MÜDÜR & MÜDÜR'ÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Madde 5 - Okulu müdür yönetir. Müdürün arkadaşlarına ve öğrencilere örnek olacak
şekilde hareket etmesi, okulun elemanları ile iş birliği yapması istenir.
Yönetim işlerinde müdürün yardımcıları; müdür yardımcıları, öğretmenler ve stajyer öğretmenlerdir. Bunlardan başka okullarda ihtiyaca göre, iç hizmetler şefi, katip ve hesap memuru, ders aletleri memuru, kitaplık memuru, ayniyat mutemedi ve yönetim memurları, vardır. Müdür, yönetim ödevlerini bu memurlara dağıtmaya ve gereğine göre ödevlerini değiştirmek üzere Valilik yolu ile Bakanlığa öneride bulunmaya yetkilidir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 5 )

Madde 6 - Müdür; kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini çevirmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Bundan başka, müdür, okulun bina ve eşyasının korunmasını, iyi kullanılmasını, temizliğin ve düzenini sağlamak ve ilgili ödev sahiplerini yakından izlemekle de yükümlüdür.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 6  )

 

Madde 22 - Her özel öğretim kurumu Milli Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu bir müdür tarafından yönetilir. Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir; fakat müdürü olamaz.

Gerekli vasıfları taşıyan kurucu kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucular temsilcisi kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 22 )

Görevlendirme

Madde 38- Bunların çalışmalarına ait izin teklifleri özel öğretim forumlarının genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerine kurucular,tarafından yapılır.

Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları ile yabancı uyruklulara (öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri Bakanlıkça bunların dışında kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilere (Çalışma izinleri valilikçe verilir.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 38 )

Yöneticilerin Nitelikleri

Madde 42- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Kurumlara atanacak yöneticilerde:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

b) Özel okullarda, müdür ve müdür yardımcılığı için; bu okullarda, öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak,

c) Özel dershanelerin müdür ve müdür yardımcılığı için; ilköğretim veya orta öğretim kurumlarında, öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak,

d) Özel kurslarda yöneticilik yapacaklar için Özel Kurslar Tip Yönetmeliği'ndeki koşulları taşımak,

e) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yöneticilik yapmak için de kurumun faaliyet göstereceği alanların birinde öğretmenlik yapma koşullarını taşımak,

f) Özel eğitim okullarında müdür ve müdür yardımcılığı için, resmî veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan iki yıl öğretmenlik yapmış olmak
koşulları aranır.

Ancak, Kanun'un 5 inci ve 24 üncü maddelerinde sözü edilen özel öğretim kurumlarına yabancı uyruklu müdür de atanabilir.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 24 )


MÜDÜR'ÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 18-
Okul Müdürü; okulun yönetiminden, eğitim ve öğretini faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden genel müdüre, resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.
Müdür bu sorumluluğunu yerine getirmek için dengi resmî okul mevzuatında belirtilen görevlerle birlikte;
a) Bu Yönetmelikte ve dengi resmî okul yönetmeliklerinde aksi belirtilmedikçe bütün kurullara ve çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara başkanlık etme,
b) Diğer idarî kadrolardan kendisine intikal eden raporları inceleme-Ve gereğinin yapılmasını sağlama,
c) Her öğretim yılı başından en az bir ay önce yeni öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını sağlama, faaliyetlerin yapılması ile ilgili görev taksimini yapına, izin alınarak yürürlüğe konulması gereken faaliyetler için gerekli izinleri alma,
ç) Eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan vermeden usulüne göre yapılmasını sağlama,
d) Okulda görevli diğer idarî personelle öğretmen, uzman, usta öğretici, memur, hizmetli ve diğerlerinin yetişmeleri, ilim, teknik ve eğitini alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli tedbirleri alma,
e) Eğitim ve öğretim için gerekli olan araç-gereçleri kontrol etme, kullanılmaya hazır hale getirmeye, eksiklerinin tespiti ve tamamlanması için genel müdür/kurucu nezdinde teşebbüslerde bulunma,
f) Öğretmen, uzman, usta öğreticilerle diğer idarî görevlilerin faaliyetlerini plânlı olarak yapmalarını, sağlama,
g) Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ve diğer personelin 1. sicil amiri olarak sicil raporlarını usulüne uygun olarak doldurma görevlerini de yapan

(Özel Okullar Çerçeve  Yönetmeliği m - 18 )

Okul Müdürünün Yetki ve Sorumluluğu

Madde 72- Müdür; kanun, yönetmelik, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini yürütmeye, düzene koymaya, denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(İlköğretim Kurumları  Yönetmeliği m - 72 )

Müdür; öğretim işlerini herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürütür.
Müdürün bu konudaki ödevleri şunlardır.

(1)Ders yılı başında öğretmenlerden öğretimle ilgili yıllık bir plan almak, bu planların yıllık raporda tasarlanan zamanlar içinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve izlemek, müfredat programlarından bitirilmeyen kısımları nedenleriyle birlikte Bakanlığa bildirmek,

(2)Derslerin birbirleriyle ahenkli bir surette okutulmasını ve aynı ders zümresiyle ilgili öğretmenlerle, aynı sınıfta ders veren öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlamak,

(3)Derslerin verimini artıracak maddî olanakları hazırlamak, okulda bulunan eşya ve ders araçlarından laboratuvar ve işliklerden çalışma saatlerinde öğrencilerin yararlanmaları işini düzenlemek, bu amaçları çoğaltmak, okul dışından getirtilebilecek ders araçlarının sağlanmasına çalışmak, öğretmenlerin derslerinde bu araçları kullanmaları ve öğrencilerine de kullandırmaları işini önemle izlemek,

