MESLEK LİSESİ MEZUNLARI MESLEK YÜKSEK OKULLARINA
SINAVSIZ OLARAK GİREBİLECEK

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin alanlarıyla ilgili Meslek Yüksek Okullarına sınavsız girmelerine olanak sağlayan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu`nda kabul edildi.

Yasa, Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu ve Eğitime Katkı Payı Alınması Kanunu`nda bazı değişiklikler getirdi.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri bölümün devamı niteliğindeki Meslek Yüksek Okullarına sınavsız girebilecekler. Meslek Yüksek Okulunu bitiren bu öğrenciler, yüzde 10`dan az olmamak üzere ayrılan kontenjanlara göre, lisans programlarına (4 yıllık fakülte) dikey geçiş yapabilecek. Konuyla ilgili yasa maddesi şöyle:

"e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki Meslek yüksek Okullarına sınavsız olarak yerleştirilebilir. Sınavsız olarak Meslek yüksek Okullarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde 10'undan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanır. Bununla ilgili esas ve usuller, Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK işbirliği ile çıkartılacak yönetmelikte belirlenir.
f) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de mesleki ve teknik eğitim bölgeleri kapsamı dışındaki bir yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, üniversite giriş sınavlarına başvurabilirler. "

Mesleki Eğitim Bölgeleri
İllerde Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi kurulmasını da öngören yasa, buralardaki mesleki ve teknik liselerle meslek yüksekokullarının ilişkilendirilmesini de zorunlu hale getiriyor. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitimin uygulandığı her tür ve derecedeki okullar ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimi planlamak üzere bir Mesleki Eğitim Kurulu oluşturulacak. Kurul, değişik kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütleri temsilcilerinden oluşacak.

Vakıflar Meslek Yüksek Okulu Açabilecek
Yasa, vakıfların, herhangi bir üniversite veya enstitüye bağlı olmaksızın ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla Meslek Yüksek Okulu açmalarına da olanak sağlıyor.

Uluslararası Alanda Ödüllü Öğrencilere Sınavsız Yükseköğretim
TÜBİTAK`ın belirlediği uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ödül kazandıkları alanlarda, ÖSYM ve TÜBİTAK tarafından belirlenecek bölümlere sınavsız girebilecekler. İlgili yasa maddesi şöyle:

"d) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca tespit edilen uluslar arası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ödül kazandıkları alanlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca müştereken belirlenecek yükseköğretim kurumlarından seçtiklerine sınavsız girerler."

Eğitime Katkı Payı 2010 Yılına Kadar Uzatıldı
Yasa eğitime katkı payının 8 yıllık kesintisiz ilköğretim ve orta öğretim giderlerinde kullanılmak üzere 2010 yılı sonuna kadar devam ettirilmesini de öngörüyor. Elde edilen gelirlerin paylaşımı, eskiden olduğu gibi devam edecek.

Yasa, 19 yaşını doldurmamış kişilerin çıraklık eğitimi almasına olanak sağlayarak, aday çırakların haftada 8 saatten az olmamak üzere eğitim görmesini zorunlu kılıyor. 20 kişiden fazla eleman çalıştıran işletmelerin çıraklık eğitimi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmaları da zorunlu olacak.

Yasanın geçici birinci maddesinde, yasayla ilgili yönetmeliklerin bir yıl içinde çıkarılacağı kaydedildi. Madde şöyle:

"Geçici 1. madde: Bu kanunla ilgili yönetmelikler, kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çıkarılır. Bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir."