KURUM ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

Öğretime Başlama Şartları

Madde 9- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Kurum açma izni alan kurucu veya kurucu temsilcisi öğretime başlama izni alabilmek için;
a) En az ödenmiş sermaye ve diğer malî teminat şartlarını gösterir belge,
b) Okullarda dört nüsha kurum yönetmeliği, diğer kurumlarda kurumun türüne göre Bakanlıkça hazırlanan tip yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir nüsha kurum yönetmeliği,
c) Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetindeki kurumlarla, Bakanlıkça hazırlanıp uygulamaya konulmuş programı bulunmayan kurumlar için on altı nüsha öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi ile birlikle öğretim programının bilgisayar ortamında kaydedildiği disket,
d) Okullar dışındaki kurumlarda kullanılmak istenen kitapların Bakanlıkça uygun görüldüğüne dair Talim ve Terbiye Kurulu Kararının tarihi ve sayışı veya kararın yayımlandığı Tebliğler Dergisi'nin tarihi ve sayısı
e) Yönetici ve kurumun faaliyet alanındaki derslere giren öğretmenlerden en az üçte birinin, asıl görevli aylık ücretli öğretmen, uzman veya usta öğreticilere ait atama teklifleri ile varsa ders saati ücretli öğretmen, uzman veya usta öğretici çalışma izni teklifleri
ile ilgili valiliğe başvurur.
Yöneticilerin bütün belgeleri, asıl görevli öğretmenlerin ön izin belgesî veya buna ilişkin teklifleri ile ders ücretli olarak çalışacak öğretmenlerin ad ve branşları Bakanlığa gönderilir.
Valilikçe, kurumda öğretime başlamak için gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığı İlköğretim müfettişlerine incelettirilerek, rapor düzenlettirilir

Bu raporda;
a) En az ödenmiş sermayenin tespit edildiğine dair belgenin bulunup bulunmadığına,
b) Malî teminatın yeterli olup olmadığına,
c) Okullarda Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği'ne, diğer özel öğretim kurumlarında tip yönetmeliklere uygun kurum yönetmeliğinin hazırlanıp hazırlanmadığına, kurum yönetmeliği ilgili yönetmeliğe uygun değilse uygun olmayan yönlerine,
d) Resmî benzeri olmayan veya deneme niteliğinde bulunan kurumlarla, Bakanlıkça hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş öğretim programı bulunmayan kurumlarda, programların Bakanlık programlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına,
e) Uygulanacak öğretim programına göre, yönetici, öğretmen, uzman veya usta öğreticilere ait tekliflerin yeterli olup olmadığına,
f) Uygulanacak öğretim programının özelliğine göre kullanılacak araç-gerecin yeterli, büro ve diğer hizmet birimlerinin eğitim-öğretim için hazır durumda olup olmadığına,
g) Öğretime başlamak için gerekli olan, kuruma ve personele ilişkin belgelerin eksiksiz olarak düzenlenip düzenlenmediğine,
h) Kurumda öğretime başlamak için gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığına, öğretime başlama izni verilmesinin uygun olup olmayacağına, uygun değilse gerekçesine
yer verilir.
Raporda kurumun öğretime başlamaya hazır olduğunun belirtilmesi durumunda kurum dosyası eksiksiz olarak düzenlenip Bakanlığa gönderilir.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 9 )

Geçici Madde l- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılmış bulunan okullar kendi
yönetmeliklerini bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden
düzenlerler.

(Özel Okullar Çer.eve Yönetmeliği m - 1 )

DERSHANELER ;

Tip yönetmelik

Madde 93-Okullar dışında kalan özel öğretim kurumları hakkında bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça tip yönetmelikler hazırlanır.

Hazırlanan tip yönetmeliklere göre açılacak okullar dışındaki özel öğretim kurumu kendi iç yönetmeliğini düzenler ve Valilik onayından sonra uygulamaya koyar.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 93 )

YURTLAR ;

Kurum Çalışma Talimatı
Madde 55-
Kurumlar hakkında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurumlarca düzenlenecek "Kurum Çalışma Talimatı" onaylanmak üzere Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir

(öğrenci Yurtları Yönetmeliği m - 55 )