(4)Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yapacakları tabiat, çevre ve teknik kurumları inceleme gezilerini, eski eser ve müzeleri ziyaret gibi çalışmaları plana, programa bağlamak ve kolaylaştırmak, öğretmenleri bu hususta ödeve çağırmak, 57. maddenin (h) fıkrasında yazılı raporları zamanında toplayıp tarih sırasıyla ilgili oldukları bitim dalının dosyalarında saklamak ve dosyaları her ders yılında yenilemek,

(5)Haftalık ders çizelgeleriyle öğretmen, müdür yardımcısı ve stajyerlerin nöbet çizelgelerini düzenlemek ye uygulamak. (Haftalık ders programlarında yapılacak değişiklikler önemli bir neden olmadıkça hafta başlarında yapılır. Değişikliklerin vaktinde öğretmen ve öğrencilere duyurulması gerektir.) (Değişik: 19/00/1965 - 12027 s.R.G,) Haftalık ders programının düzenlenmesinde eğitim bilim ilkeleri göz önünde bulundurulur. Çift öğretim usulü uygulanan okullarda öğretmenlere bir günde altı saatten fazla ders konulamayacağı gibi, öğretmenlerin bir haftalık ders saatlerinin bir ya da iki güne toplanması da doğru değildir.

(6)Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve işlerini yakından izlemek (Bir yıl içinde her öğretmenin en az iki dersine girilmesi zorunludur)

(7)Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken tedbirler hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek; teftiş sonuçlarını saptayan bu amaçla hazırlanmış olan basılı raporları işlemek ve öğretmenlerin kişisel dosyalarına koymak, ders yılı içinde yapacağı bu incelemelere dayanarak görüşlerini her öğretmenin talim siciline yazmak, gerekli gördükçe öğretim işlerinin genel gidişi ve öğretim metotları hakkında zümre öğretmenleri ile ya da öğretmenler kurulunda görüşmeler yapmak.

(8)Öğrencilerin laboratuvar, atölye ve kitaplıklardan yararlanmaları için öğretmenlerin aldıkları tedbirleri yakından izlemek, öğretmenlerin öğrencilere yaptırdıkları yazılı ödevleri de ara sıra öğretmenlerden isteyerek bunların, bu husustaki yönetmelik ve emirlere uygun olup olmadığını incelemek;

(9)(Değişik: 01/03/1993 - 2377 s.T.D.) Dersleri, kanun ve bu husustaki emirlere ve eğitim bilim kurallarına uygun olarak, ders yılı basında öğretmenlere dağıtmak ve düzenleyeceği ders dağıtım çizelgesini; incelemek ve onaylanmak üzere Valiliğe göndermek,

(10)Okulla ilgili olağanüstü halleri, soruşturma sonucu beklemeksizin, hemen valiliğe bildirmek,

(11)Gerek öğrenciler, gerek çevreyle ilgili eğitim, öğretim çalışmaları için, çalışma saatleri dışında da okuldan yararlanılması olanakları sağlamak bu arada evlerinde çalışabilme olanağı bulunmayan öğrenciler için, okul aile birliği ve okul koruma dernekleriyle iş birliği yapmak. 

(Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-7)

 

         Müdür, okulun eğitim ve disiplin işlerini düzenler, okulu, öğrencilerin çalışacakları, dersleriyle ilgili araştırma yapacakları, boş vakitlerini iyi kullanabilecekleri bir çevre durumuna getirecek tedbirleri alır. Bu hususta neler yapabileceği yönetmeliğin bu işlere ayrılan bölümlerinde gösterilmiştir. 

(Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-8)

 

         Müdürün genel yönetim işleriyle memur, öğretmen ve görevlileri atama
yönetimiyle ilgili ödev ve yetkileri şunlardır:

         (1)Müdür; diplomaları, tasdiknameleri, belgeleri, sınıf geçme ve diploma defterlerini ilgili müdür yardımcılarıyla birlikte imza eder ve onaylar. Bunların doğruluğundan ortaklaşa sorumludur. .

            Diplomalarda yalnız müdürün imzası bulunur; diplomaları müdür yardımcıları imzalamaz.

         (2)Müdür, okulun gider gerçekleştirme memurudur. Bu sıfatla harcama kağıtlarını ve bordroları onaylar ve bu memurluğun kanunlarla belirtilen sorumluluğuna taşır. Müdür, verilen özel yetkilerle "Verile Üstü" ödevini gördüğü zaman gider ve gerçekleşme memurluğu okulun müdür başyardımcısı ya da en kıdemli müdür yardımcısı tarafından yapılır.

         (3)Müdür, ayniyat işlerini, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, yönetip denetler.

 

         Müdür bu işlerinde:

            (1) Demirbaş eşya ve gereçlerinden ayniyat mutemedi olan memurla,

            (2) Demirbaş araçlarından varsa memuru, yoksa bu işle görevlendirilen öğretmenle,

            (3) Demirbaş eşyanın korunmasından, varsa memuru ya da Bakanlıkça görevlendirilmiş müdür yardımcısıyla yoksa okul müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenle birlikte ortaklaşa sorumludur.

Sorumlulardan herhangi birinin ayrılması durumunda devir ve teslim sorumluluğu  vardır.


            (4) (Değişik: 02/04/1970 tarih ve 68 sayılı Karar) Okul Müdürü: "Ayniyat Yönetmeliği" gereğince okul demirbaş eşya ve gereçlerinin sayılması için "Demirbaş Eşya ve Gereçler Sayım Komisyonu"nu zamanında ödeve çağırır. Sözü geçen yönetmelik gereğince okul ayniyat mutemetlerinin, sayımdan sonra hazırlayarak "Millî Eğitim Bakanlığı Levazım Müdürlüğü Bakanlık Ayniyat Muhasipliği"(1) adresine gönderecekleri tutanak ve çizelgelerin düzenlenmesini ve gönderilmesini sağlar.

