MAAŞ VE EK DERS BORDROLARI

 SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞU

Sözleşmede Bulunmaması Gereken Hükümler

Madde 54- Sözleşmelerde, ilgilinin mecburî veya mecburî olmayan durumlarda sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkanlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyecek hükümler bulunamaz.
Sözleşmelerde , ders saati başına verilecek ücret tutarı,şartları belirtilir. 

Özet öğretim kurumlarında görevli personelden Kanun'un 33. maddesi kapsamı dışında kalanlara verilecek aylık ücret asgarî ücretten az olamaz.
Sözleşmelerde yer alan okutulacak haftalık ders saati;

a) Özel okullarda dengi resmî okul öğretmenlerinin okutmakla yükümlü bulundukları,
b) Özel dershanelerde (20-20),
c) (Değişik: 09/09/1999-23811 S.R.G.) Özel kurslarda ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde (20-20)

ders saati sayısını geçmez. Kurumun yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerinin okuttukları ders saatlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde bununla ilgili ders ve ücret çizelgelerinde yapılan değişikliklerle yeni sözleşmeler valiliğe bildirilir. (12/02/1994 - 21847 S.R.G)

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 54 )