KURULLAR

 

1.İdari (Yönetim Kurulu)

2.Öğretmenler Kurulu

3. Zümre Başkanlar Kurulu

6. Zümre Öğretmenler Kurulu

7. Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu

8. Şube Öğretmenler Kurulu

9. Disiplin Kurulu ve Çalışmaları

10. Onur Kurulu ve Çalışmaları

11. İnceleme Kurulu

12. Seçme Kurulu

İDARİ (YÖNETİM) KURULU

Kurullar (Aşağıdaki kurullardan okulda oluşturulacak olanlar yazılacak)

Madde 31- Okulda;
a) idare kurulu,

( Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 31 ) 

İdare Kurulu
Madde 32-
idare kurulu varsa genel müdürün yoksa okul müdürünün başkanlığında okul müdürü ve okul müdürü yardımcılarından meydana gelir. Kurul toplantılarına konusuna göre eğitim ve öğretimle görevli diğer görevlilerde katılır, görüş bildirir ve oylamaya iştirak eder.
Kurulun görevleri idarî ve eğitim ve öğretim faaliyetleri olmak üzere iki yönlüdür.
idare kurulu ayda bir toplanarak bu Yönetmelikle kendisine verilen işlerle birlikte aşağıdaki görevleri de yapar.
a) Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak,
b) Birimlerce veya öğretmenlerce hazırlanan raporları incelemek, gerek görüldüğü takdirde bu raporların birleştirilmesi için alt komisyonlar kurmak,
c) Karara bağladığı esasları ilgililere duyurmak,
c) Kurumun idarî, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili en üst karar organı olarak, dengi resmî okullar mevzuatında başka bir kurul veya komisyonun kararına bağlanmamış konularda nihai kararı vermek ve uygulatmak,
d) Bu Yönetmelikte belirtilen kurul ve komisyonların toplantı tarihlerini resmî okullar mevzuatını da dikkate alarak tespit etmek,
e) Kurumun idarî işlerini plânlamak, görevlerini yapar.

( Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 32 ) 

ÖĞRETMENLER KURULU


Öğretmenler Kurulu
Madde 33-
Öğretmenler kurulu resmî benzeri okul mevzuatına göre çalışır ve kendisine verilen görevleri yapar.

( Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 33   ) 

Öğretmenler Kurulunun İşlevi:
  Madde 24-
Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile okuldaki öğretmenlerden oluşur.
Kurulun toplantı günleri ve gündemleri en az iki gün önceden öğretmenlere duyurulur. Olağanüstü yapılan kurul toplantılarından bu süre aranmaz.
Öğretmenler kurulunun işlevleri
a) Öğretmenler kurulunun ilk toplantısında, önceki eğitim yılının değerlendirmesi ile yeni eğitim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

b) Çocukların yaş gruplarına göre, kişilik gelişimi, sağlık, beslenme, sosyal ilişkiler, ekonomik ve aile durumları değerlendirilerek alınacak ortak tedbirler görüşülür.
c) Yıllık, ünite ve günlük plânlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme plânlan arasında birlik sağlanır.
ç) Çevrenin temizlik ve düzeni ile çevre sağlığı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bu konulara duyarlılıklarının sağlanması için alınabilecek tedbirler belirlenir.
d) Eğitim yılı içinde yapılan toplantılarda, çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilerek noksanlıkların giderilmesi için alınacak tedbirler kararlaştırılır.
e) Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak muhafaza edilir.
f) Toplantıya katılamayanlar bilâhare kurul tutanağını okuyarak bilgi edinirler.
g) Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, bağlı bulundukları okulun öğretmenler kumluna katılır.
h) Kurul toplantılarının mesai saatlerinin dışında yapılması esastır.

( Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 24 ) 

İlköğretim Kurumlarında :

Öğretmenler Kurulu

Madde 108*- Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile bütün öğretmenler ve okul rehber öğretmenlerinden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa başyardımcı, yoksa görevlendireceği yardımcılardan biri başkanlık eder.

Öğretmenler kurulu ders yılı başında, ikinci yarıyıl başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanır.