            (5) Müdür, önerisi kendisine ait olan görevleri kanun ve yönetmelikler çerçevesi içinde önermeye, cezalandırmaya, gerektiğinde işlerine son verilmesini istemeye ve müdür yardımcısı ile memurların cezalandırılmalarını ve görevlerinin değiştirilmesini önermeye yetkilidir.

            (6) Müdür, memurlarla öğretmenlerden ödevlerini gereği gibi yapmayanlar hakkında önce kanuni yetkisini kullanır. Yetkisi dışında kalan durumları, olağanüstü nedenlerle işten el çektirilmesi gerekli görülen memur ve öğretmenlerin durumunu tezelden ilgili makamlara bildirir.

            (7) Müdür, geçici nedenler ya da özürleri yüzünden ödevlerinde gelmeyen öğretmenlerin yerine gerekli nitelikleri taşıyan ücretli öğretmenleri seçerek bunları işe başlatır. Ancak, işe başlatılan öğretmenin il onayı alınarak en kısa zamanda Bakanlığa gönderilir. 

(Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-9)

 

         Müdür, özel yönetmelik, emir ve kanunlarla kendisine verilen seferberlik, hava tehlikesinden korunma işlerini ve askerliğe hazırlık yönetmeliği hükümlerini
yürütmekle yükümlüdür. 

(Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-10)

Müdür, devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğretmenlerin durumunu saptayarak ilgili makarna bildirir. 

(Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-12)

 

      Görev Listesi :

      1)Eğitim lideri olarak okuldaki eğitim-öğretim ve yönelim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plân ve programlarına uygun olarak yürütür.

      2)Okulu için vizyon ve misyon geliştirir.

      3)Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenen temel ilke ve amaçların yanında okulun özel amaçlarını gerçekleştire-bilmek için çalışma plânlarını yapar, uygular ve denetler. Okuldaki eğitim-öğretim ve yönetimin bir disiplin içeri-sinde yürütülmesini sağlar.

      4)Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına su-nar, onaylanan projeleri uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik plânlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim plânını hazırlar ve bu plânının uygulamaya geçirilmesini sağlar.

      5)Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesinin yerleşmesini sağlayıcı önlemleri alır.

      6)Okulda ahenkli çalışma düzenini kurar.

      7)Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

      8)Personelin görevlendirilmesinde görev tanımlarına uygunluk esasını göz önünde bulundurur.

      9)Yıllık, ünite ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, öğretmenlerin çalışmalarını denetler.

      10)Öğretmenlerden ders yılı başında yıllık plân alır, plânları tasdik eder, uygulanıp, uygulanmadığını denetler.

      11)Okulda sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenler kuruluna başkanlık eder. Sınıf, zümre vb. öğretmenler kurullarının çalışmalarını izler. Gerektiğinde bu kurulları toplantıya çağırır. Kurulda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir.

      12)Okuldaki personelin görev ve sorumluluk alanlarında yapılan iş bölümü çerçevesinde okuldaki iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili koordinasyon, rehberlik ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

      13)Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler.

      14)Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlar.

      15)Gerektiğinde astlarına yetki devri yaparak, işlerin daha süratli yürütülmesini sağlar.

      16)Personele güven verici, demokratik kurallar içerisinde sevgi ve saygı esasları doğrultusunda örnek davranış ve tutum ile etkili bir kişilik sergiler. Personel arasında iş birliğinin tesisini, uyumunu sağlar ve yol gösterici bir rol oynar.

      17)Personelin görev ve sorumluluklarını verimli ve kaliteli olarak yerine getirmelerini sağlayıcı tedbirler alır.

      18)Personelin performansını sürekli gözetip değerlendirerek, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırır, personelin yeteneklerini göz önünde bulundurarak istihdam eder, onlara rehberlik eder, iş başında yetişmelerini sağlar, daha üst kademeye hazırlanmalarına yardımcı olur.

      19)Okuldaki her düzeydeki Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve bu tespitler çerçevesinde personelin yetişmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

      20)Personelin sicil raporlarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara gönderir.

      21)Görevini başarı ile yürütenleri ödüllendirerek motive eder.

      22)Görevlerin gereği gibi yapılmaması durumunda kanunî yetkisini kullanır.

      23)Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından sorumludur.

      24)İzinli veya görevli olarak okuldan ayrıldığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisine vekâlet verir.

      25)Özürleri sebebiyle görevlerine gelmeyen yönetici, öğretmen ve diğer personelin yerine hizmetlerin aksamaması için uygun görevlendirme ile gerekli önlemleri alır.

      26)Öğretmenlere eğitim ve öğretimle ilgili ek görevler verir.

      27)Okuldaki rehberlik hizmetlerine başkanlık eder, yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

      28)Aday personelin yetişmesi için gereken tedbirleri alır.

      29)Okulun öğrencilere istendik davranışları kazandırıcı bir eğitim ortamı olmasını sağlar.

      30)Ders dışı eğitici, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile millî gün ve haftalara ilişkin faaliyetlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Derslerle ilgili uygulamaya ilişkin gerekli izinleri alarak gezi ve incelemelerin yapılmasını sağlar.

      31)Özel eğitimi gerektiren kaynaştırma eğitimi ile ilgili tedbirleri alır.

      32)Okula yeni alınacak çocukların tespiti için Seçici Komisyon' a başkanlık eder.

      33)Personelin sağlık, temizlik, düzen ve beslenme işleri ile ilgili çalışmalarını takip eder.

      34)İnsan, zaman, para, malzeme ve yer unsurlarının en etkin ve verimli kullanımı amacıyla okulun derslik, lâboratuvar, kütüphane ve diğer tesisleri ile ilgili araç ve gereci hizmete hazır bulundurur. Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırarak zenginleştirir.

