazırlanmayacağı : 

Madde 26 - Özel okullarda yönetim, eğitim-öğretim aynı derecedeki Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak düzenlenir. Özel öğretim kurumlarının, yönetmelikleri ve müfredat programları Milli Eğitim Bakanlığınca onanır. Bu yönetmelik ve müfredat programlarında, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığınca değişiklik yapılabilir. (2843)

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 26 )

Sınıf Geçme, Sınavlar ve Müfredat Programları

Madde 59- özel öğretim kurumlarında ders-sınıf geçme ve sınavlar ile eğitim ve öğretim işleri resmî benzeri okullarda uygulanan ilgili yönetmeliklere ve öğretim programlarına, özel kurslarda ise Tip Yönetmeliğine göre yapılır.

Özel okullarda, dengi ve benzeri resmî kurumlarda okutulmayan seçmeli dersler ile değişik programlar için kurumlar ayrı bir öğretim programı yaparlar.

Resmî benzeri olmayan okullar kendi bünyelerine uygun yönetmelik ve müfredat programları hazırlarlar.

Bakanlıkça hazırlanmış Tip Yönetmeliği ve öğretim programı bulunmayan Özel öğretim kurumları kendi bünyelerine uygun yönetmelik ve öğretim programlarını hazırlarlar.

Özel okullar kendi bünyelerine uygun kurum yönetmeliklerini hazırlarlar.

Bu Yönetmelik ve programlar Bakanlığın izninden sonra uygulanır. (12/02/1994/21847 s.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 59 ) 

Madde 4 - Lise ve ortaokullarda okutulan derslerin çeşitleri ve konuları müfredat programları ile saptanır. Her sınıfta derslere ayrılan haftalık ders saatleri programda bulunan ders dağıtma çizelgesinde gösterilmiş bulunan işlerinin bu çizelge ve programlar gereğince
yürütülmesi zorunludur.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 4 ) 

Madde 45-Okulda; resmî okullara ait haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanmakla beraber, okul müdürlüklerince hazırlanan; resmî okulların haftalık ders çizelgesinde yer almayan farklı derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları Bakanlıkça onaylanması hâlinde uygulanabilir.Farklı derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulayan okullar, çizelge ve programa Bakanlık onay tarih ve sayısını yazacaklar.”  

( Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 45 )

DERSHANELER MÜFREDAT PROĞRAMI :

Madde 24- Dershanede, öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardaki sınıflarına uygun öğretim programlarının izlenmesi gerekir. Bir üst okulun giriş sınavlarına, kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programı uygulanan dershanelerde, düzey ve sınav kapsamına uygun derslerde, bu derslere göre hazırlanan programlar uygulanır.

Ayrıca, dershanece geliştirilmiş öğretim programları Bakanlığın izniyle uygulanabilir.

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 24 )