MEVZUAT KAYNAKLARI

 

Madde 47 - Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri hakkında, kurumun bünyesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda yazılı olan ve bu kurum öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanabilen ödül ve ceza hükümleri uygulanır. (2843)

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 47 )

Madde 48 - 47 nci maddede yazılı ödül ve cezalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayalı yönetmeliklerle yetkili kılınan amir ve mercilerce verilir. (2843)

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 48 )

Madde 49 - Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri suç işlemeleri halinde veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması ve ceza kovuşturması bakımından memur sayılır. (2843-3035)

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 49 )

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Madde 14-Okullardaki yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevliler; görev yetki ve sorumlulukları bakımından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim kurumları ve orta öğretim kurumlarının yönetmeliklerindeki hükümler ve okullarla ilgili resmi mevzuat hükümleri ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği  m - 14 )


Mevzuat Hükümleri
Madde 72-
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda resmî benzeri kurumların yönetmelikleri uygulanır.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği   m - 72 )

Madde 95- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda resmî benzeri kurumların yönetmelikleri uygulanır.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği  m - 95 )

Özel Öğretim Kurumlarında çalışan öğretmenlere terfi ve tecziye için 1702 sayılı kanunun, ödül ve cezalar için 657 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

(Genelge : 22.01.1987 / 20022. İd.Şb.1786)

DERSNALER:

Diğer Hususlar

Madde 62- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, özel öğretim kurumlarına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 62 )