Kurulun toplantı günleri ve gündemi, müdür tarafından iki gün önceden duyurulur.

İlk toplantıda önceki yılın değerlendirmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır.

Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir. Üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülür ve karara bağlanır.

Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Toplantıya katılmayanlar bu tutanakta belirtilir ve bilgi edinmeleri bakımından kendilerine imzalatılır.

Toplantıların ders saatleri dışında yapılması esastır. Ancak, ikili öğretim yapan okulların tüm öğretmenlerinin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilmesi şartıyla toplantı günlerinde yarım gün öğretim yapılır.

İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenler derslerin kesiminden 1 Temmuz'a, 1 Eylül'den derslerin başlangıcına kadar olan sürede meslekî çalışma yaparlar. Meslekî çalışmalarda; yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri, ilgili mevzuat ve mevzuatla yapılan değişiklikler ile rehberlik araştırma, planlama gibi çalışmalara yer verilir. Meslekî çalışma programı okul yönetimince hazırlanarak il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılır ve uygulanması sağlanır. Mesleki çalışma programı hazırlanırken ve uygulanırken ilköğretim müfettişlerinin görüşleri de alınır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 108 ) 

Orta Öğretim Kurumlarında :

Öğretmen Kurulu Sınıf ve Zümre Öğretmenleri Toplantıları

 Madde 75- Öğretmenler Kurulu, müdürün başkanlığında okulun bütün öğretmenleriyle stajyer öğretmenlerden meydana gelir. Müdürün bulunmadığı zamanlar başyardımcı ya da yardımcılardan birinin başkanlığı altında toplanır. Öğretmenler Kurulu, ders yılı basında, ders yılı içinde ve ders yılı sonunda müdürün çağrısı üzerine toplanır.

( Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 75 ) 

Madde 76 - Öğretmenler kurulunda, öğretim işlerinin düzenli yürütülmesi, okulun düzen ve disiplin işleri, öğrencilerin eğitim ve yetiştirilmeleri, kanı (kanaat) notlarının incelenme ve onaylanması gibi öğretim ve eğitim işleri ile müdürün saptayacağı, Bakanlığın bildireceği konular üzerinde görüşmeler yapılır. Öğretmenler kurulunun kararıyla saptanacak öğretim ve eğitim işleriyle ilgili konularda daha sonraki toplantıların gündemleri arasına alınabilir. Öğretmenler kurulunda stajyerlerin durumu üzerinde yapılan konuşmalar dışında kişisel ve meslek dışı konular üzerinde görüşme ve tartışma yapılmaz. Öğretmenliğe geçirilmesi söz konusu olan stajyer kendi hakkındaki toplantıya katılmaz.

( Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 76 ) 

Öğretmenler Kurulu Toplantılarının İşleyişi

      Okul Müdürü tarafından; toplantının gündemi, günü, saati ve yeri, imza karşılığı öğretmenlere duyurulur. Belirtilen gün ve saatte okul müdürü, hazırlıklı olarak toplantıyı başlatır. Gündemin tek tek görüşülmesi sırasında öğretmenlerin görüşlerine yer verilir ve bu görüşler tutanağa geçirilir. Gündemin bitiminde, alınan kararlar varsa bu kararlar, “Alınan Kararlar” başlığı altına maddeler halinde yazılır. Bu tutanak, yazman tarafından imzalanarak okul müdürüne teslim edilir. Okul müdürü, tutanağı temize çektirir ve tüm öğretmenlere imzalattıktan sonra onaylayarak dosyalar.

     

Öğretim Yılı Başı Örnek Gündem Maddeleri

      Açılış ve yoklama

      1-Yazman seçimi

      2-Bir önceki yılın genel değerlendirilmesi

      3-Bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi

      4-Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda, eğitim öğretim planlaması (1739 sayılı Kanun’un “Genel Amaçlar” bölümü incelenecek.)