      35)Okul, bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, yangına karşı korunmaları ve güvenliği için gereken tedbirleri alır. Çağın ve çevrenin gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaliteli eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlar.

      36)Ders araç ve gerecinin temim, verimli kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli tedbirleri alır.

      37)Eğitim ve öğretim faaliyetlerini plânlarken çevre imkân ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

      38)Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesinden hareketle yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verir. Çevre imkânlarından okulun, okulun imkânlarında da çevrenin eğitim amaçlı olarak yararlanmasını sağlar.

      39)Eğitim faaliyetlerinin sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülmesini sağlar.

      40)Okulun iç (idarî personel, öğretmen, öğrenci, yardımcı personel ve diğer personel) ve dış ögeleriyle (Okul Koruma Derneği, Okul Aile Birliği vb. gibi) iş birliği içinde çalışır.

      41)Okulda çıkarılan dergi, gazete ve duvar gazetesinin bütün yazılarından müdür sorumludur.

      42)Okulda gösterilecek çeşitli film ve gösterilerle ilgili gerekli incelemeler yaptırarak uygun gördükleri onaylar ve gösteriye açar.

      43)Haftalık ders programı, günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.

      44)Öğrenim belgesi, öğrenci kaydı, harcama kağıtları. bordroları vb. evrakı onaylar.

      45)Gelen yazılardan personelin bilgilendirilmesi gerekenleri ilgililere duyurur.

      46)Tüm personelin hasta sevk evrakını imzalar ve hastalık izinlerini onaylar.

      47)Öğretim yılı başında ve gerektiğinde okulda sağlık taraması yapılmasını sağlar.

      48)Göreve başlama ve görevden ayrılma hâlinde okulun demirbaşlarını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir ve teslim işlemlerini yapar.

      49)Okulun ayniyat, gelir-gider, bütçe ile ilgili işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.

      50)Okulun yıllık bütçesini hazırlar ve ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması ile ilgili işlemleri titizlikle yapar.

      51)Okulla ilgili olağanüstü halleri ilgili makama bildirir.

      52)İstenildiğinde yürüttüğü çalışmaların herhangi bir aşamasının sonucunu amirine rapor eder.

      53)Yapılan rutin işleri standartlaştırır.

      54)İlgili mevzuatta okul yönetimine İlişkin belirtilen diğer görevleri yapar.

      (T.D.  2508, s. 71)

     

        İlköğretim Okulu Müdürü

         1-Müdür; kanun, yönetmelik, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini yürütmeye, düzene koymaya, denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

         2-Müdür maaş karşılığı olarak 6 saate kadar derse girer.

         (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, m-72) 

 

      Görev Listesi :

      1)Eğitim lideri olarak okuldaki eğitim-öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plân ve programlarına uygun olarak yürütür.

      2)Okulu için vizyon ve misyon geliştirir.

      3)Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenen temel ilke ve amaçların yanında okulun özel amaçlarını gerçekleştire-bilmek için çalışma plânlarını yapar, uygular ve denetler. Okuldaki eğitim-öğretim ve yönetimin bir disiplin içeri-sinde yürütülmesini sağlar.

      4)Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına sunar, onaylanan projelen uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik plânlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim plânını hazırlar ve bu plânını uygulamaya geçirilmesini sağlar.

      5)Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesinin yerleşmesini sağlayıcı önlemleri alır.

      6)Okulda ahenkli çalışma düzenini kurar.

      7)Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

      8)Personelin görevlendirilmesinde görev tanımlarına uygunluk esasını göz önünde bulundurur.

      9)Yıllık, ünite ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, öğretmenlerin çalışmalarını denetler.

      10)Öğretmenlerden ders yılı başında yıllık plân alır, plânlan tasdik eder, uygulanıp, uygulanmadığını denetler.

      11)Okulda sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenler kuruluna başkanlık eder. Sınıf, zümre vb. öğretmenler kurullarının çalışmalarını izler. Gerektiğinde bu kurulları toplantıya çağırır. Kurulda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir.

      12)Okuldaki personelin görev ve sorumluluk alanlarında yapılan iş bölümü çerçevesinde okuldaki iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili koordinasyon, rehberlik ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

      13)Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler.

      14)Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlar.

      15)Gerektiğinde astlarına yetki devri yaparak, işlerin daha süratli yürütülmesini sağlar.

      16)Personele güven verici, demokratik kurallar içerisinde sevgi ve saygı esasları doğrultusunda örnek davranış ve tutum ile etkili bir kişilik sergiler. Personel arasında iş birliğinin tesisini, uyumunu sağlar ve yol gösterici bir rol oynar.

      17)Personelin görev ve sorumluluklarını verimli ve kaliteli olarak yerine getirmelerini sağlayıcı tedbirler alır.

      18)Personelin performansını sürekli gözetip değerlendirerek, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırır, personelin yeteneklerini göz önünde bulundurarak istihdam eder, onlara rehberlik eder, iş başında yetişmelerini sağlar, daha üst kademeye hazırlanmalarına yardımcı olur.

      19)Okuldaki her düzeydeki personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve bu tespitler çerçevesinde personelin yetişmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

      20)Personelin sicil raporlarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara gönderir.

      21)Görevini başarı ile yürütenleri ödüllendirerek motive eder.

      22)Görevlerin gereği gibi yapılmaması durumunda kanunî yetkisini kullanır.

      23)Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından sorumludur.

      24)İzinli veya görevli olarak okuldan ayrıldığı zamanlarda öncelikle müdür baş yardımcısı, bulunmadığı takdirde müdür yardımcılarından birisine vekâlet verir.

