İÇİNDEKİLER

1 - KURUM AÇMA İZNİ

2 - KURUM KAPATMA 

3 - BİR ARADA BULUNABİLECEK KURUMLAR

4 - FARKLI KURUM AÇMA VEYA PROĞRAM İLAVESİ

 

1. KURUM AÇMA İZNİ

A- OKULLAR :

Madde 5- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, Kanunun ilgili maddelerine göre Bakanlıkça "Kurum Açma izni" verilir. Özel öğretim kurumlarında karma eğitim yapılır. Ancak öğretim programında zorunluluk bulunması hâlinde yalnızca kız veya erkek öğrenciler için açılacak özel kurslara, kurum açma izni verilebilir. Kurum açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m- 5 )

Madde 3 - Özel öğretim kurumu açmak için Milli Eğitim Bakanlığından "Kurum açma izni" alınır. Yeni açılacak özel öğretim kurumlarının; Türk Milli Eğitiminin ve kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun olup olmadığı, branşı, eğitim-öğretim seviyesi ve açılacakları bölgeler, Milli Eğitim Bakanlığınca, kararlaştırılır ve buna göre kurum açma izni verilir. Kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel okullar ile özel meslek teknik okullarına öncelik tanınır.(2843)

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu Md -3)

1.Kurucu veya temsilcisine ait belgeler

a) Bakanlıkça geliştirilmiş form dilekçe (EK-1 / a) (07/09/1991-20984 s.R.G..)

b) (Değişik : 24/02/1997 - 2472 s.T.D.) Kurucu tüzel kişi ise

1- Özel öğretim kurumu açılacağına dair; Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış veya noterlikçe onay edilmiş, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme

2- Kurucu temsilcilerine dair noter onaylı yönetim kurulu kararı

c) Nüfus cüzdanı örneği

d) Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olduğuna dair sağlık raporu

(Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Ahlaken kötü bir şöhrete sahip bulunmadı­ğına ve ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı yahut kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olduğuna ilişkin Cumhuriyet Savcılığı belgesi

f) Yürürlükten kaldırılmıştır.

2. Kurumun açılacağı binaya ait belgeler:

a) (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Bina kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda ise en az bir yıllık noterlikçe onaylı kira sözleşmesi,

b) Kurumun türü ve derecesi ne olursa olsun bina kurucuya ait ise sadece tapu senedi

c) intifa hakkına sahip ise ilgili tapu sicil muhafızlığından alınacak belge

d) (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümünde açılacak olan ilk ve orta öğretim okulları dışındaki kurumlar için, kat sahipleri kurulu muvafakat belgesi (Her kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatları  ile binanın kaç daireli olduğu, apartman yöneticisi tarafından belirtilir),

e) (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Belediye imar müdürlüğünden alınan konut veya iş yeri belgesi,

Gerçek kişilerde kurucunun kendisi, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi yukarıda belirtilen belgeler ile kurum açmak için ilgili valiliğe müracaat eder. (07/09/1991-20984 s.R.G.)  

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m- 5 )

Valilikçe Düzenleme Edilecek Belgeler

 Madde 6- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Valiliklerce kurumun kullanılış amaçlarına ve Bakanlıkça tespit edilen standartlara uygun ve yeterli olduğuna ilişkin

a)Bayındırlık ve iskân müdürlüğü teknik raporu

b) Sağlık müdürlüğü raporu,

c) itfaiye müdürlüğü raporu

d) Ön inceleme raporu, (Bu rapora, 35 x 50 cm ebadında ilköğretim müfettişlerince onaylı 3 adet yerleşim plânı eklenir. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait belgeler ile kuaımun açılacağı binaya ait belgelerin eksiksiz olması ve bayındırlık ve iskân müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, itfaiye müdürlüğü raporlarının, kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığını belirtmesi hâlinde ön inceleme raporunun düzenlenmesi için yetkililer görevlendirilir. Ön in­celeme raporunda, açılacak özel öğretim kurumunun, Kanun'un 15/01/1998 tarihli ve 4322 sayılı Kanun ile değişik 9 uncu maddesindeki şartlara uygun olup olmadığı, açılacak kurum özel okul ise; arsası, suyu, havasının elverişli ve öğrencilerin kolaylıkla gidip gelecekleri bir mahalde bulunup bulunmadığı belirtilir.)

e) Motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim alanı raporu, (il-ilçe millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bayındırlık ve iskân müdürlüğü yetkilileri ile ilköğretim müfet­tişleri tarafından ortaklaşa hazırlanır. Direksiyon eğitim alanının ışıklandınlmasıyla ilgili incele­meler, yetkili kılınmış elektrik mühendislerince onaylı projeye göre yapılır.)

Bayındırlık ve iskan, sağlık müdürlükleri raporları ile ön inceleme raporlarında;

1) Kurumun açılmak istendiği yerin açık adresi ve aynı katta iki ayrı kurucuya ait kurum bulunmadığı

2) Derslik, idare odaları, öğretmen odası, kitaplık, atölye, lâboratuvar, salon, yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ve ebatları ve bu bölümlerin her birinin kaçar öğrenci için yeterli olduğunu; bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği (Bu raporlarda öğrenci kontenjanı değişik sayılarda ifade edilmiş ise, Bakanlık bu farklı sayıların ortalamasını alabileceği gibi fen raporunu da esas alabilir),

3) Lavabo ve tuvalet sayısı ile kurum karma ise bunların kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olup olmadığı ve açılacak kurum okul öncesi eğitim ve ilköğretim ise lavaboların küçük çocuklar için uygun olup olmadığı

4) Açılacak kurum türüne göre bahçenin alanı ve bahçede oyun sahası olarak ayrılan kısmın alanı ve bu sahalann öğrenci mevcuduna yeterli olup olmadığı

ayrıntılı bir şekilde yer alır

Yukarıda belirtilen belgeler millî eğitim müdürlüklerince incelenerek düzenleme edilen dosya Bakanlığa gönderilir. Bilahare Bakanlığa verilmesi maksadıyla eksik evrakla ve uygun­luğu tespit edilmemiş raporlarla dosya Bakanlığa gönderilmez. Bakanlıkça uygun görülenlere "Kurum Açma izni" verilir. (07/09/1991-20984 s.R.G.)  

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m- 6 )

Kurum Açma izni Süresi

 Madde 7- "Kurum Açma izni" zamana bağlı değildir. Bu izni alıp üç yıl içinde "Öğretime Başlama izni" almayan kurucunun "Kurum Açma izni" geri alınır

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m- 7 )

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu M-14)

 

Okul Açma Yetkisi ve Açılamayacak Okular ;

Madde 58- (Bu madde 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunun  16.ıncı maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.)

                Türkiye’de ilkokul,ortaokul,lise veya dengi okullar,Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.

                Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini,Milli Eğitim Bakanlığına aittir.

                Askeri eğitim kurumlarının dereceleri,Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.

                Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların proğram ve yönetmelikleri,ilgili bakanlıkla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığınca onanır.

                Diğer Bakanlıklara bağlı okullar,Milli Eğitim Bakanlığının gözetimce denetimine tabidir.Gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulüne uygun şekilde Milli Eğitim Bakan lığınca iptal edilir.Buna ait esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenir.  

(Milli Eğitim Temel Kanunu m-58 )

Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları İle İlgili İş ve İşlemler;
Madde 38- Özel okul öncesi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması, çalışma saati ve süresi, kayıt-kabul, öğrenci kontenjanları, devam-devamsızlık, okul ücretleri, ücretsiz veya indirimli okuyacak çocukların tespiti, sınıf mevcutları, personel secimi, ataması ve benzeri konulardaki işlemler, Özel öğretim kurumlan mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m- 38 )

 

B) DERSHANELER ; okullar gibidir. 

C)ÖĞRENCİ YURTLARI :

a) Kurumun Açılması:

Madde 9- T.C. uyruklu gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla yüksek öğrenim veya orta öğrenim öğrencileri için yemekli veya yemeksiz kurum açabilirler.
Kurumların açılması ve işletilmesi Bakanlığın iznine tâbidir. Bakanlık bu yetkisini valilikler aracılığı ile kullanır.

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m- 9 )

b)Kurum Açacaklarda Aranacak Şartlar
Madde 10-
Kurum açmak isteyenler, açma izni için aşağıdaki belgelerle birlikte valiliklere müracaat ederler.
a) Müracaat dilekçesi,
b) Kurucu tüzel kişi ise; Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya noterce tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcilere dair noter tasdikli yetki belgesi,
c) Kurucu gerçek kişi ise;
(1) Nüfus cüzdanı örneği,
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmadığına dair Cumhuriyet savcılığından alınan belge. (Sabıka kaydı olmadığına dair belge)