      5-Atatürk İnkılap ve İlkeleri’nin Öğretim Esasları Yönergesi’nin incelenmesi (T.D. 2104)

      6-Atatürkçülük konularının yıllık planlara işlenmesi. (İlköğretim için T.D. 2504, Ortaöğretim için T.D. 2488)

      7-Tabi olunan kanun, yönetmelik ve yönergeler

      8-Tebliğler Dergisi’nin okunup imzalanması

      9-Bayrak törenlerinin tertip ve düzeni

      10-Disiplin Kurulu üyelerinin ve Onur Kurulu başkanının seçimi

      11-Okulun genel disiplin işlerinin düzenlenmesinde alınacak önlemler

      12-Sınıf rehber öğretmenlerinin seçimi

      13-Eğitici kolların kurulması ve kol rehber öğretmenlerinin seçimi

      14-İnceleme Kurulu’na üye seçimi

      15-Muayene ve Teslim Alma Komisyonu’na üye seçimi

      16-Satın alma Komisyonu’na üye seçimi

      17-Okul Aile Birliği’ne temsilci üye seçimi

      18-Seçmeli derslerin seçiminde uyulacak esaslar.

      19-Önemli gün ve haftaların yürütme komitelerinin belirlenmesi

      20-Son denetim raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

      21-Yıllık planların hazırlanması

      22-Günlük planların hazırlanması

      23-Laboratuvar ve deney çalışmaları ve deney raporları

      24-Zümre öğretmenleri toplantıları

      25-Günlük yoklamalar ve ders defterinin işlenmesi

      26-Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi

      27-Geç kalan öğrencilerin sınıfa kabul işlemleri (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, m-30, Sınıf Geçme Yönetmeliği m-56)

      28-Derslerde araç-gereç kullanımı ve korunması

      29-Öğrenci, öğretmen ve personel kılık kıyafetleri

      30-Nöbet hizmetlerinin yürütülmesi

      31-Yıllık ödev çalışmalarının planlanması

      32-Proje ve Olimpiyat çalışmaları

      33-Stajyer (aday) öğretmenlerin yetiştirilmesi

      34-Sınavlar ve sınav değerlendirmelerinin temel ilkeleri

      35-Birinci dönem veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi

      36-Dilek ve temenniler

      37-Kapanış

 

İkinci Dönem Başı Örnek Gündem Maddeleri

      1-Açılış ve yoklama

      2-Bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi

      3-Atatürk inkılap ve ilkeleriyle, Temel Eğitim Kanunu’nun genel amaçları doğrultusunda sürdürülen eğitim öğretim çalışmalarının incelenmesi

      4-Derslere göre başarı durumlarının incelenmesi

      5-Sınıflara göre başarı durumlarının incelenmesi

      6-Başarıyı artırıcı çalışmalar

      7-Başarısızlığı önleyici önlemler

      8-Okulun genel disiplin durumu

      9-Zümre öğretmenlerinin periyodik toplantıları

      10-Karne notlarının kontrol edilmesi

      11-Nöbet hizmetlerinin yürütülmesi

      12-Dilek ve temenniler

      13-Kapanış

 

Öğretim Yılı Sonu Örnek Gündem Maddeleri

      1-Açılış ve yoklama.

      2-Bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi.

      3-Atatürk İnkılap ve İlkeleriyle, Temel Eğitim Kanunu’nun genel amaçları doğrultusunda sürdürülen eğitim öğretim çalışmalarının incelenmesi.

      4-Derslere göre başarı durumlarının incelenmesi.

      5-Sınıflara göre başarı durumlarının incelenmesi.

      6-Disiplin Kurulu faaliyet raporunun ve disiplin cezası alan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi.

      7-Okul birincisinin seçimi (Sınıf Geçme Yönetmeliği, m-52)

      8-Öğrenci devam-devamsızlıklarının görüşülmesi.

      9-Eğitici kol faaliyet raporlarının görüşülmesi.

      10-Sınıf (Şube) rehber öğretmenliği faaliyet raporlarının görüşülmesi.

      11-Ders kesimi, eğitici kol ve sınıf (şube) rehber öğretmenliği rapor ve dosyalarının idareye teslimi.