      25)Özürleri sebebiyle görevlerine gelmeyen yönetici, öğretmen ve diğer personelin yerine hizmetlerin aksamaması için uygun görevlendirme ile gerekli önlemleri alır.

      26)Öğretmenlere eğitim ve öğretimle ilgili ek görevler verir.

      27)Okuldaki rehberlik hizmetlerine başkanlık eder, yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

      28)Aday personelin yetişmesi için gereken tedbirleri alır.

      29)Öğrencilere istendik davranışları kazandırıcı ve disiplin kuruluna havale edilecek disiplin olaylarını önleyici her türlü tedbirleri alır.

      30)Ders dışı eğitici, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile millî gün ve haftalara ilişkin faaliyetlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Derslerle ilgili uygulamaya İlişkin gerekli izinleri alarak gezi ve incelemelerin yapılmasını sağlar.

      31)Özel eğitimi gerektiren öğrencilerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili tedbirleri alır.

      32)Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğinin itina ile yürütülmesini sağlar.

      33)Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini, ziyaretçi kabul etme saat ve yerleri düzenler.

      34)Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlar.

      35)Etütlerin zamanında ve verimli olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri alır.

      36)Ambardan tabelâya göre (varsa diyet uzmanı ile) günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini kontrol ettirir.

      37)Nöbet çizelge ve defterlerini kontrol ederek, 24 saat süren nöbetlerin yükümlülüklere göre titizlikle tutulmasını sağlar.

      38)Küçük çocukların bakımlarıyla ilgilenen yardımcı personelin çalışmalarını izler.

      39)Okulun tatil olduğu zamanlarda okulda kalmak zorunda olan öğrenciler için gerekli kararları verir.

      40)Revirdeki sağlık hizmetlerinin ve muayenelerin durumuyla ilgili kendine bildirilen ve gereken tedbirleri aldırır.

      41)Muayene ve Teslim Alma Komisyonu'nun muayene ve teslim alma işlemleriyle ilgili kararlarını onaylar.

      42)Okulun öğretmenleri veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından, pansiyonlar için ihtiyaç duyulan belletici görevlendirilmesini teklif eder.

      43)İnsan, zaman, para, malzeme ve yer unsurlarının en etkin ve verimli kullanımı amacıyla okulun derslik, lâboratuvar. kütüphane ve diğer tesisleri ile ilgili araç ve gereci hizmete hazır bulundurur. Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırarak zenginleştirir.

      44)Okul. bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, yangına karşı korunmaları ve güvenliği için gereken tedbirleri alır. Çağın ve çevrenin gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaliteli eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlar.

      45)Ders araç ve gerecinin temini, verimli kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli tedbirleri alır.

      46)Eğitim ve öğretim faaliyetlerini plânlarken çevre imkân ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

      47)Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesinden hareketle yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verir. Okulun imkânlarını çevreye açarak okulun bulunduğu bölgenin bilim ve kültür merkezi hâline gelmesini sağlar. Çevre imkânlarından okulun, okulun imkânlarında da çevrenin eğitim amaçlı olarak yararlanmasını sağlar.

      48)Okulun iç (idarî personel, öğretmen. öğrenci, yardımcı personel ve diğer personel) ve dış ögeleriyle (Okul Koruma Derneği, Okul Aile Birliği vb. gibi) iş birliği içinde çalışır.

      49)Öğretmenlerin lâboratuvar, kütüphane ve spor salonları gibi sosyal tesisleri kullanmalarını izler.

      50)Okulda çıkarılan dergi, gazete ve duvar gazetesinin bütün yazılarından müdür sorumludur.

      51)Okulda gösterilecek çeşitli film ve gösterilerle ilgili gerekli incelemeler yaptırarak uygun gördüklerim onaylar ve gösteriye açar.

      52)Okulda yetiştirme kursu açılmasını teklif eder.

      53)Haftalık ders programı, günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.

      54)Diploma, tasdikname, öğrenci karnesi, öğrenim belgesi, öğrenci kaydı, harcama kağıtları, bordroları vb. evrakı onaylar.

      55)Gelen yazılardan personelin bilgilendirilmesi gerekenleri ilgililere duyurur.

      56)Tüm personelin hasta sevk evrakını imzalar ve hastalık izinlerini onaylar.

      57)Öğretim yılı başında ve gerektiğinde okulda sağlık taraması yapılmasını sağlar.

      58)Taşımalı sistem ile okula gelen öğrenciler için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

      59)Göreve başlama ve görevden ayrılma hâlinde okulun demirbaşlarını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir ve teslim işlemlerini yapar.

      60)YİBO Döner Sermaye işletmesini yönetim işlerinde tek başına sorumlu olarak yönetir ve işletmeyi temsil eder.

      61)Okulun ayniyat, gelir-gider, bütçe ile ilgili işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.

      62)Ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması ile ilgili işlemleri titizlikle yapar.

      63)Okulla ilgili olağanüstü halleri ilgili makama bildirir.

      64)İstenildiğinde yürüttüğü çalışmaların herhangi bir aşamasının sonucunu amirine rapor eder.

      65)Yapılan rutin işleri standartlaştırır.

      66)İlgili mevzuatta okul yönetimine ilişkin belirtilen diğer görevleri yapar.

(T.D.  2508, s.67)

 

 

      Okul Öncesi Eğitim Kurumları Müdürü

 Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere ve bunlarla belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda okulu yönetir.

 Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

 Okul müdürünün görevleri şunlardır:

 1)Bina, eşya gibi araç-gereci temin etmek için gerekli tedbiri alır.

 2)Çevre ile sıkı bir iş birliği sağlar.

      3)Okulun bakım ve onarımının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.

      4)Okula yeni alınacak çocukların tespiti için Seçici Komisyon' a başkanlık eder.

