MANTIK

DERSİ PROGRAMI

(11. SINIF)

AÇIKLAMA:

Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alınarak hazırlanan ve halen Sınıf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda sınıflar esas alınarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapılmaktadır. (Talim ve Terbiye Kurulunun 30.04.1998 tarih ve 67 sayılı Kararı)

Lise, Anadolu, Yab.Dil Ağır.Liselerinin Sosyal Bil.Alanının 11. Sınıfında: Alan Dersi, Diğer Alanlar ile Fen Lisesi ve A.G.S.Lisesinin 11. Sınıfında: Alan Seçmeli Ders

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TALİM TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Karar Sayısı : 450 Karar Tarihi: 20.10.1993

MANTIK I DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

AÇIKLAMALAR:

1. Yürürlükteki program uygulamaları ve yeni gelişmeler gözönünde bulundurularak, "modern program geliştirme tekniği"yle hazırlanan "MANTIK l" Ders Programı; 4 Kredilik ders olarak Ders Geçme ve Kredi Uygulaması yapılan ortaöğretim kurumlarında okutulacaktır.

2. Bu programda "Mantık l" dersinin genel amaçları ve bunlara dayanan sınıf amaçları verilmiştir. Sınıf amaçlarının ölçülebilir ve gözlenebilir hale getirilebilmeleri için, her amacın altına kazandırılması gereken davranışlar konulmuştur. Amaç ve davranışların sırasının, dersi okutan öğretmenin isteğine bağlı olarak değiştirilmesi mümkündür.

3. Amaç ve davranışlardan sonra konu başlıkları ve alt başlıklara yer verilmiştir. Konular, verilen amaç ve davranışlar gerçekleştirilecek şekilde sıralanmıştır.

4. İşleniş bölümleri, bir ünitede mutlaka vurgulanması gereken noktaların dikkati çekmesi ve öğretmene yol gösterici olması amaçlanarak hazırlanmıştır.

5. Programda değerlendirme başlığı altında yer alan sorular, örnek değerlendirme anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.

6. Programın hazırlanışında:

a) Mantık ilkelerinin yalnızca mantık derslerinde değil, günlük hayatta ve bilimsel çalışmalarda da geçerliliği,

b) Aristo mantığının, rakip mantık sistemleri gibi görünen diğer mantık sistemlerinin kaynağı olduğu,

c) "Çok Değerli Mantık Sistemleri "nin, mantığın uygulama alanlarının genişliğini göstermesi bakımından gerekliliği,

d) Sembolik mantıkta, alıştırma yapılmasındaki amacın alıştırma yapabilmekten çok ne için yapıldığım kavranması ve işlemin sonucunun açıklanması olduğu.

e) Olgusal bilimlerin yöntemlerinde de mantığın uygulandığı,

f) Mantık dersinde yer alan geçerlilik, tutarlılık gibi ilkelerin bu alanla sınırlı kalmayıp diğer düşünce biçimlerinde de geçerli olması,

g) Birinci ünitenin sonuna "Türkiye'de Mantık", ikinci ünitenin sonuna "Kıyasın Değeri" ile ilgili okuma parçaları konularak. öğrencinin bu konularda bilgi sahibi olmaları gerektiği dikkate alınmıştır.

7. Dersin İşlenişinde, anlatım ve soru-cevap yöntemiyle birlikte-konuların özelliğine göre-alıştırma (uygulama) yöntemi de uygulanmalıdır.

8. Bu programa göre hazırlanacak ders kitabinin 85 ebadında 7-9 forma elması gereklidir.

GENEL AMAÇLAR:

"Mantık l" dersi Öğretim programın başarı ile tamamlayan her öğrenci:

1. Mantığın konusunu ve tarihi gelişimim bilir,

2. Aristo mantığının temel kavramlarım ve kurallarım kavrar,

3. Sembolik mantığın temel kavram ve kurallarım kavrar,

4. Kazanılan temel kurallara dayanarak. işlemleri doğru yapar ve sonuçları değerlendirir.

5. Mantığın uygulandığı alanları kavrar; uygulamalarla ilgili temel kavram ve kuralları kazanır,

6. Mantık felsefesi hakkında bilgi sahibi olur,

7. Mantıklı, tutarlı düşünme, değerlendirme ve eleştirebilme becerisin kazanır.

AMAÇLAR:

1. Mantığın konusunu kavrayabilirle.

2. Mantığın tarihçesi bilgisi.

3. Klasik mantığın konusunu kavrayabilme.

4. Kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme.

5. Tanım bilgisi.

6. Önermenin yapışım kavrayabilme.