      12-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Komisyonu’nun faaliyet raporunun görüşülmesi.

      13-Muayene ve Teslim Alma Komisyonu’nun faaliyet raporunun görüşülmesi.

      14-Önemli gün ve haftaların yürütme komitelerinin faaliyet raporlarının görüşülmesi.

      15-Satın alma komisyonunun faaliyet raporunun görüşülmesi.

      16-Onur Kurulu’nun faaliyet raporunun görüşülmesi.

      17-İnceleme Kurulu’nun faaliyet raporunun görüşülmesi.

      18-Öğrenci dosyalarının işlenmesi.

      19-Sınıf defterlerinin kontrol edilmesi.

      20-Öğrenci karnelerinin yazılması ve dağıtılması.

      21-Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları.

      22-Başarısız hazırlık sınıfı öğrencilerinin seviye tesbit sınavı.

      23-Yazılı sınav kağıtlarının idareye teslimi.

      24-Not defterlerinin idareye teslimi.

      25-Mesleki çalışma takvimi.

      26-Ders kitapları seçimi

      27-Yaz tatili adreslerinin idareye bildirilmesi.

      28-Dilek ve temenniler.

      29-Kapanış

 

Dershanelerde, 

öğretmenler kurulunun gündem maddeleri dışında kalan diğer konuları okular gibidir.

Öğretmenler kurulu; yöneticiler, dershanenin bütün öğretmenleri, rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisi elemanlarından oluşturulur. Öğretmenler kurulu yılda en az iki defa toplanır. Dershanede takip edilecek eğitim-öğretim ilgili temel esaslar öğretmenler kurulunda belirlenir.

Zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan değerlendirme raporları, öğretmenler kurulunda da görüşülür.

Öğretmenler kurulunda alınan kararlar, dershane müdürünün onayından sonra uygulanır.

Kurul toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanakla tespit edilerek, başta müdür olmak üzere bütün üyeler tarafından imzalanır.

 

      Öğretim Yılı Başı Örnek Gündem Maddeleri

      1-Açılış ve yoklama

      2-Yazman seçimi

      3-Bir önceki yılın genel değerlendirilmesi

      4-Bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi

      5-Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, eğitim öğretim planlaması (1739 sayılı Kanun’un “Genel Amaçlar”) bölümü incelenecek.

      6-Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi’nin incelenmesi (T.D. 2104)

      7-Atatürkçülük konularının yıllık planlara işlenmesi (İlköğretim için T.D. 2504, Ortaöğretim için T.D. 2488)

      8-Tabi olunan kanun, yönetmelik ve yönergeler

      9-Tebliğler Dergisi’nin okunup imzalanması

      10-Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi

      11-Dershanenin genel disiplin işlemlerinin düzenlenmesinde alınacak önlemler.

      12-Sınıf rehber öğretmenlerinin seçimi

      13-İnceleme Kurulu’na üye seçimi

      14-Muayene ve Teslim Alma Komisyonu’na üye seçimi

      15-Önemli gün ve haftaların yürütme komitelerinin belirlenmesi

      16-Yıllık planların hazırlanması

      17-Zümre öğretmenleri toplantıları

      18-Günlük yoklamalar ve ders defterlerinin işlenmesi

      19-Öğrenci, öğretmen ve personel kılık-kıyafetleri

      20-Nöbet hizmetlerinin yürütülmesi

      21-Stajyer (aday) öğretmenlerin yetiştirilmesi

      22-Ölçme Değerlendirme Servisi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin birleştirilmesi (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m-8)

      23-Zümre Öğretmenleri Kurulu’nca hazırlanan değerlendirme raporlarının görüşülmesi (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-37)

      24-Düzey belirleme sınavları (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-28,29)

      25-Düzey kontrol sınavları (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-28,30)

      26-Deneme sınavları (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-28,31)

