MÜDÜR YARDIMCISI

Görevlendirme:

Madde 38- Kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerce yürütülür. Bunların çalışmalarına ait izin teklifleri özel öğretim forumlarının genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerine kurucular, diğer yönetici ve öğretmenleriyle uzman ve usta öğreticilerine genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür ve müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür tarafından yapılır.

Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları ile yabancı uyruklulara (öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri Bakanlıkça bunların dışında kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilere (Çalışma izinleri valilikçe verilir.)

Valilikler teklifi yapılan personele Bakanlıkça verilen ön izin belgesini esas alarak çalışma izni verirler.

Kurum müdürlüğü, çalışma izni verilmesi istenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle teklif evrakını
kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitimi müdürlüğüne teslim eder ve bunlarla ilgili aşağıdaki işlemler yapılır.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 38 )

Atama Şartları:

Madde 42- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Kurumlara atanacak yöneticilerde:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

b) Özel okullarda, müdür ve müdür yardımcılığı için; bu okullarda, öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak,

c) Özel dershanelerin müdür ve müdür yardımcılığı için; ilköğretim veya orta öğretim kurumlarında, öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak,

d) Özel kurslarda yöneticilik yapacaklar için Özel Kurslar Tip Yönetmeliği'ndeki koşulları taşımak,

e) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yöneticilik yapmak için de kurumun faaliyet göstereceği alanların birinde öğretmenlik yapma koşullarını taşımak,

f) Özel eğitim okullarında müdür ve müdür yardımcılığı için, resmî veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan iki yıl öğretmenlik yapmış olmak
koşulları aranır.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 42 )

c)Öğrenci kontenjanlarına göre, müdür yardımcısı ataması :

 

            1-Okul Öncesi Eğitim Kurumları      :Öğrenci kontenjanı 150 den fazla ise=1

                                                      (Standartlar Yönergesi, m-51)

 

            2-İlkokul : Öğrenci kontenjanı       150-200 arası =1

                              Öğrenci kontenjanı      200-500 arası =1

                              Öğrenci kontenjanı   500 den fazla     =1                                                                                     (Standartlar Yönergesi, m-53)

           

           3-İlköğretim okullarında

                  Öğrenci sayısı 801’e kadar : 1

                  Öğrenci sayısı 801-1501’e kadar      : 2

                  Öğrenci sayısı 1501 ve daha fazla   : 3

                  (Norm Kadrolara İlişkin Yönetmelik, m-8)

 

           4-Ortaöğretim okullarında

                  Öğrenci sayısı 601’e kadar : 1

                  Öğrenci sayısı 601-1501’e kadar      : 2

                  Öğrenci sayısı 1501-2001’e kadar      : 3

                  Öğrenci sayısı 2001 ve daha fazla   : 4

                  Yatılı ve pansiyonlu okullarda     : + 1

            (Norm Kadrolara İlişkin Yönetmelik, m-8)

           

            5-Müdür baş yardımcısı kadrosu

                  (1)Yatılı ve pansiyonlu okullarda

                  (2)Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan

                        -Anadolu Liselerinde

                        -Fen Liselerinde

                        -Çok Programlı Liselerde

                  (3)Müdür yardımcısı sayısı 3 ve daha fazla olan okullarda

(Norm Kadrolara İlişkin Yönetmelik, m-7)

 

MÜDÜR BAŞ YARDIMCISININ GÖREVLERİ:

 

            Lisede

            Müdür Başyardımcısı (Değişik: 20/05/1965 tarih ve 56 sayılı Karar) Başyardımcı okulun yönetimi bakımından müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdür bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder. Müdürün her türlü izinliliğinde ayrıca bir vekil atanmadan müdürlük görevini yerine getirir. Müdürün vereceği emir ve yönergeleri uygular. Başyardımcının ödevlerinin başlıcaları şunlardır:

 

      1)Başyardımcı, okulun yazı ve kayıt işlerini düzeninde yürütmekle görevlidir. istatistikleri ve hesap işlerinden başka işlerle ilgili çizelgeleri gününde hazırlar. Öğrenci dosyalarının düzgün tutulması için ilgilileri denetler ve izler.

      2)Öğrenci karnelerini ve öteki belgeleri inceleyerek müdürle birlikte imzalar.

      3)Okul müdürü, Verile Üstü ödevini gördüğü zaman gider gerçekleşme memurluğu ödevini yapar. Gider gerçekleştirme memurluğu müdür tarafından yapılan okullarda bütün ödeme ve harcama kağıtlarını inceleyerek paraf eder.

      4)Okulun eğitim ve kılavuzluk işlerinin düzenlenip yürütülmesini sağlar.

      5)Okulun disiplin işlerini düzene koyar ve bu işleri yakından izleyerek ilgilileri ödeve çağırır.

      6)Okul disiplin işlerinin bozuk gitmesinden dolayı müdürden sonra sorumluluk kendisine düşer.

      7)Başyardımcı, okul disiplin kurulunun başkanıdır.

      8)Öğretmenlerin ve memurların, ödevlerine ve derslerine devamlarını yakından izleyerek ödevine geç gelen ya da gelmeyenleri yazı ile müdüre bildirir.

      9)Öğretmenlerin ve memurların ödevlerinden ayrılma ve ödevlerine başlama tarihlerini saptayarak ilgili memurlara bildirir.