7. Önermeler arası ilişkileri kavrayabilme.

8. Kıyas ve çeşitlerini kavrayabilme.

9. Sembolik mantık alanı bilgisi.

10. önermeler mantığım kavrayabilme.

11. "Sembolleştirme" ve "yorumlama" bilgisi.

12. "Tutarlılık", "geçerlilik", "denklik (eşdeğerlik)"i kavrayabilme.

13. Çözümleyici çizelge çözümleme kurallarının uygulanışım kavrayabilme.

14. Çözümleyici çizelge ile geçerlilik, tutarlılık, denklik denetlemesini kavrayabilme.

15. Yüklemler (niceleme) mantığım kavrayabilme.

16. Yüklemler mantığında çözümleyici çizelge yoluyla "geçerlilik", "tutarlılık", "denklik (eşdeğerlik) denetlemesini kavrayabilme.

17. "Çok Değerli Mantık sistemleri" bilgisi.

18. "Kiplik Mantığı" bilgisi.

19. "Özdeşlik Mantığı" bilgisi.

20. "Varlık Mantığı" bilgisi.

21. Mantığın uygulama alanları bilgisi.

22. Sembolik mantıkta, mantık-matematik ilişkisinin incelenmesi bilgisi.

23. Sembolik mantığın doğa bilimlerine uygulanması bilgisi.

24. Mantığın eleştirel düşünmeye ve akılcı tartışmaya uygulanmasıı-n kavrayabilme.

25. Mantık felsefesi bilgisi.

26. Mantık felsefesinin sorunlarım kavrayabilme.

27. Mantık ile varlık bilgisi arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.

MANTIK I DERS PROGRAMI

ÜNİTELERİN % DAĞILIMI

Ünitenin Numarası

Ünitenin Adı

Ünitenin Program

İçindeki Payı

I. Ünite

Mantık

%5

II. Ünite

Klasik Mantık

%30

III. Ünite

Sembolik Mantık

%40

IV. ünite

Mantığın Uygul.

%20

V. Ünite

Mantık Felsefesi

% 5

 

I. ÜNİTE MANTIK

AMAÇ l: Mantığın konusunu kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Mantığın konusunu açıklama.

2. Mantık açısından düşünmeyi açıklama.

3. Doğru düşünmenin ne olduğunu belirtme.

4. Mantık ilkeleri (özdeşlik-aynilik-çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı)'nı açıklama.

AMAÇ 2: Mantığın tarihçesi bilgisi

DAVRANIŞLAR :

1. Klasik matıkla ilgili çalışmaları belirtme.

2. Metotla ilgili çalışmaları belirtme.

3. Sembolik mantıkla ilgili çalışmaları belirtme.

4. Yeni mantık sistemlerini sıralama.

5. Tarihi gelişim içinde belirli dönemlerin ayırcı özelliklerim belirtme.

KONULAR:

A. MANTIĞIN KONUŞU

B. MANTIĞIN TARİHÇESİ İŞLENİŞ :

Bu ünite işlenirken:

- Mantık açısından düşünmenin ne olduğu vurgulanmalı.

- Mantık ilkeleri açıklanırken; öğrencilerin mantık ilkelerini yalnızca mantıkta kullanılan, insan zihninin dışında ilkelermiş gibi yanlış anlamaları (varsa) önlemek için normal, mantıklı düşünen insanın, kendiliğinden yapışı gereği söz konuşu ilkelere göre düşündüğü, özel bir çaba göstermediği vurgulanmalı, ancak;

mantıksal işlemlerin denetlenmesinde, bu ilkelere uygunluğun önemli olduğu belirtilmeli,

- Mantığın tarihi gelişimi işlenirken belirli dönemlerin ayırıcı özelliklerine değinilmelidir.

ÖRNEK DEĞERLENDİRME:

1. Mantığın konuşu nedir?

2. Aklın ilkelerini sayınız.

3. Aristo mantığının özelliklerim belirtiniz.

4. İslam mantıkçılarından ikisinin adım söyleyiniz.