      5)Yıllık, ünite ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder ve öğretmenlerin çalışmalarını denetler.

      6)Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri için gerekli tedbirleri alır.

      7)Personelin sağlık, temizlik, düzen ve beslenme işlen ile ilgili çalışmalarını takip eder.

      8)Okulun yıllık bütçesini hazırlar ve harcamaların mevzuata uygun yapılmasını sağlar.

      9)Çocukların ailelerine güvenlik içinde teslim edilmesi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

      10)Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirleri personeline duyurur.

      11)Göreve başlama ve görevden ayrılma halinde, okulun demirbaşlarını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir-teslim iş ve işlemlerini yapar.
      (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, m-19)

 

        Görev Listesi:

      1)Eğitim lideri olarak okuldaki eğitim-öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plân ve programlarına uygun olarak yürütür.

      2)Okulu için vizyon ve misyon geliştirir.

      3)Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenen temel ilke ve amaçların yanında okulun özel amaçlarını gerçekleştire-bilmek için çalışma plânlarını yapar, uygular ve denetler. Okuldaki eğitim-öğretim ve yönetimin bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlar.

      4)Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına sunar, onaylanan projeleri uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik plânlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim plânını hazırlar ve bu plânının uygulamaya geçirilmesini sağlar.

      5)Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesinin yerleşmesini sağlayıcı önlemleri alır.

      6)Okulda ahenkli çalışma düzenini kurar.

      7)Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

      8)Personelin görevlendirilmesinde görev tanımlarına uygunluk esasını göz önünde bulundurur.

      9)Yıllık, ünite ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, öğretmenlerin çalışmalarını denetler.

      10)Öğretmenlerden ders yılı başında yıllık plân alır, plânları tasdik eder, uygulanıp, uygulanmadığını denetler.

      11)Okulda sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenler kuruluna başkanlık eder. Sınıf, zümre vb. öğretmenler kurullarının çalışmalarını izler. Gerektiğinde bu kurulan toplantıya çağırır. Kurulda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir.

      12)Okuldaki personelin görev ve sorumluluk alanlarında yapılan iş bölümü çerçevesinde okuldaki iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili koordinasyon, rehberlik ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

      13)Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler.

      14)Ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlar,

      15)Gerektiğinde astlarına yetki devri yaparak, işlerin daha süratli yürütülmesini sağlar.

      16)Personele güven verici, demokratik kurallar içerisinde sevgi ve saygı esasları doğrultusunda örnek davranış ve tutum ile etkili bir kişilik sergiler. Personel arasında iş birliğinin tesisini, uyumunu sağlar ve yol gösterici bir rol oynar.

      17)Personelin görev ve sorumluluklarını verimli ve kaliteli olarak yerine getirmelerini sağlayıcı tedbirler alır.

      18)Personelin performansını sürekli gözetip değerlendirerek, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırır, personelin yeteneklerini gözönünde bulundurarak istihdam eder, onlara rehberlik eder, iş başında yetişmelerini sağlar, daha üst kademeye hazırlanmalarına yardımcı olur.

      19)Okuldaki her düzeydeki personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve bu tespitler çerçevesinde personelin yetişmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

      20)Personelin sicil raporlarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara gönderir.

      21)Görevini başarı ile yürütenleri ödüllendirerek motive eder.

      22)Görevlerin gereği gibi yapılmaması durumunda kanunî yetkisini kullanır.

      23)Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından sorumludur.

      24)İzinli veya görevli olarak okuldan ayrıldığı zamanlarda öncelikle müdür baş yardımcısı. bulunmadığı takdirde müdür yardımcılarından birisine vekâlet verir.

      25)Özürleri sebebiyle görevlerine gelmeyen yönetici, öğretmen ve diğer personelin yerine hizmetlerin aksamaması için uygun görevlendirme ile gerekli önlemleri alır.

      26)Öğretmenlere eğitim ve öğretimle ilgili ek görevler verir.

      27)Okuldaki rehberli hizmetlerine başkanlık eder, yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

      28)Aday personelin yetişmesi için gereken tedbirleri alır.

      29)Öğrencilere istendik davranışları kazandırıcı bir eğitim ortamı olmasını sağlar.

      30)Ders dışı eğitici, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile millî gün ve haftalara ilişkin faaliyetlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Derslerle ilgili uygulamaya ilişkin gerekli izinleri alarak gezi ve incelemelerin yapılmasını sağlar.

      31)Özel eğitimi gerektiren öğrencilerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili tedbirleri alır.

      32)Okula yeni alınacak çocukların tespiti için Seçici Komisyon' a başkanlık eder.

      33)Personelin sağlık, temizlik, düzen ve beslenme işleri ile ilgili çalışmalarını takıp eder.

      34)Çocukların ailelerine güvenlik içinde teslim edilmesi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

      35)İnsan, zaman, para, malzeme ve yer unsurlarının en etkin ve verimli kullanımı amacıyla okulun derslik, lâboratuvar. kütüphane ve diğer tesisleri ile ilgili araç ve gereci hizmete hazır bulundurur. Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırarak zenginleştirir.

      36)Okul, bina ve tesislerin kullanımı, bakımı, temizliği, yangına karşı korunmaları ve güvenliği için gereken tedbirleri alır. Çağın ve çevrenin gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaliteli eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlar.

      37)Ders araç ve gerecinin temini, verimli kullanılması, korunması, bakımı. temizliği ve düzeni için gerekli tedbirleri alır.

      38)Eğitim ve öğretim faaliyetlerini plânlarken çevre imkân ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

      39)Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesinden hareketle yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verir. Okulun imkânlarını çevreye açarak okulun bulunduğu bölgenin bilim ve kültür merkezi hâline gelmesini sağlar. Çevre imkânlarından okulun, okulun imkânlarında da çevrenin eğitim amaçlı olarak yararlanmasını sağlar.