      27-Günlük zaman çizelgesinin görüşülmesi

      28-Haftalık ders programının oluşturulması

      29-Son denetim raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

      30-Ders araç-gereçlerinin mevcut durumu, eksikleri, kullanılması ve korunması

      31-Duvar gazetesi, dergi, bülten, reklam vb. çalışmalar

      32-Doküman hazırlıkları

      33-Yıl içinde yapılacak sosyal etkinlikler : Gezi, piknik, spor, bilgi yarışması vb. (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-59)

      34-Yıllık çalışma takviminin hazırlanması

      35-Dilek ve temenniler

      36-Kapanış

 

Öğretim Yılı Sonu Örnek Gündem Maddeleri

      1-Açılış ve yoklama

      2-Bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi

      3-Atatürk İnkılap ve İlkeleriyle, Temel Eğitim Kanunu’nun genel amaçları doğrultusunda sürdürülen eğitim öğretim çalışmalarının incelenmesi

      4-Derslere göre başarı durumlarının incelenmesi

      5-Sınıflara göre başarı durumlarının incelenmesi

      6-Dershanenin genel disiplin durumunun değerlendirmesi

      7-Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinin değerlendirilmesi

      8-Sınıf (şube) öğretmenlik çalışmalarının değerlendirmesi

      9-Sosyal etkinlik faaliyet raporlarının görüşülmesi

      10-Muayene ve Teslim Alma Komisyonu’nun faaliyet raporunun görüşülmesi

      11-Önemli gün ve haftaların yürütme komitelerinin faaliyet raporlarının görüşülmesi

      12-Ders kesimi raporlarının idareye teslim edilmesi

      13-Tatil döneminde yapılacak tadilat ve onarımlar

      14-Yaz adreslerinin idareye bildirilmesi

      15-Dilek ve temenniler

      16-Kapanış


ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU

Zümre Başkanları Kurulu '
Madde 36-
Zümre başkanları kurulu zümre başkanlarından meydana gelir. Kurul, dengi resmî okul mevzuatında kendisine verilen görevlerle birlikte; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin organizeli bir şekilde yapılması, geliştirilmesi, yeni metod ve tekniklerin uygulanması için gerekli tedbirleri alır.
Kurul başkanlığını zümre başkanlarının en kıdemlisi yapar. Gerekli hallerde kısım müdürü toplantıya katılır ve kurula başkanlık eder.

( Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 36 ) 

 

 ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

Zümre Öğretmenleri Kurulu
Madde 35-
Zümre öğretmenleri kurulu aynı dersi okutan branş öğretmenlerinden teşekkül eder.
idarenin ve zümre başkanının vereceği işlerle birlikte dengi resmî okul mevzuatında kendisine verilen görevleri yapar. Öğretimiyle görevli oldukları dersin plânlarının yapılmasında birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinde ve sınavlarda birliğin sağlanması için gerekli tedbirleri alır.
Kurul öğretim yılı içerisinde her ay en az ..........defa toplanır.
Zümre öğretmenleri tabiî başkan zümre başkanıdır. Gerektiği takdirde kısım müdürleri de kurula başkanlık edebilir.

( Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 35 ) 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 

Zümre Öğretmenler Toplantısı
Madde 25-
Zümre öğretmenler toplantısı, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında okul müdürlüğünce yapılacak olan plânlamaya uygun olarak eğitim yılı başında, ortasında, sonunda ayrıca ihtiyaç duyuldukça yapılır.
Toplantılar, okul müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının ya da en kıdemli okul öncesi öğretmeninin başkanlığında yapılır.
Uygulama sınıflarında zümre toplantısı başkanı bölüm şefidir.
verir.

( Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 25 ) 

İlköğretim Kurumlarında :

Zümre Öğretmenler Kurulu

Madde 109*- Zümre öğretmenler kurulu, 1-5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri, 6-8, sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya en kıdemli branş öğretmeninin başkanlığında yapılır.

Bu toplantılarda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, laboratuar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlandırılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

Zümre öğretmenler kurulunda;

a) Eğitim ve Öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur,

b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır,

c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır,

ç) Yıllık, ünite ve günlük planlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanır,

d) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir,

e) Yürürlükten kaldırılmıştır.

