KURUM SERMAYESİ

a) En Az Ödenmiş Sermaye

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
"En az ödenmiş sermaye", (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) kurumda bulunması gereken demirbaş eşyaların maddî değerini,

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 4 ) 


 Madde 4 -Özel Öğretim Kurumu açacak gerçek ve tüzelkişilerden istenecek en az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat şartları, yönetmelikle tespit edilir. (3035)

( Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 4 ) 

 b) Mali Teminat ;

Madde 4 - "Malî teminat", (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) kurumun devamlılığını sağlayacak ve herhangi bir sebeple kullanılması gerektiğinde o kurumda çalışanlar ile öğrenci veya kursiyerlerinin mağduriyetinde kullanılacak meblağı,

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 4 ) 

Malî Teminat

Madde 73- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Kurum açacak gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler açacakları her kurum için; EK:VI tabloda belirtilen miktardaki teminatı vermek zorundadırlar.

Öğrenci kontenjanı 300'ün altında olan kurumlar için 301 öğrenci var kabul edilerek teminat miktarı EK:VI tabloda belirtildiği gibi hesaplanır. Bu kabul 301 öğrenci kontenjanı verildiği anlamına gelmez.

Özel öğretim kurumlarından, türlerine göre EK:VI tabloda belirtilen miktar kadar Türk Lirası karşılığı teminat istenir.

Kurumun ödeyeceği malî teminat miktarı, özet öğretim kurumunun her bir türü için belirtilen malî teminat kat sayısının, öğrenci sayısı ve memur maaş kat sayısı ile çarpımı neticesinde bulunur.

Bakanlık, malî teminat miktarını beş misline kadar yükseltmeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ile birinci sıradan taşınmaz mal ipoteği teminat olarak kabul edilir.

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 73 ) 

 

c) Sermaye Şartı

Sermaye Şartı

Madde 74- Açılacak kurumların en az ödenmiş sermayeleri, açılış sırasında kurucuların gösterecekleri 73. maddedeki teminat miktarlarının % 50'sinden az olamaz. Kurucu bu şartı
açacağı her kurum için ayrı ayrı yerine getirmek zorundadır. En az ödenmiş sermaye miktarlarım, teminat miktarlarına kadar yükseltmeye Bakanlık yetkilidir.

(Değişik : 24/02/1997 - 2472 s.T.D.) Kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak kurumlar ile kamu yararına çalışan tüzel kişiler tarafından açılacak kurumlar için kuruculardan, 73-maddede belirtilen teminat miktarlarının % 50'si alınabilir. Bu konularda karar vermeye Bakanlık yetkilidir.

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 74 ) 

d) En Az Ödenmiş Sermaye Tespiti

En Az Ödenmiş Sermaye Tespiti (Değişik- 09.09. 1999-23811 S.R.G)

Madde 75- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel hukuk tüzel kişileri tarafından sermaye olarak konulan taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin hesaplanmasında, bilançolarında eğitime ayrılan bölümde ödenmiş sermayelerini gösteren miktar esas alınır.

Gerçek kişiler tarafından sermaye olarak konulan taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin hesaplanmasında, ticaret mahkemesince tespit olunacak bedel esas alınır.

Tüzel kişilerin istemeleri halinde sermaye olarak konulan taşınır ve taşınmaz malların değerini ticaret mahkemelerine tespit ettirebilirler.

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 75 ) 

e) Kurum Sermayesinin İncelenmesi

Kurum Sermayesinin İncelenmesi ve Takibi

Madde 76- Kurumun sermayesinin, kurumun amacına uygun olarak işletmeye yeterli olup olmadığı, bu Yönetmeliğin aradığı asgarî seviyenin altına düşüp düşmediği hususu Bakanlık tarafından, kurumun Bakanlıkça hazırlanan forma göre yılda bir vereceği malî raporla takip edilir.

Bakanlık bu raporları yeterli bulmazsa kurumun kayıtlarını yerinde inceletebilir. (07/09/1991 - 20984 s.R.G.)

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 76 ) 

f) Teminatın Yenilenmesi veya Kaldırılması

Teminatın Yenilenmesi veya Kaldırılması (Değişik- 09.09.1999-23811 s.R.G.)

Madde 77- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Valilikçe malî teminatların kaldırılmasıyla ilgili olarak en az üç kişilik bir komisyon kurulur. Komisyon, öğretime başlama izni üzerinden bir takvim yılı geçmiş olan özel öğretim kurumlarının malî teminatlarını kaldırmak üzere, iki ayda bir toplanıp aşağıdaki esaslara göre değerlendirme yapar.

a) Kurumun açılışı sırasında gösterilen en az ödenmiş sermayenin korunup korunmadığı,
b) Ticarî itibarı,
c) Gelir, gider borç ve alacakları ile malî durumu,
d) Halen kayıtlı olan ve devam eden öğrenci sayısı ile bunlardan ücretsiz öğrenim görenlerin miktarı,
e) Kurumun eğitimle ilgili yeni yatırımları, ilave edilen bina, her türlü tesis, sınıf, laboratuvar, kütüphane ve benzeri ile mevcutlarına eklenen eğitim-öğretimle ilgili araç gereci

konularında yapılan inceleme sonucu, rapor düzenlenerek Bakanlığa gönderilir.

Bakanlık malî teminatı kaldırabilir veya yeniden isteyebilir.

Malî teminatı kaldırılan veya iade edilmiş olan kurumlardan gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça yeniden malî teminat istenebilir.

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 77 )