Maddi Fiziki Durum Büro İşeleri Personel İşleri Öğrenci İşleri Eğitim Öğretim Çalışmaları Hesap ve Ayniyat İşleri

 

MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONU

 

 Muayene ve Teslim Alma Komisyonu ve Çalışmaları (Değişik: 19 os 1998 23438 S.K.G..)
(OÖEKY) Madde 36-
(Değişik 1. fıkra : 19/08/1998 - 23438 s.R.G.) Muayene ve Teslim Alma Komisyonu; döner sermayesi bulunmayan okul öncesi eğitim kurumlarında, müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında; varsa bölüm veya atölye şefi, öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen ile ilgili memurdan oluşur. Komisyon çalışmalarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği dummunda, Başkanın oyu iki oy sayılır. Velilerin kendi aralarından seçtikleri bir temsilci komisyon çalışmalarına gözlemci olarak katılır. Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının muayene ve teslim alma iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatına göre yapılır.
Komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereçleri muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevrilmesi hakkında gereken işlemleri yapar.
Bu komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesi ile ilgili görevleri yapar. Muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararlan okul müdürünün onayına sunar.

Muayene ve Teslim Alma Komisyonu

(İKY) Madde 112- Muayene ve teslim alma komisyonu her okulda, müdür başyardımcısının veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, iç hizmetler şefi, ayniyat memuru (mutemet), varsa sağlık elemanı ve nöbetçi öğretmenden oluşur.

Bu komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereçleri muayene ve kontrol ederek kabulü veya geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. Pansiyonlu ve yatılı okullarda, dışarıdan gelecek yiyecek ve başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen ve aşçı da hazır bulunur.

Ayrıca "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlemesi ile ilgili işleri yapar.

(OPY) Madde 16- Muayene ve Teslim Alma Komisyonu:
Muayene ve Teslim Alma Komisyonu, pansiyonda görevli müdür yardımcısının başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen pansiyonda görevli olan iki belletici ve işle ilgili ambar memurundan kurulur. Komisyon usulüne göre satın alınan eşya ve gereçleri şartlarına veya sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul veya geri çevirmesi hakkında gereken işlemi yapar.
Bu Komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayımı ve denetlenmesi ile ilgili ödevleri yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararlan okul müdürü tarafından onaylanır.

Bu komisyonun muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.

Bu komisyona ihtiyaç duyulmayan okullarda, komisyonun görevi okul yönetimince yapılır.

(LOY) Madde 43 - Her lise ve ortaokulda müdür başyardımcısının ya da müdür tarafından
seçilecek bir müdür yardımcısının (pansiyonlu okullarda, pansiyonda ödevi olan yardımcılardan birinin) başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen iki öğretmenden (pansiyonlu okullarda, pansiyonda ödevi olan iki öğretmen ya da belleticiden), dahiliye şefi ve işle ilgili ayniyat mutemedinden kurulu bir "Muayene, Teslim Alma ve Sayım Komisyonu" bulunur. Komisyon, usulüne göre satın alınan eşya ve gereçlerin şartlaşma ya da sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul ya da geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. (Pansiyonlu okullarda dışarıdan gelen yiyeceklerin, başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen ya da belletici de hazır bulunur.) Bu komisyon aynı zamanda "Ayniyat Yönetmeliği" hükümlerine göre her malî yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesiyle ilgili ödevleri de yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.