Okul müdürü yukarıdaki konularda öğretmenlerin görüşlerini isteyebilir. Ayrıca öğretmenlerden isteyenler görüşlerini belirtebilirler.

( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 109 ) 

Orta Öğretim Kurumlarında :

Madde 77- Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri aralarında sık sık toplanarak müfredat programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi; ders aletlerinden, laboratuvar ve işliklerden, çevreden yararlanma işler programlaştırılması; öğrenci ödevleri ve ders yoklama isleri üzerinde anlaşma yapılması derslerde Bakanlıkça verilmiş yönergeler gereğince İzlenecek öğretim metotları gibi konular üzerinde görüşürler ve varacakları karartan müdürün onayından geçtikten sonra uygularlar.

Aynı sınıfta ders okutan öğretmenler, ara sıra toplanarak sınıf öğrencilerinin çalışma ve eğitim durumları üzerinde görüşerek gerekli tedbirleri alır ve uygularlar.

( Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 77 ) 

 

Zümre Toplantılarının Genel İlkeleri ve Amaçları

      1-Tecrübeli öğretmenlerin, mesleki tecrübelerini, meslekte yeni olan öğretmenlere aktarmak.

      2-Eğitim öğretimde birliği ve koordinasyonu sağlamak.

      3-Alınan kararları; neden, neyi, nasıl, ne zaman, ne ile ve nerede, sorularına cevap verecek şekilde düzenlemek.

      4-Yönetmelik ve yönerge maddelerini “karar” diye yazmamak.

      5-Tavsiye ve temenni niteliğinde kararlar yerine, bağlayıcı ve uygulanabilir kararlar almak.

      6-Kanun, yönetmelik, yönerge ve genelgelerle istenilen hususların nasıl uygulanacağını tartışmak.

      7-Eğitim öğretimi geliştirecek nitelikte kararlar almak.

      8-Toplantıda konuşulanları ve tartışmaları tutanağa geçirmek.

      9-Alınan kararları ayrıntılı biçimde yazmak.

      10-Yazılan tutanağı üyelerin imzalamasından sonra kurum müdürüne onaylatmak ve bir örneğini imza sahibi öğretmenlere dağıtmak.

      11-Zümre toplantıları bir gündem çerçevesinde okul müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı veya zümre başkanının veya branşın en kıdemli öğretmeninin başkanlığında yapılır. Zümrede tek öğretmen varsa; toplantı okul müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında yapılır.

 

Öğretim Yılı Başı, Örnek Gündem Maddeleri

      1-Açılış ve yoklama.

      2-Yazman seçimi

      3-Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması (1739 sayılı Kanun, m-2)

      4-Atatürk İnkılap ve ilkelerinin öğretim esaslarının okunması. (T.D. 2104)

      5-Atatürkçülük konularının ilköğretimler için T.D. 2504, ortaöğretimler için T.D. 2488 den incelenmesi.

      6-Bir önceki yılın yıllık planlarının ve uygulama sonuçlarının incelenmesi.

      7-Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirmesi.

      8-Bir önceki yılın ders kesimi raporlarının incelenmesi.

      9-Müfredat programının incelenmesi ve ağırlıklı konuların belirlenmesi.

      10-Türk Milli Eğitiminin ve dersin genel amaçları doğrultusunda konuların özel amaçlarının belirlenmesi.

      11-Yönetmeliklerin istediği sınavların dışında yapılacak sınavların belirlenmesi.

      12-Yıllık çalışma takviminin incelenmesi.

      13-Yıllık planların hazırlanması.

      14-Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

      15-Konuların işlenişinde kullanılacak metotların belirlenmesi.

      16-Yazılı sınavların zamanının belirlenmesi.

      17-Verilecek ödevlerin;  konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.

      18-Diğer zümrelerle yapılacak işbirliğinin planlanması.

      19-Öğrencilere aldırılacak araç gereçlerin belirlenmesi.

      20-Aynı branştan stajyer (aday) öğretmenlerin yetiştirilmesinde idare ile işbirliği yapılması.