5. Sembolik mantığın kuruluş amacım açıklayınız.

TERİMLER:

 

Mantık

özdeşlik

şünme

Çelişmezlik

Doğru Düşünme

Üçüncü halin imkansızlığı

Mantık Doğrusu

Yeter-sebep ilkesi

II ÜNİTE KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

AMAÇ 3: Klasik mantığın konusunu kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR:

1. Klasik mantığın konusunu açıklama.

2. "Kavram"ın ne olduğunu belirtme.

3. "Kavram"la "imge" (hayal)'ın farkım açıklama.

4. "Terim"i açıklama.

5. Kavram çeşitlerim sıralama.

6. Kavram çeşitlerim tek tek ele alınışlarına göre sıralama.

7. Kavram çeşitlerim birbirleri ile ilişkilerine göre sınıflama.

8. Kavramların çeşitli gösterge (delalet)lerini sıralama.

9. Nelik-gerçeklik-kimlik'i birer örnek üzerinde açıklama.

10. Kavramların içlem ve kaplamım örnekle açıklama.

11. İçlem-kaplam ilişkisin! örnekle açıklama.

AMAÇ 4: Kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Kavramlar arası ilişkileri sıralama.

2. "Eşitlik" ilişkisini örneklerle açıklama.

3. "Ayrıklık" ilişkisini örneklerle açıklama.

4. "Tam-girişimlik" ilişkisini örneklerle açıklama.

5. "Eksik-girişimlik" ilişkisini örneklerle açıklama.

6. "Beş tümel"i sıralama.

7. "Cins"i örnek vererek açıklama.

8. "Tür"ü örnek vererek açıklama.

9. "Ayrım"ı örnek vererek açıklama.

10. "Özgürlük" (hassa)ü örnek vererek açıklama.

11. "ilinti" (araz)7yi örnek vererek açıklama.

AMAÇ 5: Tanım bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

1. Tanım'ın tanımım söyleme yazma.

2. Tanımın çeşitlerim sıralama.

3. Beş tümele göre tanım çeşitlerini sıralama.

4. Tanımlanana göre tanım çeşitlerini sıralama.

5. Tanımın koşullarını maddeler halinde sıralama.

6. "Tanımlanamazlık"ın koşullarım belirtme.

AMAÇ 6: Önermenin yapışım kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Önermenin ne olduğunu açıklama.

2. Önermenin yapışım örnekle açıklama.

3. Önerme çeşitlerini gruplama.

4. Yargının niteliği (olumlu-olumsuz) bakımından önermeleri bir örnek üzerinde açıklama.

5. Yargı sayışı bakımından önermeleri sınıflama.

6. Basit önermelerin yapışım açıklama.

7. Nicelik ve nicelik bakımından basit önermeleri açıklama.

8. Karmaşık önermelerin özelliklerim örnekle açıklama.

9. Bileşik önermelerin özelliklerim açıklama.

10. Bileşik önermeleri gruplama.

l l. Bİlişikliği açıkça belli önermelerin genel özelliklerini sıralama.

12. Bileşiği açıkça belli önerme çeşitlerini sıralama.

13. Bİlişikliği gizli önermelerin genel özelliklerini sıralama.

14. Bileşikliği gizli önermelerin çeşitlerim sıralama.

AMAÇ 7: önermeler arası ilişkileri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Önermeler arası ilişkilerin ne olduğunu açıklama.

2. Karşı olma ilişkilerim şematik olarak örnekle açıklama.

3. Döndürmenin özelliklerim açıklama.

4. Döndürme çeşitlerinin genel özelliklerim açıklama.

AMAÇ 8: Kıyas ve çeşitlerim kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR :

1. Kıyasın ne olduğunu açıklama.

2. Kıyasın yapışım örnekle açıklama.

3. Kıyası oluşturan önermeleri örnekle açıklama.

4. Kıyas çeşitlerim sınıflama.

5. Basit kıyasların özelliklerini açıklama.

6. Basit kıyaslarda kıyas şekillerini açıklama.

7. Koşullu kesin kıyasların genel özelliklerini açıklama.

8. Seçmeli kıyasların genel özelliklerim açıklama.

9. Bileşik kıyasların genel özelliklerini açıklama.

10. Düzensiz kıyasların genel özelliklerim açıklama.

KONULAR:

A. KAVRAM VE TERİMLER

1. Kavram Tanımı

2. Terim Tanımı

3. Kavram Çeşitleri

4. Kavramlar Arası İlişkiler

5. Beş Tümel

B. TANIM

C. ÖNERME

1. Önermenin Tanımı ve Yapışı

2. önerme Çeşitleri

a) Yargının Niteliği Bakımından Önermeler

b) Yargı Sayışı Bakımından Önermeler

c) Yargının Kipliği Bakımından Önermeler

3. Önermeler Arası İlişkiler

D. KIYAS

1. Kıyasın Tanımı ve Yapışı

2. Kıyas Çeşitleri

a) Basit Kıyaslar

b) Bileşik Kıyaslar

c) Düzensiz Kıyaslar

İŞLENİŞ:

Bu ünitede;

- Kavram, terim, imge (haya) gibi kavramlar ayırt edici özellikleriyle birlikte verilerek kavramlar arasındaki ilişki: farklılık ve benzerlikler vurgulanmalı.

- Bazı konular (kavram, önerme, kıyas çeşitleri; kavramlar arası, önermeler arası ilişkiler vb.)'ın işlenmesinde şematik açıklamalara yer verilmeli, bütünün kavranmasına özen gösterilmeli.

- Karşı olma (önermeler arasında karşıt, alt karşıt, altlık, çelişiklik) ilişkilerim bilmenin yararı kavratılmak, yani önermelerden birinin Doğruluk değeri bilindiğinde, diğerinin alacağı Doğruluk değeri hakkında ne söylenebileceği vurgulanmalı.

- Kıyas konusunda, kıyasın tümdengelimli akıl yürütme yollarından biri olduğu belirtilmeli ve kıyası oluşturan terimlerin işlevi ve önemi kavratılmalıdır.

ÖRNEK DEĞERLENDİRME:

1. Klasik mantık nedir?

2. Kavram nedir?

3. Kavram çeşitlerim şematik olarak belirtiniz.

4. Bir kavramın "netlik. "gerçeklik", "kimliği"ni belirtiniz.

5. îçlem-kaplam ilişkisini bir örnekle açıklayınız.

6. Tanım nedir?

7. Tanımın koşullarım sıralayınız.

8. Önerme nedir? Bir örnekle açıklayınız.

9. Önerme çeşitlerini şematik olarak gösteriniz.

10. Karşı olma ilişkilerim ve doğruluk değerini örnekle gösteriniz.

11. Bir kıyasta bulunan elemanları örnek üzerinde gösteriniz.

12. Kıyas çeşitlerim şema ile gösteriniz.

TERÎMLER:

 

Klasik mantık

Nelik

Kavram-terim

Gerçeklik

Tümel-tikel kavram

Kimlik

Somut-soyut kavram

îçlem-kaplam

Kollektif-distrübütif kavram

Cins-tür-ayrım

Pozitif-negatif kavram

Özgülük-ilintilik

Kavramda özlük-ilintilik

Nitelik-nicelik-yargı, kiplik

 

Karşı olma-döndürme Kıyas

III. ÜNİTE

MODERN (SEMBOLİK) MANTIK

AMAÇ 9: Sembolik mantık alanı bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

1. Sembolik mantığın amacının, geçerli çıkarımlar olduğunu söyleme yazma.

2. Sembolik mantığın özelliklerim belirtme.

3. Sembolik mantığın temel kavramlarım (çıkarım, denetleme, önerme, eklem vb.) tanıtma.

4. Sembolik mantık, klasik (Aristo) mantık ilişkisini belirtme.

5. Sembolik mantığın uygulama alanlarım sıralama.

6. Çeşitli mantık alanlarım (iki değerli mantık, çok değerli mantık, kiplik mantığı, özdeşlik mantığı, varlık mantığı) sıralama.

AMAÇ 10: Önermeler mantığım kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. önermeler mantığında çıkarımları örnekle açıklama.

2. önermeler mantığında önermeyi örnekle açıklama.

3. Önermeler mantığında önermenin öğeleri (terim, yüklem)'ni açıklama.

4. Önerme eklemlerinin işlevim açıklama.

5. Basit ve bileşik önermeleri karşılaştırma.

6. Ana eklem ve ana bileşenleri belirleme.

7. Önerme eklemlerinin (değilleme eklemi, tümel evetleme eklemi, tikel evetleme eklemi) doğruluk çizelgelerini açıklama.

AMAÇ 11: "Sembolleştirme" ve "yorumlama" bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

1. "Mantık değişmemezleri"ni tanıtma.

2. "Özne değişmezler"i tanıtma.