      40)Okulun iç (idari personel, öğretmen, öğrenci, yardımcı personel ve diğer personel) ve dış ögeleriyle (Okul Koruma Derneği, Okul Aile Birliği vb. gibi) iş birliği içinde çalışır.

      41)Öğretmenlerin lâboratuvar, kütüphane ve spor salonları gibi sosyal tesisleri kullanmalarını izler.

      42)Okulda çıkarılan dergi, gazete ve duvar gazetesinin bütün yazılarından müdür sorumludur.

      43)Okulda gösterilecek çeşitli film ve gösterilerle ilgili gerekli incelemeler yaptırarak uygun gördüklerini onaylar ve gösteriye açar.

      44)Haftalık ders programı, günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar. onaylar ve uygulamaya koyar. ihtiyaç duyulduğunda 20 ve 25 yılını dolduran öğretmenlere de nöbet görevi verebilir.

      45)Diploma, tasdikname, öğrenci karnesi, öğrenim bölgesi, öğrenci kaydı, harcama kağıtları, bordroları vb. evrakı onaylar.

      46)Gelen yazılardan personelin bilgilendirilmesi gerekenleri ilgililere duyurur.

      47)Tüm personelin hasta sevk evrakını imzalar ve hastalık izinlerini onaylar.

      48)Öğretim yılı başında ve gerektiğinde okulda sağlık taraması yapılmasını sağlar.

      49)Göreve başlama ve görevden ayrılma hâlinde okulun demirbaşlarını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir teslim işlemlerini yapar.

      50)Okulun ayniyat, gelir-gider, bütçe ile ilgili işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlar.

      51)Okulun yıllık bütçesini hazırlar ve ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması ile ilgili işlemleri titizlikle yapar.

      52)Okulla ilgili olağanüstü halleri ilgili makama bildirir.

      53)İstenildiğinde yürüttüğü çalışmaların herhangi bir aşamasının sonucunu amirine rapor eder.

      54)Yapılan rutin işleri standartlaştır.

      55)İlgili mevzuatta okul yönetimine ilişkin belirtilen diğer görevleri yapar.

               (T.D.  2508, s. 63)

Özel Öğretim Okulları

Okul Müdürü; okulun yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden genel müdüre, resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Müdür bu sorumluluğunu yerine getirmek için dengi resmî okul mevzuatında belirtilen görevlerle birlikte;

1)Bu Yönetmelikte ve dengi resmî okul yönetmeliklerinde aksi belirtilmedikçe bütün kurullara ve çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara başkanlık etme,

2)Diğer yönetim kadrolardan kendisine intikal eden raporları inceleme ve gereğinin yapılmasını sağlama,

3)Her öğretim yılı başından en az bir ay önce yeni öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapma, eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanmasını sağlama, faaliyetlerin yapılması ile ilgili görev taksimini yapına, izin alınarak yürürlüğe konulması gereken faaliyetler için gerekli izinleri alma,

4)Eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan vermeden usulüne göre yapılmasını sağlama,

5)Okulda görevli diğer yönetici personelle öğretmen, uzman, usta öğretici, memur, hizmetli ve diğerlerinin yetişmeleri, ilim, teknik ve eğitini alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli tedbirleri alma,

6)Eğitim-öğretim için gerekli olan araç-gereçleri kontrol etme, kullanılmaya hazır hale getirmeye, eksiklerinin tespiti ve tamamlanması için genel müdür/kurucu nezdinde teşebbüslerde bulunma,

7)Öğretmen, uzman, usta öğreticilerle diğer idarî görevlilerin faaliyetlerini plânlı olarak yapmalarını, sağlama,

8)Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ve diğer personelin 1. sicil amiri olarak sicil raporlarını usulüne uygun olarak doldurma görevlerini de yapar.

      (Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği, m-18)

B-DERSHANELER :

a)a,b,c, şıkları okullar gibi

b)Müdürün Görevleri :

Dershane müdürü; dershanenin yönetiminden, eğitim-öğretim etkinliklerinin plânlanmasından ve en iyi yürütülmesinden genel müdüre, resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Müdür, bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar.

1)Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.

2) Dershanede görevli personelin sicil dosyalarını tutar, Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönergeye göre sicil raporlarını doldurur, yöneticilerin raporlarını Bakanlığa, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin raporlarını ise valiliğe gönderir. Öğretmenlerin sicil raporlarını doldururken ilgili zümre başkanının görüşlerini de alır.

3)Dershanede çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder.

4)Resmî makamlara karşı dershaneyi temsil eder.

5)Dershane bünyesindeki diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen raporları inceler, gereğini yapar.

 6)Her öğretim yılı başından en az bir ay önce öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, eğitim-öğretim etkinliklerini plânlar, gerekli görev bölümünü yapar, izin alınarak gerçekleştirilecek ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin iş bölümünü yapar ve kendilerine tebliğ eder.

7)Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan verilmeden usulüne göre yapılmasını sağlar.

8)Dershanede görevli; yönetici, öğretmen, memur, hizmetli ve diğer personelin yetişmelerini sağlar. Yönetici ve öğretmenlerin; bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

9)Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmetiçi eğitim etkinliklerine katılır, dershane bünyesinde görev yapan diğer personelden hizmetiçi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.

10)Dershanede görev yapan öğretmenlerin çalışmalarını plânlı olarak yapmalarını sağlar, yıllık ve varsa lâboratuvar plânlarını, haftalık ders dağıtım çizelgelerini onaylar.

11)Kütüphane ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını sağlayarak kontrol eder. Öğretmen ve öğrencilerin yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri alır.