      21-Konularla ilgili deney ve gezi gözlem planlamasının yapılması.

      22-Konularla ilgili kaynakların belirlenmesi.

      23-Ders araçlarının kullanılması, bakımı ve korunması.

      24-Günlük planların hazırlanması.

      25-Önemli gün ve haftaların konulara dağılımı.

      26-Olimpiyat ve proje çalışmaları.

      27-Branşla ilgili soru bankalarının oluşturulması (Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği, m-23/e)

      28-TÜBİTAK ve diğer kurumların sınavlarına hazırlık.

      29-Üstün başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi.

      30-Öğretmen el dosyasının düzenlenmesi.

      31-Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.

      32-Öğrenci bilgi ve beceri düzeyine göre yazılı sorularının basitten zora doğru sıralanması.

      33-Özürlü, yavaş öğrenen ve algılama durumları ileri öğrenciler ve ferdi farklılıkların dikkate alınması.

      34-Öğrenci merkezli eğitim öğretim çalışmaları.

      35-Öğrenciyi eğitim öğretimde ve sınıfta etkin duruma getirmek için yapılacak çalışmalar.

      36-Ders dışı eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanması.

      37-Dilek ve temenniler.

      38-Kapanış.

 

 İkinci Dönem Başı veya Aylık Zümrelerin Örnek Gündem Maddeleri

      1-Açılış ve yoklama.

      2-Yazman seçimi.

      3-Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi.

      4-Derslere göre başarı durumlarının incelenmesi.

      5-Sınıflara göre başarı durumlarının incelenmesi.

      6-Başarıyı artırıcı çalışmaların tesbit edilmesi.

      7-Başarısızlığı önleyici çalışmaların tesbit edilmesi.

      8-Sınavlarda sorulan sorulara göre başarı grafiklerinin periyodik olarak çıkarılması.

      9-Ödevlerin hazırlanmasıyla ilgili gelişmeler.

      10-Diğer zümrelerle yapılması planlanan işbirliğinin değerlendirilmesi.

      11-Problemli öğrenciler için yapılacak çalışmalar.

      12-Yıllık plan, günlük plan ve ders defterleri arasındaki uyumun incelenmesi.

      13-Laboratuvar ve deney çalışmalarının değerlendirilmesi.   

      14-Devamsız öğrencilerle ilgili alınacak önlemler.

      15-Proje ve olimpiyat çalışmalarının değerlendirilmesi.

      16-Veli toplantılarından alınan sonuçların değerlendirilmesi.

      17-Yıllık planda yer alan gezi gözlem çalışmalarının değerlendirilmesi.

      18-Karşılaştırmalı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi. (Sınıf Geçme Yönetmeliği, m-19)

      19-Uygulanmakta olan metot ve tekniklerin başarı düzeyinin görüşülmesi.    

      20-Başarılı öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarına ihtiyaç olup olmadığı.

      21-Başarısız öğrencileri tamamlama kurslarına ihtiyaç olup olmadığı.

      22-Ve benzeri maddeler tesbit edilerek her ay yapılacak olan zümre toplantılarında görüşülür.

      23-Dilek ve temenniler.

      24-Kapanış.

 

 DERSHANELER

 

a)Zümre öğretmenler kurulu aynı dersi okutan branş öğretmenlerinden oluşur. Zümre öğretmenler kurulu en az ayda bir defa toplanır.

      Zümre öğretmenler kurulu; müdürün ve zümre başkanının vereceği görevlerle birlikte aşağıda belirtilen görevleri yapar:

1-Öğretimiyle görevli oldukları ders plânlarının yapılmasını ve öğretmenlerin uygulamada birlik içinde hareket etmelerini sağlar.

2-Yapılacak sınavlarda birliğin sağlanması, tekniğine uygun soruların hazırlanması için önlemler alır. Hazırlanan soruları kurulda görüşerek gerekli düzeltmeleri yapar.