3. "Değişmezler"i sembollerle gösterme.

4. "Ad değişmesi" "yüklem değişmesi". "deyim", "değişken", "özdeşlik" "niceleme" terimlerim tanımlama.

5. önermeler mantığındaki terimlerin işlevlerini belirtme.

6. "Yorumlama"nın gerekliliğini belirtme.

7. Yorumlayabilmek için sembolleştirmenin gereğini belirtme.

8. Yorumlama çizelgelerinin doğruluk değerini belirtme.

AMAÇ 12: "Tutarlılık", "geçerlilik", "denklik (eşdeğerlik"i kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Tutarlılığın önemini açıklama.

2. "Tutarlılık" örnekle açıklama.

3. Önermelerin tutarlılığım denetleme.

4. "Geçerlilik"i örnekle açıklama.

5. önermelerin geçerliliğim denetleme.

6. Çıkarımların geçerliliğini denetleme.

7. "Denklik (eşdeğerlik)"i Örnekle açıklama.

8. Önermelerin denkliğim denetleme.

AMAÇ 13: Çözümleyici çizelge çözümleme kurallarının uygulanışım kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

l. Çözümleyici çizelge temel çözümleme kuralları (tümel, evetleme, tikel evetleme)'nı kavrayarak örnek üzerinde açıklama.

2. Çözümleyici çizelge. türetilmiş çözümleme kuralları (tikel evetleme değillemesi. tümel evetleme değillemesi. koşulu ve koşullu değillemesi. karşılıklı koşullu değillemesi )'ni örnekler ü/erinde açıklama.

AMAÇ 14: Çözümleyici çizelge ile geçerlilik, tutarlılık, denklik (eşdegerlik) denetlemesini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Çözümleyici çizelge ile önermelerin tutarlılığım denetleme.

2. Çözümleyici çizelge ile önermelerin geçerliliğim denetleme.

3. Çözümleyici çizelge ile çıkarımların geçerliliğim denetleme.

4. Çözümleyici çizelge ile önermelerin denkliğim (eşdeğerlik) denetleme.

AMAÇ 15: Yüklemler (niceleme) mantığım kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR :

1. Yüklemler mantığı ile ilgili terimleri* (değişken, açık önerme, özelleme önermesi. gerçekleme)' açıklama.

2. Terimlerin işlevlerim açıklama.

3. Tümel niceleyiciyi sembolle göstererek açıklama.

4. Tikel niceleyiciyi sembolle göstererek açıklama.

5. Yüklemler (niceleme) mantığında sembolleştirme ve yorumlamayı açıklama.

AMAÇ 16: Yüklemler mantığında. Çözümleyici çizelge yoluyla: "tutarlılık". "geçerlilik", "denklik (eşdegerlik)" denetlemesini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Yüklemler mantığı ile ilgili kuralları (niceleyici değillemesi. tümel ve tikel özelleme kuralı) örnekle açıklama.

2. Yüklemler mantığında önermelerin tutarlılığım denetleme.

3. Yüklemler mantığında önermelerin geçerliliğim denetleme.

4. Yüklemler mantığında çıkarımların geçerliliğim denetleme.

5. Yüklemler mantığında önermelerin denkliğim denetleme.

AMAÇ 17: "Çok Değerli Mantık" sistemleri bilgisi.

DAVRANIŞLAR:

1. Çok değerli mantık sistemlerinin özelliklerini belirtme.

2. Çok değerli mantık sistemlerinden doğruluk değerlerim belirtme.

3. Çok değerli mantık değişmezlerini belirtme.

4. Çok değerli mantık değişmezlerinin doğruluk çizelgelerini belirtme.

AMAÇ IS: "Kiplik Mantığı " bilgisi.

DAVRANIŞLAR:

1. Kiplik mantığının özelliklerini belirtme.

2. Kiplik değişmezlerini belirtme.

3. Kiplik değişmezlerinin işlevlerim belirtme.

AMAÇ 19: "Özdeşlik Mantığı" bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

l. Özdeşlik mantığının özelliklerini belirtme.

2. Özdeşlik değişmezlerim sıralama.

3. Özdeşlik değişmezlerinin işlevlerim belirtme.

AMAÇ 20: "Varlık Mantığı" bilgisi.

