Kurucu Temsilcisi 

Bakanlık Danışmanı

1. KURUCU TEMSİLCİSİ & GÖREVLERİ

 

a ) Madde 7 - Özel bir öğretim kurumunu açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcilerinde şu şartlar aranır:

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

2. Ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette, yahut kasdi bir cürümden dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olmak.

3. Ahlaken kötü bir şöhrete sahip bulunmamak.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 7 )

b ) Madde 22 - Her özel öğretim kurumu Milli Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu bir müdür tarafından yönetilir. Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir; fakat müdürü olamaz.

Gerekli vasıfları taşıyan kurucu kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucular temsilcisi kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.

Bünyesinde birden fazla özel öğretim kurumu bulunduran kurumlara, yöneticilik yapma şartlarını haiz bir genel müdür atanabilir. (3035)

(Özel Öğretim Kurumları Kanunu m - 22 )

c ) Kurucuya Ait İstenecek Belgeler :

Kurum Açma Şartları

Madde 5- 

1. Kurucu veya temsilcisine ait belgeler

a) Bakanlıkça geliştirilmiş form dilekçe (EK-1/a) (07/09/1991-20984 s.R.G.)

b) (Değişik : 24/02/1997 - 2472 s.TD.) Kurucu tüzel kişi ise,

1- Özel öğretim kurumu açılacağına dair; Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış veya noterlikçe onay edilmiş, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme,

2- Kurucu temsilcilerine dair noter onaylı yönetim kurulu kararı,

c) Nüfus cüzdanı örneği,

d) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olduğuna dair sağlık raporu,

e) (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Ahlaken kötü bir şöhrete sahip bulunmadığına ve ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı yahut kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olduğuna ilişkin Cumhuriyet Savcılığı belgesi,

f) Yürürlükten kaldırılmıştır.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 5 )

 

KURUCU TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 15-
Kurucu veya kurucu temsilcisi okulun eğitim ortamının gereği gibi sağlanmasıyla görevlidir. Bu sebeple kurucu veya kurucu temsilcisi gerekli maddî imkânlann hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gereçlerin temini, bina ve diğer müştemilatın yeterli hale getirilmesi gibi hususlardan birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar.
a) Her yıl okulun malî bütçesini tanzim eder.
b) Eğitim ve öğretimle ilgili olarak okul genel müdürü veya müdürünce alınması için talepte bulunulan araç ve gereçler ile diğer ihtiyaçları temin eder.
cj işlerin gereği gibi yapılabilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre personel istihdam eder.
ç) izin kullanacak olan personele, izine aynlabilnıesi için genel müdür ve müdürle birlikte muvafakat verir.
d) Zaman zaman öğretmenler kurulu toplantısına katılarak öğretmenlerin problemlerini ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.
e) Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi, okulun eğitim ve öğretim işlerine karışmaz.
f) idareci, öğretmen ve diğer personelin maaş ve ücretlerinin zamanında ödenmesini, sigorta ile ilgili işlemlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını temin eder.
g) Okulda görevlendirilecek idareci, öğretmen ve diğer personelin çalışma izni onayla-nnın zamanında alınması için gerekli tedbirleri alır.
h) Okulun gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri takip eder, muhasebe ile ilgili defter, dosya, kayıt ve makbuzların tutulmasını sağlar.
ı) Özel Öğretim Kurumlan Kanununda ve özel öğretim kurumlanyla ilgil diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerle kuaıcuya verilen görevleri yapar.
i) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükmüne göre genel müdür yoksa müdürle birlikte yılda bir defa malî rapor hazırlayarak, Bakanlığa gönderir.
j) Vergi, sigorta ve benzeri işlemlerin mevzuatına uygun olarak zamanında yapılmasını temin eder.
k) Müdürlük makamının her hangi bir sebeple boşalması halinde yeni müdür görevlenldirmek için gerekli tedbiri alır.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 15 )

DERSHANELER :

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Kurucu veya kurucu temsilcisi, dershanede eğitim ortamının gerektiği şekilde sağlanmasıyla görevlidir. Bu nedenle kurucu veya kurucu temsilcisi gerekli maddî olanakların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini ve binanın yeterli duruma getirilmesi gibi hususlarda birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar.

a)Her yıl dershanenin malî bütçesini düzenler.

b) Eğitim öğretimle ilgili olarak dershane müdürünce talepte bulunulan araç ve gereç ile diğer ihtiyaçları sağlar.

c)Hizmetlerin yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personel bulundurur.

d) Zaman zaman öğretmenler kurulu toplantısına katılarak öğretmenlerin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

e)Yönetici, öğretmen ve diğer personelin aylık ve ücretlerini zamanında öder, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını temin eder.

 f) Dershanede görevlendirilecek; yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

g) Dershanenin gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri izler, muhasebeyle ilgili; defter, dosya ve kayıt makbuzlarının tutulmasını sağlar.

h)625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerle kurucuya verilen görevleri yapar.

 ı) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükmüne göre genel müdür ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporu hazırlar, Bakanlığa gönderir.

 i) Yangın doğal afet ve kazalara karşı uygun önlemler alır.

 j) İlk yardım ve özel güvenlik önlemleri alır.

Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi dershanenin eğitim öğretim işlerine karışmaz.

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 10 )

 

2. BAKANLIK DANIŞMANI

a ) Tanım:

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık danışmanı", Bakanlıkça görevlendirilen ve Bakanlıkla özel öğretim kurumları arasında işbirliğini sağlayan kişiyi,(7.9.1991/20984 S.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 4 )

 

b ) Bakanlık danışmanı atanması :

Madde 45-Bakanlıkça özel öğretim kurumlarına, öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlardan;(12.2.1994/21847 S.R.G.)

a)İlköğretim veya orta öğretim okullarında en az beş yıl yöneticilik veya 10 yıl öğretmenlik yapanlardan,(9.9.1999/23811 S.R.G.)

b)En az üç yıl Bakanlık veya ilköğretim müfettişliği görevinde bulunanlardan,

c)En az üç yıl milli eğitim müdürlüğü veya yardımcılığı görevlerinde bulunanlardan, (12.2.1994/21847 S.R.G.)

d)Öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan yüksek okul mezunu Bakanlık merkez teşkilatında çalışanlardan,

uygun görülenler Bakanlık danışmanı olarak görevlendirilirler.(23.06.1985/18790 S.R.G.)

Bakanlık danışmanı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü nezdinde vazife yapar. (12.2.1994/21847 S.R.G.)

Bakanlık danışmanı; her derece ve türdeki kurumlar için ayrı ayrı görevlendirilebileceği gibi gerektiğinde farklı kurumlar için bir veya birkaç danışman birarada görevlendirilebilir. Birden fazla Bakanlık danışmanının bulunduğu illerde en kıdemli olan grup başkanı olur.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 45 )

 

c ) Bakanlık danışmanının görevleri

Madde 46-Bakanlık danışmanı, özel öğretim kurumlarındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini takip etmek; bu kurumlar ile Bakanlık ve resmi okullar arasında her türlü koordinasyon ve işbirliğinin yapılmasını sağlamak, kurumların kanun, yönetmelik ve genelgelere göre işleyişinde rehberlik yapmak görevi ile yükümlü olup görev ve yetkileri bakımından Bakanlığa karşı sorumludur.(23.6.1985/18790 S.R.G.)

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 46 )