MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 15 GÜNDE BİR PAZARTESİ GÜNLERİ ÇIKARILIR

CiLT :4518                                                                      18 OCAK 1982                                          SAYI 2104

 

TEMEL EĞİTİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ATATÜRK INKILAP VE İLKELERİNİN

ÖĞRETİM ESASLARI YÖNERGESİ

 

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ DERSLERİNDE

a.Bu dersi okutan öğretmenler derslerinde,Talim ve Terbiye Kurulunun 21.9.1979 gün ve 181 sayılı kararına bağlı olarak kabul edilen "Milli Güvenlik Bilgisi Ders Programlarının Uygulanması ve Yetiştirilmesine İlişkin Açıklamalar"ı daima göz önünde bulundurmalıdır.

b.Bu dersin öğretmenleri,Türk gençliğini,Atatürkçü olarak yetiştirmek;onları Atatürk İnkılabını yaşatacak ve güçlendirecek biçimde bilinçlendirmek için etkinlikle öğretim görevlerini sürdürürken o kurumda Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihini okutan öğretmenlerle aynı görüş doğrultusunda işbirliği yapmalıdır. Bunun için her iki dersin Programlarının başında yer alan "Kapsam" veya "Açıklamalar" birbirini tamamlayıcı şekilde düşünülerek dikkate alınmalı,derslerde aynı veya benzer konuların işlenmesinde ortak esaslar içinde hareket edilmelidir.

c.Milli Güvenlik Bilgisi derslerinin konuları,çoğunlukla Atatürk'ü 0'nun İlke ve görüşlerini tanıtıcı ve kavratıcı şekilde programlanmış olduğuna göre;konular,İnkılap Tarihi derslerinde olduğu gibi aynı yöntemlerle işlenmeye alışılmalıdır.

ç.Yeri geldikçe Atatürk'ün kişiliği ve üstün nitelikleri üzerinde durulurken,bilhassa 0'nun askeri dehası,dersin gereğine göre ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

d.Atatürkçülüğün temel ilkeleri ayrı ayrı öğretilirken,bütünleyici ilkeler de noksansız olarak kavratılmalı ve   temel ilkelerle,bütünleyici ilkelerin birbirine bağlı olarak Atatürk İnkılabının dayandığı esaslar olduğu vurgulanmalıdır.

e.Bu dersin program kapsamındaki konular,çoğunlukla bu genelgemiz amacına uygun olduğundan,Milli Güvenlik Bilgisi öğretmenleri,İnkılap Tarihi öğretmenleriyle birlikte,okullarında Atatürkçülüğün kavratılması ve benimsetilmesi için yapılan etkinliklerde gereken katkıda bulunmalıdırlar.

Bütün bu çalışmalar,okullarda yapılacak toplantılarda,okul ve çevre şartları göz önünde tutularak plan ve   programlara alınırken,uygulama imkanı olmayan etkinliklere yer verilmemeli;yıl içindeki müteakip toplantılarda, yapılan çalışmalar ele alınmalı ve önceden alınan kararların uygulama yönleri eleştirilmeli,öğrenci bilgi ve yaş seviyesine göre yararlı ve verimli çalışmaların geliştirilerek devam ettirilmesi sağlanmalıdır.

 

Mayıs 1998                               Tebliğler Dergisi                                2488 Sayılı

Karar Sayısı    : 64                         Karar Tarihi : 27.04.1998

Konu               : Ortaöğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders

                   Kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülükle ilgili konular’ın kabulü

1-Ortaöğretim kurumlarının öğretim programlarında ve ders kitaplarında yer almak üzere yeniden hazırlanan ve kurulumuzda görüşülerek kabul edilen “Atatürkçülükle ilgili konular”ın;

                   1998-1999 Öğretim Yılından itibaren öğretim programları kapsamında derslerde işlenmesi,

Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren de ders kitabı olmak üzere başvurusu yapılacak “baskıya hazır nüsha” ya da basılı eser”lerde yer alması,

                   Talim ve Terbiye Kurulunun 24.4.1986 tarih ve 95 sayılı, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun 8.5.1986 tarih ve 16 sayılı kararları ile kabul edilen “Atatürkçülükle ilgili Konular”daki ortaöğretim kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarına ait bölümlerin,yukarıda belirtilen uygulamalar paralelinde yürürlükten kaldırılması,

                   Kararlaştırıldı.

                  

 

                                                  Hikmet ULUĞBAY

                                               Milli Eğitim Bakanı