DAVRANIŞLAR:

1. Varlık mantığının özelliklerim belirtme.

2. Varlık değişmezim belirtme.

3. Varlık değişmezinin işlevlerim belirtme.

KONULAR:

İKİ DEĞERLİ MANTIK

1. ÖNERMELER MANTIĞI

a. Önerme Eklemleri ve Doğruluk Çizelgeleri.

b. Mantık değişmezleri. Geçerlilik. Tutarlılık, denklik (eşdeğerlik).

c. Çözümleyici çizelge.

2. NİCELEME MANTIĞI

a. Niceleyiciler ve Açık önermeler.

b. Yorumlama, Geçerlilik ve Tutarlılık.

c. Çözümleyici Çizelge.

İşleniş :

Bu ünitede;

- Sembolik mantığın temel amacının çıkarımları denetlemek olduğu vurgulanmalı.

- Çıkarımların yapı taşlarının önermeler, önermeler mantığının ise sembolik mantığın çok önemli bir dalı olduğu düşünülerek, önermenin yapı taşları olan.

- Önerme eklemlerli (işlevleri ve doğruluk değerleri’nin,

- Niceleyiciler (işlevleri)'in.

- Mantık değişmezleri, özel değişmezlerin ve önermenin.

- Sembolleştirme ve yorumlamanın işlevleri ve önermenin,

- Ana eklem ve ana bileşenlerin işlevleri ve ayırt edilmesi işlemlerinin kavranması sağlanmalı.

- "Tutarlılık", "Geçerlilik". "Denklik"in ne olduğu, bunları bilmenin önemi ve nasıl açıklanacağı kavratılmalı.

- Çıkarımların geçerliliği, önermelerin geçerliliği ve tutarlılığım denetlemek için kullanılan "çözümleyici çizelge"nin hangi amaçla kullanıldığım, yanı geçerlilik denetlemesi mi. tutarlılık denetlemesi mi. denklik denetlemesi mi yapıldığı işlemin başlangıcında belirtilmeli.

- İşlemin yapılmasında;

a) Ana eklem ve ana bileşenleri doğru tesbît etmeli,

b) Çözümleme kurallarım (önce alt alta yazma-sonra çatal açma vb.) uygulamalı,

- işlem sonucunun değerlendirilmesi, yani geçerli ise niçin geçerli, tutarlı ise niçin tutarlı vb. olduğunu açıklamak için verilen adımlar dikkate alınarak kavratılmalıdır.

ÖRNEK DEĞERLENDİRME :

1. önermeler mantığının kapsamım belirtiniz.

2. Niceleme mantığının kapsamım belirtiniz.

3. Sembolik mantıkta basit ve karmaşık önermeleri tanımlayınız.

4. Çıkarım nedir? Klasik ve sembolik mantıkta çıkarımların özelliklerini belirtiniz.

5. İki değerli mantıkta p gibi bir önermenin doğruluk değerlerim belirtiniz.

6. Ana eklemi doğru tespit etmenin önemini belirtiniz.i

7. Bir önermenin tutarlılığım örnekle açıklayınız.

8. Birden fazla önermenin bir arada tutarlı elması ne demektir? Örnekle açıklayınız.

9. Önermenin geçerliliğim örnekle açıklayınız.

10. Çıkarımların geçerliliğim örnekle açıklayınız.

11. Temel çözümleme kurallarım belininiz.

12. Çözümleme kurallarının nasıl türetildiğini açıklayınız.

13. Açık önermeyi tanımlayınız.

14. Yüklemler mantığında niceleme işaretlerim ve ilgili kuralları belininiz.

15. Yüklemler mantığında denetleme kurallarım belininiz.

TERİMLER :

 

Sembolik Mantık

Yorumlama

Önermeler Mantığı

Geçerlilik

Niceleme Mantığı

Tutarlılık

(Yüklemler Mantığı)

Denetleme

Önerme Eklemi

Eşdeğerlik

Doğruluk Çizelgesi

Niceleyici

Çözümleyici Çizelge

ık Önerme

İki Değerli Mantık

Özelleme

Çok Değerli Mantık

Gerçekleme

IV. ÜNİTE

MANTIĞIN UYGULAMALARI

AMAÇ 21: Mantığın uygulama alanları bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

1. Mantığın uygulandığı alanları sıralama.

2. Mantığın matematikte uygulanışım belirtme.

3. Mantığın doğa bilimlerinde uygulanışım belirtme.

4. Mantığın eleştirel düşünmede uygulanışım belirtme.

AMAÇ 22: Matematik dilinin sembolleştirilmesi bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

Mantık dilinin özelliğim belirtme.