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m- 10 )


c) Açma İzni Müracaatında Aranacak Belgeler
Madde 13-
Dernek, vakıf, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, kurum açma izni müracaatlarında ilgili makama aşağıdaki belgeleri sunmakla yükümlüdürler.
a) Binanın kiralık olması halinde, kira sözleşmesi,
b) Bina kurucuya ait ise, tapu senedi,
c) intifa hakkına sahip ise tapu sicil muhafızlığından alınan belge,
d) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulun bağımsız bölümünde açılacak olan yurt, pansiyon ve benzeri kurumlar için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinin ikinci fıkrasına göre alınması gereken kat malikleri kurulu muvafakat belgesi, ('Bütün kat malikleri veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatları ile binanın kaç daireli olduğu apartman yöneticisi tarafından belirtilir.)
e) Bina iş yeri ise, belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi,
f) Açılacak kuruma ait bina ve tesislere mevzuatın öngördüğü mesafe içindeki mahallerde meyhane, kahvehane, bar ve benzeri tesisler ile satılması kanunla ruhsata bağlanmış içki ve benzeri satış yerlerinin bulunmadığına dair ilgili makamlardan alınan belge.
10. maddede öngörülen belgeler ile yukarıda belirtilen belgelerin birer sureti, kurumun açıldığı il valiliğine gönderilir

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m- 13 )

Kurum Açma İzin Süresi
Madde 16-
Kurum açma müracaatları en geç üç ay içinde neticelendirilir. Kurum açma izni alan yurt sahipleri en geç bir yıl içinde kurumu faaliyete geçirmek zorundadır. Bu süre içinde faaliyete geçirilmeyen kurumların kurum açma izinleri iptal edilir

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m- 16 )

Kuruma isim Verme

 Madde 8- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel öğretim kurumlan isimlerinde; resmî ve diğer özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve unvanlar ile Türkçe olmayan veya Türkçe bir anlam ifade etmeyen isimleri her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar.Bu yasağa uymayanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır

Özel öğretim kurumlarına kurumların teklifleri ile "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda ad verilir veya mevcut kurumların adları değiştirilir ve durum yazıyla Bakanlığa bildirilir. (12/02/1994-21847 s.R.G.)

D) ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ

Madde 10- Öğrenci etüt eğitim merkezinin açılış, işleyişi, personelin görev yetki ve sorumlulukları, ücretlerin tespit ve tahsili, ücretsiz öğrencilerin tespit ve sayısı, bina standartları, ders araç ve gereçleri, teftiş ve denetim konularında yapılacak işlemler, "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" ile "Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenci Ücretlerinin Tespit ve Tahsiline Ait Yönetmelik" hükümleriyle Bakanlık emir ve talimatlarına göre yürütülür.

(Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Tip Yönetmeliği m- 10 )

 

2.KURUM KAPATMA 

A) OKULLAR ;

a) Kurumun Kapatılması 

Madde 17 - Kapanan veya kapatılan kurum mühürlerini, yönetici öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur. Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklıyan kurucu veya temsilcileri hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesiyle birlikte bu kanunun 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası da uygulanır.

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m- 17)

b)Kurucun Kurumu Kapatması ;

Madde 16 - Bir özel okulun kurucusu; Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere, en az altı ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde, öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. Ancak kapatma gerekçesinin Bakanlıkça uygun görülmemesi halinde, bu gibi okullar devletleştirilebilir. (2843)

Bunun dışında bir özel okul kurucusu tarafından öğretim yılı için de hiçbir şekilde kapatılamaz.

Yukardaki şartlara uymadan okulunu kapatan bir kurucuya tekrar bir özel okul açma veya ortak olma izni verilemez. Öğrenci velilerinin kurucular aleyhine umumi hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak şartı ile ayrıca kurucu, öğrencilerden o yıl için aldığı taksitleri aynen iade eder.

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 16)

Kurucunun kurumu kapatması

Madde 29-Kurucu gerçek kişi veya tüzel kişilik temsilcisi okullarda en az altı ay önce, okullar dışındaki kurumlarda bir öğretim döneminde uygulanan eğitim süresinin toplamı gün sayısı kadar zaman önce Bakanlığa, kurumun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine yazılı olarak bildirmek şartıyla kurumunu kapatmak isteğinde bulunabilir. Valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumun öğrenci, yönetici, öğretmen ve diğer personeli ile özlük vesair hakları açısından ilişiğinin kalmadığının bildirilmesi halinde uygun görüldüğü takdirde kurum Bakanlıkça kapatılır. Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi, sigorta pirimi borcunun bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatının olmadığına dair ilgili dairelerden alınacak resmi belgelerin ibrazı halinde Bakanlıkça mali teminatı iade edilir.(7.9.91/20984 S.R.G.)

Kurucunun isteği üzerine, özel öğretim kurumlarında uygulanan programlardan birinin iptali için; ilköğretim müfettişleri raporu ile valilik görüşü esas alınarak Bakanlıkça işlem yapılır.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 29 )

 

c) Kademeli Kapatma

Madde 30-Kapatma kararının alındığı tarihi takibeden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere, okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya kadar kademeli olarak kapatılır.