      10)Öğretmenlerden ve memurlardan ödevlerine gelmeyenlerin özür tezkerelerini ya da hastalık raporlarını alır ve bunlar hakkında gereken işlemleri yapar.

      11)Öğrencilerin devam işlerini izler, bu işlerle ilgili ödev sahiplerinin işlerini düzenler ve denetler. Okula gelmeyen öğrencilerin velileriyle haberleşir.

      12)Sağlıkla ilgili ya da önemli nedenlerle izin isteyen öğrencilere bir günü geçmemek üzere izin verir. (Bir günden fazla izinler, müdür tarafından verilir.)

      13)Başyardımcı, okulun muayene, demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonuna başkanlık eder.

      14)Askerlik yaşında olup da ertelenme hakkını kaybeden öğrencilerin künyelerini, bağlı bulundukları askerlik şubelerine bildirmek üzere hazırlar.

     (Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-13)

 

   İlköğretimde

        Müdür başyardımcısı, müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder.

         Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici faaliyetler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

         Müdür başyardımcısı, maaş karşılığı olarak 6 saate kadar ders vermekle yükümlüdür.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, m-73)

 

      Özel Öğretimde

         Okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili görevlerle birlikte dengi resmî okul yönetmeliklerinin kendilerine verdiği görevleri yaparlar.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği, m-19)

        

 

MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREVİ

Lisede :

         Müdür yardımcıları, müdürün ve müdür başyardımcısının yardımcılarıdır. Müdür ve başyardımcı tarafından verilen emirleri yerine getirmekle görevlidirler. Okulun eğitim, yönetim ve yazı işlerinden müdür yardımcılarına verilecek ödevler ders yılı başında müdür tarafından ayrılarak yazı ile kendilerine bildirilir.

         Müdür yardımcıları, bu ödevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber, kendilerine ayrılan ödevler ne olursa olsun okulun disiplin ve düzeninden, okul bina ve eşyasının korunmasından ve temizliğinden de ortak olarak ve ikinci derecede sorumludurlar.

         Müdür yardımcıları, bu işleri izleyerek ve düzenleyerek yetkileri içinde gördükleri eksikleri düzeltir, yetkileri dışında kalanları da başyardımcıya ya da müdüre bildirirler.

         Müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür başyardımcısının ödevleri müdür yardımcılarına dağıtılır. Bir müdür yardımcısı bulunan okullarda müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarıyla ilgili işler müdürle müdür yardımcısı arasında bölüşülür.

         Okul iç hizmetler şefi ya da bu ödevi yapan bir yönetim memuru yoksa bu ödevlerden bir kısmı ya da tamamı müdür yardımcılarına verilir.

(Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-14)

 

       İlköğretimde :

         Müdür yardımcıları, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar.

         Müdür yardımcıları, maaş karşılığı olarak 6 saate kadar ders vermekle yükümlüdürler.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, m-74)

 

        Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında :

         Müdür yardımcısı; okulun her türlü eğitim, yönetim, yazışma eğitici etkinlikler, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar.
         Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

         Müdür yardımcısı gerektiğinde okul müdürüne vekâlet eder.

 (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, m-20)

        

         Özel Öğretimde

         Okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili görevlerle birlikte dengi resmî okul yönetmeliklerinin kendilerine verdiği görevleri yaparlar.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği, m-19)

 

 

 

 DERSHANELER :    

 Müdür Yardımcısının Görevleri :

 Müdür yardımcıları, dershane müdürünün vereceği görevleri yapar. Dershane müdürünün izinli veya raporlu olduğu sürelerde ilgili resmî makamlardan gerekli “Olur” alınmak koşuluyla müdürün görevlerini yürütür ve yetkilerini kullanır.

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-14)

 

  ÖĞRENCİ YURTLARI :

         a)Atama şartları, yurtlarda müdür ataması gibidir.

         b)Öğrenci sayısı 100 den aşağı olan kurumlarda görevlendirilmesi, kurumun takdirine bağlı.

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, m-31)

         c)Teklifini , müdür yapar.

 (Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, m-32)

        

         d)Müdür Yardımcısının Görevleri

         1-Yurtlarda :

               1)Kurum hizmetlerinin ve yönetiminin en iyi şekilde yürütülmesinde müdüre yardım eder.

               2)Hazırlanacak programa göre nöbet görevi yapar ve müdürün yokluğunda ona vekalet eder.

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, m-34)

     

        2-Okul Pansiyonlarında :

            Müdür yardımcısı pansiyonla ilgili hizmetlerin yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. Pansiyonla ilgili müdür yardımcısının başlıca görevleri şunlardır:

      1)Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğini sağlamak,

      2)Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini yapmak,

      3)Etüdlerin, zamanında ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,

      4)Yatılı öğrencilerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini düzenlemek,

      5)Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlamak,

      6)Ambardan, tabelâya göre günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini kontrol etmek,

      7)Günlük tabelâyı (varsa diyet uzmanı ile) hazırlatmak,

      8)Belleticilerin nöbet çizelgelerini hazırlatmak ve çalışmalarını denetlemek,

      9)Pansiyonlarla ilgili diğer görevleri yapmak.

         (Okul Pansiyonları Yönetmeliği, m-9)