3-Dershanede uygulanan düzey belirleme, düzey kontrol ve deneme sınavları sonunda değerlendirme yapmak amacıyla toplanır. Bu toplantılarda; her öğrencinin durumunu tek tek ele alarak başarılarına göre yapılacak yöneltmeyi tespit eder, başarısızlık gördüğü alanlarda başarıya götürecek etkinlikleri plânlar. Gerekirse elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin grup etkinliklerine katılmalarını sağlar.

      Öğrencilerin başarısızlık sebeplerini araştırarak çözüm yollarını belirler.

      4-Uygulanan ders programı ve yapılan plânların olumlu veya olumsuz yönlerini tespit eder. Buna göre program geliştirilmesi için ilgili makamlara teklifte bulunur.

5-Değerlendirme raporu hazırlar.

Zümre öğretmenler kurulunca yapılan değerlendirme toplantılarına; rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisi elemanları da katılır.

Hazırlanan değerlendirme raporları, gerek görüldüğü hâllerde Öğretmenler Kurulunda da görüşülür.

Zümre öğretmenler kurulu toplantılarda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanakla tespit edilerek zümre başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanır.

        Zümre öğretmenleri kurulu toplantılarının genel ilkeleri ve amaçları, okullarda olduğu gibidir.

 

      Öğretim Yılı başı, Örnek Gündem Maddeleri

      1-Açılış ve yoklama.

      2-Yazman seçimi.

      3-Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarının okunması. (1739 sayılı Kanun m-2)

      4-Atatürk inkılap ve ilkelerinin öğretim esaslarının okunması. (T.D. 2104)

      5-Atatürkçülük konularının ilköğretimler için T.D. 2504, ortaöğretimler için T.D. 2488 den incelenmesi.

      6-Bir önceki yılın yıllık planlarının ve uygulama sonuçlarının incelenmesi.

      7-Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.

      8-Bir önceki yılın ders kesimi raporlarının incelenmesi.

      9-Müfredat programının incelenmesi ve ağırlıklı konuların belirlenmesi.

      10-Türk Milli Eğitimi’nin ve dersin genel amaçları doğrultusunda konuların özel amaçlarının belirlenmesi.

      11-Yıllık çalışma takviminin incelenmesi.

      12-Yıllık planların hazırlanması.

      13-Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

      14-Konuların işlenişinde kullanılacak metotların belirlenmesi.

      15-Diğer zümrelerle yapılacak işbirliğinin planlanması.

      16-Aynı branştan stajyer (aday) öğretmenlerin yetiştirilmesinde idare ile işbirliği yapılması.

      17-Konularla ilgili deney ve gezi gözlem planlamasının yapılması.

      18-Konularla ilgili kaynakların belirlenmesi.

      19-Ders araçlarının kullanılması, bakımı ve korunması.

      20-Günlük planların hazırlanması.

      21-Önemli gün ve haftaların konulara dağılımı.

      22-Üstün başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi.

      23-Öğretmen el dosyasının düzenlenmesi.

      24-Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.

      25-Özürlü, yavaş öğrenen ve algılama durumları ileri öğrenciler ve ferdi farklılıkların dikkate alınması.

      26-Öğrenci merkezli eğitim öğretim çalışmaları.

      27-Öğrenciyi eğitim öğretimde ve sınıfta etkin duruma getirmek için yapılacak çalışmalar.

      28-Ders dışı eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanması

      29-Doküman hazırlıklarının planlanması.

      30-Branşla ilgili soru bankalarının oluşturulması. (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-19/c)

      31-Zümre öğretmenlerinin alan bilgisi konularında yetiştirilmesi.

      32-Düzey belirleme sınavlarının zaman ve ilkelerinin belirlenmesi.

      33-Düzey kontrol sınavlarının zaman ve ilkelerinin belirlenmesi.

      34-Deneme sınavlarının zaman ve ilkelerinin belirlenmesi.

      35-Branşla ilgili duvar gazetesi çalışmaları.

      36-Dilek ve temenniler.

      37-Kapanış.

 

      Aylık zümre toplantılarının gündemi de yukarıdaki maddeler ve benzerleri arasından genel ilkeler doğrultusunda belirlenebilir.