AMAÇ 23: Sembolik mantıkta, mantık-matematik (teori, tanım, aksiyom ve teorem) ilişkisinin incelenmesi bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

1. Sembolik mantık açısından teorinin özelliğim belirtme.

2. Sembolik mantık açısından tanınım özelliyim belirtme.

3. Sembolik mantık açısından aksiyomun özelliyim belirtme.

4. Sembolik mantık açısından teoremin özelliyim belirtme.

5. Matematiğin (aksiyom-teori-teorem açısından) mantıkla ilişkisin! belirtme.

AMAÇ 24: Sembolik mantıkta tanım metotları bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

İşlemleri tanımlama kurallarım örnekle gösterme.

AMAÇ 25: Sembolik mantığın doğa bilimlerine uygulanması bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

1. Mantığın doğa bilimlerine uygulanmasının gereği belirtme.

2. Deneysel metodun özelliklerini belirtme.

3. Tam tümevarımın özelliklerim belirtme.

4. Eksik tümevarımın özelliklerim belirtme.

5. Varsayımlı dedüktif metodun özelliklerini belirtme.

AMAÇ 26: Mantığın eleştirel düşünmeye ve akılcı tartışmaya uyyulanmasını kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Tartışma mantığında temel kavramları açıklama.

2. Tartışma mantığında sembolleştirmeyi açıklama.

3. Tartışma mantığında varılan sonucu açıklama.

KONULAR

A. MANTIK-MATEMATİK

Tan ı m-Aksiyon -Teorem

B. MANTIK VE DOĞA BİLİMLERİ

1. Deneysel Metot.

2. Varsayımlı Dedüklil'Metot.

C. MANTIĞIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE AKILCI TARTIŞMAUYGULAMAS1

İŞLENİŞ:

Bu ünitede:

- Mantık biliminin çeşitli düşünme alanlarıyla ilişkisini açıklarken, onunla ilişkili alanlar (matematik, doğa bilimleri, felsefe vb.) ve bu alanlarda doğrudan mantık bil imi ne dayanan hol [iniler (kümeler, devreler, teori -tanım-aksi yom. teoremler vb.) sıralanmalı, açıklamalar uygulamayı içermeyecek şekilde sınırlandırılmalı.

- Sembolleştirmenin dile ve mantığa kazandırdığı alan yenişliği örnekler üzerinde gösterilerek açıklanmalı.

- Konular işlenirken genel olarak:

a. Tanımlar açıklanmalı.

DAVRANIŞLAR :

1. Sembolik mantık açısından teorinin özelliğim belirtme.

2. Sembolik mantık açısından tanımın özelliğim belirtme.

3. Sembolik mantık açısından aksiyomun özelliğim belirtme.

4. Sembolik mantık açısından teoremin özelliğim belirtme.

5. Matematiğin (aksiyom-teori-teorem açısından) mantıkla ilişkisin! belirtme.

AMAÇ 24: Sembolik mantıkta tanım metotları bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

İşlemleri tanımlama kurallarım örnekle gösterme.

AMAÇ 25: Sembolik mantığın doğa bilimlerine uygulanması bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

1. Mantığın doğa bilimlerine uygulanmasının gereği belirtme.

2. Deneysel metodun özelliklerini belirtme.

3. Tam tümevarımın özelliklerim belirtme.

4. Eksik tümevarımın özelliklerim belirtme.

5. Varsayımlı dedüktif metodun özelliklerim belirtme.

AMAÇ 26: Mantığın eleştirel düşünmeye ve akılcı tartışmaya uygulanmasını kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR :

1. Tartışma mantığında temel kavramları açıklama.

2. Tartışma mantığında sembolleştirmeyi açıklama.

3. Tartışma mantığında varılan sonucu açıklama.

KONULAR

A. MANTIK-MATEMATİK

l anım-Aksiyon-Teorem

B. MANTIK VE DOĞA BİLİMLERİ

1. Deneysel Metot.

2. Varsayımlı Dedüktif Metot.

C. MANTIĞIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE AKILCI TARTIŞMA UYGU LAMAS1

İŞLENİŞ:

Bu ünitede:

-Mantık biliminin çeşitli düşünme alanlarıyla ilişkisin! açıklarken, onunla İlişkili alanlar (matematik, doğa bilimleri, felsefe vb.) ve bu alanlarda doğrudan mantık bilimine dayanan bölümler (kümeler, devreler, teori-tanım-aksiyom. teoremler v.b.) sıralanmalı, açıklamalar uygulamayı içermiyecek şekilde sınırlandırılmalı.