12)Müdür, yönetim görevlerini aksatmamak koşuluyla; haftada en çok, aylık karşılığı 6 saat ve ders saati ücreti karşılığı haftada 6 saat olmak üzere toplam 12 saat derse girebilir.

13)Öğretim yılı başından önce yıllık çalışma takvimini hazırlayarak kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

14)Her öğretim yılı için disiplin kurulunu oluşturur, (İlköğretim seviyesinde program uygulayan dershaneler hariç).

15)Dershanede müdür yardımcısı bulunması durumunda müdür, yönetim veya eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin birini veya birkaçını müdür yardımcılarına devredebilir. Ancak, bu durumda görevin yapılması ile ilgili müdürün sorumluluğu ortadan kalkmaz.

16)Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlar.

17)Tebliğler Dergisi’nin yönetici ve öğretmenlerce okunup imzalanmasını sağlar.

18)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükmüne göre kurucu ve genel müdürle birlikte yılda bir defa raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

19)Müdür, dershanede görevli müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin amiridir.

20)Kuruma genel müdür atanmadığı takdirde bu yönetmelikte genel müdüre verilen yetki ve görevleri de kullanır.

21)İzin kullanacak olan personele, genel müdürle birlikte izin belgesi düzenler.

22)Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği bulunmayan dershane müdürü, kurumun malî işlerine karışmaz.

23)625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda özel öğretim kurumlarıyla ilgili yönetmeliklerde ve emirlerde kendilerine verilen diğer görevleri yapar.

      (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-13)

C-ÖĞRENCİ YURTLARI :

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşıyanlardan seçilir.

b)Özel şartlar :

1)İl merkezlerinde yüksek okul ve dengi, ilçe ve kasabalarında en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2)Yetişkin psikolojisi ve eğitimi ile ilgili kurs veya seminerlere katılarak başarı belgesi almış olmak. 

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, m-31)

 

c)Müdürün teklifini kurum sahibi yapar. 

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, m-32)

 

 d)Müdürün Görevleri :

      1)Kurumu; kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olarak yönetir,

      2)Tespit edilen kurallara uygun olarak yurda öğrenci kabul eder, bunlarla ilgili kayıtların tutulması ve belgelerin saklanmasını sağlar,

      3)Resmî kurumlarca kurum hakkında istenecek bilgilerin doğru bir şekilde ve zamanında gönderilmesini sağlar,

      4)Kuruma kayıtlı olmayan öğrenciler ile yabancı kişilerin kurumda barındırılmasını önler,

      5)Küçük işletmelerin (Lokanta, kantin, terzi, kolacı, berber vs.) sözleşmelerine uygun şekilde ve amaçlarına göre çalışmalarını sağlar,

      6)Kurum ücretleri ile depozitoların zamanında alınmasını sağlar,

      7)Kurum kitaplığının iyi bir şekilde çalıştırılmasını ve zenginleştirilmesini sağlar,

      8)Kurum sağlık hizmetlerinin iyi yürümesini ve bu konuda gerekli kayıtların tutulmasını temin eder,

      9)Kurum memur ve hizmetlileri arasında iş bölümü yapar ve çalışmalarını denetler,

      10)Kurum binasının, tesislerinin ve malzemesinin bakım, temizlik ve güzelleştirilmesini sağlar,

      11)Memur ve hizmetlilerin nöbet görevlerine ait çizelgeyi hazırlatır ve gereğini yapar,

      12)Kurumun yatakhane, yemekhane ve diğer hizmet yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini tespit eder, ilgililere duyurur ve denetler,

      13)Sivil savunma ile ilgili görevler ve kurum bina ve malzemesinin yangından korunması için gerekli tedbirleri alır ve bu husustaki talimat ve usulleri uygular,

      14)Kurumdaki disiplin işleriyle ilgili görevleri yürütür, Kurumun haberleşme işlerini yürütür,

      15)Kurumun haberleşme işlerini yürütür.

      16)İstek halinde kurum ile ilgili işlerde güvenlik görevlilerine yardımcı olur.

 

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, m-33)

 

Okul pansiyonlarında : 

Pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürü; kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler çerçevesinde pansiyonun yönetim, eğitim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısı görevlendirir. 

(Okul Pansiyonları Yönetmeliği, m-8)

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

SAYI : B.08.0.ÖÖG. 19.02.14.420 / 57458 28 Eylül 2000

KONU : Özel Okul Müdürlerinin Görevlendirilmesi

 

............ VALİLİĞİNE

(Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO: 2000/92

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin 37 nci Maddesi'nin ikinci fıkrasında okulların yönetimine ilişkin olarak; "Okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilköğretim ve orta öğretim okullarına ayrı ayrı müdür atanması esastır. Ancak; aynı kurucuya ait okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulları tek bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen kurumlarda kurum veya kısım için ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereği, her özel okul bir müdür tarafından yönetilmektedir. Sadece aynı kurucuya ait, özel anaokulu ile ilköğretim okulu bir müdür tarafından yönetilebilmektedir.

Ancak bu durumun; öğrenci ücretlerini doğrudan etkilediği, öğretim maliyetini yükselttiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle; Okul yönetimlerini daha etkili kılmak, öğretim kalitesini yükseltmek ve az sayıda öğrencisi bulunan okullarda öğretim maliyetini düşürmek amacıyla aynı kurucuya ait ve aynı kampus içindeki özel orta öğretim okullarının da istenildiği takdirde bir müdür tarafından yönetilebilmesi için ilgi Yönetmeliğin 37 nci Madde-si'nde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, anılan Maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Aynı kurucuya ait ve aynı kampus içinde bulunan, özel orta öğretim okulları da bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen kurumlar için ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir."Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Metin BOSTANCIOĞLU

Millî Eğitim Bakanı