Kademeli kapatma kararı alınmış bulunan okul, kapatılmamış sınıflara naklen öğrenci alabilir.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

(Özel Öğretim kurumları Yönetmeliği m- 30)

d)Usulsüz kapatma halinde yapılacak işlem

Madde 31-Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilemez. Bu durumda, öğrenci veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla, kurucu, öğrencilerden o yıl veya o dönemde aldığı ücretleri aynen iade eder. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

Üç yıl içinde en az iki defa kurumu Bakanlıkça kapatılan kurucuya beş yıl müddetince yeni bir kurum açma, bir kurumu devralma veya ortak olma izni verilmez.(7.9.91/20984 S.R.G.)

(Özel Öğretim kurumları Yönetmeliği m- 31)

e) Devir-teslim

Madde 32-Kapanan veya kapatılan kurum; mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını en geç bir ay içinde ilgili valiliğe usulüne göre devir ve teslim etmek zorundadır.

Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine yapılacak işlemler ve verilecek belgeler ile ilgili her türlü tedbir valiliklerce alınır.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

(Özel Öğretim kurumları Yönetmeliği m- 32)

Madde 17 - Kapanan veya kapatılan kurum mühürlerini, yönetici öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur. Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklıyan kurucu veya temsilcileri hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesiyle birlikte bu kanunun 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası da uygulanır.

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 17)

 

DERSHANELER : Okullar gibi

YURTLAR : 

Kurumun Kapatılması 

Madde 12- Bu Yönetmelikle belirlenen haller dışında sahibi tarafından kurumun faaliyetlerine son verilmesi veya kapatılmasında valiliğe ve öğrencilere bir ay önce haber verilmesi şarttır.

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m -12 )

Madde 51- Yapılan denetlemeler sonucunda;
a) Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı hareket eden,
b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösteren,
c) Bölgecilik, ırkçılık propagandası yapan ve dinin veya dinî hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek faaliyette bulunan,
d) Yapılan ikazlara rağmen tâbi oldukları mevzuat hükümlerini ve bu Yönetmelikte belirtilen, esaslara uymayan,
e) Sorumlu olduğu öğrencilerin barınma, beslenme, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamayan,
f) Öğrencilerin güvenliğini sağlamayan ve tehlikeye sokan,
kurumlar hakkında tâbi oldukları mevzuat hükümlerine göre gerekli kapatılma işlemlerine mahallin en büyük mülkî amirince başlanır ve bu konuda işleme başlanırken ve kapatılma karan alındıktan sonra Bakanlığa bilgi sunulur.
Kapatılma karan alınan kurumlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler, mahallin en büyük mülkî amirlerince alınır.

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m -51 )


3 - BİR ARADA BULUNABİLECEK KURUMLAR

 

Bir arada bulunabilecek kurumlar

Madde 16-Kurumlara ait bina ve binalar içinde iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya nitelikte okul bulunamaz.

Aynı kurucuya ait olmak üzere farklı derecelerde özel öğretim kurumları bir arada bulunabilir. Ancak dershanelerin bünyesinde öğrenci etüd eğitim merkezi açılamaz. Açılacak kurumlar mahiyet ve amaç itibariyle farklılık gösteriyorsa;

a)Aynı veya ayrı zamanlarda öğretim yapması müfettiş raporlarında tespit edilir.

b)Bir arada bulunan kurumlarda müdür ve büro hizmetleri odaları, bilgisayar, motor derslikleri gibi bölümler iki kurum tarafından müşterek kullanılamaz. (7.9.91/20984 S.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m-16)

 

4 - FARKLI KURUM AÇMA VEYA PROĞRAM İLAVESİ

 

Madde 17-Daha önceden herhangi bir özel öğretim kurumu için kurum açma izni almış bulunan kurucu veya kurucu temsilcisinin aynı bina veya binalar içinde farklı mahiyette bir özel öğretim kurumu açmak ya da program ilâvesi yapmak istemesi hâlinde:

a)Farklı mahiyette özel öğretim kurumu açmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi; dilekçe ile Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde yer alan belgeler ve kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim plânı,

b)Program ilâvesi yapmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi bir dilekçe ile Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve program özelliğine göre (e) bentlerinde yer alan belgeler ve kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim plânı

ile valiliğe başvurur.

Valilikler, mevcut bilgi ve belgelere, aynı bina veya binaların, kurumların veya ilâve edilecek programların amaçlarına göre kullanılacak bölümlerini ve öğrenci kontenjanlarını belirten, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü doğrultusunda düzenlenecek inceleme raporu ile birlikte, görüşünü ilâve ederek durumu Bakanlığa bildirir, Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde öğretime başlama izni verilir.(9.9.1999/23811 S.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m-17)