- Sembolleştirmenin dile ve mantığa kazandırdığı alan genişliği örnekler üzerinde gösterilerek açıklanmalı.

- Konular işlenirken genel olarak:

a. Tanımlar açıklanmalı.

b. Sembolleştirme örnekle açıklanmalı.

c. Çözümleme kuralları verilmelidir. (Çözümleyici çizelge kuralları ile ilgili uygulamalı işlemler üzerinde durulmamalıdır)

ÖRNEK DEĞERLENDİRME :

1. Mantığın matematikle ilişkisin) açıklayınız.

2. Dilin sembolleştirilmesinin önemini belirtiniz.

3. Teorilerin sembolleştirilmesini ve ilgili kurallarım belirtiniz.

4. İspat metotlarım sıralayınız.

5. Doğa bilimlerinde sembolleştirme ve ilgili kuralları belirtiniz.

6. Tartışma mantığında sembolleştirme ve çözümlemeyi örnekle gösteriniz.

TERİMLER :

Tanım

Teori

Aksiyom

Teorem

Varsayımlı dedüktif metot

V. l NİTE MANTIK FELSEFESİ

AMAÇ 27: Mantık felsefesi bilgisi.

DAVRANIŞLAR :

1. Bilim felsefesinin amacım belirtme.

2. Mantık felsefesinin amacım belirtme.

AMAÇ 2S: Mantık felsefesinin sorunlarım kavrayabilirle.

DAVRANIŞLAR :

1. "Mantık" kavramıyla ilgili sorunları açıklama.

2. "Geçerlilik" kavramıyla ilgili sorunları açıklama.

3. "Mantık değişmezleri" ile ilgili sorunları açıklama.

4. "Doğruluk" ve "varlıkla" ilgili sorunları açıklama.

5. "Mantık ilkeleriyle" ilgili sorunları açıklama.

AMAÇ 29: Mantık ile varlığın bilgisi arasındaki ilişkiyi kavrayabilir

DAVRANIŞLAR:

1. "Mantık" ile "günlük hayat bilgisi"nin ilişkisin! açıklama.

2. "Mantık" ile "Bilimsel bilgi"nin ilişkisin! açıklama.

3. "Mantık" ile "Matematik bilgi"nin ilişkisin! açıklama.

4. Günlük hayat bilgisinin, bilimsel bilginin ve matematik bilginin temellerim açıklama.

KONULAR:

MANTIK FELSEFESİ:

Mantık Felsefesinin Konuşu.

İŞLENİŞ :

Bu ünitede:

- Bilim felsefesi ve mantık felsefesi bilgisi. bu ikisi arasındaki ilişki dikkate alınarak verilmeli,

- Bilim ve mantık felsefesinde asıl amacın bilimin ve mantığın temel ilkeleri konusunda değişik yaklaşımları, değişik görüşlerin akılcı bir biçimde değerlendirerek en uygun seçimleri sağlamak olduğu, normal bilimsel faaliyet içinde olan bilim adamlarının, normal bilimsel çalışmaları devam ettirdikleri, anomaliler artığı zaman tartışmaların başladığı; böyle zamanlarda bilim felsefesi ve mantık felsefesinin 1 devreye girdiği vurgulanmalı,

- Mantık felsefesinin sorunları, bütün boyutlarıyla değil, ana hatlarıyla verilmeli.

- Mantıkla varlığın bilgisi arasındaki ilişkiler açıklanırken örneklemede öğrencinin günlük hayatından ve öğrendiği bilgilerden faydalanılmasına özen gösterilmelidir.

ÖRNEK DEĞERLENDİRME :

1. Mantık felsefesinin konusunu belirtiniz.

2. "Geçerlilik" kavramıyla ilgili sorunları ve bu konudaki açıklamaları belirtiniz.

3. "Mantık ilkeleri" ile ilgili ve buna bağlı gelişen yeni mantık anlayışlarım belirtiniz.

4. Mantıkla günlük hayat bilgisinin ilişkilerim açıklayınız.

TERİMLER :Mantık Felsefesi Bilim Felsefesi