KÜTÜPHANE MEMURU

 a ) Kütüphane Memuru:
Madde 10-
Okul kadrosundaki kütüphane memurları veya görevlendirilen memurlar, ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre kütüphane ayniyatından sorumlu ve kendilerine kütüphane öğretmeni tarafından verilecek her türlü hizmetleri yapmakla yükümlüdürler.

(Okul Kütüphane Yönetmeliği m- 10 )

Madde 11- Okul kütüphane memurunun ve kütüphanede görevlendirilen memurların başlıca görevleri şunlardır:
a) Kütüphane salonu ile kitapların ve eşyanın temiz tutulmasını sağlamak,
b) Kütüphaneyi tertip ve tanzim ederek çalışmalara hazır bulundurmak, 
c) Kitap mevcudunu sık sık kontrol ederek noksanları varsa kütüphane öğretmenine bildirnek,
ç) Kütüphane demirbaş defteri ile süreli eserler defterini tutmak, kitapların tasnifini yapmak, kitap fişlerini ve katalog fişlerini hazırlamak ve ödünç verme hizmetini gereği gibi yürütmek,
d) Eğitici ve kültürel çalışmalarda kütüphane öğretmeni tarafından gösterilecek işleri yapmak,
e) Okuma zamanlarında öğrencilere nezaret etmek, kitap arayıp bulmada ve katalogtan yararlanmada onlara yardım etmek,
f) Varsa, sinema ve projeksiyon cihazlarını gereği gibi kullanmak,
g) Varsa, göz ve kulak yolu ile eğitim ve öğretime ait cihazları sürekli bakım altında bulundumrak ve işler durumda tutmak.

(Okul Kütüphane Yönetmeliği m- 11 )

Kitaplık Memuru

Madde 94- Okul kitaplığını, "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği"ne göre düzenler, iş ve işlemlerini yürütür.

Kitaplık ayniyat mutemetliğini, "Ayniyat Talimatnamesi" ne uygun olarak yapar.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 94 )

Lise ve Ortaokullarda :

Madde 39 - Kitaplık memur ve ayniyat mutemedinin ödevleri şunlardır:

a) "Ayniyat Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak kitaplık ayniyat mutemetliği ödevini yapmak ve kitaplık demirbaş eşya ana defterini tutmak,

b) Kitaplık demirbaş ana defterinden başka kitapların bilgi bölümlerine göre bölümlemeli bir defterini ve kitapların yazar adlarına göre fişlerini düzenlemek,

c) Kitaplığı okul müdürünün uygun göreceği zamanlarda, öğrencilerin yararlanması için açık bulundurmak,

d) Kitaplık dışında okumak üzere kitap isteyen öğretmen ve öğrencilere özel yönetmeliğine göre kitap verip geri alma işini yürütmek.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 39 )

Madde 40- Kadrolarında kitaplık memuru bulunmayan okullarda bu ödev öğretmenler kurulunun seçeceği ve müdürün ödevini onaylayacağı öğretmenlerden biri tarafından yapılır.

Bu öğretmen kaybolan kitaptan ödemekle yükümlüdür.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 40 )